Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Erken de Grotere Mozes

Erken de Grotere Mozes

 Erken de Grotere Mozes

„Jehovah God zal uit het midden van uw broeders een profeet voor u verwekken gelijk mij. Naar hem moet gij luisteren.” — HANDELINGEN 3:22.

1. Welke invloed heeft Jezus Christus op de geschiedenis gehad?

TWEEDUIZEND jaar geleden werd er een mannelijk kind geboren, en die geboorte bracht een menigte engelen in de hemel ertoe God ten aanhoren van enkele herders te loven (Luk. 2:8-14). Dertig jaar later begon dat kind, nu een volwassene, aan een bediening die slechts drieënhalf jaar duurde maar die toch een enorme invloed op de geschiedenis heeft gehad. De negentiende-eeuwse historicus Philip Schaff werd ertoe bewogen over deze jonge man te zeggen: „Zonder één enkele regel te schrijven heeft hij meer pennen in beweging gebracht en onderwerpen verschaft voor meer preken, redevoeringen, discussies, theologieboeken, kunstwerken en lofliederen dan heel het leger grote mannen uit het verleden en het heden bij elkaar.” Die opmerkelijke jonge man was natuurlijk Jezus Christus.

2. Wat zei Johannes over Jezus en zijn bediening?

2 De apostel Johannes schreef een verslag over Jezus’ bediening en zei tot besluit: „Er zijn in werkelijkheid nog vele andere dingen die Jezus heeft gedaan, en ik veronderstel dat, als ze ooit uitvoerig zouden worden beschreven, de wereld zelf de geschreven boekrollen niet zou kunnen bevatten” (Joh. 21:25). Johannes wist dat hij maar een fractie kon opschrijven van alles wat Jezus in die veelbewogen drieënhalf jaar had gezegd en gedaan. Toch zijn de gebeurtenissen die Johannes in zijn evangelie optekende, bijzonder waardevol.

3. Hoe kunnen we meer inzicht krijgen in Jezus’ rol in Gods voornemen?

3 Behalve de vier belangrijke evangelieverslagen zijn er nog andere Bijbelpassages die geloofversterkende details over Jezus’ leven geven. De Bijbelverslagen van enkele getrouwe mannen die vóór Jezus leefden, bevatten bijvoorbeeld informatie waardoor we meer inzicht krijgen in Jezus’ rol in Gods voornemen. Laten we eens een paar van die verslagen bekijken.

Getrouwe mannen die een voorafbeelding van de Christus waren

4, 5. Wie waren een voorafschaduwing van Jezus, en in welke opzichten?

4 Johannes en de andere drie evangelieschrijvers wijzen op Mozes, David en Salomo als mannen die een voorafschaduwing waren van Jezus als Gods Gezalfde en als toekomstige Koning. In welk opzicht gaven die vroegere dienstknechten van God een vooruitblik op Jezus, en wat kunnen we van die verslagen leren?

5 Kort gezegd vertelt de Bijbel ons dat Mozes een profeet, een middelaar en een bevrijder was. En dat is Jezus ook. David was een herder en een koning die Israëls vijanden overwon. Ook Jezus is een herder en een overwinnende koning (Ezech. 37:24, 25). Salomo was een wijze regeerder toen hij nog getrouw was, en onder zijn koningschap genoot Israël vrede (1 Kon. 4:25, 29). Ook Jezus is bijzonder wijs en hij wordt „Vredevorst” genoemd (Jes. 9:6). Het is duidelijk dat de rol van Christus Jezus te vergelijken is met de rol van die vroegere mannen, maar Jezus’ plaats in Gods voornemen is superieur. Laten we Jezus eerst eens met Mozes vergelijken en zien hoe dat ons helpt Jezus’ rol in Gods voornemen beter te begrijpen.

Mozes — Een voorloper van Jezus

6. Hoe legde Petrus uit dat het noodzakelijk is naar Jezus te luisteren?

6 Kort na Pinksteren 33 G.T. haalde de apostel Petrus een profetie van Mozes aan die in Jezus Christus was vervuld. Petrus stond voor een schare aanbidders in de tempel. De mensen waren ’buiten zichzelf van verbazing’ toen  Petrus en Johannes een bedelaar hadden genezen die vanaf zijn geboorte kreupel was, en ze liepen te hoop om te zien wat er gebeurd was. Petrus legde uit dat deze verbazingwekkende daad een gevolg was van de werkzaamheid van Jehovah’s geest via Jezus Christus. Daarop deed hij een aanhaling uit de Hebreeuwse Geschriften: „In feite heeft Mozes gezegd: ’Jehovah God zal uit het midden van uw broeders een profeet voor u verwekken gelijk mij. Naar hem moet gij luisteren overeenkomstig alles wat hij tot u spreekt’” (Hand. 3:11, 22, 23; lees Deuteronomium 18:15, 18, 19).

