Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

’Spreek het woord van God met vrijmoedigheid’

’Spreek het woord van God met vrijmoedigheid’

 ’Spreek het woord van God met vrijmoedigheid’

„Zij werden (...) met de heilige geest vervuld en spraken het woord van God met vrijmoedigheid.” — HANDELINGEN 4:31.

1, 2. Waarom moeten we ernaar streven doeltreffend te zijn in onze bediening?

DRIE dagen voor zijn dood zei Jezus tegen zijn discipelen: „Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen.” Voor zijn hemelvaart gaf de opgestane Jezus zijn volgelingen de opdracht ’discipelen te maken van mensen uit alle natiën’. Ze moesten ’hun alles leren onderhouden wat hij hun geboden had’, en hij beloofde zijn volgelingen dat hij „alle dagen tot het besluit van het samenstel van dingen” met hen zou zijn (Matth. 24:14; 26:1, 2; 28:19, 20).

2 Als Getuigen van Jehovah hebben we een actief aandeel aan een werk waarmee in de eerste eeuw begonnen werd. De prediking van het Koninkrijk en het maken van discipelen is een levensreddend werk, het belangrijkste werk dat er is. Het komt er dus op aan dat we doeltreffend zijn in onze bediening! In dit artikel zullen we zien hoe we geholpen worden om in de velddienst met vrijmoedigheid te spreken als we ons door heilige geest laten leiden. De twee volgende artikelen laten zien hoe we onder leiding van Jehovah’s geest bekwame onderwijzers en standvastige predikers kunnen worden.

We hebben vrijmoedigheid nodig

3. Waarom vergt de Koninkrijksprediking vrijmoedigheid?

3 De ons door God gegeven toewijzing om het Koninkrijk te prediken, is een ongeëvenaard voorrecht. Maar het valt soms lang niet mee. Terwijl sommige mensen graag het goede nieuws van Gods koninkrijk aanvaarden, blijken velen te zijn als de mensen die in de tijd van Noach leefden. Ze „sloegen er geen acht op totdat de  vloed kwam en hen allen wegvaagde”, zei Jezus (Matth. 24:38, 39). Er zijn ook mensen die de spot met ons drijven of zich tegen ons keren (2 Petr. 3:3). Die tegenstand kan komen van gezagdragers, van medeleerlingen of collega’s, en zelfs van naaste familieleden. Voeg daar nog onze persoonlijke zwakheden aan toe, zoals verlegenheid en de angst afgewezen te worden. Er zijn heel wat factoren die het moeilijk voor ons kunnen maken het woord van God „vrijmoedig” te spreken (Ef. 6:19, 20). Toch hebben we die vrijmoedigheid nodig om in het spreken van het woord van God te volharden. Wat kan ons helpen vrijmoedig te worden?

4. (a) Wat is vrijmoedigheid? (b) Hoe verzamelde Paulus vrijmoedigheid om tot de Thessalonicenzen te spreken?

4 Het Griekse woord dat met vrijmoedigheid is vertaald, betekent openhartigheid, onbeschroomdheid. Het woord brengt ook de gedachte over van moed, zelfvertrouwen en onbevreesdheid. Vrijmoedigheid mag niet verward worden met botheid of lompheid (Kol. 4:6). We willen vrijmoedig zijn maar ook vredelievend tegenover iedereen (Rom. 12:18). Bovendien moeten we bij onze prediking van het goede nieuws van Gods koninkrijk het evenwicht bewaren tussen vrijmoedigheid en tact, zodat we iemand niet onbedoeld kwetsen. Vrijmoedigheid vergt dan ook eigenschappen waaraan we hard moeten werken. Dat soort vrijmoedigheid komt niet van binnenuit en vloeit niet voort uit zelfverzekerdheid. Hoe verzamelden de apostel Paulus en zijn reisgenoten, nadat ze ’in Filippi onbeschaamd behandeld waren’, vrijmoedigheid om tot de inwoners van Thessalonika te spreken? „Door bemiddeling van onze God”, schreef Paulus. (Lees 1 Thessalonicenzen 2:2.) Jehovah God kan onze vrees verdrijven en ons net zo’n vrijmoedigheid verlenen.

