Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?

Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?

HET homohuwelijk is in veel landen nog steeds een onderwerp van discussie. Nadat in 2015 het Amerikaanse hooggerechtshof bepaalde dat homostellen nu in alle staten het recht hebben om te trouwen, werd dit onderwerp extreem vaak op internet opgezocht. Een van de meest gestelde vragen was: wat zegt de Bijbel over het homohuwelijk?

Het wettelijke aspect van een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht wordt in de Bijbel niet specifiek genoemd. Een belangrijkere vraag is: wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?

Zonder goed te bestuderen wat de Bijbel erover zegt, denken veel mensen dat ze het antwoord weten, maar hun antwoorden spreken elkaar tegen. Sommigen zeggen bijvoorbeeld dat de Bijbel homoseksualiteit veroordeelt. Maar volgens anderen betekent het Bijbelse gebod om je ‘naaste lief te hebben’ dat elke seksuele levensstijl acceptabel is (Romeinen 13:9).

WAT ZEGT DE BIJBEL?

Welke beweringen zijn volgens u waar?

  1. De Bijbel veroordeelt homoseksuele daden

  2. De Bijbel ziet homoseksuele daden door de vingers

  3. De Bijbel zet aan tot homofobie (haat of een vooroordeel tegen homoseksuelen)

ANTWOORDEN:

  1. WAAR. In de Bijbel staat dat ‘mannen die bij mannen liggen (...) Gods koninkrijk niet zullen beërven’ (1 Korinthiërs 6:9, 10). Dit principe geldt ook voor vrouwen (Romeinen 1:26).

  2. NIET WAAR. Volgens de Bijbel mag seks alleen binnen een huwelijk tussen man en vrouw plaatsvinden (Genesis 1:27, 28; Spreuken 5:18, 19).

  3. NIET WAAR. De Bijbel veroordeelt homoseksuele daden, maar moedigt niet aan tot vooroordeel, geweld of mishandeling van homoseksuelen (Romeinen 12:18). [1]

 Wat geloven Jehovah’s Getuigen?

Jehovah’s Getuigen geloven dat als je je aan de Bijbelse normen en waarden houdt, je de beste manier van leven hebt, dus houden ze zich daar graag aan (Jesaja 48:17). [2] Dit betekent dat Jehovah’s Getuigen elke vorm van ongepast seksueel gedrag verwerpen, waaronder homoseks (1 Korinthiërs 6:18). [3] Getuigen kiezen ervoor volgens die normen te leven en hebben daar ook het recht toe.

Jehovah’s Getuigen leven naar de Gulden Regel en behandelen anderen zoals ze zelf behandeld willen worden

Tegelijkertijd streven Jehovah’s Getuigen naar ‘vrede met alle mensen’ (Hebreeën 12:14). Jehovah’s Getuigen verwerpen homoseksuele daden, maar ze dringen hun kijk niet aan anderen op. Ook plegen ze geen haatmisdrijven tegen homoseksuelen en zijn ze niet blij als anderen dit doen. Jehovah’s Getuigen leven naar de Gulden Regel en behandelen anderen zoals ze zelf behandeld willen worden (Mattheüs 7:12).

Zet de Bijbel aan tot discriminatie?

Volgens sommigen moedigt de Bijbel aan tot het discrimineren van homoseksuelen en zijn mensen die zich aan de normen en waarden uit de Bijbel houden, intolerant. Ze zeggen: ‘De Bijbel is geschreven in een tijd waarin mensen bekrompen waren. Maar nu accepteren we mensen van elk ras, elke nationaliteit en elke seksuele voorkeur.’ Ze zien het verwerpen van homoseksualiteit als het verwerpen van mensen met een andere huidskleur. Maar waarom is dat geen juiste vergelijking?

Er bestaat een verschil tussen het verwerpen van homoseksuele daden en het verwerpen van homoseksuele mensen. Volgens de Bijbel moet een christen respect hebben voor alle soorten mensen (1 Petrus 2:17). [4] Maar dat betekent niet dat hij al hun daden moet goedkeuren.

Ter vergelijking: stel dat u roken ongezond en zelfs smerig vindt, maar dat uw collega rookt. Zou u dan als bekrompen worden gezien omdat u anders over roken denkt dan hij? Als hij rookt en u niet, betekent dat dan automatisch dat u bevooroordeeld bent? Als uw collega u dwingt uw kijk op roken te veranderen, zou hij dan niet juist bekrompen en intolerant zijn?

Jehovah’s Getuigen kiezen ervoor om te leven naar de normen en waarden uit de Bijbel. Ze keuren gedrag dat in de Bijbel verboden wordt, af. Maar ze maken mensen die anders zijn in hun doen en laten niet belachelijk en behandelen ze niet slecht.

Is het standpunt van de Bijbel wreed?

Hoe zit het met personen die homoseksuele neigingen hebben? Zijn ze zo geboren? Als dat zo is, is het dan niet wreed om te zeggen dat ze niet mogen toegeven aan hun verlangens?

