Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Neem toe in nauwkeurige kennis met ’bereidwilligheid van geest’

Neem toe in nauwkeurige kennis met ’bereidwilligheid van geest’

 Neem toe in nauwkeurige kennis met ’bereidwilligheid van geest’

ALLE aanbidders van Jehovah streven naar zijn goedkeuring. Met het oog daarop willen we heel graag de kwaliteit van ons geloof verbeteren en ijverig heilige dienst verrichten. De apostel Paulus vestigt echter onze aandacht op een potentieel gevaar, een gevaarlijke situatie waarin sommige Joden in zijn tijd verkeerden. Ze hadden wel „ijver voor God”, „maar niet overeenkomstig nauwkeurige kennis” (Rom. 10:2). Het is duidelijk dat ons geloof en onze aanbidding van Jehovah niet alleen op emoties gebaseerd mogen zijn. We hebben nauwkeurige kennis van onze Schepper en zijn wil nodig.

Elders in zijn brieven legde Paulus verband tussen gedrag dat Gods goedkeuring geniet en het enthousiast vergaren van kennis. Hij bad dat Christus’ volgelingen ’vervuld mochten worden met de nauwkeurige kennis van Gods wil, opdat ze zouden wandelen op een wijze die Jehovah waardig is, ten einde hem volledig te behagen, terwijl ze in ieder goed werk vrucht bleven dragen en bleven toenemen in de nauwkeurige kennis van God’ (Kol. 1:9, 10). Waarom is „nauwkeurige kennis” zo hard nodig? En waarom moeten we toenemen in die kennis?

De sleutel tot geloof

De nauwkeurige kennis van God en zijn wil die in de Bijbel wordt geopenbaard, is de basis van ons geloof. Zonder die betrouwbare kennis zou ons geloof in Jehovah als een kaartenhuis zijn, dat bij het geringste zuchtje wind zou instorten. Paulus geeft ons de aanmoediging heilige dienst voor God te verrichten met ons „denkvermogen” en ’onze geest te hervormen’ (Rom. 12:1, 2). Een geregelde studie van de Bijbel kan ons daarbij helpen.

Ewa, een gewone pionierster in Polen, erkent: „Als ik Gods Woord niet geregeld zou bestuderen, zou ik niet meer groeien in de nauwkeurige kennis van Jehovah. Mijn christelijke identiteit zou snel achteruitgaan en mijn geloof in God zou verzwakken: ik zou op een geestelijk bankroet afstevenen.” Laten we hopen dat dat ons nooit overkomt! Sta eens stil bij het voorbeeld van een man die toenam in nauwkeurige kennis van Jehovah en bijgevolg zijn goedkeuring genoot.

„Hoe lief heb ik uw wet!”

Het poëtische lied dat als Psalm 119 in onze bijbels opgenomen is, verwoordt de gevoelens van de psalmist over de wetten, vermaningen, bevelen, geboden en rechterlijke beslissingen van Jehovah. De psalmist schreef: „In uw inzettingen zal ik mij verlustigen. . . . Uw vermaningen [zijn] mijn lust.” Hij schreef ook: „Hoe lief heb ik uw wet! De gehele dag heeft ze mijn intense belangstelling.” — Ps. 119:16, 24, 47, 48, 77, 97.

De termen „verlustigen” en „intense belangstelling” duiden erop dat de psalmist over Gods Woord mediteerde, en dat hij van die meditatie genoot. Ze benadrukken de liefde die de psalmist kennelijk voor de studie van Gods wet had. Die liefde sproot niet voort uit een louter emotionele opwelling in het hart van de psalmist. Hij had het oprechte verlangen ’zich intens bezig te houden’ met de wet, inzicht te krijgen in Jehovah’s woorden. Uit zijn houding blijkt dat hij God en zijn wil zo goed mogelijk wilde leren kennen.

Het is duidelijk dat de psalmist met heel zijn hart van Gods Woord hield. We kunnen ons afvragen: Geldt dat ook voor mij? Geniet ik ervan  elke dag een gedeelte van de Bijbel te lezen en te analyseren? Ben ik een ijverig lezer van Gods Woord en ga ik eerst in gebed? Waarschijnlijk zullen we in de mate waarin we ja kunnen antwoorden op die vragen, „toenemen in de nauwkeurige kennis van God”.