5. Hoe verleende Jehovah Petrus, Johannes en andere discipelen vrijmoedigheid?

5 Toen Petrus en Johannes door „regeerders [van het volk] en oudere mannen en schriftgeleerden” ter verantwoording werden geroepen, zeiden ze: „Oordeelt zelf of het in Gods ogen rechtvaardig is meer naar u te luisteren dan naar God. Maar wat ons betreft, wij kunnen niet ophouden te spreken over de dingen die wij gezien en gehoord hebben.” In plaats van tot God te bidden of de vervolging mocht ophouden, smeekten zij en geloofsgenoten: „Jehovah, schenk aandacht aan hun bedreigingen, en geef uw slaven dat zij met alle vrijmoedigheid uw woord blijven spreken” (Hand. 4:5, 19, 20, 29). Hoe reageerde Jehovah op hun verzoek? (Lees Handelingen 4:31.) Jehovah hielp hen om door middel van zijn geest vrijmoedigheid te verzamelen. Gods geest kan voor ons hetzelfde doen. Hoe kunnen we Gods geest dan ontvangen en ons er in onze bediening door laten leiden?

Hoe we vrijmoedig kunnen worden

6, 7. Wat is de meest rechtstreekse manier om Gods heilige geest te ontvangen? Geef voorbeelden.

6 De meest rechtstreekse manier om Gods heilige geest te ontvangen, is erom te vragen. Jezus zei tegen zijn toehoorders: „Als gij dus, ofschoon gij slecht zijt, goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan de Vader in de hemel heilige geest geven aan wie hem erom vragen!” (Luk. 11:13) We moeten echt voortdurend om heilige geest bidden. Als bepaalde aspecten van de bediening — straatwerk, informeel prediken of zakengebied bewerken — ons afschrikken, kunnen we tot Jehovah bidden om zijn geest en hem vragen ons te helpen de nodige vrijmoedigheid te verzamelen (1 Thess. 5:17).

7 Dat deed een zekere Rosa *, een zuster. Toen Rosa op een dag op haar werk was, las een lerares met wie ze samenwerkt een rapport van een andere school over de mishandeling van kinderen. De lerares was zo ontzet over wat ze las, dat ze uitriep: „Waar gaat het toch met de wereld naartoe?” Zo’n gelegenheid om getuigenis te geven kon Rosa niet onbenut voorbij laten gaan. Hoe verzamelde ze de moed om een gesprek te beginnen? „Ik bad tot Jehovah en vroeg om de hulp van zijn geest”, zegt Rosa. Ze kon een goed getuigenis geven en een afspraak maken om het  gesprek voort te zetten. Neem ook eens het geval van de vijfjarige Milane, een meisje dat in New York woont. Milane vertelt: „Voordat ik naar school ga, bidden mijn mama en ik altijd tot Jehovah.” Waar bidden ze om? Om moed voor Milane om haar standpunt in te nemen en over haar God te spreken! „Dat heeft Milane geholpen om uit te leggen hoe ze over verjaardagen en feestdagen denkt en niet mee te doen aan zulke vieringen”, zegt haar moeder. Blijkt uit deze voorbeelden niet dat bidden werkt als het erom gaat vrijmoedigheid te verzamelen?

8. Wat kunnen we van de profeet Jeremia leren over het verwerven van vrijmoedigheid?

8 Bedenk ook wat de profeet Jeremia heeft geholpen vrijmoedig te worden. Toen Jehovah hem aanstelde als profeet voor de naties, antwoordde hij: „Ik weet werkelijk niet hoe ik moet spreken, want ik ben nog maar een jongen” (Jer. 1:4-6). Maar na verloop van tijd werd Jeremia zo vasthoudend en krachtig in zijn prediking dat velen hem als een onheilsprofeet beschouwden (Jer. 38:4). Ruim 65 jaar maakte hij vrijmoedig Jehovah’s oordelen bekend. Hij was in Israël zo bekend om zijn onbevreesde en moedige prediking, dat toen Jezus zo’n zeshonderd jaar later met vrijmoedigheid sprak, sommigen geloofden dat Jeremia weer tot leven gekomen was (Matth. 16:13, 14). Hoe overwon de aanvankelijk aarzelende profeet Jeremia zijn verlegenheid? Hij zegt: „In mijn hart bleek [het woord van God] te zijn als een brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen; en ik werd moe van het inhouden” (Jer. 20:9). Jehovah’s woord oefende een krachtige invloed op Jeremia uit en dwong hem tot spreken.

