Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat is de toekomst van het christendom?

Wat is de toekomst van het christendom?

 Wat is de toekomst van het christendom?

ZAL de wereld zich tot het christendom bekeren of zal het christelijke geloof uitsterven? Is het christendom zuiver gebleven, als een baken in een verduisterde wereld, of is het vervalst? Die vragen zijn heel toepasselijk in deze tijd.

Aan de hand van een eenvoudige gelijkenis liet Jezus uitkomen dat er onmiddellijk nadat hij de zaden van het christendom geplant had, een tegenstander, Satan, problemen zou veroorzaken (Mattheüs 13:24, 25). De veranderingen in het christendom gedurende de eerste paar eeuwen na Jezus’ bediening vonden dus niet alleen hun oorzaak bij maatschappelijke ontwikkelingen. De oorzaak lag bij een vijand, Satan. In deze tijd bouwen de kerken van de christenheid voort op in het verleden gemaakte fouten en oogsten daar de gevolgen van. — 2 Korinthiërs 11:14, 15; Jakobus 4:4.

Een heimelijke aanval op het christendom

Jezus voorzei dat zijn leringen verdraaid zouden worden. Hij zei: „Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens die voortreffelijk zaad op zijn veld zaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen de tarwe, en ging weg.” Toen bedienden deze slechte daad onder de aandacht van de man brachten en vroegen of ze het onkruid mochten verzamelen, zei hij tot hun verrassing: „Neen, opdat gij niet soms bij het verzamelen van het onkruid tegelijk daarmee de tarwe uittrekt. Laat beide te zamen opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik de oogsters zeggen: Verzamelt eerst het onkruid en bindt het in bundels om het te verbranden, en gaat daarna de tarwe in mijn voorraadschuur bijeenbrengen.” — Mattheüs 13:24-30.

Zoals Jezus zelf verklaarde, beeldt de man die de tarwe op het veld zaaide Jezus af, en beelden de zaden die hij plantte ware christenen af. De vijand die onkruid tussen de tarwe zaaide beeldt „de Duivel” af. Het onkruid is een afbeelding van wetteloze, afvallige mannen die ten onrechte beweren God te dienen (Mattheüs 13:36-42). De apostel Paulus vertelde wat er verder zou gebeuren: „Ik weet dat er na mijn heengaan onderdrukkende wolven bij u zullen  binnendringen, die de kudde niet teder zullen behandelen, en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verdraaide dingen zullen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.” — Handelingen 20:29, 30.

Het christendom wordt ondermijnd

Ging het inderdaad zoals Jezus in zijn gelijkenis aangaf en zoals Paulus voorzei? Ja, beslist. Ambitieuze mannen namen de gemeente over die Jezus had opgericht en gebruikten die voor hun eigen doelen. Jezus had tegen zijn volgelingen gezegd: ’Gij zijt geen deel van de wereld’ (Johannes 15:19). Desondanks sloten op macht beluste mannen overeenkomsten met regeerders en stichtten ze staatskerken die ongekende macht en rijkdom verwierven. Deze kerken onderwezen „verdraaide dingen”. Ze leerden mensen bijvoorbeeld de staat te aanbidden en hun leven ervoor te geven in de oorlog. Daarom namen zogenaamde christenen deel aan kruistochten en slachtten ze mensen af die ze als ongelovigen zagen. Ze voerden bovendien oorlogen waarbij ze hun eigen ’broeders’ van hetzelfde geloof doodden. Ze brachten beslist geen christelijke neutraliteit en naastenliefde in praktijk. — Mattheüs 22:37-39; Johannes 15:19; 2 Korinthiërs 10:3-5; 1 Johannes 4:8, 11.

Het is duidelijk dat kerken die zichzelf al eeuwen christelijk noemen, niet meer dan een façade van het christendom vertegenwoordigen. Dat verklaart waarom, zoals we in de vorige artikelen zagen, er een continue trend is van kerken die uiteenvallen in sekten, kerken die zich met politiek bezighouden en kerken die Gods wetten negeren. Zulke slechte vruchten zijn niet het product van het ware christendom, maar van een imitatiechristendom waarvan de Duivel de zaden geplant heeft. Waar gaat het met deze valse religies naartoe? Zoals uit Jezus’ gelijkenis blijkt, zullen ze niet simpelweg uitsterven door gebrek aan steun. Ze zullen veroordeeld en vernietigd worden.

Ware christenen schijnen in de duisternis

Maar voordat het „onkruid”, de valse christenheid, verzameld en vernietigd zou worden, moest er volgens Jezus’ gelijkenis eerst iets anders gebeuren. Eeuwenlang was er zo veel vals-christelijk „onkruid” gegroeid dat de „tarwe”, het ware christendom, bijna volledig overschaduwd werd. Maar Jezus beschreef hoe de tarwe van het onkruid gescheiden zou worden tijdens de „oogst”, die volgens zijn toelichting „een besluit van een samenstel van dingen” afbeeldt. Hij zei ook: „In die tijd zullen de rechtvaardigen zo helder schijnen als de zon” (Mattheüs 13:39-43). Uit de bewijzen blijkt dat we sinds de Eerste Wereldoorlog, die ruim negentig jaar geleden plaatsvond, in het besluit van het samenstel van dingen leven (Mattheüs 24:3, 7-12). Is dit deel van Jezus’ profetische gelijkenis ook uitgekomen?

 Ware christenen hebben zich van het „onkruid”, het imitatiechristendom, afgescheiden. Jehovah’s Getuigen ’schijnen zo helder als de zon’ door anderen te helpen de ware God, Jehovah, te leren kennen. De Getuigen verlagen zijn maatstaven niet. Mensen die Getuigen worden, moeten meestal juist grote veranderingen in hun leefstijl aanbrengen om die in overeenstemming te brengen met de christelijke principes in de Bijbel.

Jehovah’s Getuigen bieden geen amusement op hun samenkomsten, maar ze bieden wel gratis Bijbelles aan. Bovendien hebben ze onder elkaar een warme band van liefde en vriendschap, eigenschappen die ze door hun studie van de Bijbel geleerd hebben. Ze geloven dat God de aarde in een paradijs zal veranderen, dat bewoond zal worden door zachtaardige mensen, zoals oorspronkelijk zijn bedoeling was. Maar eerst moet de wereld vrijgemaakt worden van de negatieve invloed van valse religie, die in de Bijbel Babylon de Grote wordt genoemd. Volgens de Bijbelprofetieën zal Jehovah die radicale verandering over niet al te lange tijd tot stand brengen. — Mattheüs 5:5; Openbaring 18:9, 10, 21.

Als de gehoorzame mensheid eenmaal bevrijd is van de leugenachtige praktijken van de valse religie, zullen alle mensen die op aarde leven verenigd zijn in de ware christelijke aanbidding. Wat een prachtige toekomst voor het ware christendom dat Jezus stichtte! Het paradijs van Eden zal hersteld worden op een vredige aarde, zonder verdeeldheid brengende religies die opnieuw tweedracht kunnen zaaien!

[Illustratie op blz. 7]

’Zijn vijand kwam en zaaide er onkruid overheen.’ — Mattheüs 13:25

[Illustraties op blz. 8, 9]

U bent van harte welkom in elke Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen, waar gratis Bijbelles wordt gegeven

[Illustratie op blz. 9]

’Ga daarna de tarwe in mijn voorraadschuur bijeenbrengen.’ — Mattheüs 13:30