Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een boek waarop u kunt vertrouwen: Deel 7

De zevende wereldmacht

Een boek waarop u kunt vertrouwen: Deel 7

Dit is het laatste artikel van een zevendelige serie in opeenvolgende uitgaven van „Ontwaakt!” over de zeven wereldmachten in de Bijbelse geschiedenis. Het doel ervan is te laten zien dat de Bijbel betrouwbaar en door God geïnspireerd is, en dat de boodschap erin hoop biedt op een eind aan het leed dat veroorzaakt wordt door de wrede overheersing van de ene mens over de andere.

WE LEVEN in een heel bijzondere en betekenisvolle tijd: die van de zevende wereldmacht in de Bijbelse geschiedenis. Deze wereldmacht is overigens de enige die in de Bijbel alleen in profetieën vermeld wordt; de andere zes komen ook veelvuldig voor in het historische verslag van de Bijbel. Over de zeven wereldmachten of „koningen” * voorzei de Bijbel: „Er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen, maar als hij gekomen is, moet hij een korte tijd blijven” (Openbaring 17:10).

Toen deze woorden iets meer dan 1900 jaar geleden werden opgeschreven, waren vijf van de zeven koningen „gevallen”. Dat waren Egypte, Assyrië, Babylon, Medië-Perzië en Griekenland. De uitdrukking „één is er” slaat op Rome. Maar het Romeinse Rijk zou niet voor altijd blijven bestaan. Er moest nog één wereldmacht verschijnen, maar volgens de profetie was die „nog niet gekomen”. Zoals de Bijbel had voorzegd, verscheen de zevende koning inderdaad op het wereldtoneel. Welke wereldmacht was dat? Zal die voor altijd blijven bestaan? En als dat niet zo is, hoe zal die dan van het wereldtoneel verdwijnen? De Bijbel is hier heel duidelijk over.

Betrouwbare profetieën

De zevende wereldmacht begon vorm aan te nemen toen Engeland — tot dan toe een onbekend land ergens in de noordwestelijke hoek van het Romeinse Rijk — zijn invloed begon uit te breiden. Rond 1760 was deze eilandstaat het machtige Britse Rijk geworden. De welvaart en invloed van Groot-Brittannië bleven toenemen, en in de negentiende eeuw was het de rijkste en machtigste natie ter wereld. „Het Britse Rijk”, zegt het boek Britain 1846-1964: The Challenge of Change, „was het grootste dat de wereld ooit had gekend.” Dit rijk „telde 372 miljoen inwoners en strekte zich uit over 28 miljoen vierkante kilometer”.

 

De Eerste Wereldoorlog leidde ertoe dat Groot-Brittannië speciale betrekkingen aanknoopte met de Verenigde Staten, een voormalige kolonie. Het resultaat was dat het Britse Rijk plaats maakte voor een Engels-Amerikaans bondgenootschap. Die twee bondgenoten vormden samen één wereldmacht, die nog steeds bestaat. (Zie het kader  „Een opmerkelijk bondgenootschap”.)

 De profetie in Openbaring 17:10 is een aanvulling op een profetie die door Daniël werd opgetekend. Hij schreef over een „reusachtig groot beeld” dat de Babylonische koning Nebukadnezar te zien kreeg in een visioen dat van God kwam (Daniël 2:28, 31-43). Daniël onthulde aan de koning dat de lichaamsdelen van het beeld de opeenvolgende wereldmachten afbeeldden, te beginnen met Babylon, de wereldmacht van die tijd. (Egypte en Assyrië waren al gekomen en gegaan.) De geschiedenis bevestigt nu het volgende:

Het hoofd van goud beeldt het Babylonische Rijk af.

De borst en armen van zilver zijn een afbeelding van Medië-Perzië.

De buik en dijen van koper verwijzen naar het oude Griekenland.

De benen van ijzer beelden het Romeinse Rijk af.

De voeten, een mengsel van ijzer en leem, symboliseren de instabiele politieke en maatschappelijke situatie in de tijd van de Engels-Amerikaanse wereldmacht.

Volgens Openbaring 17:10 moest de zevende wereldmacht „een korte tijd blijven”. Hoe lang is dat en hoe zal ze van het wereldtoneel verdwijnen? En wat zal er daarna gebeuren? In het boek Daniël worden deze vragen uitvoerig beantwoord.

Een hoop waarop u kunt vertrouwen

Nadat Daniël een beschrijving van het beeld gegeven had, schreef hij: ’Er werd een steen, niet door handen, [uit een berg] uitgehouwen, en die trof het beeld aan zijn voeten van ijzer en gevormd leem en verbrijzelde ze’ (Daniël 2:34). Wat had die ontzagwekkende gebeurtenis te betekenen?

Daniël vervolgde: „In de dagen van die [laatste] koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze [aardse] koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan” (Daniël 2:44, 45). * Sta eens stil bij de volgende belangrijke punten:

  1. Het overwinnende koninkrijk, dat wordt afgebeeld door een grote steen, wordt opgericht door God zelf en niet door mensenhanden. Daarom wordt het terecht Gods koninkrijk genoemd.

  2. Gods koninkrijk zal alle menselijke regeringen „verbrijzelen”, met inbegrip van de zevende wereldmacht. Waarom? Omdat ze allemaal zullen weigeren afstand te doen van hun macht en zich tegen God zullen verzetten in een beslissende grote oorlog. Die zal gevoerd worden op een symbolische plaats die Har–Magedon of Armageddon wordt genoemd. De Bijbel  maakt duidelijk dat „de koningen van de gehele bewoonde aarde” bij deze oorlog betrokken zijn (Openbaring 16:13, 14, 16).

