Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 De zienswijze van de Bijbel

Wat is de Oordeelsdag?

Wat is de Oordeelsdag?

De Bijbel zegt dat God ’een dag heeft vastgesteld waarop hij voornemens is de bewoonde aarde te oordelen’ (Handelingen 17:31). Voor veel mensen is het vooruitzicht van een of ander oordeel geen aangenaam idee. Denkt u er ook zo over?

DAN kunt u troost vinden in het feit dat de Oordeelsdag een liefdevolle regeling is die de mensheid — inclusief degenen die gestorven zijn — grote zegeningen zal brengen (Mattheüs 20:28; Johannes 3:16). Waarom is het nodig dat er een oordeelsdag komt? Wat zal er eigenlijk plaatsvinden tijdens die ’dag’?

De Oordeelsdag — Waarom nodig?

Toen God mensen op aarde plaatste, was het niet zijn bedoeling dat de aarde louter en alleen een proefterrein zou zijn voor toekomstig leven in een andere wereld. Hij schiep mensen om voor eeuwig op aarde te leven. Hoewel het eerste mensenpaar lichamelijk en mentaal volmaakt was, kwamen ze in opstand tegen God. Daardoor verloren ze het vooruitzicht op eeuwig leven voor henzelf en brachten ze zonde en dood over al hun nakomelingen (Genesis 2:15-17; Romeinen 5:12).

De Oordeelsdag zal een periode van duizend jaar zijn waarin mensen de gelegenheid zullen hebben om terug te krijgen wat Adam en Eva verloren. * Merk op dat Handelingen 17:31, die hierboven werd aangehaald, zegt dat de Oordeelsdag gevolgen zal hebben voor mensen die op „de bewoonde aarde” leven. Degenen die een gunstig oordeel ontvangen, zullen op aarde wonen en eeuwig in volmaakte omstandigheden leven (Openbaring 21:3, 4). De Oordeelsdag helpt dus Gods oorspronkelijke doel met de mens en de aarde te verwezenlijken.

Gods aangestelde Rechter is Christus Jezus. De Bijbel zegt dat Jezus „de levenden en de doden zal oordelen” (2 Timotheüs 4:1). Wie zijn „de levenden” die geoordeeld zullen worden? Hoe zullen de doden opnieuw tot leven komen op „de bewoonde aarde”?

Jezus oordeelt „de levenden”

We komen nu steeds dichter bij het voorzegde einde van het huidige stelsel, wanneer God alle elementen van de verdorven mensenmaatschappij zal vernietigen en de slechte mensen zal verwijderen.  Degenen die het einde van dit stelsel overleven, zijn „de levenden” die geoordeeld zullen worden (Openbaring 7:9-14; 19:11-16).

Tijdens die oordeelsperiode van duizend jaar zal Christus Jezus over de aarde regeren samen met 144.000 mannen en vrouwen die tot leven in de hemel zijn opgewekt. Als koningen en priesters zullen ze de voordelen van Jezus’ loskoopoffer aanwenden en getrouwe mensen geleidelijk aan tot lichamelijke en mentale volmaaktheid brengen (Openbaring 5:10; 14:1-4; 20:4-6).

Tijdens de Oordeelsdag zullen Satan en de demonen geen invloed kunnen uitoefenen op menselijke activiteiten (Openbaring 20:1-3). Maar aan het eind van de Oordeelsdag zal het Satan worden toegestaan de loyaliteit van elk mens te beproeven. Degenen die God dan loyaal blijven, zullen de toets hebben doorstaan die Adam en Eva niet doorstonden. Ze zullen waardig gerekend worden om eeuwig leven in een hersteld paradijs op aarde te ontvangen. Degenen die ervoor kiezen tegen God in opstand te komen, zullen definitief vernietigd worden, net als Satan en de demonen (Openbaring 20:7-9).

„De doden” oordelen

De Bijbel zegt dat tijdens de Oordeelsdag de doden zullen „opstaan” (Mattheüs 12:41). Jezus zei dat „het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen en te voorschijn zullen komen, zij die goede dingen hebben gedaan, tot een opstanding des levens, zij die verachtelijke dingen hebben beoefend, tot een opstanding des oordeels” (Johannes 5:28, 29). Hier wordt niet gesproken over lichaamloze zielen van mensen die gestorven zijn. De doden zijn zich van helemaal niets bewust en hebben geen ziel die na de dood voortleeft (Prediker 9:5; Johannes 11:11-14, 23, 24). Jezus zal degenen die in de dood slapen weer tot leven brengen op aarde.

Zal het oordeel van mensen die opgewekt worden, gebaseerd zijn op wat ze voor hun dood hebben gedaan? Nee, want de Bijbel leert: „Wie gestorven is, is van zijn zonde vrijgesproken” (Romeinen 6:7). Dus net als degenen die het einde van dit stelsel overleven, zullen degenen die tot leven op aarde worden opgewekt, geoordeeld worden „overeenkomstig hun daden” tijdens de Oordeelsdag (Openbaring 20:12, 13). Afhankelijk van wat hun daden zullen zijn, zal het een opstanding zijn met eeuwig leven of met vernietiging als resultaat. Veel mensen die opgewekt worden, zullen voor het eerst over Jehovah God en zijn vereisten voor leven horen. Ze zullen de gelegenheid hebben in overeenstemming met Gods wil te leven en eeuwig leven op aarde te ontvangen.

Geen reden om bang te zijn

Tijdens de Oordeelsdag zullen mensen niet alleen door God onderricht worden maar ook de gelegenheid krijgen toe te passen wat ze leren en de daaruit voortvloeiende zegeningen te genieten. Stel u voor hoe geweldig het zal zijn herenigd te worden met geliefden die een opstanding krijgen en samen met hen tot menselijke volmaaktheid te groeien!

Stel u voor hoe geweldig het zal zijn herenigd te worden met geliefden die een opstanding krijgen

God zal Satan aan het eind van de Oordeelsdag toestaan de loyaliteit van zijn menselijke schepselen op de proef te stellen. Maar er is geen reden om bezorgd of bang te zijn. Tegen het eind van de Oordeelsdag zullen alle levenden volledig toegerust zijn om die uiteindelijke toets te doorstaan. De Oordeelsdag zal zo een deel van de verwezenlijking van Gods voornemen zijn om alle gevolgen van de oorspronkelijke opstand tegen God in de tuin van Eden teniet te doen.

^ ¶7 In de Bijbel kan het woord ’dag’ betrekking hebben op tijdsperiodes van verschillende duur. Zie bijvoorbeeld Genesis 2:4.