9. Waarom kan het woord van God op ons net zo’n uitwerking hebben als op Jeremia?

9 In zijn brief aan de Hebreeën schreef Paulus: „Het woord van God is levend en oefent kracht uit en is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt zelfs zover door dat het ziel en geest, en gewrichten en hun merg scheidt, en het kan gedachten en bedoelingen van het hart onderscheiden” (Hebr. 4:12). Gods boodschap of woord kan op ons net zo’n uitwerking hebben als op Jeremia. Bedenk dat hoewel er mensen werden gebruikt om de Bijbel te schrijven, het geen bundel menselijke wijsheden is, want ze schreven onder inspiratie van God. In 2 Petrus 1:21 lezen we: „Nooit werd profetie door de wil van een mens voortgebracht, maar mensen hebben van Godswege gesproken zoals zij door heilige geest werden meegevoerd.” Als we de tijd nemen voor zinvolle persoonlijke studie van de Bijbel, wordt onze geest gevuld met de door heilige geest geïnspireerde boodschap. (Lees 1 Korinthiërs 2:10.) Die boodschap kan „als een brandend vuur” in ons blijken te zijn, zodat we er gewoon over móéten spreken.

10, 11. (a) Hoe moeten onze studiegewoonten zijn als we vrijmoedigheid van spreken willen verwerven? (b) Noem minstens één stap die je van plan bent te doen om de kwaliteit van je persoonlijke studie te verbeteren.

10 Wil persoonlijke Bijbelstudie een krachtige  uitwerking op ons hebben, dan moeten we zo studeren dat de Bijbelse boodschap diep doordringt en ons hart raakt. De profeet Ezechiël bijvoorbeeld kreeg een visioen waarin hem werd gevraagd een boekrol te eten waarin een krachtige boodschap stond die aan een onontvankelijk volk overgebracht moest worden. Ezechiël moest de boodschap helemaal in zich opnemen en tot een deel van zichzelf maken. Daardoor zou het overbrengen van die boodschap een aangename taak worden, zo zoet als honing. (Lees Ezechiël 2:8–3:4, 7-9.)

11 Wij verkeren in een situatie die overeenkomt met die van Ezechiël. In deze tijd willen veel mensen gewoon niet horen wat de Bijbel zegt. Om te volharden in het spreken van het woord van God, is het belangrijk dat we de Bijbel bestuderen op een manier waardoor we de Bijbelse boodschap helemaal in ons opnemen. We moeten niet af en toe iets studeren; regelmaat moet kenmerkend zijn voor onze studiegewoonten. We moeten hetzelfde verlangen koesteren als de psalmist, die zong: „Laten de woorden van mijn mond en de meditatie van mijn hart welgevallig worden voor uw aangezicht, o Jehovah, mijn Rots en mijn Verlosser” (Ps. 19:14). Wat is het belangrijk dat we de tijd nemen om te mediteren over wat we lezen, zodat Bijbelse waarheden zich diep in ons hart nestelen! We moeten er beslist naar streven de kwaliteit van onze persoonlijke studie te verbeteren. *

12. Waarom zijn de vergaderingen een hulp om ons door heilige geest te laten leiden?

12 Nog een manier om voordeel te trekken van Jehovah’s heilige geest, is „op elkaar [te] letten ten einde tot liefde en voortreffelijke werken aan te sporen, het onderling vergaderen niet nalatend” (Hebr. 10:24, 25). Ons inspannen om geregeld aanwezig te zijn op de vergaderingen, aandachtig luisteren en het geleerde in praktijk brengen zijn uitstekende manieren om ons door de geest te laten leiden. Jehovah’s geest verschaft immers leiding via de gemeente? (Lees Openbaring 3:6.)

Voordelen van het verwerven van vrijmoedigheid

13. Wat kunnen we leren van wat de eerste-eeuwse christenen in het predikingswerk tot stand brachten?

13 De heilige geest is de sterkste kracht in het universum; het is een kracht die mensen in staat stelt Jehovah’s wil te doen. Onder invloed ervan brachten de eerste-eeuwse christenen een geweldig predikingswerk tot stand. Ze predikten het goede nieuws „in heel de schepping die onder de hemel is” (Kol. 1:23). Als we bedenken dat de meesten van hen „ongeletterde en gewone mensen” waren, kan het niet anders of ze werden gedreven door een kracht die sterker was dan zijzelf (Hand. 4:13).

