Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Eindelijk vrede op aarde!

Eindelijk vrede op aarde!

SOMMIGE mensen denken dat ze alleen met geweld politieke vrijheid en religieuze zuiverheid zullen bereiken — dat alleen destructieve kracht ongewenste heersers zal verdrijven. En sommige regeringen gebruiken terreur om de orde te handhaven en de bevolking onder controle te houden. Maar als terrorisme inderdaad een doeltreffend middel is om bestuur uit te oefenen en sociale hervormingen tot stand te brengen, dan zou het tot vrede, voorspoed en stabiliteit moeten leiden. Na een tijdje zouden geweld en angst moeten verdwijnen. Hebben we die resultaten gezien?

De waarheid is dat terrorisme het respect voor het leven ondermijnt en tot bloedvergieten en wreedheid leidt. Dikwijls nemen de slachtoffers wraak voor het leed dat hun is aangedaan, wat verdere repressieve maatregelen tot gevolg heeft en vervolgens weer meer wraakacties.

Geweld lost onze problemen niet op

Al duizenden jaren proberen mensen hun politieke, religieuze en sociale problemen zelf op te lossen. Maar al hun pogingen hebben gefaald. Het is zoals de bijbel zegt: „Ik weet heel goed, o Jehovah, dat het niet aan de aardse mens is zijn weg te bepalen. Het staat niet aan een man die wandelt, zelfs maar zijn schrede te richten” (Jeremia 10:23). Jezus zei: „Wijsheid staat of valt met haar resultaten” (Mattheüs 11:19, The New Testament in Modern English, door J. B. Phillips). In ruimere zin impliceren deze bijbelse beginselen dat terrorisme een valse hoop is. Terrorisme heeft niet tot vrijheid en geluk geleid maar tot dood, ellende en verwoesting. Die wrange vruchten waren in de twintigste eeuw ruimschoots aanwezig, en ze beginnen ook de eenentwintigste eeuw al te overheersen. Veel mensen zijn van mening dat terrorisme eerder een van de problemen is dan dat het de oplossing vormt.

’Ik hoop iedere dag dat niemand van mijn familie of vrienden sterft . . . Misschien is er een wonder nodig.’ Dat schreef een jongere die in een land woont dat geteisterd wordt door terroristisch geweld. Haar woorden wijzen op een conclusie die velen getrokken hebben: de oplossing voor de problemen van de mens ligt buiten zijn bereik. Alleen de Schepper van de mens kan de huidige moeilijkheden op aarde, met inbegrip van terrorisme, oplossen. Maar waarom zouden we op God moeten vertrouwen?

Waarom God ons vertrouwen waard is

Eén reden is dat Jehovah ons als de Schepper het leven heeft gegeven en wil dat we er in vrede en met voldoening van genieten. Gods profeet Jesaja werd ertoe bewogen te schrijven: „En nu, o Jehovah, gij zijt onze Vader. Wij zijn het leem, en gij zijt onze Pottenbakker; en wij allen zijn het werk van uw hand” (Jesaja 64:8). Jehovah is de Vader van de mensheid, en mensen uit alle landen zijn kostbaar voor hem. De onrechtvaardigheid en de haat die tot terrorisme leiden, zijn niet aan hem te wijten. De wijze koning Salomo verklaarde eens: ’De ware God heeft de mensheid oprecht gemaakt, maar zijzelf hebben veel plannen bedacht’ (Prediker 7:29). De fundamentele oorzaak van terrorisme is gelegen in de slechtheid van de mens en de invloed van demonen, niet in onbekwaamheid van God. — Efeziërs 6:11, 12.

Nog een reden waarom we Jehovah kunnen vertrouwen is dat hij, omdat hij de mens heeft geschapen, beter dan wie maar ook begrijpt wat de oorzaak is van de problemen van de mensheid en hoe ze opgelost moeten worden. In de bijbel staat in Spreuken 3:19 deze waarheid: „Jehovah  zelf heeft in wijsheid de aarde gegrondvest. Hij heeft de hemel stevig bevestigd met onderscheidingsvermogen.” Een man uit de oudheid schreef vol vertrouwen in God: „Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt van Jehovah, de Maker van hemel en aarde.” — Psalm 121:1, 2.

Er is nog een derde reden waarom we op God zouden moeten vertrouwen: hij heeft de macht om gewelddadig bloedvergieten een halt toe te roepen. In Noachs tijd ’werd de aarde met geweldpleging vervuld’ (Genesis 6:11). Gods oordeel was snel en afdoend: ’God heeft zich er niet van weerhouden een wereld uit de oudheid te straffen toen hij een geweldige vloed over een wereld van goddeloze mensen bracht.’ — 2 Petrus 2:5.

De bijbel zegt wat we van de vloed in Noachs tijd zouden moeten leren: „Jehovah [weet] mensen van godvruchtige toewijding uit beproeving te bevrijden, maar onrechtvaardigen te bewaren voor de dag van het oordeel om afgesneden te worden” (2 Petrus 2:9). God kan onderscheiden welke mensen oprecht een beter leven willen en welke mensen anderen een ellendig leven bezorgen. De laatstgenoemden heeft hij gereserveerd voor „de vernietiging der goddeloze mensen”. Maar voor mensen die vrede willen maakt hij een nieuwe aarde gereed waarin rechtvaardigheid zal wonen. — 2 Petrus 3:7, 13.

Duurzame vrede op aarde!

De bijbelschrijvers pasten het woord „aarde” vaak op de mensheid toe. In Genesis 11:1 staat bijvoorbeeld dat „de gehele aarde”, de mensen die in die tijd leefden, dezelfde taal sprak. De apostel Petrus had die betekenis in gedachten toen hij over „een nieuwe aarde” schreef. Jehovah God zou de mensenmaatschappij zo vernieuwen dat rechtvaardigheid en gerechtigheid permanente ’bewoners’ van het land zouden worden in plaats van geweld en haat. In een profetie die in Micha 4:3 staat vertelt de bijbel ons: „Hij zal stellig rechtspreken onder vele volken en de zaken rechtzetten met betrekking tot verre, machtige natiën. En zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen moeten smeden en hun speren tot snoeimessen. Zij zullen, natie tegen natie, geen zwaard opheffen, ook zullen zij de oorlog niet meer leren.”

Hoe zullen de mensen leven als die profetie in vervulling is gegaan? Micha 4:4 zegt: „Zij zullen werkelijk ieder onder hun wijnstok en onder  hun vijgenboom zitten, en er zal niemand zijn die hen doet beven.” In dat aardse paradijs zal niemand in angst leven voor terroristische aanslagen. Kunt u die belofte vertrouwen? Ja, „want het is de mond van Jehovah der legerscharen die het heeft gesproken”. — Micha 4:4.

Dus terwijl de terroristische dreiging toeneemt en de naties huiveren wegens het geweld, is de oplossing voor mensen die vrede liefhebben op Jehovah te vertrouwen. Er is geen probleem dat hij niet kan oplossen. Hij zal een eind maken aan onrecht, lijden en zelfs de dood. De bijbel zegt: „Hij zal werkelijk de dood voor eeuwig verzwelgen, en de Soevereine Heer Jehovah zal stellig de tranen van alle aangezichten wissen” (Jesaja 25:8). Veel mensen zullen hun dierbare land, waar nu pijn en angst heerst als gevolg van terrorisme, binnenkort zien overvloeien van vrede. Die vrede, beloofd door de God „die niet liegen kan”, heeft de mensheid hard nodig. — Titus 1:2; Hebreeën 6:17, 18.