7. Waarom begrepen Petrus’ toehoorders zijn opmerkingen over een profeet groter dan Mozes?

7 Die woorden van Mozes klonken Petrus’ toehoorders waarschijnlijk bekend in de oren. Als Joden hadden ze veel respect voor Mozes (Deut. 34:10). Ze zagen vol verwachting uit naar de komst van een profeet groter dan Mozes. Die profeet zou niet slechts een messias blijken te zijn, een gezalfde van God zoals Mozes, maar de Messias, „de Christus van God, de Uitverkorene” van Jehovah (Luk. 23:35; Hebr. 11:26).

Overeenkomsten tussen Jezus en Mozes

8. Wat zijn enkele overeenkomsten tussen het leven van Mozes en dat van Jezus?

8 In sommige opzichten was het aardse leven van Jezus te vergelijken met dat van Mozes. Zowel Mozes als Jezus ontkwam als baby aan de dood door de hand van een tirannieke heerser (Ex. 1:22–2:10; Matth. 2:7-14). Bovendien werden beiden ’uit Egypte geroepen’. De profeet Hosea schreef daarover: „Toen Israël een knaap was, toen had ik hem lief, en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen” (Hos. 11:1). Hosea’s woorden wezen terug naar de tijd dat het volk Israël onder Mozes, hun door Jehovah aangestelde leider, uit Egypte werd geleid (Ex. 4:22, 23; 12:29-37). Die woorden hadden echter niet alleen betrekking op een gebeurtenis in het verleden maar ook op een toekomstige gebeurtenis. Ze vormden een profetie die in vervulling ging toen Jozef en Maria na de dood van koning Herodes met Jezus uit Egypte terugkeerden (Matth. 2:15, 19-23).

9. (a) Welke wonderen verrichtten Mozes en Jezus? (b) Noem andere overeenkomsten tussen Jezus en Mozes. (Zie het kader „Andere overeenkomsten tussen Jezus en Mozes” op blz. 26.)

9 Zowel Mozes als Jezus verrichtte wonderen, waarmee ze bewezen dat ze Jehovah’s steun hadden. Mozes was zelfs de eerste mens over wie opgetekend staat dat hij wonderen deed (Ex. 4:1-9). Mozes deed bijvoorbeeld wonderen die met water te maken hadden toen op zijn bevel de wateren van de Nijl en haar rietpoelen in bloed veranderden, toen de Rode Zee in tweeën spleet en toen er in de woestijn water uit een rots kwam (Ex. 7:19-21; 14:21; 17:5-7). Ook Jezus verrichtte wonderen die met water te maken hadden. Zijn allereerste wonder was het veranderen van water in wijn op een bruiloftsfeest (Joh. 2:1-11). Later bracht hij de woeste Zee van Galilea tot bedaren. En één keer liep hij zelfs op het water! (Matth. 8:23-27; 14:23-25) Enkele andere overeenkomsten tussen Mozes en de Grotere Mozes, Jezus, staan in het kader op bladzijde 26.

Erken Christus als profeet

10. Wat is een ware profeet, en waarom was Mozes zo’n profeet?

10 De meeste mensen denken bij een profeet aan iemand die de toekomst voorzegt, maar dat is slechts een deel van de taak van een profeet. Een ware profeet is een geïnspireerde woordvoerder van Jehovah, iemand die „de grote daden van God” verkondigt (Hand. 2:11, 16, 17). Zijn werk als profeet kan onder andere het aankondigen van toekomstige gebeurtenissen, het onthullen van aspecten van Jehovah’s voornemen en het bekendmaken van Gods oordelen inhouden. Mozes was zo’n profeet. Hij voorzei alle tien de plagen die over Egypte kwamen. Hij introduceerde het Wetsverbond bij de Sinaï. En hij onderwees het volk in Gods wil. Toch zou er uiteindelijk een profeet groter dan Mozes komen.

11. Hoe vervulde Jezus de rol van een profeet groter dan Mozes?

11 Later, in de eerste eeuw v.G.T., trad Zacharias als profeet op door Gods voornemen in  verband met zijn zoon, Johannes, te onthullen (Luk. 1:76). Die zoon werd Johannes de Doper, die de komst aankondigde van de langverwachte profeet groter dan Mozes, Jezus Christus (Joh. 1:23-36). Als profeet deed Jezus heel veel voorzeggingen. Hij sprak bijvoorbeeld over zijn eigen dood: hij voorzei hoe, waar en door toedoen van wie hij zou sterven (Matth. 20:17-19). Tot verbazing van zijn toehoorders voorzei Jezus ook de verwoesting van Jeruzalem en de tempel (Mark. 13:1, 2). Zijn profetieën reiken helemaal tot in onze tijd (Matth. 24:3-41).

