Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Ga tot rijpheid voort — „De grote dag van Jehovah is nabij”

Ga tot rijpheid voort — „De grote dag van Jehovah is nabij”

 Ga tot rijpheid voort — „De grote dag van Jehovah is nabij”

’Laten wij tot rijpheid voortgaan.’ — HEBREEËN 6:1.

1, 2. Welke kans om ’naar de bergen te vluchten’ kregen de eerste-eeuwse christenen in Jeruzalem en Judea?

TOEN Jezus op aarde was, kwamen zijn discipelen naar hem toe met de vraag: „Wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van het samenstel van dingen?” De eerste vervulling van de profetie die Jezus hun als antwoord gaf, vond in de eerste eeuw plaats. Jezus sprak over een ongewone ontwikkeling die erop zou duiden dat het einde heel dichtbij was. Wanneer ze die ontwikkeling zouden zien, moesten „zij die in Judea [waren], naar de bergen vluchten” (Matth. 24:1-3, 15-22). Zouden Jezus’ discipelen het teken herkennen en zijn instructies opvolgen?

2 Bijna dertig jaar later, in het jaar 61, schreef de apostel Paulus een krachtige, ernstig stemmende boodschap aan Hebreeuwse christenen in Jeruzalem en omgeving. Wat Paulus en zijn geloofsgenoten niet wisten, was dat het nog maar zo’n vijf jaar zou duren voordat het teken waardoor de beginfase van een „grote verdrukking” werd gekenmerkt, zich zou voordoen (Matth. 24:21). In het jaar 66 voerde Cestius Gallus de Romeinse troepen aan in een aanval op Jeruzalem die bijna geslaagd was. Maar toen trok hij zich plotseling terug, zodat degenen die in gevaar verkeerden de kans kregen om veilig te ontkomen.

3. Welke aansporing gaf Paulus de Hebreeuwse christenen, en waarom?

3 Die christenen hadden een scherp inzicht en geestelijk waarnemingsvermogen nodig om de wending in de gebeurtenissen te herkennen en te vluchten. Maar sommigen waren „afgestompt van gehoor” geworden. Ze waren in geestelijk opzicht kleine kinderen die „melk” nodig hadden. (Lees Hebreeën 5:11-13.) Zelfs enkelen die al tientallen jaren de weg der waarheid bewandelden, vertoonden tekenen dat ze zich ’terugtrokken van de levende God’ (Hebr. 3:12). Voor sommigen was het „gebruikelijk” vergaderingen over te slaan in een tijd dat die rampspoedige dag naderde (Hebr. 10:24, 25). Paulus gaf hun een aansporing van actueel belang: „Laten wij daarom, nu wij de grondleer over de Christus achter ons hebben gelaten, tot rijpheid voortgaan” (Hebr. 6:1).

4. Waarom is het belangrijk geestelijk alert te blijven, en wat zal ons daarbij helpen?

4 Wij leven in de tijd van de laatste vervulling van Jezus’ profetie. „De grote dag van Jehovah” — de dag die een eind zal maken aan Satans hele stelsel — „is nabij” (Zef. 1:14). We moeten als nooit tevoren geestelijk scherp en alert blijven (1 Petr. 5:8). Doen we dat ook? Christelijke rijpheid zal ons helpen goed in gedachte te blijven houden waar we ons in de stroom des tijds bevinden.

Wat christelijke rijpheid is

5, 6. (a) Wat houdt geestelijke rijpheid in? (b) Op welke twee terreinen moeten we ons inspannen als we tot rijpheid willen voortgaan?

5 Paulus moedigde de eerste-eeuwse Hebreeuwse christenen niet alleen aan tot rijpheid voort te gaan, maar hij vertelde hun ook wat deze geestelijke rijpheid inhoudt. (Lees Hebreeën 5:14.) „Rijpe mensen” zijn niet tevreden met alleen „melk”. Ze nemen „vast voedsel” tot zich. Daarom kennen ze zowel „de elementaire dingen” als „de diepe dingen” van de waarheid  (1 Kor. 2:10). Bovendien hebben ze hun waarnemingsvermogen geoefend door gebruik — door toe te passen wat ze weten — en dat helpt hen om goed van kwaad te onderscheiden. Als ze voor een beslissing staan, helpt dit geoefende waarnemingsvermogen hen te zien welke Bijbelse beginselen erbij betrokken zijn en hoe ze toegepast moeten worden.

