Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De Bijbel: Een boek van nauwkeurige profetieën — Deel 6

„De laatste dagen”

De Bijbel: Een boek van nauwkeurige profetieën — Deel 6

Deze achtdelige serie gaat in op een bijzonder kenmerk van de Bijbel, namelijk de profetieën (voorspellingen) die erin staan. U zult antwoord krijgen op de vraag: zijn Bijbelprofetieën gewoon door slimme mensen bedacht of zijn er aanwijzingen dat ze van God afkomstig zijn? Wij nodigen u uit het bewijsmateriaal te onderzoeken.

WE LEVEN in een moeilijke tijd. Uit alle delen van de wereld komen constant nieuwsberichten over rampen en maatschappelijke onrust. Heeft de situatie in de wereld een bijzondere betekenis?

Zo’n tweeduizend jaar geleden voorzei de Bijbel dat de wereldproblemen een climax zouden bereiken tijdens „het besluit van het samenstel van dingen” (Mattheüs 24:3). Dat slaat niet op ’het einde van de wereld’ waar veel mensen bang voor zijn. In plaats daarvan beschrijft de Bijbel een periode die „de laatste dagen” wordt genoemd. Die zou gekenmerkt worden door een patroon van gebeurtenissen en door een bepaalde mentaliteit (2 Timotheüs 3:1). Jezus zei tegen zijn volgelingen dat er snel bevrijding zou komen als ze die dingen om zich heen zagen gebeuren (Lukas 21:31). In dit artikel zullen we een aantal profetieën bespreken die een uniek kenmerk vormen van onze tijd.

Profetie 1:

„Natie zal tegen natie opstaan.” — Mattheüs 24:7.

Vervulling: Begin twintigste eeuw verwachtten velen dat het altijd vrede zou blijven. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog schokte de wereld en luidde een tijdperk van ongekende oorlogvoering in. Zoals in het Bijbelboek Openbaring werd voorzegd, werd ’de vrede van de aarde weggenomen, zodat zij [de mensen] elkaar zouden afslachten’ (Openbaring 6:4).

Feiten

 • „Het lijkt er nog steeds op dat met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 een tijdperk werd afgesloten en een ander tijdperk begon” (The Origins of the First World War, uitgegeven in 1992).

 • Hoewel niet precies vaststaat hoeveel slachtoffers de Eerste Wereldoorlog heeft geëist, zijn er volgens schattingen van The New Encyclopaedia Britannica alleen al 8,5 miljoen militairen bij omgekomen.

 • De Tweede Wereldoorlog eiste nog veel meer mensenlevens. Schattingen over het aantal slachtoffers onder soldaten en burgers lopen uiteen van 35 miljoen tot 60 miljoen.

 •   Tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en 2010 zijn er 246 gewapende conflicten geweest op 151 plaatsen in de wereld.

Profetie 2:

’Er zullen voedseltekorten zijn.’ — Mattheüs 24:7.

Vervulling: Honger heeft in de twintigste eeuw meer dan 70 miljoen dodelijke slachtoffers gemaakt en is nog steeds een wereldwijd probleem.

Feiten

 • Volgens de Verenigde Naties vormt honger wereldwijd gezien de grootste bedreiging voor de gezondheid. Een op de zeven mensen in de wereld heeft niet genoeg te eten.

 • „De huidige voedseltekorten zijn niet het gevolg van eenmalig mislukte oogsten door slecht weer, maar van vier ernstige langetermijnproblemen: de snelle bevolkingsgroei, het verdwijnen van de bovenste grondlaag, het toenemende tekort aan water en de stijgende temperaturen” (Scientific American).

Profetie 3:

„Er zullen grote aardbevingen zijn.” — Lukas 21:11.

Vervulling: Omdat er steeds meer mensen in aardbevingsgevoelige gebieden wonen, is het aantal mensenlevens dat als gevolg van aardbevingen verloren gaat of ontwricht wordt, sterk toegenomen.

Feiten

 • Het World Disasters Report 2010 zegt: „Van alle grote rampen hebben aardbevingen de laatste jaren de meeste slachtoffers gemaakt.”

 • Tussen 1970 en 2001 werden er jaarlijks gemiddeld 19 aardbevingsrampen * gemeld, met een gemiddeld dodental van 19.547. In de tien jaar voorafgaand aan 2012 nam dat gemiddelde toe tot 28 aardbevingsrampen per jaar, waarbij gemiddeld 67.954 mensen omkwamen.

Profetie 4:

’Er zullen epidemieën komen alom.’ — Lukas 21:11, „De Nieuwe Bijbelvertaling”.

Vervulling: Ondanks de medische vooruitgang overlijden er elk jaar nog miljoenen mensen aan infectieziekten. Door het internationale reisverkeer en de toenemende verstedelijking in de wereld is de kans dat een uitbraak zich snel verspreidt nog groter geworden.

