Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Satans manier van regeren tot mislukking gedoemd

Satans manier van regeren tot mislukking gedoemd

 Satans manier van regeren tot mislukking gedoemd

„Het zal volstrekt niet goed aflopen met de goddeloze.” — PREDIKER 8:13.

1. Waarom is het komende oordeel over de goddelozen vertroostend nieuws?

VROEG of laat zullen de goddelozen hun gerechte straf moeten ondergaan. Ze zullen moeten boeten voor hun daden (Spr. 5:22; Pred. 8:12, 13). Dat is vertroostend nieuws, vooral voor degenen die rechtvaardigheid liefhebben en die door de goddelozen onrecht en ander verschrikkelijk leed is aangedaan. De voornaamste van de goddelozen die hun gerechte straf zullen ondergaan, is de vader der goddeloosheid, Satan de Duivel (Joh. 8:44).

2. Waarom was er tijd nodig om de in Eden opgeworpen strijdvraag te beslechten?

2 Destijds in Eden heeft Satan, verteerd door gevoelens van eigendunk, mensen ertoe gebracht Jehovah’s manier van regeren af te wijzen. Het gevolg was dat onze eerste ouders zich bij Satan aansloten in het betwisten van Jehovah’s rechtmatige gezag en ze in Gods ogen zondaars werden (Rom. 5:12-14). Uiteraard wist Jehovah waarop hun respectloze en opstandige handelwijze voor hen zou uitlopen. Maar die onvermijdelijke afloop moest voor alle met verstand begiftigde schepselen zonneklaar worden. Er was dan ook tijd nodig om de strijdvraag te beslechten en overtuigend aan te tonen dat de opstandelingen het totaal bij het verkeerde eind hadden.

3. Hoe moeten we tegenover menselijke regeringen staan?

3 Omdat de mensen Jehovah’s bestuur afwezen, moesten ze hun eigen regeringsvormen opzetten. De apostel Paulus noemde die menselijke regeringen in zijn brief aan geloofsgenoten in Rome „de superieure autoriteiten”. In Paulus’ tijd bestonden de superieure autoriteiten in eerste instantie uit de regering van Rome onder keizer Nero, die heerste van 54-68 G.T. Paulus zei dat zulke superieure autoriteiten „door God in hun relatieve posities geplaatst” zijn. (Lees Romeinen 13:1, 2.) Wil dat zeggen dat Paulus een voorstander was van menselijke heerschappij omdat die superieur zou zijn aan Gods manier van regeren? Beslist niet. Hij zei alleen maar dat zolang Jehovah menselijke heerschappij laat bestaan, christenen „de regeling van God” moeten respecteren en zulke heersers moeten accepteren.

Een pad dat op rampspoed uitloopt

4. Leg uit waarom menselijke heerschappij wel moet mislukken.

4 Dat neemt niet weg dat menselijke heerschappij die onder invloed van Satan staat tot mislukking gedoemd is. Waarom? Onder meer omdat ze niet op goddelijke wijsheid stoelt. Alleen Jehovah bezit volmaakte wijsheid. Hij is dan ook de enige betrouwbare gids op het punt van succesvolle heerschappij (Jer. 8:9; Rom. 16:27). In tegenstelling tot mensen, die vaak door schade en schande moeten leren, weet Jehovah altijd wat de allerbeste handelwijze is. Elk bewind dat niet zijn leiding volgt, moet wel inferieur zijn. Om die reden alleen al — en dan laten we het boze motief dat erbij betrokken was nog maar terzijde — was Satans alternatieve manier van regeren via menselijke heerschappij van meet af aan tot mislukking gedoemd.

5, 6. Wat heeft Satan er blijkbaar toe gebracht zich tegen Jehovah te keren?

5 Een verstandig mens zal over het algemeen niet aan een onderneming beginnen die tot mislukking gedoemd is. Staat hij er toch op zijn onderneming door te zetten, dan zal hij zijn  fout onherroepelijk moeten toegeven. De geschiedenis heeft vaak bewezen dat het nutteloos is zich tegen de almachtige Schepper te keren. (Lees Spreuken 21:30.) Maar Satan, verblind door eigendunk en trots, heeft Jehovah de rug toegekeerd. De Duivel is dan ook onbesuisd een pad ingeslagen dat slechts op rampspoed kon uitlopen.

