Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Overzicht van verduidelijkt begrip

Overzicht van verduidelijkt begrip

In de loop van de jaren zijn we dankzij artikelen in De Wachttoren een aantal aspecten van Ezechiëls profetieën beter gaan begrijpen. En in dit boek zijn nog een aantal aspecten verduidelijkt. Kijk eens of je het antwoord op de volgende vragen weet.

Wat beelden de vier gezichten van de levende wezens af?

Vroeger begrip: Elk van de vier gezichten van de levende wezens, de cherubs, beeldt één van Jehovah’s vier belangrijkste eigenschappen af.

Verduidelijkt begrip: Hoewel elk van de vier gezichten van de levende wezens voor een van de vier belangrijkste eigenschappen van Jehovah staat, zijn de vier gezichten samen een afbeelding van alle eigenschappen die hij heeft. De vier gezichten laten ook de verhevenheid van Jehovah’s macht en glorie uitkomen.

Reden voor de verandering: In Gods Woord wordt het getal vier vaak gebruikt als afbeelding van iets dat allesomvattend of compleet is. Zo is het ook met de vier gezichten: samen vormen ze meer dan vier afzonderlijke eigenschappen — ze vormen de basis van Jehovah’s ontzagwekkende persoonlijkheid. Bovendien hoort elk gezicht bij een wezen dat majesteit, kracht en macht afbeeldt. Toch bevinden deze machtige vertegenwoordigers van de schepping, afgebeeld door de vier gezichten van elke cherub, zich alle vier onder de troon van Jehovah. Dat laat uitkomen dat Jehovah de Opperste Regeerder over alles is.

Wie wordt afgebeeld door de man met de inkthoorn van een secretaris?

Vroeger begrip: De man met de inkthoorn beeldt het gezalfde overblijfsel af. Door de prediking en het maken van discipelen zetten de gezalfden in deze tijd een symbolisch merkteken op het voorhoofd van degenen die deel gaan uitmaken van de ‘grote menigte’ (Openb. 7:9).

Verduidelijkt begrip: De man met de inkthoorn beeldt Jezus Christus af. Hij zal een merkteken zetten op degenen die tijdens de ‘grote verdrukking’ als schaap worden beoordeeld en deel uitmaken van de grote menigte (Matth. 24:21).

Reden voor de verandering: Jehovah heeft het oordeel toevertrouwd aan zijn Zoon (Joh. 5:22, 23). Volgens Mattheüs 25:31-33 zal Jezus uiteindelijk beslissen wie ‘schapen’ en wie ‘bokken’ zijn.

Beelden de immorele zussen Ohola en Oholiba de christenheid af, die hoofdzakelijk verdeeld is in het katholicisme en het protestantisme?

Vroeger begrip: Ohola (Samaria, de hoofdstad van Israël), de oudste zus, beeldt het katholicisme af en Oholiba (Jeruzalem, de hoofdstad van Juda), de jongere zus, beeldt het protestantisme af.

Verduidelijkt begrip: Deze hoeren zijn geen profetische afbeelding van een deel van de christenheid. Ze zijn bedoeld om ons te leren hoe erg Jehovah het vond dat zijn volk, dat hem ooit trouw was, geestelijk overspel pleegde. Zo denkt hij over alle valse religie.

Reden voor de verandering: Er zijn geen aanwijzingen in de Bijbel dat Ohola en Oholiba een profetische afbeelding zijn van de christenheid. Israël en Juda waren ooit als een trouwe echtgenote voor Jehovah, maar de christenheid heeft nooit in zo’n verhouding tot Jehovah gestaan. Bovendien bood de vergelijking in Ezechiël 16 en 23 Gods ontrouwe volk hoop op verandering en herstel. Voor de christenheid, die deel uitmaakt van Babylon de Grote, is er geen hoop.

Is de christenheid het tegenbeeld van het afvallige Jeruzalem?

Vroeger begrip: Het ontrouwe Jeruzalem beeldt de christenheid af. De vernietiging van Jeruzalem was dus een profetische afbeelding van de vernietiging van de christenheid.

Verduidelijkt begrip: De omstandigheden in het ontrouwe Jeruzalem — zoals afgoderij en wijdverbreide corruptie — doen denken aan de christenheid, maar we bezien de christenheid niet meer als het tegenbeeldige Jeruzalem.

