Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

‘Wij willen met ulieden gaan’

‘Wij willen met ulieden gaan’

‘Wij willen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met ulieden is.’ — ZACH. 8:23.

LIEDEREN: 65, 122

1, 2. (a) Wat heeft Jehovah over onze tijd voorspeld? (b) Welke vragen gaan we in dit artikel bespreken? (Zie beginplaatje.)

JEHOVAH voorspelde over onze tijd: ‘Het zal zijn in die dagen dat tien mannen uit alle talen der natiën zullen vastgrijpen, ja, zij zullen werkelijk de slip vastgrijpen van een man die een jood is, en zeggen: “Wij willen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met ulieden is”’ (Zach. 8:23). Net als de tien symbolische mannen pakken degenen met een aardse hoop de mantel vast van ‘een man die een jood is’. Ze vinden het een eer om met het gezalfde ‘Israël Gods’ samen te werken, want ze weten dat Jehovah zijn gezalfden zegent (Gal. 6:16).

2 Net als de profeet Zacharia sprak ook Jezus over de hartverwarmende eenheid onder Gods volk. Hij gaf aan dat zijn volgelingen uit twee groepen bestonden: een ‘kleine kudde’ en ‘andere schapen’. Toch zouden ze ‘één kudde’ zijn met ‘één herder’ (Luk. 12:32; Joh. 10:16). Maar omdat er twee groepen zijn, zouden we ons kunnen afvragen: (1) Moeten de andere schapen weten wie er allemaal gezalfd zijn? (2) Hoe moeten gezalfden zichzelf bezien? (3) Hoe moet je reageren als iemand in je gemeente voor het eerst van de symbolen op het Avondmaal gebruikt? (4) Moet je je zorgen maken over de toename in het aantal personen dat van de symbolen gebruikmaakt?

MOETEN WE WETEN WIE ER IN DEZE TIJD GEZALFD ZIJN?

3. Waarom is het onmogelijk om zeker te weten wie er uiteindelijk bij de 144.000 zullen horen?

3 Moeten de andere schapen weten wie er in deze tijd allemaal gezalfd zijn? Nee. Zelfs al zou iemand een hemelse roeping hebben ontvangen, dan is dat alleen een uitnodiging en geen definitieve bevestiging van de beloning. Dat is de reden waarom Satan ‘valse profeten’ ertoe aanzet om ‘indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen te misleiden’ (Matth. 24:24). Niemand kan weten of een gezalfde christen zijn hemelse beloning zal krijgen, totdat Jehovah bepaalt dat iemand die beloning waard is. Jehovah geeft een gezalfde die definitieve verzegeling voordat hij in getrouwheid sterft of voordat ‘de grote verdrukking’ uitbreekt (Openb. 2:10; 7:3, 14). Het is dan ook zinloos om te proberen erachter te komen wie onder Gods volk uiteindelijk bij de 144.000 gaan horen. [1]

4. Als we niet precies kunnen weten wie er allemaal bij de gezalfden horen, hoe kunnen we dan ‘met hen gaan’?

4 Als het niet mogelijk is om erachter te komen wie alle geestelijke Israëlieten zijn, hoe kunnen leden van de andere schapen dan ‘met hen gaan’? Merk op wat de profetie in Zacharia over de symbolische tien mannen zegt. Ze zouden ‘de slip vastgrijpen van een man die een jood is, en zeggen: “Wij willen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met ulieden is.”’ Hoewel hier over één Jood wordt gesproken, duidt ‘ulieden’ op meerdere personen. Deze geestelijke Jood is dus niet een individu, maar een groep. Het is dan ook niet nodig om elke geestelijke Jood te kennen en dan met hem of haar ‘te gaan’. We moeten er in plaats daarvan achter zien te komen welke groep een afbeelding is van de ‘man die een jood is’, en die groep ondersteunen. Nergens in de Bijbel worden we aangemoedigd om individuele mensen te volgen. Jezus is onze Leider (Matth. 23:10).

