Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vrouwen, waarom moeten jullie je aan gezag onderwerpen?

Vrouwen, waarom moeten jullie je aan gezag onderwerpen?

 Vrouwen, waarom moeten jullie je aan gezag onderwerpen?

’De man is het hoofd van de vrouw.’ — 1 KORINTHIËRS 11:3.

1, 2. (a) Wat schreef Paulus over Jehovah’s regeling in verband met gezag en onderworpenheid? (b) Welke vragen gaan we in dit artikel bespreken?

JEHOVAH heeft de ordelijke opeenvolging ingesteld waarvan Paulus melding maakte toen hij schreef dat „het hoofd van iedere man de Christus is” en „God het hoofd van de Christus” (1 Kor. 11:3). In het vorige artikel werd opgemerkt dat Jezus het als een voorrecht en een vreugde beschouwde onderworpen te zijn aan zijn Hoofd, Jehovah God, en dat christelijke mannen Christus als hoofd hebben. Christus was vriendelijk, zachtaardig, meelevend en onzelfzuchtig in zijn omgang met mensen. Mannen in de gemeente moeten anderen, vooral hun vrouw, net zo behandelen.

2 Maar hoe staat het met vrouwen? Wie is hun hoofd? Paulus schreef: ’De man is het hoofd van de vrouw.’ Hoe moeten vrouwen  die geïnspireerde uitspraak bezien? Is dit beginsel ook van toepassing als de man een ongelovige is? Vereist onderworpenheid aan de man dat de vrouw zich stil moet houden en geen zeggenschap heeft als er beslissingen worden genomen? Hoe kan een vrouw ’zich lof verwerven’?

„Ik zal een hulp voor hem maken”

3, 4. Waarom is de gezagsregeling een zegen voor het huwelijk?

3 De gezagsregeling is van goddelijke oorsprong. Nadat Adam was geschapen, zei Jehovah God: „Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik zal een hulp voor hem maken, als zijn tegenhanger.” Na de schepping van Eva was Adam zo opgetogen over zijn metgezellin en hulp, dat hij zei: „Dit is eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees” (Gen. 2:18-24). Adam en Eva hadden het schitterende vooruitzicht de vader en moeder te worden van een heel geslacht van volmaakte mensen, die voor eeuwig in geluk in een wereldomvattend paradijs zouden leven.

4 Doordat onze eerste ouders in opstand kwamen, ging de volmaakte situatie in de tuin van Eden verloren. (Lees Romeinen 5:12.) Maar de gezagsregeling bleef van kracht. Als die regeling goed wordt nageleefd, leidt dat in het huwelijk tot veel zegeningen en geluk. Het resultaat is hetzelfde als de uitwerking die het op Jezus had onderworpen te zijn aan zijn Hoofd, Jehovah. In zijn voormenselijk bestaan was Jezus ’te allen tijde vrolijk voor [Jehovah’s] aangezicht’ (Spr. 8:30). Door onvolmaaktheid zijn mannen niet meer in staat een volmaakt hoofd te zijn en kunnen vrouwen geen volmaakte onderworpenheid meer tonen. Maar wanneer man en vrouw hun uiterste best blijven doen, leidt de regeling tot de grootst mogelijke voldoening die er nu in het huwelijk te vinden is.

5. Waarom moeten huwelijkspartners de raad in Romeinen 12:10 ter harte nemen?

5 Het is cruciaal voor het succes van een huwelijk dat de partners de volgende Bijbelse raad toepassen die voor alle christenen bedoeld is: „Hebt in broederlijke liefde tedere genegenheid voor elkaar. Neemt de leiding in het betonen van eer aan elkaar” (Rom. 12:10). Ook moeten man en vrouw hun uiterste best doen om ’vriendelijk jegens elkaar te worden, teder meedogend, elkaar vrijelijk vergevend’ (Ef. 4:32).

Als je partner geen gelovige is

6, 7. Wat kan het resultaat zijn als een christelijke vrouw onderworpen is aan haar ongelovige man?

6 En als je partner geen aanbidder van Jehovah is, wat dan? Vaak is het de man die geen gelovige is. Hoe moet de vrouw zich in die situatie gedragen? De Bijbel antwoordt: „Gij vrouwen, weest aan uw eigen man onderworpen, opdat, indien sommigen niet gehoorzaam zijn aan het woord, zij zonder woord gewonnen mogen worden door het gedrag van hun vrouw, omdat zij ooggetuigen zijn geweest van uw eerbare gedrag te zamen met diepe achting” (1 Petr. 3:1, 2).

