Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Reinheid

Reinheid

Vindt God lichamelijke hygiëne belangrijk?

Laten wij ons reinigen van elke verontreiniging van vlees en geest. — 2 Korinthiërs 7:1.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Onze Schepper houdt van ons, wil dat we gezond zijn en dat het goed met ons gaat. Hij zegt: „Houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk” (Spreuken 3:1, 2, De Nieuwe Bijbelvertaling). Gods liefde voor mensen bleek duidelijk uit de wetten die hij aan Israël gaf, waaronder specifieke instructies over hygiëne (Deuteronomium 23:12-14). Als de Israëlieten zich aan die redelijke vereisten hielden, waren ze gezonder en werden ze beschermd tegen ziekten. Andere volken, zoals de Egyptenaren, hadden niet zulke vooruitstrevende wetten en leden daarom wel aan allerlei ziekten (Deuteronomium 7:12, 15).

In deze tijd zullen personen die zich reinigen „van elke verontreiniging van vlees en geest”, zoals roken, drugs en alcoholmisbruik, minder risico lopen op lichamelijke en geestelijke aandoeningen en een vroegtijdige dood. Door ons aan Gods normen te houden en verontreinigende gewoonten te vermijden, laten we ook zien dat we om anderen geven. We zijn nu eenmaal niet alleen op de wereld (Markus 12:30, 31).

Vindt God morele en geestelijke reinheid belangrijk?

Doodt uw lichaamsleden (...) ten aanzien van hoererij, onreinheid, seksuele begeerte, schadelijke verlangens en begerigheid, welke afgoderij is. Wegens die dingen komt de gramschap van God. — Kolossenzen 3:5, 6.

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel zegt dat we ons moeten reinigen van elke verontreiniging van geest. In Jezus’ tijd waren er veel mensen, zoals de Joodse religieuze leiders, die extreem veel moeite deden om lichamelijk rein te zijn maar morele en geestelijke normen negeerden (Markus 7:1-5). Maar Jezus zei dat „al wat van buiten af in de mens komt, hem niet kan verontreinigen, omdat het niet in zijn hart komt, maar in zijn ingewanden en vandaar in het riool verdwijnt”. Hij zei verder: „Wat van de mens uitgaat, dat verontreinigt de mens; want van binnen uit, uit het hart der mensen, komen schadelijke overleggingen voort: hoererij, diefstal, moord, overspel, hebzucht, goddeloosheden, bedrog, een losbandig gedrag, een afgunstig oog, (...) onredelijkheid. Al deze goddeloze dingen (...) verontreinigen de mens” (Markus 7:18-23).

Jezus vergeleek mensen die zich tot in het extreme met lichamelijke hygiëne bezighouden maar zich niets van Gods morele en geestelijke normen aantrekken, met bekers die vanbuiten schoon zijn maar vanbinnen vuil (Mattheüs 23:25, 26).

Zijn Gods normen redelijk?

Dit betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden; en toch zijn zijn geboden geen drukkende last. — 1 Johannes 5:3.

WAT DE BIJBEL ZEGT

In Micha 6:8 staat: „Wat vraagt Jehovah van u terug dan gerechtigheid te oefenen en goedheid lief te hebben en bescheiden te wandelen met uw God?” Klinkt dat niet redelijk? Onze Schepper wil graag dat we hem gehoorzamen omdat we van hem houden. Daar zullen we zelf ook gelukkig van worden (Psalm 40:8). Als we fouten maken, geeft het ons rust te weten dat God ons wil vergeven. „Zoals een vader barmhartigheid toont jegens zijn zonen, heeft Jehovah barmhartigheid getoond jegens hen die hem vrezen. Want hijzelf weet zeer goed hoe wij zijn gevormd, gedachtig dat wij stof zijn” (Psalm 103:13, 14). God houdt dus rekening met onze zwakheden.

Uit Gods normen voor lichamelijke, morele en geestelijke reinheid blijkt dus dat hij van ons houdt en goed voor ons is. Als we ons graag aan die normen houden, laten we zien dat we verstandig zijn en dat wij ook van hem houden.