Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wandel door geest en kom zo je opdracht na

Wandel door geest en kom zo je opdracht na

 Wandel door geest en kom zo je opdracht na

„Blijft door geest wandelen en gij zult in het geheel geen vleselijke begeerte volvoeren.” — GALATEN 5:16.

1. Welke dopen vonden er met Pinksteren plaats?

TOEN Jezus’ volgelingen met Pinksteren 33 G.T. in talen spraken, gebeurde dat nadat ze met heilige geest waren gedoopt. Ze bleken een wonderbare gave van de geest te bezitten (1 Kor. 12:4-10). Wat was de uitwerking van die gave en van de toespraak die de apostel Petrus hield? Velen waren „diep in hun hart getroffen”. Op Petrus’ dringende advies hadden ze berouw en werden ze gedoopt. Het historische verslag zegt: „Zij dan die zijn woord van harte aanvaardden, werden gedoopt, en er werden op die dag ongeveer drieduizend zielen toegevoegd” (Hand. 2:22, 36-41). Zoals Jezus had geboden, zullen ze in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige geest in water zijn gedoopt (Matth. 28:19).

2, 3. (a) Leg het verschil uit tussen gedoopt worden met heilige geest en gedoopt worden in de naam van de heilige geest. (b) Waarom wordt de waterdoop verwacht van allen die in deze tijd ware christenen worden?

2 Bestaat er echter enig verschil tussen gedoopt  worden met heilige geest en gedoopt worden in de naam van de heilige geest? Ja. Degenen die met heilige geest worden gedoopt, worden wedergeboren als door de geest verwekte zonen van God (Joh. 3:3). Ze worden gezalfd tot toekomstige medekoningen en onderpriesters in Gods hemelse koninkrijk en ze maken deel uit van het geestelijke lichaam van Christus (1 Kor. 12:13; Gal. 3:27; Openb. 20:6). Deze doop — de doop met heilige geest — verrichtte Jehovah dus toen hij met Pinksteren en daarna personen uitkoos om mede-erfgenamen met Christus te worden (Rom. 8:15-17). Maar wat valt er te zeggen over de waterdoop in de naam van de heilige geest, iets wat regelmatig plaatsvindt op grote bijeenkomsten van Jehovah’s volk in onze tijd?

3 De waterdoop is een stap die ware christenen doen als symbool van hun onvoorwaardelijke opdracht aan Jehovah God. Dat geldt voor degenen die de hemelse roeping hebben ontvangen. Maar de waterdoop is ook een noodzakelijke stap voor miljoenen mannen en vrouwen in moderne tijden die nu de hoop hebben eeuwig op aarde te leven. Ongeacht iemands hoop is de doop in water in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest een noodzakelijke stap die iemand moet doen om aanvaardbaar voor God te zijn. Van alle christenen die zo worden gedoopt, wordt verwacht dat ze ’door geest blijven wandelen’. (Lees Galaten 5:16.) Wandel jij door geest en kom je zo je opdracht na?

Wat „door geest wandelen” betekent

4. Wat betekent „door geest wandelen” in wezen?

4 „Door geest wandelen” houdt in dat je de inwerking van de heilige geest aanvaardt, dat je toelaat dat de heilige geest invloed op je uitoefent. Je zou kunnen zeggen dat het betekent dat je je bij je dagelijkse bezigheden door de heilige geest laat leiden. Galaten hoofdstuk 5 laat het contrast uitkomen tussen onder de invloed van de heilige geest staan en onder de invloed van het vlees staan. (Lees Galaten 5:17, 18.)

5. Welke werken zul je nalaten als je onder de invloed van de heilige geest staat?

5 Als je onder de invloed van de heilige geest staat, probeer je de werken van het vlees na te laten. Daartoe behoren onder andere „hoererij, onreinheid, een losbandig gedrag, afgoderij, beoefening van spiritisme, vijandschappen, twist, jaloezie, vlagen van toorn, ruzies, verdeeldheid, sekten, uitingen van afgunst, drinkgelagen, brasserijen” (Gal. 5:19-21). In zekere zin ’breng je door de geest de praktijken van het lichaam ter dood’ (Rom. 8:5, 13). Je wordt erdoor geholpen je zinnen op de dingen van de geest te zetten en de leiding van de geest te volgen, in plaats dat je je laat beheersen door vleselijke verlangens.