Ewa merkt op: „Ik doe voortdurend mijn best om de kwaliteit van mijn persoonlijke studie te verbeteren. Sinds we de brochure ’Zie het goede land’ hebben gekregen, heb ik die bijna iedere keer bij mijn studie gebruikt. Ik probeer steeds vaker dingen in Inzicht in de Schrift op te zoeken en zo nodig ook in andere naslagwerken.”

Sta ook eens stil bij het voorbeeld van Wojciech en Małgorzata, die geen geringe gezinsverantwoordelijkheden hebben. Hoe slagen ze erin persoonlijke Bijbelstudie in hun schema in te passen? „Afhankelijk van onze mogelijkheden maken we ieder afzonderlijk tijd vrij om Gods Woord te bestuderen. Tijdens onze gezinsstudie en in onze dagelijkse gesprekken wisselen we dan punten uit die we interessant of motiverend vonden.” Ze genieten van hun diepgaande persoonlijke studie en worden erdoor geholpen ’in nauwkeurige kennis toe te nemen’.

Studeer met een ontvankelijke geest

Als christenen geloven we dat het Gods wil is „dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen” (1 Tim. 2:3, 4). Dat feit onderstreept hoe waardevol het is de Bijbel te lezen en ernaar te streven ’de betekenis ervan te begrijpen’ (Matth. 15:10). Iets wat helpt om dat te bereiken, is met een ontvankelijke geest te studeren. Dat was de instelling waarvan de Bereeërs uit de oudheid blijk gaven toen Paulus het goede nieuws met hen deelde: „Zij namen het woord met de grootste bereidwilligheid des geestes aan en onderzochten dagelijks zorgvuldig de Schriften of deze dingen zo waren.” — Hand. 17:11.

Ben jij net als de Bereeërs bereidwillig van geest en houd je je geest vrij van onnodige afleidingen als je de Bijbel bestudeert? Een christen kan eraan werken het voorbeeld van de Bereeërs te volgen, zelfs als hij studeren vroeger niet zo prettig vond. Sommige mensen zijn bovendien geneigd om met het klimmen van de jaren minder te gaan lezen en studeren, maar dat hoeft niet voor een christen te gelden. Ongeacht je leeftijd kun je moeite doen om afleidingen te vermijden. En al lezend kun je alert zijn op informatie die je met anderen kunt delen. Kun je er bijvoorbeeld een gewoonte van maken je huwelijkspartner of een christelijke vriend of vriendin dingen te vertellen die je tijdens je studieperiodes gelezen of geleerd hebt? Dat is een doeltreffende manier om die dingen in je geest en hart te griffen, terwijl het ook een positieve uitwerking op anderen heeft.

Volg in verband met je studieperiodes het voorbeeld van Ezra, de dienstknecht van God uit de oudheid die ’zijn hart bereidde om de wet van Jehovah te raadplegen’ (Ezra 7:10). Hoe kun je dat doen? Je kunt een sfeer creëren die bevorderlijk is voor studie. Ga vervolgens zitten en bid tot Jehovah om zijn leiding en wijsheid (Jak. 1:5). Vraag je af: wat verwacht ik tijdens deze studieperiode te leren? Wees onder het lezen alert op sleutelgedachten. Misschien wil je daar een aantekening van maken of gedeelten markeren die je vooral wilt onthouden. Overdenk hoe je het materiaal zou kunnen gebruiken in de prediking, bij het nemen van beslissingen of  als je geloofsgenoten aanmoedigt. Blik tegen het einde van je studieperiode even terug op wat je doorgenomen hebt. Dat zal je in staat stellen het geleerde te onthouden.

Ewa beschrijft haar benadering als volgt: „Onder het Bijbellezen gebruik ik de kruisverwijzingen, de Index van Wachttoren-publicaties en de Watchtower Library op cd-rom. Ik maak aantekeningen voor mezelf om in de velddienst te gebruiken.”

Sommigen genieten al jaren van zo’n diepgaande studie, van het opgaan in geestelijke zaken (Spr. 2:1-5). Toch hebben ze veel verantwoordelijkheden en kost het hun moeite tijd opzij te zetten voor persoonlijke studie. Als dat ook voor jou geldt, welke veranderingen zou je dan in je schema aan kunnen brengen?

Waar vind ik de tijd?

