Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De naam van God geschreven in Oudhebreeuwse lettertekens komt heel veel voor in oude manuscripten van de Bijbel

DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Gods naam

Gods naam

Miljoenen mensen spreken God respectvol aan met titels zoals Heer, de Eeuwige, Allah of gewoon God. Maar God heeft een naam. Moeten we die gebruiken?

Wat is Gods naam?

WAT SOMMIGE MENSEN ZEGGEN

 

Veel mensen die zeggen dat ze christen zijn, geloven dat Gods naam Jezus is. Anderen zeggen dat het niet nodig is om een naam voor God te gebruiken, omdat er maar één almachtige God is. Weer anderen vinden het ongepast om God bij zijn naam te noemen.

WAT DE BIJBEL ZEGT

 

De naam van de almachtige God is niet Jezus, want Jezus is niet God de Almachtige. Jezus leerde zijn medeaanbidders juist om tot God te bidden: ‘Vader, laat uw naam geheiligd worden’ (Lukas 11:2). Jezus bad zelf tot God: ‘Vader, verheerlijk uw naam’ (Johannes 12:28).

In de Bijbel zegt God: ‘Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam. Ik geef mijn eer aan niemand anders’ (Jesaja 42:8). ‘Jehovah’ is een Nederlandse vertaling van de vier Hebreeuwse medeklinkers JHWH, waaruit de naam van God bestaat. Die naam komt ongeveer 7000 keer voor in de Hebreeuwse Geschriften, ook wel het Oude Testament genoemd. * Dat is vaker dan elke andere titel, zoals bijvoorbeeld God, Almachtige of Heer, en vaker dan elke andere naam, zoals bijvoorbeeld Abraham, Mozes of David.

Nergens in de Bijbel verbiedt Jehovah het om zijn naam respectvol te gebruiken. De Bijbel laat juist zien dat Gods aanbidders zijn naam zonder aarzelen gebruikten. Ze lieten de naam terugkomen in de namen die ze aan hun kinderen gaven, zoals Elia, dat ‘mijn God is Jehovah’ betekent, en Zacharia, dat ‘Jehovah heeft het zich herinnerd’ betekent. En ze gebruikten Gods naam ook gewoon in dagelijkse gesprekken (Ruth 2:4).

God wil dat we zijn naam gebruiken. We krijgen de aanmoediging: ‘Dank Jehovah, roep zijn naam aan’ (Psalm 105:1). En hij is blij met mensen die ‘mediteren over zijn naam’ (Maleachi 3:16).

‘Mogen de mensen weten dat u, wiens naam Jehovah is, u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde’ (Psalm 83:18).

Wat betekent Gods naam?

Sommige Bijbelgeleerden geloven dat de naam Jehovah in het Hebreeuws ‘Hij veroorzaakt te worden’ betekent. Daaruit blijkt dat God zichzelf of zijn schepping alles kan laten worden wat maar nodig is om zijn wil te laten gebeuren. Alleen de almachtige Schepper kan naar die naam leven.

WAT HET VOOR U BETEKENT

 

Als u Gods naam kent, gaat u anders over hem denken. U zult het makkelijker vinden om een band met hem te krijgen. Want hoe kunnen we een band met iemand hebben als we zijn naam niet kennen? Alleen al het feit dat God u heeft laten weten wat zijn naam is, laat zien dat hij wil dat u dichter bij hem komt (Jakobus 4:8).

U kunt er zeker van zijn dat Jehovah altijd naar zijn naam zal leven, dat hij een God is die altijd zijn beloften nakomt. Daarom staat er in de Bijbel: ‘Wie uw naam kent, vertrouwt op u’ (Psalm 9:10). U krijgt dat vertrouwen als u ontdekt dat Jehovah’s naam onlosmakelijk verbonden is met zijn eigenschappen, zoals loyale liefde, vergevingsgezindheid, medegevoel en rechtvaardigheid (Exodus 34:5-7). Het is echt geruststellend te weten dat Jehovah altijd doet wat hij heeft gezegd maar nooit iets doet wat in strijd is met zijn eigenschappen.

De almachtige God bij naam kennen is een voorrecht. U kunt er nu en in de toekomst veel voordeel van hebben. God belooft: ‘Ik zal hem beschermen omdat hij mijn naam kent’ (Psalm 91:14).

‘Iedereen die de naam van Jehovah aanroept, zal worden gered’ (Joël 2:32).

Gods naam in verschillende talen

^ ¶9 Veel Bijbelvertalingen laten Gods naam weg en vervangen die door de titel ‘HEER’ in hoofdletters, terwijl andere Gods naam alleen in een paar verzen of voetnoten gebruiken. De Nieuwewereldvertaling gebruikt Gods naam overal in de tekst.