HOE MOETEN GEZALFDE CHRISTENEN ZICHZELF BEZIEN?

5. Over welke waarschuwing moeten gezalfden goed nadenken, en waarom?

5 Iedereen die op het Avondmaal van de symbolen gebruikt, moet goed nadenken over de waarschuwing in 1 Korinthiërs 11:27-29. (Lees.) Wanneer zou een gezalfde ‘op onwaardige wijze’ van de symbolen gebruiken? Als hij op dat moment geen goede band met Jehovah zou hebben (Hebr. 6:4-6; 10:26-29). Zulke waarschuwingen herinneren gezalfden eraan dat hun beloning afhankelijk is van hun trouw. Ze moeten hun best blijven doen voor ‘de prijs van de roeping naar boven, die God door bemiddeling van Christus Jezus doet toekomen’ (Fil. 3:13-16).

6. Hoe moeten gezalfden zichzelf bezien?

6 Paulus zei tegen gezalfde christenen: ‘Ik verzoek u dringend zo te wandelen dat gij u de roeping waarmee gij werdt geroepen, waardig toont.’ Hoe moesten ze dat doen? ‘Met volledige ootmoedigheid des geestes en zachtaardigheid, met lankmoedigheid, elkaar in liefde verdragend, er ernstig naar strevend de eenheid des geestes te bewaren in de verenigende band van vrede’ (Ef. 4:1-3). Jehovah’s geest bevordert nederigheid, niet trots (Kol. 3:12). Gezalfden erkennen bescheiden dat ze niet per se meer heilige geest ontvangen dan personen die niet gezalfd zijn. Ze beweren niet dat ze een beter begrip van de waarheid hebben dan anderen of dat ze openbaringen krijgen. Ook doen ze niet alsof ze beter zijn dan anderen. Ze zouden nooit iemand willen aanpraten dat hij of zij ook gezalfd is en van de symbolen moet gebruiken. Nederig erkennen ze dat Jehovah degene is die personen uitnodigt om naar de hemel te gaan.

7, 8. Wat verwachten gezalfde christenen niet van anderen, en waarom niet?

7 Hoewel ze de hemelse roeping een prachtig voorrecht vinden, verwachten gezalfde christenen geen speciale eer van anderen (Ef. 1:18, 19; lees Filippenzen 2:2, 3). Ze beseffen dat Jehovah ze heeft gezalfd zonder dat wereldkundig te maken. Daarom zijn ze niet verbaasd als sommigen niet direct geloven dat ze gezalfd zijn. Ze weten dat de Bijbel zelfs de raad geeft om iemand die beweert speciale verantwoordelijkheden van God te hebben ontvangen, niet te snel te geloven (Openb. 2:2). Als ze zich aan een ander voorstellen, zouden ze hun hemelse roeping nooit gebruiken als een soort visitekaartje. Over het algemeen zouden ze een ander niet eens vertellen dat ze gezalfd zijn, omdat ze de aandacht niet naar zich toe willen trekken. Ook zouden ze nooit opscheppen over hun toekomstige beloning (1 Kor. 1:28, 29; lees 1 Korinthiërs 4:6-8).

8 Verder denken gezalfden niet dat ze bij een of andere eliteclub horen. Ze zijn niet op zoek naar andere gezalfden om groepjes te vormen, bijvoorbeeld om de Bijbel te bestuderen (Gal. 1:15-17). Als ze dat zouden doen, zou dat verdeeldheid onder Jehovah’s volk veroorzaken. Ze zouden de heilige geest tegenwerken, die juist vrede en eenheid bevordert. (Lees Romeinen 16:17, 18.)

HOE MOETEN WE REAGEREN?

9. Waarvoor moeten we oppassen in onze omgang met personen die van de symbolen gebruiken? (Zie het kader ‘ Liefde “gedraagt zich niet onbetamelijk”’.)

