Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Leven in een hersteld paradijs

Leven in een hersteld paradijs

JEZUS sprak vol vertrouwen over opnieuw leven, en hij zei tegen zijn discipelen dat dit een zekerheid was. Hij zei dat ze „in de herschepping” eeuwig leven zouden krijgen. Wat bedoelde Jezus daarmee? — Mattheüs 19:25-29.

Volgens het verslag van de Bijbelschrijver Lukas over dezelfde gebeurtenis zei Jezus dat zijn discipelen „in het komende samenstel van dingen” eeuwig leven zouden ontvangen (Lukas 18:28-30). Waarom stelt de Bijbel „het komende samenstel van dingen” gelijk aan „de herschepping”?

Blijkbaar om te beklemtonen dat Jehovah God erop zal toezien dat zijn oorspronkelijke voornemen, dat de mensheid voor eeuwig van het leven in een paradijs op aarde zal genieten, gerealiseerd wordt. Mensen zullen opnieuw net zo volmaakt worden als Adam en Eva vóór hun zonde. „In het komende samenstel van dingen” zal dus „de herschepping” plaatsvinden van de paradijselijke omstandigheden die er in de Hof van Eden waren.

Hoe het paradijs hersteld zal worden

Toen Jezus op aarde was leerde hij zijn volgelingen bidden om het middel dat God zal gebruiken om over de hele wereld rechtvaardige omstandigheden te herstellen. Hij zei dat we moesten bidden: „Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde” (Mattheüs 6:10). God stelde zijn Zoon aan als Regeerder van dit koninkrijk, dat Gods voornemen zal uitvoeren zodat er overal op aarde paradijselijke omstandigheden zullen heersen.

Het paradijs ging verloren door de ongehoorzaamheid van het eerste mensenpaar, maar het zal hersteld worden

Over degene die door God als Regeerder is aangesteld zei de Bijbel: „Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en de vorstelijke heerschappij zal op zijn schouder komen. En zijn naam zal worden genoemd: . . . Vredevorst. Aan de overvloed van de vorstelijke heerschappij en aan vrede zal geen einde zijn” (Jesaja 9:6, 7). Maar hoe zal de regering van deze „Vredevorst” Gods wil uitvoeren?

De Bijbel geeft het volgende antwoord: „In de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk [de vorstelijke heerschappij] oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan.” — Daniël 2:44.

Laten we eens stilstaan bij de omstandigheden die op aarde zullen heersen in het herstelde paradijs, „in de herschepping”, wanneer Gods Zoon zijn macht uitoefent als ’vorstelijk heerser’ in het koninkrijk van zijn Vader.

Hoe het leven in het herstelde paradijs zal zijn

Opstanding van de doden

„Het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen en te voorschijn zullen komen.” — Johannes 5:28, 29.

’Er zal een opstanding zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen.’ — Handelingen 24:15.

Geen ziekte, ouderdom en dood meer

„In die tijd zullen de ogen der blinden geopend worden, en zelfs de oren der doven zullen ontsloten worden. In die tijd zal de kreupele klimmen net als een hert, en de tong van de stomme zal een vreugdegeroep aanheffen.” — Jesaja 35:5, 6.

„God zelf zal bij hen zijn. En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.” — Openbaring 21:3, 4.

Voldoende goed voedsel

„De aarde zelf zal stellig haar opbrengst geven; God, onze God, zal ons zegenen.” — Psalm 67:6.

„Er zal volop koren op aarde blijken te zijn; op de top der bergen zal overvloed zijn.” — Psalm 72:16.

Geschikte huisvesting en interessant werk voor iedereen

„Zij zullen stellig huizen bouwen en bewonen, en zij zullen stellig wijngaarden planten en hun vrucht eten. Zij zullen niet bouwen en iemand anders het bewonen; zij zullen niet planten en iemand anders ervan eten.” — Jesaja 65:21, 22.

Geen misdaad, geweld en oorlog meer

„Wat de goddelozen betreft, zij zullen van de aarde zelf worden afgesneden.” — Spreuken 2:22.

„Zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen moeten smeden en hun speren tot snoeimessen. Natie zal tegen natie geen zwaard opheffen, ook zullen zij de oorlog niet meer leren.” — Jesaja 2:4.

Geen angst meer en overal vrede

„Zij zullen werkelijk in zekerheid wonen, zonder dat iemand hen doet beven.” — Ezechiël 34:28.

„Men zal generlei kwaad doen noch enig verderf stichten op heel mijn heilige berg; want de aarde zal stellig vervuld zijn van de kennis van Jehovah, zoals de wateren ook de zee bedekken.” — Jesaja 11:9.

Wat zal het geweldig zijn om te leven wanneer die omstandigheden overal op aarde heersen, en iedereen liefde voor God heeft en liefde voor medemensen toont! (Mattheüs 22:37-39) U kunt er zeker van zijn dat alle beloften van God dan zullen uitkomen. „Ik heb het gesproken,” zegt God, „ik zal het ook doen.” — Jesaja 46:11.

Misschien zijn er veel dingen in verband met Jehovah God en zijn beloofde nieuwe wereld die u nog niet weet. Welke bewijzen zijn er bijvoorbeeld dat deze nieuwe wereld vlak voor de deur staat? Hoe zal Gods koninkrijk alle regeringen op aarde vervangen? En welke gebeurtenissen zullen daartoe leiden? Jehovah’s Getuigen zullen u graag helpen het antwoord op die vragen te vinden. — Meer informatie is te vinden op blz. 32 van dit tijdschrift.

Mensen verlangen al heel lang naar een nieuwe, rechtvaardige wereld, en het wachten is nu bijna voorbij. Voor de meeste mensen die zijn gestorven, is de dood niet het einde. Een nieuw leven is niet alleen mogelijk, het is zelfs Gods wil. Er is echt leven na de dood! Dat is „het werkelijke leven”, „het toekomende leven”. — 1 Timotheüs 4:8; 6:19.