12. (a) Hoe heeft Jezus de basis gelegd voor een wereldwijde predikingsveldtocht? (b) Hoe volgen we Jezus’ voorbeeld in deze tijd?

12 Behalve een profeet was Jezus ook een prediker en een onderwijzer. Hij predikte het goede nieuws van Gods koninkrijk, en niemand sprak met meer vrijmoedigheid dan hij (Luk. 4:16-21, 43). Als onderwijzer was hij uniek. „Nooit heeft iemand anders op deze wijze gesproken”, zeiden sommigen die hem hoorden (Joh. 7:46). Jezus deed ijverig zijn best om het goede nieuws te verbreiden, en hij bezielde zijn volgelingen met diezelfde ijver voor het Koninkrijk. Op die manier legde hij de basis voor een wereldwijde predikings- en onderwijzingsveldtocht die nog steeds voortduurt (Matth. 28:18-20; Hand. 5:42). Vorig jaar hebben zo’n zeven miljoen volgelingen van Christus ongeveer anderhalf miljard uur besteed aan het prediken van het goede nieuws van het Koninkrijk  en het onderwijzen van Bijbelse waarheden aan belangstellenden. Heb jij een zinvol aandeel aan dat werk?

13. Wat zal ons helpen ’wakker te blijven’?

13 Er bestaat geen twijfel over dat Jehovah de profetie dat hij een profeet gelijk Mozes zou verwekken, heeft vervuld. Hoe is dat op jou van invloed? Geeft het je meer vertrouwen in de vervulling van geïnspireerde profetieën die met onze onmiddellijke toekomst te maken hebben? Mediteren over het voorbeeld van de Grotere Mozes helpt ons „wakker [te] blijven en onze zinnen bij elkaar [te] houden” ten aanzien van wat God binnenkort gaat doen (1 Thess. 5:2, 6).

Toon waardering voor Christus als Middelaar

14. Waarom kunnen we zeggen dat Mozes een middelaar was tussen de Israëlieten en God?

14 Net als Mozes was Jezus een middelaar. Een middelaar fungeert als een brug tussen twee partijen. Mozes was de middelaar van het Wetsverbond tussen Jehovah en de Israëlieten. Als de zonen van Jakob Gods wetten gehoorzaamden, zouden ze zijn speciale bezit, zijn gemeente, blijven (Ex. 19:3-8). Dat verbond bleef van kracht van 1513 v.G.T. tot de eerste eeuw G.T.

15. Waarom is Jezus een superieure middelaar?

15 In 33 G.T. gaf Jehovah de aanzet tot een beter verbond met een nieuw Israël, „het Israël Gods”, dat een wereldwijde gemeente werd, bestaande uit gezalfde christenen (Gal. 6:16). Hoewel het verbond met Mozes als middelaar wetten bevatte die door God op steen waren geschreven, is het verbond met Jezus als Middelaar superieur. De wetten daarvan zijn door God op menselijke harten geschreven. (Lees 1 Timotheüs 2:5; Hebreeën 8:10.) Daarom is nu „het Israël Gods” zijn speciale bezit, ’een natie die de vruchten voortbrengt’ van het Messiaanse koninkrijk (Matth. 21:43). De leden van die geestelijke natie zijn de deelhebbers aan dat nieuwe verbond. Toch zijn zij niet de enigen die er voordeel van trekken. Onnoemelijk veel mensen, zelfs velen die momenteel in de dood slapen, zullen eeuwige zegeningen ontvangen als gevolg van dat allesovertreffende verbond.

Heb respect voor Christus als Bevrijder

16. (a) Op welke manieren gebruikte Jehovah Mozes om Israël te bevrijden? (b) Wie is volgens Exodus 14:13 de Bron van redding?

16 In de laatste nacht voor hun uittocht uit Egypte waren sommige nakomelingen van Israël in groot gevaar. Spoedig zou Gods engel het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen doden. Jehovah had tegen Mozes gezegd dat de eerstgeborenen van Israël gespaard zouden worden als de Israëlieten het bloed van het paschalam zouden nemen en het op de bovendorpel en de deurposten van hun huisdeur zouden spatten (Ex. 12:1-13, 21-23). En dat gebeurde ook. Later was het hele volk in groot gevaar. Ze zaten in de val tussen de Rode Zee en de Egyptische strijdwagens die hen achtervolgden. Opnieuw zorgde Jehovah voor bevrijding via Mozes, die door een wonder het water van die zee in tweeën spleet (Ex. 14:13, 21).