Hoewel er niet in de Bijbel staat of biologische factoren een rol spelen bij homoseksualiteit, staat er wel in dat sommige neigingen heel sterk kunnen zijn. Toch zegt de Bijbel dat we bepaald gedrag, waaronder homoseksuele daden, moeten vermijden als we God blij willen maken (2 Korinthiërs 10:4, 5).

Volgens sommigen is het standpunt van de Bijbel wreed. Hun redenatie is gebaseerd op het idee dat mensen aan hun verlangens moeten toegeven, of dat seksuele verlangens zo belangrijk zijn dat ze niet mogen of zelfs niet kunnen worden beheerst. Maar de Bijbel geeft mensen waardigheid door hen ervan te verzekeren dat ze ervoor kunnen kiezen niet aan verlangens toe te geven. In tegenstelling tot dieren kunnen mensen ervoor kiezen zich te beheersen (Kolossenzen 3:5). [5]

Ter illustratie: volgens sommige deskundigen zouden bepaalde eigenschappen zoals agressiviteit een biologische oorzaak kunnen hebben. In de Bijbel staat niet of  biologische factoren een rol spelen bij agressiviteit, maar er staat wel in dat sommige mensen ‘tot woede geneigd’ zijn (Spreuken 22:24; 29:22). Maar de Bijbel zegt ook: ‘Laat af van toorn en laat de woede varen’ (Psalm 37:8; Efeziërs 4:31).

Vrijwel niemand zou dat advies tegenspreken of zeggen dat dit wreed is voor mensen met agressieve neigingen. Zelfs deskundigen die ervan overtuigd zijn dat woede in de genen zit, doen veel moeite om mensen te helpen zulke neigingen te beheersen.

Zo’n kijk hebben Jehovah’s Getuigen op elke vorm van gedrag die ingaat tegen de normen uit de Bijbel, waaronder seks tussen een man en een vrouw die niet met elkaar getrouwd zijn. In al deze gevallen geldt de Bijbelse raad: ‘Dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen en dat u niet (...) toegeeft aan uw hartstocht en begeerte’ (1 Thessalonicenzen 4:4, 5, De Nieuwe Bijbelvertaling).

‘Sommigen van u zijn dat geweest’

Personen die in de eerste eeuw christen wilden worden, hadden verschillende achtergronden en levensstijlen. Sommigen van hen gooiden hun leven drastisch om. De Bijbel heeft het bijvoorbeeld over ‘hoereerders, afgodendienaars, overspelers, mannen die er voor tegennatuurlijke doeleinden op na worden gehouden, mannen die bij mannen liggen’ en zegt dan: ‘Sommigen van u zijn dat geweest’ (1 Korinthiërs 6:9-11).

Bedoelt de Bijbel met ‘sommigen van u zijn dat geweest’ dat personen die waren gestopt met hun homoseksuele daden, nooit meer homoseksuele verlangens hadden? Dat zou niet logisch zijn, want de Bijbel zegt ook dat we de leiding van de geest moeten blijven volgen, zodat we nooit zullen toegeven aan vleselijke verlangens (Galaten 5:16).

In de Bijbel staat niet dat een christen nooit verkeerde verlangens zal hebben. Maar er staat wel dat hij ervoor kiest niet te handelen naar die verlangens. Een christen leert die verlangens te beheersen, blijft er niet bij stilstaan en handelt er niet naar (Jakobus 1:14, 15). [6]

De Bijbel maakt dus onderscheid tussen neigingen en daden (Romeinen 7:16-25). Iemand die homoseksuele neigingen heeft, kan zijn gedachten beheersen, net zoals hij andere verkeerde verlangens beheerst, waaronder een neiging tot woede, overspel en hebzucht (1 Korinthiërs 9:27; 2 Petrus 2:14, 15).

Jehovah’s Getuigen houden zich aan de normen en waarden uit de Bijbel. Maar ze dringen hun overtuigingen niet aan anderen op en ze doen geen pogingen om wetten die een alternatieve levenswijze beschermen, terug te draaien. Jehovah’s Getuigen hebben een positieve boodschap, en daar praten ze graag over met mensen die willen luisteren (Handelingen 20:20).

^ 1. ‘Zijt (...) vredelievend jegens alle mensen’ (Romeinen 12:18).

^ 2. ‘Ik, Jehovah, ben uw God, die u leert uzelf baat te verschaffen’ (Jesaja 48:17).

^ 3. ‘Ontvliedt de hoererij’ (1 Korinthiërs 6:18).

^ 4. ‘Eert alle soorten van mensen’ (1 Petrus 2:17).

^ 5. ‘Doodt daarom uw lichaamsleden die op de aarde zijn ten aanzien van hoererij, onreinheid, seksuele begeerte’ (Kolossenzen 3:5).

^ 6. ‘Een ieder wordt beproefd doordat hij door zijn eigen begeerte meegetrokken en verlokt wordt. Vervolgens baart de begeerte, als ze vruchtbaar is geworden, zonde’ (Jakobus 1:14, 15).