Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Meditatie

Meditatie

Wat is meditatie?

Ik zal stellig over al uw activiteit mediteren, en met uw handelingen wil ik mij intens bezighouden. — Psalm 77:12.

WAT MENSEN ZEGGEN

Er bestaan diverse vormen van meditatie, die vaak hun oorsprong vinden in oude oosterse godsdiensten. De wijsgeer Krishnamurti zei: „De geest moet leeg zijn om helder te kunnen zien.” Zijn woorden zijn gebaseerd op het idee dat het leegmaken van de geest terwijl iemand zich concentreert op bepaalde woorden of beelden, bevorderlijk is voor innerlijke rust, mentale helderheid en spirituele verlichting.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Volgens de Bijbel is meditatie heel waardevol (1 Timotheüs 4:15). Maar de soort meditatie waar die toe aanmoedigt, is niet het leegmaken van de geest of het herhalen van een bepaald woord of een bepaalde frase, ook wel een mantra genoemd. Met mediteren bedoelt de Bijbel doelbewust nadenken over opbouwende onderwerpen, zoals Gods eigenschappen, zijn normen en alles wat hij gemaakt heeft. „Ik heb gemediteerd over al uw activiteit; gaarne heb ik mij steeds intens beziggehouden met het werk van uw handen”, zei een trouwe aanbidder van God (Psalm 143:5). Hij zei ook: „Wanneer ik op mijn legerstede aan u heb gedacht, mediteer ik over u in de nachtwaken” (Psalm 63:6).

 Welke voordelen heeft meditatie?

Het hart van de rechtvaardige mediteert om te antwoorden. — Spreuken 15:28.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Opbouwende meditatie geeft ons diepgang, beheersing over onze emoties en morele kracht. Daardoor zullen onze spraak en ons gedrag van meer inzicht blijk geven (Spreuken 16:23). Zulke meditatie draagt bij tot geluk en voldoening in het leven. Over iemand die regelmatig over God mediteert, zegt Psalm 1:3: „Hij zal stellig worden als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn eigen vrucht geeft als het de juiste tijd ervoor is en waarvan het gebladerte niet verwelkt, en al wat hij doet, zal gelukken.”

Meditatie verbetert ook ons begrip en ons geheugen. Als we bijvoorbeeld een aspect van de schepping of een Bijbels onderwerp bestuderen, leren we veel interessante feiten. Maar pas als we over die feiten mediteren, zien we hoe ze verband houden met elkaar en met wat we al eerder geleerd hebben. Meditatie is te vergelijken met de manier waarop een timmerman van losse bouwmaterialen een mooi gebouw maakt. Het helpt ons om feiten zo te rangschikken dat er een samenhangend patroon ontstaat.

Moet meditatie gericht gebeuren?

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? — Jeremia 17:9, „De Nieuwe Bijbelvertaling”.

WAT DE BIJBEL ZEGT

„Van binnen uit, uit het hart der mensen, komen schadelijke overleggingen voort: hoererij, diefstal, moord, overspel, hebzucht, goddeloosheden, bedrog, een losbandig gedrag, een afgunstig oog, (...) onredelijkheid” (Markus 7:21, 22). Net zoals een vuur onder controle gehouden moet worden, moet meditatie gericht gebeuren. Anders kunnen verkeerde gedachten de ontwikkeling bevorderen van schadelijke verlangens, die uiteindelijk tot slechte daden kunnen leiden (Jakobus 1:14, 15).

De Bijbel adviseert ons daarom om te mediteren over „wat waar en verheven is, rechtvaardig en zuiver, beminnelijk en eervol, alles wat deugdzaam is en lof verdient” (Filippenzen 4:8, 9, Groot Nieuws Bijbel). Als we moeite doen om zulke dingen in ons op te nemen, zal dat prachtige eigenschappen, een prettige manier van spreken en hechte vriendschappen tot resultaat hebben (Kolossenzen 4:6).