9 Hoe moet je iemand bezien die van de symbolen gebruikt? Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘Gij allen zijt broeders.’ Verder zei hij: ‘Al wie zich verhoogt, zal vernederd worden, en al wie zich vernedert, zal verhoogd worden’ (Matth. 23:8-12). Daarom zou het verkeerd zijn om een mens te vereren, ook al is het een gezalfde broeder van Christus. Over ouderlingen bijvoorbeeld zegt de Bijbel dat we hun geloof moeten volgen. Maar we mogen geen enkel mens tot leider verheffen (Hebr. 13:7). Het is waar dat de Bijbel zegt dat we sommigen ‘dubbele eer waardig moeten achten’. Dat is niet omdat ze gezalfd zijn, maar omdat ze ‘op een voortreffelijke wijze de leiding hebben’ en ‘hard werken wat spreken en onderwijzen betreft’ (1 Tim. 5:17). We zouden een gezalfde dus in verlegenheid brengen als we hem ongepaste eer of aandacht zouden geven. En nog erger, als we een gezalfde op een voetstuk plaatsen, maken we het hem misschien moeilijk om nederig te blijven (Rom. 12:3). Niemand van ons zou een van Christus’ broeders tot struikelen willen brengen! — Luk. 17:2.

Hoe moet je iemand bezien die op het Avondmaal van de symbolen gebruikt? (Zie alinea 9-11)

10. Hoe kun je gepast respect voor gezalfde christenen tonen?

10 Hoe kunnen we gepast respect tonen voor degenen die door Jehovah zijn uitgekozen om naar de hemel te gaan? Door ze geen persoonlijke vragen over hun roeping te stellen. We willen ons niet bemoeien met zaken die ons niets aangaan (1 Thess. 4:11; 2 Thess. 3:11). En we moeten er niet van uitgaan dat de ouders, huwelijkspartner of andere familieleden van een gezalfde ook een hemelse roeping hebben. Of iemand wordt gezalfd, staat los van familiebanden (1 Thess. 2:12). We moeten ook de neiging weerstaan om de huwelijkspartner van een gezalfde uit te horen over wat hij of zij ervan vindt om straks zonder zijn of haar partner in het paradijs te leven. In plaats van vragen te stellen die pijnlijk kunnen zijn, is het beter om er gewoon op te vertrouwen dat Jehovah zijn hand zal openen en ‘de begeerte zal verzadigen van al wat leeft’ (Ps. 145:16).

11. Waarom is het een bescherming voor ons als we geen ‘persoonlijkheden bewonderen’?

11 Als we een juiste kijk op gezalfde christenen hebben, zal dat een bescherming voor ons zijn. Waarom? Bedenk dat de Bijbel zegt dat er ‘valse broeders’ in de gemeente kunnen binnenkomen (Gal. 2:4, 5; 1 Joh. 2:19). Deze bedriegers kunnen zelfs beweren gezalfd te zijn. Ook kan het gebeuren dat een gezalfde christen de waarheid verlaat (Matth. 25:10-12; 2 Petr. 2:20, 21). Het zal een bescherming voor ons zijn als we geen ‘persoonlijkheden bewonderen’. Dat zal namelijk voorkomen dat we mensen volgen, of dat ons geloof eronder lijdt als iemand met veel voorrechten of ervaring ontrouw wordt (Jud. 16).

HOE ZIT HET MET HET AANTAL DEELNEMERS OP HET AVONDMAAL?

12, 13. Waarom moeten we ons geen zorgen maken over de toename in het aantal deelnemers op het Avondmaal?

12 Tientallen jaren lang nam het aantal deelnemers op het Avondmaal steeds af. Maar de afgelopen jaren is er juist een toename. Moeten we ons daar zorgen over maken? Nee. Laten we een paar belangrijke factoren bespreken om in gedachte te houden.

13 ‘Jehovah kent degenen die hem toebehoren’ (2 Tim. 2:19). Degenen die het aantal deelnemers tellen, kunnen niet beoordelen wie er echt een hemelse roeping hebben. Onder het aantal deelnemers zijn ook personen die ten onrechte denken dat ze gezalfd zijn. Sommigen die ooit zijn begonnen van de symbolen te gebruiken, zijn daar later mee gestopt. Anderen hebben misschien mentale of emotionele problemen waardoor ze denken dat ze met Jezus in de hemel zullen regeren. Daarom kunnen we zeggen dat het aantal deelnemers geen nauwkeurige weergave is van het aantal gezalfden dat nog op aarde is.