6. Illustreer wat er nodig is om de vrucht van de geest tentoon te spreiden.

6 Als de heilige geest op je inwerkt, geef je van godvruchtige eigenschappen blijk, „de vrucht van de geest” (Gal. 5:22, 23). Je beseft echter wel dat je daar moeite voor moet doen. Ter illustratie: Een boer bewerkt het land. Natuurlijk is er zonneschijn en water nodig, anders kan hij helemaal geen oogst verwachten. We zouden de heilige geest met zonneschijn kunnen vergelijken. De heilige geest is nodig  om de vrucht van de geest tentoon te spreiden. Maar wat zou er geproduceerd worden zonder het harde werk van de boer? (Spr. 10:4) Ja, hoe je de grond van je hart bewerkt, maakt verschil voor de kwaliteit en kwantiteit van de vrucht van de heilige geest in je. Vraag je dus af: laat ik toe dat de heilige geest zijn vrucht voortbrengt door mee te werken?

7. Waarom zijn studie en meditatie zo belangrijk als je de vrucht van de heilige geest wilt ontwikkelen?

7 Om een goede oogst te krijgen, moeten boeren hun gewassen ook van water voorzien. Voor het ontwikkelen van de vrucht van de geest heb je het waarheidswater nodig dat je in de Bijbel vindt en dat in onze tijd via de christelijke gemeente verkrijgbaar is (Jes. 55:1). Waarschijnlijk heb je veel mensen erop gewezen dat de Bijbel een product van de heilige geest is (2 Tim. 3:16). En de getrouwe en beleidvolle slaafklasse zorgt voor het zo noodzakelijke begrip van het zuivere Bijbelse waarheidswater (Matth. 24:45-47). Het is duidelijk wat dat betekent. Wil de heilige geest invloed op ons kunnen uitoefenen, dan moeten we Gods Woord lezen en erover mediteren. Als je dat doet, volg je het voortreffelijke voorbeeld van de profeten, die ’naarstig navraag deden en een nauwkeurig onderzoek instelden’ naar de inlichtingen die werden verschaft. Het is opmerkelijk dat zelfs de engelen intense belangstelling hebben getoond voor geestelijke waarheden betreffende het beloofde Zaad en de gezalfde christelijke gemeente. (Lees 1 Petrus 1:10-12.)

Beïnvloed door de geest — Hoe?

8. Waarom is het zo belangrijk dat je Jehovah om zijn geest vraagt?

8 Het is geen kwestie van gewoon de Bijbel bestuderen en mediteren. Je moet om Jehovah’s hulp en leiding blijven vragen. Hij kan „overvloedig veel meer (...) doen dan alles wat wij vragen of waarvan wij ons een denkbeeld kunnen vormen” (Ef. 3:20; Luk. 11:13). Maar wat zou je antwoorden als iemand vroeg: „Waarom moet ik blijven vragen als God al weet ’welke dingen ik nodig heb voordat ik hem er ook maar om vraag’?” (Matth. 6:8) Onder andere omdat je door om heilige geest te bidden, erkent dat je vertrouwen in Jehovah stelt. Als bijvoorbeeld iemand om hulp naar jou toe zou komen, zou je al het mogelijke doen om hem te helpen, onder meer omdat hij je gevraagd heeft hem te helpen en zo vertrouwen in je heeft getoond. (Vergelijk Spreuken 3:27.) Zo verheugt het Jehovah als je hem om zijn geest vraagt, en hij zal je die geven (Spr. 15:8).

9. Hoe kan het bijwonen van de vergaderingen je helpen de invloed van Gods geest te ervaren?

9 Je zult begrijpen dat een andere manier om de invloed van Gods geest te ervaren, te maken heeft met onze gemeentevergaderingen en grote bijeenkomsten. Het is heel belangrijk dat je moeite doet om aanwezig te zijn en het programma aandachtig volgt. Dat helpt je „de diepe dingen Gods” te begrijpen (1 Kor. 2:10). Het heeft ook voordelen als je geregeld commentaar geeft. Denk eens terug aan de vergaderingen die je de afgelopen vier weken hebt bijgewoond. Hoe vaak heb je je hand opgestoken om antwoord te geven en zo je geloof te uiten? Zie je ruimte voor verbetering op dat gebied? Zo ja, beslis dan wat je in de komende  weken gaat doen. Jehovah ziet je bereidheid om een aandeel aan het programma te hebben en zal in zijn heilige geest voorzien, waardoor je nog meer zult kunnen hebben aan de vergaderingen die je bijwoont.