Je bent het er waarschijnlijk wel mee eens dat het makkelijker is tijd te maken voor dingen die je graag doet. Velen hebben gemerkt dat persoonlijke studie boeiender is als je je een reëel doel stelt, zoals het lezen van de hele Bijbel. Het kan uiteraard een hele opgave lijken om lange geslachtsregisters en uitvoerige beschrijvingen van de oude tempel te lezen, of ingewikkelde profetieën die niets met het dagelijks leven te maken schijnen te hebben. Probeer praktische dingen te doen die je helpen je doel te bereiken. Je zou bijvoorbeeld voordat je een gedeelte van de Bijbel doorneemt dat moeilijk lijkt, eerst iets over de historische achtergrond of de praktische toepassing ervan kunnen lezen. Zulke informatie is te vinden in het boek De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig”, dat in bijna vijftig talen beschikbaar is.

Het werkt stimulerend om onder het lezen van de Bijbel je voorstellingsvermogen te gebruiken. Dat kan je helpen je een beeld te vormen van de personages en gebeurtenissen die erin voorkomen. Het toepassen van die paar suggesties alleen al zal je studieperiodes waarschijnlijk aangenamer en lonender maken. Daardoor zul je er enthousiaster tijd voor maken en zal het makkelijker zijn om de gewoonte elke dag in de Bijbel te lezen trouw te blijven.

De bovenstaande suggesties kunnen ons individueel helpen, maar wat kan een gezin doen dat het druk heeft? Zou het geen goed idee zijn  om samen in een ontspannen sfeer de mogelijke voordelen van een gezinsstudie te bespreken? Uit dat gesprek kunnen praktische ideeën geboren worden, zoals elke dag of op bepaalde dagen een paar minuten eerder opstaan om een stukje van de Bijbel door te nemen. Of misschien zal uit het gesprek blijken dat het nodig is het gezinsschema te veranderen. Sommige gezinnen hebben bijvoorbeeld gemerkt dat het praktisch is aan het eind van een gezamenlijke maaltijd de dagtekst te bespreken of een stukje uit de Bijbel te lezen. Voordat iemand de tafel begint af te ruimen of vertrekt om iets anders te gaan doen, besteedt het gezin tien of vijftien minuten aan een bespreking van de Schrift of aan het lezen van het geplande Bijbelgedeelte. In het begin zal dat misschien nogal een uitdaging lijken, maar het kan al gauw de normale gang van zaken worden voor het gezin en heel plezierig zijn.

Wojciech en Małgorzata vertellen wat hun gezin heeft geholpen: „Vroeger ging onze tijd op aan onbelangrijke activiteiten. We namen het besluit minder tijd in het versturen van e-mailtjes te steken. We hebben ook de tijd die we aan hobby’s en dergelijke besteedden beperkt en een specifieke dag en tijd vastgesteld voor diepgaande studie.” Dat gezin betreurt die veranderingen beslist niet, en hetzelfde kan voor jouw gezin opgaan.

Toenemen in nauwkeurige kennis is de moeite waard!

Een diepgaande studie van Gods Woord kan „in ieder goed werk” vrucht afwerpen (Kol. 1:10). Als dat in jouw leven het geval blijkt, zal je vooruitgang voor iedereen zichtbaar zijn. Je zult een geestelijk mens zijn met een grondig begrip van Bijbelse waarheden. Je beslissingen zullen evenwichtiger zijn, je zult anderen beter kunnen helpen en niet in de uitersten vervallen die vaak kenmerkend zijn voor personen die niet zo goed geïnformeerd zijn. Bovenal zal je band met Jehovah hechter worden. Je zult een beter begrip hebben van zijn eigenschappen en dat zal merkbaar zijn als je anderen over hem vertelt. — 1 Tim. 4:15; Jak. 4:8.

Doe ongeacht je leeftijd of ervaring je uiterste best om te blijven genieten van Gods Woord en het met een ontvankelijke geest serieus te blijven bestuderen. Je kunt erop vertrouwen dat Jehovah je inspanningen niet zal vergeten (Hebr. 6:10). Hij zal je rijkelijk zegenen.

[Kader op blz. 13]

ALS WE ’TOENEMEN IN NAUWKEURIGE KENNIS’ . . .

versterken we ons geloof in God en wandelen we op een wijze die Jehovah waardig is. — Kol. 1:9, 10

verwerven we inzicht, zodat we onderscheidingsvermogen kunnen gebruiken en verstandige beslissingen kunnen nemen. — Ps. 119:99

krijgen we er steeds meer plezier in anderen te helpen dicht tot Jehovah te naderen. — Matth. 28:19, 20

[Illustraties op blz. 14]

Het loont de moeite om een rustige plek te zoeken om te studeren

[Illustratie op blz. 15]

Sommige gezinnen lezen na de maaltijd een stukje uit de Bijbel