14. Wat zegt de Bijbel over het aantal gezalfden dat nog op aarde zal zijn als de grote verdrukking begint?

14 Er zullen overal op aarde gezalfden zijn als Jezus komt om ze in de hemel bijeen te vergaderen. Over die tijd zegt de Bijbel: ‘Hij [Jezus] zal zijn engelen uitzenden met een luid trompetgeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier windstreken, van het ene uiteinde der hemelen tot het andere uiteinde daarvan’ (Matth. 24:31). De Bijbel geeft aan dat er tijdens de laatste dagen maar een overblijfsel van de gezalfden op aarde zal zijn (Openb. 12:17). Maar de Bijbel zegt niet hoeveel gezalfden er op aarde zullen zijn als de grote verdrukking begint.

15, 16. Wat moeten we in gedachte houden als het gaat om Jehovah’s keuze van gezalfden?

15 Jehovah bepaalt wanneer in de geschiedenis hij gezalfden kiest (Rom. 8:28-30). Jehovah begon met het kiezen van gezalfden na Jezus’ dood en opstanding, en het lijkt erop dat alle eerste-eeuwse christenen gezalfd waren. Maar daarna volgde een tijd waarin de meesten die zeiden Christus te volgen, valse christenen waren; Jezus vergeleek ze met ‘onkruid’. Toch heeft Jehovah ook in die tijd enkele trouwe christenen gezalfd, en zij bleken als de ‘tarwe’ te zijn die Jezus beschreef (Matth. 13:24-30). In de laatste dagen is Jehovah doorgegaan met het kiezen van gezalfden. [2] Als hij ervoor kiest om ook aan het eind van de laatste dagen nog personen te zalven, wie zijn wij dan om zijn wijsheid in twijfel te trekken? (Jes. 45:9; Dan. 4:35; lees Romeinen 9:11, 16) [3] We moeten oppassen dat we niet net zo reageren als de werkers in Jezus’ illustratie die klaagden over de manier waarop de meester met de werkers van het elfde uur omging. (Lees Mattheüs 20:8-15.)

16 Niet elke gezalfde maakt deel uit van ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf(Matth. 24:45-47). Net zoals in de eerste eeuw gebruiken Jehovah en Jezus in deze tijd enkelen om velen te voeden. In de eerste eeuw werden er maar een paar gezalfden gebruikt om de christelijke Griekse Geschriften te schrijven. En in deze tijd zijn er maar een paar gezalfden aangesteld om ‘voedsel te rechter tijd’ uit te delen.

17. Wat heb je uit dit artikel geleerd?

17 Wat hebben we van deze bespreking geleerd? Jehovah heeft ervoor gekozen om twee verschillende beloningen te geven: leven in de hemel voor geestelijke Joden en leven op aarde voor de symbolische tien mannen. Maar beide groepen moeten zich aan dezelfde wetten houden en getrouw blijven. Beide groepen moeten nederig blijven. Beide groepen moeten de vrede en eenheid in de gemeente bevorderen. Terwijl we steeds dichter bij het einde komen, moeten we ons best doen om als één kudde onder Christus te dienen.

^ [1] (alinea 3) Uit Psalm 87:5, 6 zou je kunnen concluderen dat in de toekomst de namen geopenbaard gaan worden van iedereen die met Jezus in de hemel regeert (Rom. 8:19).

^ [2] (alinea 15) Hoewel Handelingen 2:33 laat zien dat de heilige geest wordt uitgestort via Jezus, is Jehovah degene die de personen uitkiest.

^ [3] (alinea 15) Zie ‘Vragen van lezers’ in De Wachttoren van 1 mei 2007, blz. 30, 31.