7 Gods Woord zegt dat de vrouw onderworpen moet blijven aan haar ongelovige echtgenoot. Haar goede gedrag kan hem ertoe  brengen erover na te denken wat haar daartoe motiveert. Het resultaat kan zijn dat de man zich in de geloofsovertuiging van zijn vrouw gaat verdiepen en uiteindelijk ook zelf de waarheid aanvaardt.

8, 9. Wat kan een christelijke vrouw doen als haar ongelovige man niet positief op haar goede gedrag reageert?

8 Maar als de ongelovige man nu eens niet positief reageert? De Bijbel moedigt de gelovige vrouw aan om altijd blijk te geven van christelijke eigenschappen, hoe moeilijk dat misschien ook is. In 1 Korinthiërs 13:4 lezen we bijvoorbeeld: „De liefde is lankmoedig.” De vrouw doet er dus verstandig aan nederig, zachtaardig en lankmoedig te blijven en de situatie in liefde te verdragen (Ef. 4:2). Met de hulp van Gods werkzame kracht, zijn heilige geest, is het zelfs onder moeilijke omstandigheden mogelijk christelijke eigenschappen te blijven tonen.

9 Paulus schreef: „Voor alle dingen bezit ik de sterkte door hem die mij kracht verleent” (Fil. 4:13). Gods geest stelt de christelijke partner tot veel dingen in staat die anders niet mogelijk geweest zouden zijn. Wanneer je bijvoorbeeld ruw behandeld wordt door je partner, is het misschien verleidelijk met gelijke munt te betalen. Maar de Bijbel zegt tegen alle christenen: „Vergeldt niemand kwaad met kwaad. (...) Want er staat geschreven: ’Aan mij is de wraak; ik wil vergelden, zegt Jehovah’” (Rom. 12:17-19). En in 1 Thessalonicenzen 5:15 krijgen we de raad: „Ziet toe dat niemand tegenover iemand anders kwaad met kwaad vergeldt, maar streeft altijd na wat goed is, jegens elkaar en jegens alle anderen.” Met de steun van Jehovah’s heilige geest wordt datgene mogelijk wat we op eigen kracht nooit zouden kunnen. Het is daarom heel passend te bidden of God met zijn geest wil aanvullen wat wij tekortkomen.

10. Hoe reageerde Jezus op de onvriendelijke woorden en daden van anderen?

10 Jezus heeft een schitterend voorbeeld gegeven door de manier waarop hij omging met mensen die onvriendelijk tegen hem waren. In 1 Petrus 2:23 lezen we: „Wanneer hij werd beschimpt, ging hij niet terugschimpen. Wanneer hij leed, ging hij niet dreigen, maar hij bleef zich toevertrouwen aan degene die rechtvaardig oordeelt.” We worden aangespoord zijn goede voorbeeld te volgen. Laat je niet uitdagen door het slechte gedrag van anderen. Alle christenen krijgen de aanmoediging ’teder mededogen te hebben, nederig van geest te zijn, geen kwaad met kwaad te vergelden noch beschimping met beschimping’ (1 Petr. 3:8, 9).

Moet je je stilhouden?

11. Welk grote voorrecht zal sommige christelijke vrouwen ten deel vallen?

11 Betekent onderworpenheid aan het gezag van de man dat vrouwen zich stil moeten houden en geen zeggenschap hebben in gezinsaangelegenheden of op andere terreinen? Beslist niet. Zowel vrouwen als mannen hebben van Jehovah veel voorrechten gekregen. Denk alleen maar eens aan de grote eer die 144.000 personen ten deel valt omdat ze in de hemel onder Christus koningen en priesters mogen zijn wanneer hij over de aarde regeert! Dat aantal omvat ook vrouwen (Gal. 3:26-29). Het is duidelijk dat Jehovah vrouwen een actieve rol in zijn regeling heeft gegeven.

12, 13. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat er vrouwen zijn geweest die profeteerden.

12 In Bijbelse tijden waren er bijvoorbeeld vrouwen die profeteerden. In Joël 2:28, 29 werd voorzegd: ’Ik zal mijn geest uitstorten op alle soorten van vlees, en uw zonen en uw dochters zullen stellig profeteren. Zelfs op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten.’

