Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP

Is de Bijbel gewoon een goed boek?

Is de Bijbel gewoon een goed boek?

De Bijbel werd zo’n tweeduizend jaar geleden voltooid. Sinds die tijd zijn er talloze andere boeken geproduceerd en weer uit de productie genomen. Maar dat is niet het geval met de Bijbel. Sta eens stil bij het volgende.

  • De Bijbel heeft veel aanvallen door machtige personen overleefd. Tijdens de middeleeuwen bijvoorbeeld werden in bepaalde zogenaamd christelijke landen ‘mensen die de Bijbel in de streektaal in hun bezit hadden en lazen, steeds vaker gezien als ketters en dissidenten’ (An Introduction to the Medieval Bible). Geleerden die de Bijbel naar de streektaal vertaalden of mensen aanmoedigden de Bijbel te gaan lezen, riskeerden daarmee hun leven. Sommige werden gedood.

  • Ondanks veel tegenstand is de Bijbel het meest verspreide boek ooit. Er zijn naar schatting vijf miljard exemplaren van de Bijbel of delen ervan in meer dan 2800 talen uitgegeven. Dat is een groot verschil met boeken over bijvoorbeeld filosofie of wetenschap, die vaak een beperkte oplage hebben en binnen de kortste keren achterhaald zijn.

  • Sommige talen waarin de Bijbel vertaald is, zijn daardoor bewaard gebleven of verder ontwikkeld. Een vertaling door Maarten Luther bijvoorbeeld heeft veel invloed gehad op het Duits. En van de eerste uitgave van de King James Version is gezegd dat het ‘waarschijnlijk het meest invloedrijke boek is dat ooit is uitgegeven’ in het Engels.

  • De Bijbel heeft ‘een verregaande invloed gehad op de westerse cultuur, niet alleen op religieus gebied, maar ook wat betreft kunst, literatuur, recht, politiek en op talloze andere gebieden’ (The Oxford Encyclopedia of the Books of the Bible).

Dit zijn maar enkele kenmerken die de Bijbel uniek maken. Maar waarom is het zo’n populair boek? Waarom hebben mensen hun leven ervoor geriskeerd? Een paar redenen: De Bijbel leert ons hoe te leven en hoe we een vriend van God kunnen worden. De Bijbel vertelt ons wat de grondoorzaak is van lijden en strijd. Belangrijker nog, de Bijbel belooft dat er een eind zal komen aan die problemen en zegt zelfs hoe dat zal gebeuren.

De Bijbel geeft morele en geestelijke raad

Opleiding is belangrijk. Maar ‘een opleiding (...) waardoor je een titel voor je naam krijgt (...) garandeert niet dat je goede beslissingen zult nemen op moreel gebied’ (Ottawa Citizen, een Canadese krant). Veel hoogopgeleide personen — in bijvoorbeeld de zakenwereld of de politiek — liegen, frauderen en stelen. Uit onderzoek door Edelman, een pr-bureau, blijkt dat dit tot ‘een ernstige vertrouwensbreuk’ heeft geleid.

De Bijbel focust zich op moreel en geestelijk onderwijs. Daardoor ‘zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor’ (Spreuken 2:9, De Nieuwe Bijbelvertaling). Kijk maar eens naar het voorbeeld van de 23-jarige Stephen * die in Polen in de gevangenis zat. Daar begon hij de Bijbel te onderzoeken en kreeg hij waardering voor het praktische advies dat erin staat. Hij schreef: ‘Ik weet nu wat het betekent “mijn vader en mijn moeder te eren”. Ik heb ook geleerd mijn emoties, vooral mijn extreme woede, te beheersen’ (Efeziërs 4:31; 6:2).

Een principe dat Stephen in zijn leven toepast, is: ‘Verstandige mensen worden niet snel boos. Mensen die fouten van anderen vergeven, krijgen respect’ (Spreuken 19:11, Bijbel in Gewone Taal). Als Stephen nu voor een uitdaging komt te staan, probeert hij kalm de situatie te analyseren en Bijbelse principes toe te passen. Hij zei: ‘Ik heb gemerkt dat de Bijbel de beste gids in het leven is.’