17, 18. In welke opzichten is Jezus een grotere bevrijder dan Mozes?

17 Dat waren grote bevrijdingsdaden, maar de bevrijding waarin Jehovah via Jezus heeft voorzien is veel groter. Door bemiddeling van Jezus worden gehoorzame mensen van slavernij aan zonde bevrijd (Rom. 5:12, 18). En die bevrijding is „een eeuwige bevrijding” (Hebr. 9:11, 12). De naam Jezus betekent „Jehovah is redding”. Als onze Bevrijder of Redder verlost Jezus ons niet alleen van begane zonden maar maakt hij ook een betere toekomst voor ons  mogelijk. Door zijn volgelingen van slavernij aan zonde te bevrijden, verlost hij hen van de toorn van God zodat ze een liefdevolle verhouding met Hem kunnen aangaan (Matth. 1:21).

18 De bevrijding van zonde waarin Jezus voorziet, zal mettertijd ook bevrijding inhouden van de akelige gevolgen ervan: ziekte en zelfs de dood. Om je er een voorstelling van te maken wat dat zal betekenen, kun je denken aan wat er gebeurde toen Jezus naar het huis van een zekere Jaïrus ging, wiens twaalfjarige dochtertje gestorven was. Jezus verzekerde hem: „Vrees niet, leg slechts geloof aan de dag, en zij zal gered worden” (Luk. 8:41, 42, 49, 50). En inderdaad, het meisje stond uit de dood op! Kun je je voorstellen hoe blij haar ouders waren? Dan heb je een idee van de enorme vreugde die we zullen hebben als „allen die in de herinneringsgraven zijn, [Jezus’] stem zullen horen en te voorschijn zullen komen” in de opstanding (Joh. 5:28, 29). Jezus is echt een Redder, een Bevrijder! — Lees Handelingen 5:31; Tit. 1:4; Openb. 7:10.

19, 20. (a) Hoe zal mediteren over Jezus’ rol als de Grotere Mozes op ons van invloed zijn? (b) Wat wordt in het volgende artikel besproken?

19 We weten dat we mensen kunnen helpen voordeel te trekken van Jezus’ reddingsdaden, en dat beweegt ons ertoe een aandeel te hebben aan het predikings- en onderwijzingswerk (Jes. 61:1-3). Verder zal mediteren over Jezus’ rol als de Grotere Mozes ons vertrouwen versterken dat hij zijn volgelingen zal bevrijden wanneer hij komt om het oordeel aan de goddelozen te voltrekken (Matth. 25:31-34, 41, 46; Openb. 7:9, 14).

20 Ja, Jezus is de Grotere Mozes. Hij deed veel geweldige dingen die Mozes nooit had kunnen doen. Wat hij als profeet heeft gezegd en als middelaar heeft gedaan, is van invloed op de hele menselijke familie. Als Bevrijder brengt hij de loskoopbare mensheid geen tijdelijke maar een eeuwige redding. We kunnen van de getrouwe mannen uit de oudheid echter nog meer over Jezus leren. In het volgende artikel wordt besproken waarom hij de Grotere David en de Grotere Salomo genoemd kan worden.

Kun je dit uitleggen?

Waarom is Jezus groter dan Mozes als

• profeet?

• middelaar?

• bevrijder?

[Studievragen]

[Kader/Illustratie op blz. 26]

Andere overeenkomsten tussen Jezus en Mozes

□ Beiden gaven een hoge positie op om Jehovah en zijn volk te dienen. — 2 Kor. 8:9; Fil. 2:5-8; Hebr. 11:24-26.

□ Beiden dienden als een gezalfde of ’christus’. — Mark. 14:61, 62; Joh. 4:25, 26; Hebr. 11:26.

□ Beiden kwamen in de naam van Jehovah. — Ex. 3:13-16; Joh. 5:43; 17:4, 6, 26.

□ Beiden waren zachtmoedig. — Num. 12:3; Matth. 11:28-30.

□ Beiden hebben menigten gevoed. — Ex. 16:12; Joh. 6:48-51.

□ Beiden dienden als rechter en wetgever. — Ex. 18:13; Mal. 4:4; Joh. 5:22, 23; 15:10.

□ Beiden kregen een positie als hoofd over Gods huis toevertrouwd. — Num. 12:7; Hebr. 3:2-6.

□ Beiden worden beschreven als getrouwe getuigen van Jehovah. — Hebr. 11:24-29; 12:1; Openb. 1:5.

□ Na de dood van Mozes en van de mens Jezus heeft God hun lichaam weggenomen. — Deut. 34:5, 6; Luk. 24:1-3; Hand. 2:31; 1 Kor. 15:50; Jud. 9.