13 De groep van ongeveer 120 discipelen van Jezus die op de pinksterdag in 33 G.T. in een bovenkamer in Jeruzalem bijeenwaren, bestond uit zowel mannen als vrouwen. Gods geest werd op hen allemaal uitgestort. Daarom  kon Petrus aanhalen wat de profeet Joël had voorzegd en dat op mannen en vrouwen toepassen. Hij zei: „Dit is wat door bemiddeling van de profeet Joël werd gezegd: ’En in de laatste dagen’, zegt God, ’zal ik wat van mijn geest uitstorten op alle soorten van vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren (...); en zelfs op mijn slaven en op mijn slavinnen wil ik in die dagen wat van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren’” (Hand. 2:16-18).

14. Welke rol speelden vrouwen in de verbreiding van het vroege christendom?

14 In de eerste eeuw speelden vrouwen een belangrijke rol in de verbreiding van het christendom. Ze predikten tot anderen over Gods koninkrijk en gaven ook anderszins hun ondersteuning aan dat predikingswerk (Luk. 8:1-3). Paulus noemde bijvoorbeeld Febe „een dienares (...) van de gemeente die in Kenchrea is”. En in zijn groeten aan medewerkers noemde hij een aantal getrouwe vrouwen, zoals „Tryfena en Tryfosa, vrouwen die hard werken in de Heer”. Hij noemde ook „Persis, onze geliefde, want zij heeft veel gearbeid in de Heer” (Rom. 16:1, 12).

15. Welke rol spelen vrouwen in de verbreiding van het christendom in onze tijd?

15 In onze tijd bestaat een groot deel van de ruim zeven miljoen predikers van het goede nieuws van Gods koninkrijk over de hele wereld uit vrouwen van alle leeftijden (Matth. 24:14). Velen van hen zijn volletijdpredikers, zendelingen of leden van de Bethelfamilie. De psalmist David zong: „Jehovah zelf geeft het woord; de vrouwen die het goede nieuws vertellen, zijn een groot leger” (Ps. 68:11). Die woorden zijn beslist waar gebleken! Jehovah waardeert de rol die vrouwen spelen in de bekendmaking van het goede nieuws en de verwezenlijking van zijn voornemens. Zijn vereiste dat christelijke vrouwen onderworpen zijn, wil zeker niet zeggen dat ze zich stil moeten houden.

Twee vrouwen die zich niet stilhielden

16, 17. Hoe blijkt uit Sara’s voorbeeld dat vrouwen zich niet stil hoeven te houden?

16 Als Jehovah vrouwen veel voorrechten verleent, moeten mannen dan niet met hun vrouw overleggen voordat ze belangrijke beslissingen nemen? Het zou verstandig zijn dat te doen. In de Bijbel staan verschillende voorvallen waarbij vrouwen iets zeiden of deden zonder dat hun man naar hun mening had gevraagd. Hier volgen twee voorbeelden:

17 Sara, de vrouw van de patriarch Abraham, zei herhaaldelijk tegen hem dat hij zijn tweede vrouw en haar zoon moest wegsturen wegens hun gebrek aan respect. „Dit bleek iets zeer onaangenaams te zijn voor Abraham”, maar niet voor Jehovah. Hij zei tegen Abraham: „Laat niets van wat Sara tot u blijft zeggen, u onaangenaam zijn omtrent de jongen en omtrent uw slavin. Luister naar haar stem” (Gen. 21:8-12). Abraham gehoorzaamde Jehovah, luisterde naar Sara en deed wat ze vroeg.

18. Welk initiatief nam Abigaïl?

18 Denk ook eens aan Abigaïl, de vrouw van Nabal. Toen David op de vlucht was voor de jaloerse koning Saul, was hij een tijdje in de buurt van Nabals kudden gelegerd. In plaats  dat David iets wegnam van de vele eigendommen van deze rijke man, beschermden hij en zijn mannen Nabals bezit. Maar Nabal „was hardvochtig en zijn praktijken waren slecht”, en hij ’voer uit’ tegen Davids mannen. Hij was een „nietswaardige man” en ’onverstand was bij hem’. Toen Davids mannen beleefd om wat proviand vroegen, wees Nabal hen af. Hoe reageerde Abigaïl toen ze hoorde wat er was gebeurd? Zonder het tegen Nabal te zeggen „haastte Abigaïl zich en nam tweehonderd broden en twee grote kruiken wijn en vijf toebereide schapen en vijf sea-maten geroosterd koren en honderd rozijnenkoeken en tweehonderd koeken van samengeperste vijgen” en gaf dat aan David en zijn mannen. Deed ze daar goed aan? Ja, want de Bijbel zegt dat ’Jehovah Nabal sloeg, zodat hij stierf’. Later trouwde David met Abigaïl (1 Sam. 25:3, 14-19, 23-25, 38-42).