10. Waar nodigen we anderen toe uit als we door geest wandelen?

10 Bij door geest wandelen hoort ook dat we gehoor geven aan de uitnodiging die we in Openbaring 22:17 lezen: „De geest en de bruid blijven zeggen: ’Kom!’ En laat een ieder die het hoort, zeggen: ’Kom!’ En een ieder die dorst heeft, kome; een ieder die wil, neme het water des levens om niet.” De geest, die via de gezalfde bruidklasse werkt, laat die uitnodiging betreffende het water des levens horen. Ben je ingegaan op de roep om te ’komen’ en ben je nu vastbesloten om „Kom!” te zeggen? Wat is het een voorrecht deel te kunnen nemen aan dat levensreddende werk!

11, 12. Hoe is de heilige geest bij het predikingswerk betrokken?

11 Dit buitengewoon belangrijke werk wordt nu verricht onder leiding van de heilige geest. We lezen hoe de heilige geest in de eerste eeuw betrokken was bij het ontsluiten van nieuwe gebieden voor zendelingen. Het werd Paulus en zijn metgezellen „door de heilige geest (...) verboden het woord in het district Asia te spreken”, en het werd hun evenmin toegestaan naar Bithynië te gaan. We weten niet precies hoe de geest verhinderde dat ze naar die streken gingen, maar het is duidelijk dat de geest Paulus naar het uitgestrekte veld Europa leidde. Hij kreeg een visioen van een Macedonische man die om hulp smeekte (Hand. 16:6-10).

12 In deze tijd leidt Jehovah’s geest eveneens de wereldwijde prediking. Er worden geen wonderbare visioenen gebruikt om leiding te geven; in plaats daarvan leidt Jehovah de gezalfden door heilige geest. En de geest motiveert broeders en zusters om te doen wat ze kunnen op het gebied van prediken en onderwijzen. Jij hebt ongetwijfeld ook een aandeel aan dat belangrijke werk. Kun je je vreugde in die opwindende activiteit vergroten?

13. Hoe kun je je aan de leiding van de heilige geest onderwerpen? Illustreer dat.

13 Je kunt je aan de leiding van de heilige geest onderwerpen door de informatie die Gods volk krijgt in praktijk te brengen. Neem nu de jonge Mihoko uit Japan. Als nieuwe pionierster voelde ze zich onbekwaam om nabezoeken te brengen; ze had het gevoel dat ze niet wist hoe ze de belangstelling van de huisbewoners moest wekken. Rond die tijd werden er praktische suggesties voor het brengen van korte nabezoeken gedaan in Onze Koninkrijksdienst. Daarna werd de brochure Een voldoening schenkend leven — Hoe u dit kunt bereiken uitgegeven. Die bleek bijzonder nuttig in het Japanse veld. Mihoko paste de gedane suggesties in verband met het gebruik van de brochure toe, vooral die voor het brengen van korte nabezoeken. Al gauw richtte ze Bijbelstudies op bij personen die vroeger voor een studie bedankt zouden hebben. Ze vertelt: „Ik had zo veel studies — op een gegeven moment wel twaalf — dat ik er een paar op een wachtlijst moest zetten!” Als je wandelt door geest en de aanwijzingen opvolgt die Jehovah’s aanbidders krijgen, kun je inderdaad overvloedig oogsten.

 Verlaat je op Gods geest

14, 15. (a) Hoe is het voor onvolmaakte mensen mogelijk hun opdracht na te komen? (b) Hoe kun je de beste vrienden vinden?