  3. In tegenstelling tot vergankelijke menselijke regeringen, waaronder de zeven wereldmachten, zal Gods koninkrijk ’nooit te gronde worden gericht’. Bovendien zal het over de hele aarde regeren (Daniël 2:35, 44).

De uiteindelijke afrekening met Gods tegenstanders zal een spectaculaire vervulling zijn van de profetie in Genesis 3:15, waarover in het eerste artikel van deze serie werd gesproken. Het Zaad van de vrouw, Jezus Christus, zal de symbolische slang, Satan, en zijn zaad vernietigen (Galaten 3:16). Het zaad van Satan omvat alle mensen die zijn slechte voorbeeld volgen en zelfbestuur door mensen propageren in plaats van bestuur door God en Christus (Psalm 2:7-12).

Dat werpt een belangrijke vraag op: wanneer zal die uiteindelijke vernietiging plaatsvinden? Met andere woorden: wanneer zal de „steen”, Gods koninkrijk, elk spoortje van menselijk bestuur verwijderen? De Bijbel beantwoordt die vraag door middel van een „teken” waaraan de laatste dagen te herkennen zouden zijn (Mattheüs 24:3).

Herken „het teken”!

Het teken van het einde omvat oorlogen op wereldwijde schaal, zware aardbevingen, epidemieën en grote hongersnoden (Lukas 21:10, 11; Mattheüs 24:7, 8; Markus 13:8). De „laatste dagen” zouden ook gekenmerkt worden door ernstig moreel en religieus verval in de samenleving (2 Timotheüs 3:1-5). Vinden „al deze dingen” plaats? (Mattheüs 24:8) Ja, en zelfs in zo’n mate dat veel mensen bang zijn voor de toekomst. De krant The Globe and Mail zei: „Enkelen van de meest gerespecteerde wetenschappelijke en maatschappelijke denkers doen alarmerende voorspellingen over het einde van de mensheid.”

Maar in één belangrijk opzicht kloppen deze voorspellingen niet: er zal geen eind komen aan de mensheid op zich. Het ingrijpen door Gods koninkrijk vormt daarvoor de garantie. Toen Jezus Christus vertelde wat het teken van het einde zou zijn, zei hij: „Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14). Hoe gaat die profetie in vervulling?

Getuigen van Jehovah * maken in meer dan 230 landen Gods koninkrijk bekend. De titel van hun belangrijkste tijdschrift is dan ook De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah’s koninkrijk. Het Bijbelonderwijs van de Getuigen helpt talloze mensen over de hele wereld om een schadelijke leefstijl op te geven en een rein en vreedzaam leven te gaan leiden dat aan Gods normen voldoet (1 Korinthiërs 6:9-11). Als gevolg daarvan hebben miljoenen mensen het vertrouwen dat God hen zal beschermen als zijn koninkrijk ingrijpt.

Ze zullen met eigen ogen de vervulling zien van het Onzevader, het gebed dat Christus zijn  volgelingen leerde. Dat luidt gedeeltelijk: „Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde” (Mattheüs 6:10). Vraagt u zich weleens af hoe het leven op aarde zal zijn als alle mensen God liefhebben en gehoorzamen? De volgende Bijbelteksten maken duidelijk waarom de uitdrukking ’goed nieuws’ zo passend is.

Als Gods wil op aarde wordt gedaan

De Bijbel belooft dat er onder het bestuur van Gods koninkrijk echte vrede zal zijn

  • Echte vrede, niet alleen een afwezigheid van oorlog. „Jehovah (...) doet oorlogen ophouden tot het uiteinde der aarde. De boog verbreekt hij en hij slaat de speer werkelijk aan stukken; de wagens verbrandt hij in het vuur” (Psalm 46:8, 9). „De zachtmoedigen (...) zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede” (Psalm 37:11).

  • Voldoende voedsel voor iedereen. „Er zal volop koren op aarde blijken te zijn; op de top der bergen zal overvloed zijn” (Psalm 72:16).

  • Volmaakte gezondheid voor iedereen. „Geen inwoner zal zeggen: ’Ik ben ziek’” (Jesaja 33:24).

  • Een comfortabel huis voor iedereen. „Zij zullen stellig huizen bouwen en bewonen, en zij zullen stellig wijngaarden planten en hun vrucht eten. Zij zullen niet bouwen en iemand anders het bewonen; zij zullen niet planten en iemand anders ervan eten” (Jesaja 65:21, 22).

  • Een eind aan alle vormen van lijden. „De tent van God is bij de mensen (...) en hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21:3, 4).

Spreken deze beloften u aan? Dan moedigen Jehovah’s Getuigen u aan de Bijbel verder te onderzoeken. Daarin zult u nog meer bewijzen vinden dat er binnenkort een eind zal komen aan de wrede overheersing van de ene mens over de andere. U zult ook zien dat u inderdaad vertrouwen kunt stellen in de Bijbel en dat die echt onder leiding van God is opgetekend (2 Timotheüs 3:16). *

^ ¶4 Omdat de wereldmachten waarover de Bijbel spreekt meestal door een koning bestuurd werden, wordt er vaak naar verwezen als „koningen”, „koninkrijken” of beide (Daniël 8:20-22).

^ ¶18 Meer informatie over Gods hemelse koninkrijk is te vinden in hoofdstuk 8 en 9 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

^ ¶27 Jehovah is de naam van God (Psalm 83:18).

^ ¶35 Als u meer over de Bijbel wilt weten, kunt u contact opnemen met Jehovah’s Getuigen in uw omgeving. U kunt ook naar een van de adressen op blz. 5 schrijven of onze website www.watchtower.org bezoeken.