6 „Daarom is het noodzakelijk dat wij meer dan gewone aandacht schenken aan de dingen die wij gehoord hebben,” schreef Paulus, „opdat wij nooit afdrijven” (Hebr. 2:1). Dat afdrijven van het geloof kan gebeuren voordat we het in de gaten hebben. We kunnen dit vermijden door „meer dan gewone aandacht [te] schenken” wanneer we de Bijbel bestuderen. Daarom moet ieder van ons zich afvragen: Bestudeer ik nog steeds alleen elementaire dingen? Doe ik alles plichtmatig en dobber ik maar een beetje mee, zonder dat mijn hart volledig bij de waarheid betrokken is? Hoe kan ik echte geestelijke vorderingen maken? Tot rijpheid voortgaan vraagt om inspanning op minstens twee terreinen. We moeten goed bekend raken met het Woord van God, en we moeten gehoorzaamheid leren.

Raak goed bekend met het Woord

7. Hoe kunnen we er baat bij hebben beter bekend te raken met het Woord van God?

7 „Een ieder die melk gebruikt, is onbekend met het woord der rechtvaardigheid,” schreef Paulus, „want hij is een klein kind” (Hebr. 5:13). Om rijpheid te verkrijgen, moeten we goed bekend raken met Gods woord, zijn boodschap aan ons. Omdat die boodschap te vinden is in zijn Woord, de Bijbel, moeten we dat Woord en de publicaties van „de getrouwe en beleidvolle slaaf” goed bestuderen (Matth. 24:45-47). Op die manier nemen we Gods denkwijze in ons op, en dat kan ons helpen ons waarnemingsvermogen te oefenen. Neem bijvoorbeeld een zuster met de naam Orchid. * Ze zegt: „De aansporing die de grootste uitwerking op mijn leven heeft gehad, is die over geregeld Bijbellezen. Het heeft me ongeveer twee jaar gekost om de hele Bijbel uit te lezen, maar het was alsof ik voor het eerst mijn Schepper ontmoette. Ik leerde zijn manier van handelen kennen, kwam te weten waar hij van houdt en waar hij niet van houdt, hoe machtig hij is en hoe wijs. Dagelijks Bijbellezen heeft me in enkele van de moeilijkste momenten in mijn leven staande gehouden.”

8. Wat voor kracht kan het Woord van God op ons uitoefenen?

8 Als we geregeld in Gods Woord lezen, laten we de Bijbelse boodschap kracht op ons uitoefenen. (Lees Hebreeën 4:12.) Bijbellezen kan onze innerlijke persoon vormen, zodat Jehovah meer met ons ingenomen is. Denk je dat je er meer tijd aan moet besteden de Bijbel te lezen en te mediteren over wat erin staat?

9, 10. Wat houdt het in bekend te raken met Gods Woord? Illustreer dat.

9 Bekend raken met de Bijbel houdt meer in dan weten wat erin staat. De in geestelijk opzicht kleine kinderen in Paulus’ tijd waren niet per se helemaal onbekend met Gods geïnspireerde  Woord. Maar ze gebruikten het niet; ze toetsten de waarde ervan niet door het echt toe te passen. Ze maakten zich niet vertrouwd met de boodschap door die als leidraad te gebruiken om verstandige beslissingen in hun leven te nemen.

10 Bekend raken met het Woord van God betekent dat we weten wat erin staat en die kennis in praktijk brengen. De ervaring van een zuster met de naam Kyle laat zien hoe we dat kunnen doen. Kyle had een meningsverschil met een van haar collega’s. Wat deed ze om de breuk te helen? Ze zegt: „De Bijbeltekst die onmiddellijk bij me opkwam was Romeinen 12:18, waar staat: ’Zijt indien mogelijk, voor zover het van u afhangt, vredelievend jegens alle mensen.’ En dus vroeg ik die collega of we na werktijd even met elkaar konden praten.” Dat gesprek verliep heel goed, en de collega was ervan onder de indruk dat Kyle die stap had gedaan. „Ik heb ervan geleerd dat je altijd goed zit als je Bijbelse beginselen toepast”, zegt Kyle.

