Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Doemsdag is misschien niet wat u denkt

Doemsdag is misschien niet wat u denkt

ALLE scenario’s op de vorige bladzijden zijn heel pessimistisch. Daarnaast hebben ze nog drie overeenkomsten. Ten eerste zijn ze gebaseerd op speculaties van mensen, en mensen zijn meestal niet zo goed in het voorspellen van de toekomst. Ten tweede zou het overleven van doemsdag puur een kwestie van geluk zijn. Ten derde zouden eventuele overlevenden een zware strijd moeten voeren om in leven te blijven.

In contrast hiermee geeft de Bijbel een veel beter beeld van de toekomst. Volgens de Bijbel is het zeker dat er een grote verandering op komst is. Maar iedereen die Gods wil doet, zal die verandering gegarandeerd overleven. De Bijbel voorzegt niet dat onze planeet compleet zal verbranden of één grote ijsklomp zal worden. De hele aarde zal veranderen in een paradijs.

Toch vinden veel mensen het moeilijk om in de voorspellingen van de Bijbel te geloven. Sceptici zien wat er in de Bijbel gezegd wordt over een grote verdrukking, Armageddon, een millennium en een paradijs als een sprookje. Theologen hebben eindeloos over deze concepten gediscussieerd en er allerlei tegenstrijdige theorieën over ontwikkeld. De schrijver Bruce A. Robinson zegt over de eindtijd: „Er zijn waarschijnlijk meer obscure theologische teksten aan dit onderwerp gewijd dan aan welke andere christelijke leerstelling maar ook.” Het resultaat is verwarring.

Maar de Bijbel is juist heel duidelijk. De Bijbel is de boodschap van God en Hij wil niet dat we in verwarring verkeren over de toekomst. Op de volgende bladzijde staan een paar veelgestelde vragen, gevolgd door het antwoord dat de Bijbel erop geeft. Als u meer wilt weten, kunt u het boek Wat leert de bijbel echt? aanvragen (uitgegeven door Jehovah’s Getuigen).

 Zullen de aarde en de mensheid vernietigd worden?

„De rechtvaardigen, die zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven” (Psalm 37:29).

Zullen er mensen omkomen?

„De oprechten zijn het die op de aarde zullen verblijven, en de onberispelijken zijn het die erop zullen overblijven. Wat de goddelozen betreft, zij zullen van de aarde zelf worden afgesneden; en wat de verraderlijken betreft, zij zullen ervan worden weggerukt” (Spreuken 2:21, 22).

Is God al eens eerder tegen slechte mensen opgetreden?

’Hij [God] heeft zich er niet van weerhouden een wereld uit de oudheid te straffen, maar heeft Noach, een prediker van rechtvaardigheid, met zeven anderen veilig bewaard toen hij een geweldige vloed over een wereld van goddeloze mensen bracht; en hij heeft de steden Sodom en Gomorra, door ze in de as te leggen, veroordeeld, waardoor hij ze voor goddelozen tot een voorbeeld gesteld heeft van komende dingen’ (2 Petrus 2:5, 6).

Weten we wanneer God in actie zal komen?

„Van die dag en dat uur weet niemand iets af, noch de engelen der hemelen noch de Zoon, dan de Vader alleen. Want net zoals de dagen van Noach waren, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de vloed waren, zij aten en zij dronken, mannen huwden en vrouwen werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij sloegen er geen acht op totdat de vloed kwam en hen allen wegvaagde, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn” (Mattheüs 24:36-39).

Zijn er aanwijzingen dat het einde binnenkort zal komen?

’In de laatste dagen zullen er kritieke tijden aanbreken, die moeilijk zijn door te komen. Want de mensen zullen zichzelf liefhebben, het geld liefhebben, zullen aanmatigend zijn, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar, deloyaal, zonder natuurlijke genegenheid, niet ontvankelijk voor enige overeenkomst, kwaadsprekers, zonder zelfbeheersing, heftig, zonder liefde voor het goede, verraders, onbezonnen, opgeblazen van trots, met meer liefde voor genoegens dan liefde voor God, die een vorm van godvruchtige toewijding hebben, maar de kracht ervan niet blijken te bezitten’ (2 Timotheüs 3:1-5).

Hoe ziet de toekomst er voor de mensen op aarde uit?

„Hij [God] zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21:4).

’God zal elke traan uit hun ogen wegwissen’

Hoewel de Bijbel ons niet alles over de toekomst vertelt, kunnen we er zeker van zijn dat de mensheid niet bang hoeft te zijn voor een doemscenario. De toekomst zal nog veel mooier zijn dan we ons kunnen voorstellen. We kunnen ervan op aan dat Jehovah God in staat is om zijn beloften waar te maken.