Reden voor de verandering: Er is geen duidelijke Bijbelse basis om hier een profetisch tegenbeeld in te zien. In tegenstelling tot Jeruzalem heeft de christenheid nooit de zuivere aanbidding beoefend. En terwijl Jeruzalem een tijdlang Jehovah’s vergeving kreeg, heeft de christenheid dat vooruitzicht niet.

Hoe is het visioen van de vallei met de droge botten vervuld?

Vroeger begrip: In 1918 begon de gevangenschap van de vervolgde gezalfden in Babylon de Grote en werden ze bijna inactief — een met de dood te vergelijken toestand. Die korte gevangenschap eindigde in 1919 toen Jehovah hen tot leven bracht als Koninkrijksverkondigers.

Verduidelijkt begrip: De met de dood te vergelijken toestand van geestelijke gevangenschap duurde heel lang en begon veel eerder dan 1918. Die begon in de tweede eeuw en eindigde in 1919. Deze periode komt grotendeels overeen met de lange groeiperiode in Jezus’ gelijkenis van de tarwe en het onkruid.

Reden voor de verandering: De gevangenschap van het letterlijke Israël duurde lang, van 740 v.Chr. tot en met 537 v.Chr. Volgens Ezechiëls profetie waren de botten ‘uitgedroogd’ of ‘helemaal uitgedroogd’, wat erop wijst dat degenen die door de botten werden afgebeeld al heel lang dood waren. En het herstel van de botten wordt beschreven als een geleidelijk proces dat tijd zou kosten.

Wat is de betekenis van het samenvoegen van de twee stokken?

Vroeger begrip: Na een korte periode van verdeeldheid tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de eenheid onder trouwe leden van het gezalfde overblijfsel in 1919 hersteld.

Verduidelijkt begrip: De profetie beklemtoont dat Jehovah zijn aanbidders één zal laten worden. Na 1919 voegden zich geleidelijk steeds meer personen met een aardse hoop bij het gezalfde overblijfsel. Beide groepen aanbidden Jehovah samen als één volk.

Reden voor de verandering: De profetie heeft het niet over één stok die eerst in tweeën wordt gebroken en later weer wordt samengebracht. De profetie beschrijft dus niet dat één groep verdeeld raakte en later weer verenigd werd, maar dat twee groepen verenigd werden.

Wie is Gog van Magog?

Vroeger begrip: Gog van Magog is de profetische naam die Satan kreeg nadat hij uit de hemel was verdreven.

Verduidelijkt begrip: Gog van Magog verwijst naar een coalitie van landen die ware aanbidders tijdens de grote verdrukking zal aanvallen.

Reden voor de verandering: De profetische beschrijvingen van Gog — dat hij aan de roofvogels gevoerd wordt en op aarde begraven wordt — wijzen erop dat Gog geen geestelijk wezen is. Bovendien komt de aanval van Gog overeen met wat in Daniël en Openbaring wordt gezegd over de aanval van de volken op Gods aanbidders (Dan. 11:40, 44, 45; Openb. 17:14; 19:19).

Heeft Ezechiël de grote geestelijke tempel gezien waar Paulus het later over had?

Vroeger begrip: De tempel uit Ezechiëls visioen is gelijk aan de geestelijke tempel waar Paulus het over had.

Verduidelijkt begrip: Ezechiël zag niet de geestelijke tempel die in 29 tot bestaan kwam, maar een volmaakt beeld van de zuivere aanbidding zoals die in de wet van Mozes werd beschreven en na de ballingschap zou worden hersteld. In Paulus’ geïnspireerde uitleg van de geestelijke tempel ligt de focus op het werk dat Jezus als de Grotere Hogepriester tussen 29 en 33 tot stand bracht. In Ezechiëls tempelvisioen, waarin de hogepriester nergens wordt vermeld, ligt de focus op het geestelijke herstel dat in 1919 begon. Daarom zoeken we geen tegenbeeldige betekenis achter alle details en afmetingen van de tempel uit Ezechiëls visioen. We moeten ons dus vooral richten op wat Ezechiëls visioen ons leert over Jehovah’s normen voor zuivere aanbidding.

Reden voor de verandering: De tempel uit Ezechiëls visioen verschilt in belangrijke opzichten van de geestelijke tempel. Bij Ezechiëls tempel werd bijvoorbeeld gesproken over allerlei dierlijke slachtoffers, terwijl in de geestelijke tempel maar één offer is gebracht, ‘eens en voor altijd’ (Hebr. 9:11, 12). In de eeuwen voordat Christus naar de aarde kwam, was het nog niet Jehovah’s tijd om diepe waarheden over de geestelijke tempel te onthullen.