6 Satans aanmatigende houding werd later weerspiegeld door een Babylonische heerser die, zo zegt het verslag, pochte: „Ten hemel zal ik opstijgen. Boven de sterren Gods zal ik mijn troon verheffen, en ik zal mij neerzetten op de berg der samenkomst, in de meest afgelegen streken van het noorden. Ik zal opstijgen boven de hoge plaatsen der wolken; ik zal mij op de Allerhoogste doen gelijken” (Jes. 14:13-15). De onverstandige onderneming van die heerser mislukte en de Babylonische dynastie kwam roemloos aan haar eind. Zo zullen ook Satan en zijn wereld binnen afzienbare tijd ten onder gaan.

Waarom toegelaten?

7, 8. Wat voor voordelen heeft het zoal afgeworpen dat Jehovah het kwaad een tijdlang heeft laten bestaan?

7 Sommigen vragen zich misschien af waarom Jehovah mensen er niet van heeft weerhouden de kant van Satan te kiezen en zich achter een alternatief regeringsplan te scharen dat tot mislukking gedoemd was. Als de almachtige God was hij daar zeker toe in staat geweest (Ex. 6:3). Toch deed hij dat niet. Zijn wijsheid schreef voor dat als hij tijdelijk naliet zich in de opstand van de mens te mengen, dat op de lange duur het gunstigst zou uitvallen. Uiteindelijk zou Jehovah gerechtvaardigd worden als een rechtvaardig en liefdevol Heerser, en getrouwe mensen zouden voordeel trekken van Gods beslissing.

8 Wat een narigheid had de mensheid bespaard kunnen blijven als mensen niet op Satans voorstellen waren ingegaan en geweigerd hadden zich in te zetten voor onafhankelijkheid van Gods heerschappij! Toch heeft Jehovah’s beslissing om toe te laten dat mensen een tijdlang zichzelf zouden regeren voordelen afgeworpen. Het heeft rechtgeaarde personen er diep van doordrongen hoe wijs het is naar God te luisteren en op hem te vertrouwen. In de loop van de eeuwen hebben mensen met talrijke regeringsvormen geëxperimenteerd, maar niet een ervan is ideaal gebleken. Dat feit heeft aanbidders van God gesterkt in hun overtuiging dat Jehovah’s manier van regeren beslist de beste is. Dat Jehovah Satans goddeloze heerschappij heeft toegelaten, heeft weliswaar tot grote problemen voor de mensheid geleid, ook voor  degenen die God trouw aanbidden, maar de tijdelijke toelating van het kwaad heeft ook voordelen voor die trouwe aanbidders afgeworpen.

Een opstand die tot verheerlijking van Jehovah heeft gediend

9, 10. Leg uit hoe Satans heerschappij Jehovah tot heerlijkheid strekt.

9 Dat Jehovah toegelaten heeft dat mensen zich door Satan laten beïnvloeden en zichzelf regeren, heeft Jehovah’s manier van regeren geenszins in diskrediet gebracht. Integendeel! De geschiedenis wijst uit dat Jeremia’s onder inspiratie gedane uitspraak over het onvermogen van mensen om zichzelf te regeren juist is. (Lees Jeremia 10:23.) Bovendien heeft Satans opstand Jehovah in de gelegenheid gesteld Zijn voortreffelijke eigenschappen op een sprekender manier tentoon te spreiden. Hoe dat zo?

10 Tegen de achtergrond van Satans rampzalige heerschappij zijn Jehovah’s volmaakte eigenschappen nog duidelijker waarneembaar dan ze anders misschien geweest zouden zijn. Daardoor heeft hij aan heerlijkheid gewonnen in de ogen van degenen die hem liefhebben. Hoe paradoxaal het ook mag klinken, Satans manier van regeren heeft in werkelijkheid gediend tot verheerlijking van God. De onovertroffen manier waarop Jehovah met die betwisting van zijn soevereiniteit is omgegaan, is erdoor benadrukt. Laten we om dat feit te illustreren eens kort enkele van Jehovah’s eigenschappen onder de loep nemen en kijken hoe Satans goddeloze heerschappij Jehovah ertoe heeft bewogen die eigenschappen op nog meer manieren tentoon te spreiden.