Maria, een Getuige van Jehovah, werd in het openbaar beledigd door een vrouw die een vooroordeel tegen Getuigen had en er een hele scène van maakte. Maria reageerde niet maar liep rustig door. De andere vrouw voelde zich schuldig over haar gedrag en ging op zoek naar de Getuigen. Ongeveer een maand later zag ze Maria eindelijk weer. Ze omhelsde haar en bood haar excuses aan. Ze besefte terecht dat Maria vanwege haar geloof zo rustig en beheerst was gebleven. Het resultaat? De vrouw en vijf leden van haar familie besloten de Bijbel met Jehovah’s Getuigen te gaan onderzoeken.

De Bijbel zegt: ‘Wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar werken’ (Mattheüs 11:19). Veel mensen leven naar Bijbelse principes. Uit de resultaten blijkt hoeveel wijsheid die bevatten. Ze maken ons betere mensen. Ze ‘maken de onervarene wijs’, ze ‘verheugen het hart’ en ze ‘maken de ogen stralend’, omdat we door die principes zien welke morele en geestelijke raad het beste is (Psalm 19:7, 8).

De Bijbel vertelt ons wat de oorzaak van lijden en strijd is

Als onderzoekers een epidemie onderzoeken, proberen ze de oorzaak ervan te achterhalen — hoe de epidemie begonnen is. Als we de ‘epidemie’ van lijden en strijd willen begrijpen, moeten we dus weten hoe die begonnen is. Ook hier helpt de Bijbel ons bij, want in de Bijbel is de vroegste geschiedenis van de mens vastgelegd, het moment waarop de problemen begonnen.

In het Bijbelboek Genesis staat dat de problemen voor de mensheid begonnen toen de eerste mensen tegen God in opstand kwamen. Ze gingen bijvoorbeeld zelf bepalen wat goed en wat slecht was — iets waartoe alleen God het recht had (Genesis 3:1-7). Helaas hebben de meeste mensen die onafhankelijke houding overgenomen. Dat heeft ertoe geleid dat de geschiedenisboeken niet vol staan met verhalen over vrijheid en geluk maar met verhalen over oorlog, onderdrukking en onenigheid op moreel en geestelijk gebied (Prediker 8:9). De Bijbel zegt terecht: ‘Het staat niet aan een man (...) zijn schrede te richten’ (Jeremia 10:23). Gelukkig is dit rampzalige experiment met morele onafhankelijkheid bijna voorbij.

De Bijbel geeft hoop

De Bijbel belooft ons dat God, uit liefde voor mensen die zijn autoriteit en normen respecteren, een eind zal maken aan slechtheid en de gevolgen ervan. Slechte mensen zullen de gevolgen van hun gedrag ondervinden (Spreuken 1:30, 31). In tegenstelling daarmee ‘zullen de zachtmoedigen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede’ (Psalm 37:11).

‘Het is [Gods] wil dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen’ (1 Timotheüs 2:3, 4)

Het is Gods bedoeling dat er op de hele aarde vrede is. Dat gaat hij door middel van ‘het koninkrijk Gods’ realiseren (Lukas 4:43). Dat Koninkrijk is een wereldregering, door middel waarvan God zijn rechtmatige soevereiniteit over de mensen zal uitoefenen. Jezus legde in het Onzevader een verband tussen het Koninkrijk en de aarde: ‘Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede (...) op aarde’ (Mattheüs 6:10).

De onderdanen van Gods Koninkrijk zullen zijn wil doen en erkennen dat onze Maker — en niet een mens — de rechtmatige Regeerder is. Corruptie, hebzucht, economische ongelijkheid, racisme en oorlog zullen er niet meer zijn. Er zal letterlijk één wereld, één regering en één morele en geestelijke gedragscode zijn (Openbaring 11:15).

Om in die nieuwe wereld te kunnen leven, hebben we onderwijs nodig. In 1 Timotheüs 2:3, 4 staat: ‘Het is [Gods] wil dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen.’ Die waarheid omvat Bijbelse wetten en principes die we de grondwet van het Koninkrijk zouden kunnen noemen. Enkele voorbeelden daarvan vinden we terug in de Bergrede van Jezus (Mattheüs 5-7). Als u dat verslag leest, probeer u dan eens in te beelden hoe het leven zal zijn als iedereen die wijze woorden van Jezus in zijn leven toepast.

Het is dus niet vreemd dat de Bijbel het meest verspreide boek ter wereld is. De leerstellingen erin zijn overduidelijk van God afkomstig. En uit de enorme oplage ervan blijkt dat het Gods wil is dat mensen van alle talen en landen hem leren kennen en in die nieuwe wereld leven (Handelingen 10:34, 35).

^ ¶11 De naam is veranderd.