14. Wat kan ons helpen „vurig van geest” te zijn?

 14 Als we in harmonie met de leiding van de heilige geest leven, worden ook wij gemotiveerd om onze bediening moedig te verrichten. Alle voordelen die het heeft om voortdurend te bidden om de geest, ons ijverig bezig te houden met zinvolle persoonlijke studie, onder gebed te mediteren over wat we lezen en geregeld de vergaderingen bij te wonen, kunnen ons helpen „vurig van geest” te zijn (Rom. 12:11). Over de werking van Gods geest ten aanzien van „een zekere jood genaamd Apollos, van geboorte uit Alexandrië, een welsprekend man,” die in Efeze arriveerde, zegt de Bijbel: „Daar hij vurig van geest was, ging hij spreken en met juistheid onderwijs geven over de dingen die op Jezus betrekking hadden” (Hand. 18:24, 25). Door ons ’te laten aanvuren door de Geest’ kunnen we vrijmoediger worden in ons van-huis-tot-huiswerk en bij het geven van informeel getuigenis (Rom. 12:11, De Nieuwe Bijbelvertaling).

15. Welke voordelen heeft het voor ons als we met meer vrijmoedigheid spreken?

15 Meer vrijmoedigheid bij het getuigenis geven heeft een positieve uitwerking op ons. Onze instelling tegenover ons werk wordt beter omdat we duidelijker het belang en het nut ervan inzien. Ons enthousiasme wordt groter omdat we meer vreugde uit de velddienst putten als we er doeltreffend in zijn. En onze ijver wordt aangewakkerd omdat we ons sterker bewust zijn van de dringendheid van de prediking.

16. Wat moeten we doen als onze ijver voor de bediening bekoeld is?

16 Stel nu dat we onze ijver voor de dienst verloren hebben of dat ons enthousiasme niet meer is wat het geweest is, wat dan? Dan is een eerlijk zelfonderzoek op zijn plaats. Paulus schreef: „Blijft beproeven of gij in het geloof zijt, blijft bewijzen dat gij goedgekeurd zijt” (2 Kor. 13:5). Vraag je af: Ben ik nog steeds vurig van geest? Bid ik tot Jehovah om zijn geest? Blijkt uit mijn gebeden dat ik me op hem verlaat om zijn wil te doen? Bevatten ze woorden van waardering voor de bediening die ons is toevertrouwd? Hoe staat het met mijn studiegewoonten? Hoeveel tijd neem ik om te mediteren over wat ik lees en hoor? Hoe betrokken ben ik bij de gemeentevergaderingen? Bij dergelijke vragen stilstaan kan een hulp voor je zijn om vast te stellen waar ruimte voor verbetering is en er iets aan te doen.

Laat Gods geest je vrijmoedig maken

17, 18. (a) Op welke schaal vindt het predikingswerk nu plaats? (b) Hoe kunnen we van „de grootste vrijmoedigheid van spreken” blijk geven bij het bekendmaken van het goede nieuws van Gods koninkrijk?

17 De opgestane Jezus zei tegen zijn discipelen: „Gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest op u gekomen is, en gij zult getuigen van mij zijn zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot de verst verwijderde streek der aarde” (Hand. 1:8). Het werk dat toen begon, wordt nu op ongekende schaal gedaan. Ruim zeven miljoen Getuigen van Jehovah maken de Koninkrijksboodschap in meer dan 230 landen bekend; ze besteden bijna 1,5 miljard uur per jaar aan de velddienst. Wat opwindend om een ijverig aandeel te hebben aan dit werk dat nooit herhaald zal worden!

18 Net als in de eerste eeuw vindt het wereldwijde predikingswerk nu onder leiding van Gods geest plaats. Als we ons door de geest laten leiden, zullen we in onze bediening van „de grootste vrijmoedigheid van spreken” blijk geven (Hand. 28:31). Laten we dus de leiding van de geest volgen bij het bekendmaken van het goede nieuws van Gods koninkrijk!

[Voetnoten]

^ ¶7 De namen zijn veranderd.

^ ¶11 Raadpleeg om zo veel mogelijk profijt te hebben van je Bijbellezen en persoonlijke studie, het boek Trek voordeel van de theocratische bedieningsschool, de hoofdstukken „Leg je toe op lezen” en „Studie is lonend”, blz. 21-32.

Wat heb je geleerd?

• Waarom vergt het spreken van het woord van God vrijmoedigheid?

• Wat hielp de eerste discipelen om met vrijmoedigheid te spreken?

• Hoe kunnen we vrijmoedigheid verwerven?

• Welke voordelen heeft het voor ons als we vrijmoedigheid verwerven?

[Studievragen]

[Illustratie op blz. 7]

Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen vrijmoedig te worden?

[Illustraties op blz. 8]

Een kort gebed kan je in de velddienst helpen vrijmoedigheid te verzamelen