11. Hoe heeft Jehovah zijn liefde getoond?

11 Liefde. De Bijbel vertelt ons dat ’God liefde is’ (1 Joh. 4:8). De schepping van mensen was eerst en vooral een uiting van Gods liefde. Daarbij komt nog dat de vrees inboezemende en schitterende manier waarop we gemaakt zijn, van Gods liefde getuigt. Jehovah heeft de mensheid ook liefdevol voorzien van een prachtige plaats om te wonen waar alles aanwezig is wat voor hun geluk nodig is (Gen. 1:29-31; 2:8, 9; Ps. 139:14-16). Maar toen de goddeloosheid eenmaal haar intrede bij de mensheid had gedaan, uitte Jehovah zijn liefde op nieuwe manieren. Hoe? De apostel Johannes citeert Jezus’ woorden: „God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben” (Joh. 3:16). Had God zijn liefde voor de mensheid op een opmerkelijker manier kunnen tonen dan door zijn eniggeboren Zoon naar de aarde te zenden om zondaars te verlossen? (Joh. 15:13) Die grote uiting van liefde diende ook als een voorbeeld voor mensen; ze stelde hen in de gelegenheid Gods zelfopofferende liefde in het dagelijks leven te weerspiegelen, net als Jezus dat heeft gedaan (Joh. 17:25, 26).

12. Hoe komt Jehovah’s macht tot uiting?

12 Macht. Alleen „God, de Almachtige”, is in staat leven te scheppen (Openb. 11:17; Ps. 36:9). Bij zijn geboorte begint een mens bij wijze van spreken als een blanco vel papier. Bij zijn dood heeft hij dat blanco vel gevuld met de beslissingen, daden en ervaringen die in de loop van  zijn leven zijn individualiteit en persoonlijkheid hebben gevormd. Die informatie kan opgeborgen worden in Jehovah’s geheugen. Te zijner tijd kan Jehovah de persoon in kwestie weer tot leven brengen, compleet met zijn unieke leefpatroon (Joh. 5:28, 29). Hoewel de dood geen deel uitmaakte van Gods oorspronkelijke voornemen met de mens, is Jehovah er wel door in de gelegenheid gesteld te laten zien dat zijn macht zich tot na de dood uitstrekt. Het lijdt geen enkele twijfel: Jehovah is „God, de Almachtige”.

13. Waarom was Jezus’ offer een uiting van Jehovah’s volmaakte gerechtigheid?

13 Gerechtigheid. Jehovah liegt niet; hij handelt ook niet onrechtvaardig (Deut. 32:4; Tit. 1:2). Hij houdt zich altijd aan de hoogste maatstaven van waarheid en recht, zelfs als dat in zijn eigen nadeel lijkt te zijn (Rom. 8:32). Wat pijnlijk moet het voor Jehovah zijn geweest zijn geliefde Zoon aan een martelpaal te zien sterven alsof Jezus een trouweloze godslasteraar was! Maar uit liefde voor onvolmaakte mensen was Jehovah bereid die pijnlijke gebeurtenis te laten plaatsvinden, zodat hij zich aan zijn eigen volmaakte maatstaf van gerechtigheid kon houden. (Lees Romeinen 5:18-21.) Een wereld vol onrecht stelde Jehovah in de gelegenheid te tonen dat hij het toppunt van gerechtigheid is.

14, 15. Wat zijn enkele manieren waarop Jehovah’s onovertroffen wijsheid en geduld tot uiting zijn gekomen?