Feiten

 • In de twintigste eeuw zijn tussen de 300 miljoen en 500 miljoen mensen overleden aan de pokken.

 • Het Worldwatch Institute bericht dat er de afgelopen dertig jaar „meer dan dertig voorheen onbekende ziekten zijn opgedoken die een bedreiging vormen, zoals ebola, hiv, het hantavirus en SARS”.

 • De Wereldgezondheidsorganisatie gaf de volgende waarschuwing in verband met de opmars van resistente ziektekiemen: „De wereld gaat richting een post-antibiotisch tijdperk, waarin veel gewone infectieziekten niet meer bestreden kunnen worden en weer veel dodelijke slachtoffers [zullen] maken.”

Profetie 5:

Mensen zullen „elkaar verraden en elkaar haten”. Ook „zal de liefde van de meesten verkoelen”. — Mattheüs 24:10, 12.

Vervulling: Haat heeft geleid tot genocide, waarbij miljoenen zijn omgekomen. In veel landen hebben gewapende conflicten en criminaliteit een cyclus van toenemende angst en geweld in gang gezet.

Feiten

 • Onder het naziregime werden zes miljoen Joden en miljoenen anderen vermoord. De auteur Zygmunt Bauman zegt over de reactie van gewone burgers: „Op de massavernietiging werd niet gereageerd met hevige verontwaardiging maar met de dodelijke stilte van gelatenheid.”

 •   Volgens BBC News zijn er binnen een paar maanden naar schatting zo’n 800.000 Tutsi en gematigde Hutu vermoord. Volgens één onderzoeker hebben rond de 200.000 mensen deelgenomen aan de massamoord.

 • Elk jaar komen er meer dan 740.000 mensen om als gevolg van criminaliteit en gewapende conflicten.

Profetie 6:

De mensen zullen zichzelf liefhebben, het geld liefhebben, (...) zonder natuurlijke genegenheid [zijn].” — 2 Timotheüs 3:2, 3.

Vervulling: We leven in een tijdperk waarin mensen hebzuchtig zijn en weinig moreel besef hebben. Die mentaliteit heeft tot talloze maatschappelijke problemen geleid.

Feiten

 • In een Unicef-rapport wordt gezegd dat ouders en kinderen in het Verenigd Koninkrijk „vast lijken te zitten in een dwangmatige consumptiecyclus”. Gezinnen kopen spullen „in een poging relatieproblemen en maatschappelijke onzekerheid te compenseren”.

 • Naar verluidt hebben wereldwijd zo’n 275 miljoen kinderen te maken met huiselijk geweld.

 • „Alleen al in de Verenigde Staten worden elk jaar naar schatting meer dan een half miljoen ouderen mishandeld of verwaarloosd” (Amerikaans Centrum voor Ziektebestrijding en -preventie).

Profetie 7:

„Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt.” — Mattheüs 24:14.

Vervulling: De Bijbel leert dat Gods Koninkrijk een regering is die vanuit de hemel regeert met Jezus als Koning. „Het zal al deze koninkrijken [menselijke regeringen] verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan” (Daniël 2:44).

Wat Gods Koninkrijk is en wat het zal doen, staat centraal in de boodschap die Jehovah’s Getuigen over de hele wereld bekendmaken.

Als vervulling van Mattheüs 24:14 maken Jehovah’s Getuigen het goede nieuws van Gods Koninkrijk bekend

Feiten

 • Wereldwijd zijn er ruim zeven miljoen Getuigen van Jehovah in meer dan 230 landen die anderen over Gods Koninkrijk vertellen.

 • Jehovah’s Getuigen stellen in meer dan 500 talen informatie over de Bijbel beschikbaar in gedrukte vorm en via internet.

Wat betekent dit voor u?

Na de feiten onderzocht te hebben, zijn miljoenen tot de conclusie gekomen dat de Bijbelse profetieën over de laatste dagen nu in vervulling gaan. Zoals de eerste zes artikelen in deze serie hebben aangetoond, bewijst de geschiedenis dat de Bijbel inderdaad een boek van onfeilbare profetieën is.

U kunt ook vertrouwen hebben in wat de Bijbel over de toekomst zegt. Deze Bijbelse profetieën hebben betekenis voor u persoonlijk, want God belooft dat hij ervoor zal zorgen dat er een eind komt aan deze traumatische laatste dagen. In de laatste twee artikelen van deze serie wordt uitgelegd hoe hij dat zal doen en welke geweldige toekomst de aarde en de mensheid te wachten staat.

^ par. 22 Het Onderzoekscentrum voor de Epidemiologie van Rampen (CRED) definieert een aardbevingsramp als een seismische gebeurtenis die minimaal aan één van de volgende criteria voldoet: er vallen minstens tien dodelijke slachtoffers, er worden honderd of meer mensen door getroffen, de noodtoestand wordt afgekondigd of er wordt een oproep gedaan voor internationale hulp.