De vrouw die zich lof verwerft’

19, 20. Wat maakt een vrouw echt prijzenswaardig?

19 De Bijbel prijst de vrouw die de dingen op Jehovah’s manier doet. Het Bijbelboek Spreuken looft „een bekwame vrouw” met de woorden: „Haar waarde gaat die van koralen ver te boven. In haar heeft het hart van haar eigenaar vertrouwen gesteld, en winst ontbreekt er niet. Zij heeft hem beloond met het goede, en niet met het kwade, al de dagen van haar leven.” Bovendien wordt over haar gezegd: „Haar mond heeft zij geopend in wijsheid, en de wet der liefderijke goedheid is op haar tong. Zij waakt over de gang van zaken in haar huisgezin, en het brood der luiheid eet zij niet. Haar zonen zijn opgestaan en hebben haar vervolgens gelukkig geprezen; haar eigenaar staat op, en hij roemt haar” (Spr. 31:10-12, 26-28).

20 Wat maakt een vrouw echt prijzenswaardig? „Charme kan bedrieglijk zijn en schoonheid ijdel,” zegt Spreuken 31:30, „maar de vrouw die Jehovah vreest, die verwerft zich lof.” Jehovah vrezen betekent onder andere zich bereidwillig aan zijn gezagsregeling onderwerpen. ’De man is het hoofd van de vrouw’, net zoals „het hoofd van iedere man de Christus is” en „God het hoofd van de Christus” (1 Kor. 11:3).

Wees dankbaar voor Gods geschenk

21, 22. (a) Welke redenen hebben gehuwde christenen om dankbaar te zijn voor Gods geschenk, het huwelijk? (b) Waarom moeten we respect tonen voor Jehovah’s regeling in verband met gezag en onderworpenheid? (Zie het kader op blz. 17.)

21 Een christelijk echtpaar heeft heel veel redenen om God te danken! Ze kunnen als een gelukkig getrouwd paar samen door het leven gaan. Ze kunnen vooral dankbaar zijn voor Gods heilige geschenk, het huwelijk, omdat het hen in staat stelt samen met Jehovah te wandelen (Ruth 1:9; Micha 6:8). Als de Insteller van het huwelijk weet hij precies wat er voor huwelijksgeluk nodig is. Doe de dingen altijd op zijn manier, en ’de vreugde van Jehovah zal je vesting zijn’, zelfs in deze wereld vol problemen (Neh. 8:10).

22 Een christelijke man die zijn vrouw liefheeft als zichzelf zal zijn gezag op een tedere, zorgzame manier uitoefenen. Het zal hem niet moeilijk vallen zijn godvrezende vrouw lief te hebben, want ze steunt hem en toont diep respect voor hem. En wat het allerbelangrijkst is, hun voorbeeldige huwelijk zal tot eer strekken van onze lofwaardige God, Jehovah.

Wat heb je onthouden?

• Wat is Jehovah’s regeling in verband met gezag en onderworpenheid?

• Waarom moeten huwelijkspartners elkaar eren?

• Hoe moet een gelovige vrouw zich tegenover haar ongelovige man gedragen?

• Waarom moeten mannen met hun vrouw overleggen voordat ze belangrijke beslissingen nemen?

[Studievragen]

 [Kader op blz. 17]

Waarom respect tonen voor gezag?

Jehovah heeft onder met verstand begiftigde schepselen regelingen ingesteld in verband met gezag en onderworpenheid. Dat heeft hij gedaan tot welzijn van zowel geestelijke schepselen als mensen. Het biedt hun de mogelijkheid om met gebruik van hun vrije wil God te eren door hem in eenheid en harmonie te dienen (Ps. 133:1).

De gemeente van gezalfde christenen erkent het gezag van Jezus Christus als Hoofd (Ef. 1:22, 23). In erkenning van Jehovah’s gezag zal uiteindelijk „ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die alle dingen aan hem onderwierp, opdat God alles zij voor iedereen” (1 Kor. 15:27, 28). Vandaar dat het alleen maar passend is dat wij die ons aan God hebben opgedragen de gezagsregeling ondersteunen, zowel in de gemeente als in het gezin (1 Kor. 11:3; Hebr. 13:17). En we hebben er baat bij, want we ontvangen dan Jehovah’s goedkeuring en zegen (Jes. 48:17).

[Illustratie op blz. 13]

Gebed kan een christelijke vrouw helpen goede eigenschappen aan de dag te leggen

[Illustraties op blz. 15]

Jehovah waardeert de rol die vrouwen spelen in het bevorderen van de Koninkrijksbelangen