Leer gehoorzaamheid

11. Waaruit blijkt dat gehoorzaamheid onder moeilijke omstandigheden een hele opgave kan zijn?

11 Het kan een hele opgave zijn toe te passen wat we uit de Bijbel hebben geleerd, vooral onder moeilijke omstandigheden. Om een voorbeeld te noemen: Kort nadat Jehovah de zonen van Israël uit Egyptische slavernij had bevrijd, „maakte het volk ruzie met Mozes” en bleven ze „Jehovah op de proef stellen”. Waarom? Omdat er geen drinkwater was (Ex. 17:1-4). Nog geen twee maanden nadat ze een verbond met God hadden gesloten en ermee hadden ingestemd „alle woorden die Jehovah [had] gesproken” te doen, overtraden ze zijn wet door afgoderij te bedrijven (Ex. 24:3, 12-18; 32:1, 2, 7-9). Kwam dat doordat de langdurige afwezigheid van Mozes toen hij op de berg Horeb instructies kreeg, hen bang had gemaakt? Dachten ze misschien dat de Amalekieten opnieuw zouden toeslaan en dat de Israëlieten machteloos zouden zijn zonder Mozes, die eerder voor de overwinning had gezorgd door zijn handen omhoog te houden? (Ex. 17:8-16) Dat is mogelijk, maar hoe het ook zij, ze „weigerden (...) gehoorzaam te worden” (Hand. 7:39-41). Paulus gaf christenen de dringende raad ’hun uiterste best te doen’ om niet ’in hetzelfde patroon van ongehoorzaamheid te vervallen’ als de Israëlieten toen ze bang waren het beloofde land binnen te gaan (Hebr. 4:3, 11).

12. Hoe heeft Jezus gehoorzaamheid geleerd, en met welk goede resultaat?

12 Willen we tot rijpheid voortgaan, dan moeten we ons uiterste best doen om Jehovah te gehoorzamen. Zoals uit het voorbeeld van Jezus Christus blijkt, leren we gehoorzaamheid vaak door de dingen die we lijden. (Lees Hebreeën 5:8, 9.) Voordat Jezus naar de aarde kwam, was hij gehoorzaam aan zijn Vader. Maar het doen van zijn Vaders wil op aarde hield fysiek en mentaal lijden in. Door onder zeer moeilijke omstandigheden gehoorzaam te zijn, werd Jezus ’tot volmaaktheid gebracht’ voor de nieuwe positie die God voor hem in gedachten had, namelijk die van Koning en Hogepriester.

13. Waaruit blijkt of we gehoorzaamheid hebben geleerd?

13 En wij? Zijn we vastbesloten Jehovah te gehoorzamen, ook als we voor grote beproevingen staan? (Lees 1 Petrus 1:6, 7.) Gods raad in verband met morele waarden, eerlijkheid, een juist gebruik van de tong, het lezen en bestuderen van de Bijbel, vergaderingsbezoek en deelname aan de prediking is duidelijk (Joz.  1:8; Matth. 28:19, 20; Ef. 4:25, 28, 29; 5:3-5; Hebr. 10:24, 25). Zijn we zelfs onder moeilijke omstandigheden gehoorzaam aan Jehovah in deze kwesties? Onze gehoorzaamheid is een aanwijzing dat we tot rijpheid zijn voortgegaan.

Waarom is christelijke rijpheid waardevol?

14. Illustreer hoe het een bescherming kan zijn tot rijpheid voort te gaan.

14 Het is echt een bescherming voor een christen een waarnemingsvermogen te hebben dat terdege geoefend is om goed van kwaad te onderscheiden in een wereld die „elk zedelijkheidsbegrip [heeft] verloren” (Ef. 4:19). Om een voorbeeld te noemen: Een broeder met de naam James, die geregeld Bijbelse publicaties leest en er veel waardering voor heeft, kreeg een baan waar al zijn collega’s vrouwen waren. „Hoewel veel vrouwen duidelijk geen moreel besef hadden,” zegt James, „leek één collega wel een fatsoenlijk meisje te zijn, en ze toonde belangstelling voor de Bijbelse waarheid. Maar toen we in een productieruimte samen aan het werk waren, begon ze seksuele avances te maken. Ik dacht dat het een grap was, maar ik vond het heel moeilijk haar van me af te houden. Toen herinnerde ik me een ervaring in De Wachttoren over een broeder die op zijn werk met net zo’n verleiding werd geconfronteerd. Het artikel haalde het voorbeeld van Jozef en Potifars vrouw aan. * Onmiddellijk duwde ik het meisje weg, en ze rende naar buiten” (Gen. 39:7-12). James was blij dat er verder niets was gebeurd en dat hij een goed geweten behield (1 Tim. 1:5).