14 Als geordineerde bedienaar heb je de verantwoordelijkheid om te prediken (Rom. 10:14). Misschien voel je je daar niet voldoende bekwaam voor. Maar net als in het geval van de gezalfden is het God die je bekwaam maakt. (Lees 2 Korinthiërs 3:5.) Je kunt je opdracht nakomen door je best te doen en je op Gods geest te verlaten.

15 Toegegeven, het valt ons als onvolmaakte mensen niet mee om onze opdracht aan onze volmaakte God, Jehovah, na te komen. Eén probleem is dat sommige mensen met wie je eens omging, misschien vreemd staan te kijken van je nieuwe levensweg en ’schimpend over je spreken’ (1 Petr. 4:4). Maar verlies niet uit het oog dat je sindsdien nieuwe vriendschappen hebt gesloten, waarvan die met Jehovah en Jezus Christus de belangrijkste zijn. (Lees Jakobus 2:21-23.) Het is ook heel belangrijk de broeders en zusters te leren kennen in je plaatselijke gemeente, een onderdeel van de wereldwijde „gemeenschap van broeders” (1 Petr. 2:17; Spr. 17:17). Jehovah zal je door middel van zijn geest helpen vrienden te krijgen die een goede invloed op je zullen blijven uitoefenen.

16. Waarom kun jij, net als Paulus, ’behagen hebben in zwakheden’?

16 Zelfs met behulpzame vrienden om je heen in de gemeente kun je het toch nog moeilijk vinden de dagelijkse uitdagingen het hoofd te bieden. Door wat er op je afkomt kun je je soms machteloos voelen, alsof je je in een lange tunnel vol problemen bevindt. Dan vooral moet je je tot Jehovah wenden en om zijn heilige geest vragen. „Wanneer ik zwak ben,” schreef Paulus, „dan ben ik krachtig.” (Lees 2 Korinthiërs 4:7-10; 12:10.) Paulus wist dat Gods geest menselijke zwakheden kan compenseren, wat de aard ervan ook mag zijn. Dus wanneer je je zwak voelt en hulp nodig hebt, kan Gods werkzame kracht je sterken. Paulus schreef dat hij ’behagen kon hebben in zwakheden’. Juist als hij zwak was, voelde hij de inwerking van de heilige geest. Jij kunt hetzelfde gevoel ervaren! — Rom. 15:13.

17. Hoe kan de heilige geest je helpen als je onderweg bent naar je bestemming?

17 We hebben Gods geest nodig om een aan hem opgedragen leven te kunnen leiden. Zie jezelf als de schipper van een zeilboot. Je doel is Jehovah eeuwig te dienen. De heilige geest is als de wind die je wilt opvangen om veilig en wel op je bestemming aan te komen. Je wilt niet heen en weer gedreven worden door de geest van Satans wereld (1 Kor. 2:12). Je moet als het ware vaststellen wat de juiste wind is en die opvangen. Dat is de heilige geest. Via Gods Woord en zijn door de geest geleide organisatie zal de heilige geest je in de juiste richting bewegen.

18. Wat is nu je vaste besluit, en waarom?

18 Als je met Jehovah’s Getuigen studeert en geestelijke omgang met hen hebt maar je je nog niet hebt opgedragen en laten dopen, vraag je dan af: waarom zou ik aarzelen? Als je de rol van de heilige geest erkent bij het volbrengen van Jehovah’s wil in deze tijd en de werking ervan begrijpt, doe dan de belangrijke stappen waarvan je weet dat ze juist zijn. Jehovah zal je rijkelijk zegenen. Hij zal je edelmoedig zijn heilige geest schenken. Als je jaren of decennia geleden gedoopt bent, heb je vast en zeker de invloed van de heilige geest ervaren. Je hebt gezien en gevoeld hoe God je met zijn geest kan sterken. Dat kan zo blijven, ja, tot in de oneindige toekomst. Wees dus vastbesloten om door heilige geest te blijven wandelen.

Wat heb je onthouden?

• Wat betekent het ’door geest te wandelen’?

• Wat kan je helpen ’door geest te blijven wandelen’?

• Hoe kun je je opdracht nakomen?

[Studievragen]

[Illustratie op blz. 15]

De bewerking van de grond van je hart vergt inspanning

[Illustraties op blz. 16, 17]

Ervaar je de invloed van Gods geest?