14 Wijsheid. Zodra Adam en Eva hadden gezondigd, onthulde Jehovah op welke manier hij alle verschrikkelijke gevolgen van hun rebellie ongedaan zou maken (Gen. 3:15). Door dat onmiddellijke optreden, en doordat hij de details van dat voornemen progressief aan zijn aanbidders onthulde, kwam Jehovah’s wijsheid scherp in beeld (Rom. 11:33). Niets kan Gods vermogen om aangelegenheden succesvol te behartigen in de weg staan. In een wereld die gekenmerkt wordt door immoraliteit, oorlog, onredelijkheid, ongehoorzaamheid, onbarmhartigheid, partijdigheid en huichelarij, is Jehovah ruimschoots in de gelegenheid geweest zijn schepselen te laten zien wat echte wijsheid is. De discipel Jakobus zei: „De wijsheid van boven is allereerst zuiver, vervolgens vredelievend, redelijk, bereid tot gehoorzamen, vol van barmhartigheid en goede vruchten, geen partijdig onderscheid makend, niet huichelachtig” (Jak. 3:17).

15 Geduld en lankmoedigheid. Jehovah’s eigenschappen geduld en lankmoedigheid zouden zeker niet zo’n prominente rol hebben gespeeld als hij niet met menselijke onvolmaaktheden, zonden en tekortkomingen had moeten omgaan. Jehovah’s bereidheid dat duizenden jaren lang te doen, laat zien dat hij die prachtige eigenschappen in volmaakte mate bezit, en daar moeten we hem bijzonder dankbaar voor zijn. De apostel Petrus verklaarde terecht dat we ’het geduld van onze Heer als redding moeten beschouwen’ (2 Petr. 3:9, 15).

16. Waarom is Jehovah’s vergevensgezindheid een reden tot grote vreugde?

 16 Vergevensgezindheid. We zijn allemaal zondaars en we struikelen allemaal nogal eens (Jak. 3:2; 1 Joh. 1:8, 9). Wat moeten we dankbaar zijn dat Jehovah bereid is „rijkelijk” te vergeven! (Jes. 55:7) Sta ook eens stil bij dit feit: Omdat we als onvolmaakte zondaars geboren zijn, kunnen we de intense vreugde ervaren te voelen dat God ons onze dwalingen vergeeft (Ps. 51:5, 9, 17). Als we persoonlijk die hartverwarmende eigenschap van Jehovah ervaren, worden we gesterkt in onze liefde voor hem en aangemoedigd zijn voorbeeld te volgen in onze omgang met anderen. (Lees Kolossenzen 3:13.)

Waarom de wereld ziek is

17, 18. In welke opzichten heeft Satans manier van regeren gefaald?

17 Satans hele wereld — een product van zijn manier van regeren — heeft in de loop der eeuwen herhaaldelijk en constant gefaald. In 1991 werd in de krant The European opgemerkt: „Is de wereld ziek? Ja, inderdaad, maar (...) niet door een daad van God: dat de wereld ziek is, is aan haar bewoners te wijten.” Zo is het! Onder invloed van Satan hebben onze eerste ouders menselijke heerschappij verkozen boven die van Jehovah. Daardoor hebben ze een manier van regeren in gang gezet die wel moest mislukken. De pijn en narigheid die mensen wereldwijd hebben meegemaakt, zijn tekenen dat de menselijke heerschappij lijdt aan een afschuwelijke ziekte.

18 Satans manier van regeren doet een beroep op zelfzucht. Maar zelfzucht kan het nooit winnen van liefde, de grondslag van Jehovah’s manier van regeren. Satans manier van regeren heeft geen stabiliteit, geluk of zekerheid gebracht. Jehovah’s manier van regeren is superieur! Hebben we daar hedendaagse bewijzen voor? Ja, en daar gaat het volgende artikel over.

Wat hebben we over heerschappij geleerd door het lezen van . . .

Romeinen 13:1, 2?

Spreuken 21:30?

Jeremia 10:23?

Kolossenzen 3:13?

[Studievragen]

[Illustraties op blz. 25]

Satans heerschappij heeft de mensheid nooit tot voordeel gestrekt

[Verantwoording]

U.S. Army photo

WHO photo by P. Almasy

[Illustratie op blz. 26]

Jehovah’s macht reikt zelfs tot na de dood

[Illustratie op blz. 27]

Jehovah’s liefde en gerechtigheid kwamen tot uiting in het offer van zijn Zoon