15. Hoe kan ons figuurlijke hart gesterkt worden als we tot rijpheid voortgaan?

15 Rijpheid is ook waardevol omdat ons figuurlijke hart erdoor wordt gesterkt, zodat we ons niet laten ’meeslepen door velerlei en vreemde leringen’. (Lees Hebreeën 13:9.) Als we ons best doen om geestelijke vorderingen te maken, blijft onze aandacht op „de belangrijker dingen” gericht (Fil. 1:9, 10). Daardoor krijgen we meer waardering voor God en voor alle voorzieningen die hij tot ons welzijn heeft getroffen (Rom. 3:24). Een christen die „volwassen [is] in verstandelijke vermogens” ontwikkelt die waardering en verheugt zich in een hechte band met Jehovah (1 Kor. 14:20).

16. Wat hielp een zuster om ’een standvastig hart’ te ontwikkelen?

16 Een zuster met de naam Louise gaf toe dat ze zich er na haar doop een tijdlang voornamelijk voor interesseerde welke indruk ze op anderen maakte. „Ik deed geen verkeerde dingen,” zei ze, „maar mijn hart stond niet in vuur en vlam voor Jehovah. Ik besefte dat ik veranderingen moest aanbrengen wilde ik het gevoel hebben dat ik Jehovah alles gaf wat ik kon. De grootste verandering was dat ik hem met heel mijn hart moest gaan aanbidden.” Door daar moeite voor te doen, ontwikkelde Louise ’een standvastig hart’, en dat bleek heel belangrijk te zijn toen ze met een ernstig gezondheidsprobleem te maken kreeg (Jak. 5:8). Louise zei: „Het was een hele strijd, maar ik heb echt een hechte band met Jehovah gekregen.”

 ’Word van harte gehoorzaam’

17. Waarom was gehoorzaamheid in de eerste eeuw extra belangrijk?

17 Paulus’ raad om ’tot rijpheid voort te gaan’ was levensreddend voor de eerste-eeuwse christenen in Jeruzalem en Judea. Degenen die deze raad opvolgden, bezaten het scherpe geestelijke onderscheidingsvermogen dat nodig was om het teken dat Jezus hun had gegeven, te herkennen en direct „naar de bergen [te] vluchten”. Toen ze „het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt (...) in een heilige plaats [zagen] staan”, dat wil zeggen, toen de Romeinse legers Jeruzalem omsingelden en binnendrongen, wisten ze dat het tijd was om te vluchten (Matth. 24:15, 16). Ze gaven gehoor aan Jezus’ profetische waarschuwing en vluchtten uit Jeruzalem weg voordat de stad vernietigd werd, en volgens de kerkelijke geschiedschrijver Eusebius vestigden ze zich in Pella in het bergland van Gilead. Daardoor ontkwamen ze aan de ergste ramp in de geschiedenis van Jeruzalem.

18, 19. (a) Waarom is gehoorzaamheid in deze tijd heel belangrijk? (b) Wat gaan we in het volgende artikel bespreken?

18 Gehoorzaamheid, ontwikkeld door tot rijpheid voort te gaan, zal net zo levensreddend zijn wanneer wij de grotere vervulling meemaken van Jezus’ profetie dat er „een grote verdrukking” van ongekende omvang zal zijn (Matth. 24:21). Zullen we dan gehoorzaam zijn aan elke dringende instructie die we van ’de getrouwe beheerder’ krijgen? (Luk. 12:42) Het is echt heel belangrijk dat we leren „van harte gehoorzaam” te worden! — Rom. 6:17.

19 Om rijpheid te verkrijgen moeten we ons waarnemingsvermogen oefenen. Dat doen we door ons in te spannen om beter bekend te raken met Gods Woord en door gehoorzaamheid te leren. Tot christelijke rijpheid groeien levert speciale uitdagingen op voor jongeren. In het volgende artikel wordt besproken hoe ze daar goed mee kunnen omgaan.

[Voetnoten]

^ ¶7 Sommige namen zijn veranderd.

^ ¶14 Zie het artikel „Gesterkt om nee te zeggen tegen kwaaddoen” in De Wachttoren van 1 oktober 1999.

Wat heb je geleerd?

• Wat is geestelijke rijpheid, en hoe verkrijgen we die?

• Waarom moeten we bekend raken met Gods Woord als we tot rijpheid willen voortgaan?

• Hoe leren we gehoorzaamheid?

• In welke opzichten is rijpheid waardevol voor ons?

[Studievragen]

[Illustratie op blz. 10]

Bijbelse raad toepassen helpt ons om op een rijpe manier met problemen om te gaan

[Illustratie op blz. 12, 13]

Jezus’ raad opvolgen was voor de eerste-eeuwse christenen levensreddend