Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 15

Wie is Jezus?

Wie is Jezus?

Jezus is een van de bekendste personen in de geschiedenis. Veel mensen kennen wel Jezus’ naam, maar verder weten ze niet veel over hem. Ook zijn er allerlei ideeën over wie Jezus echt is. Wat zegt de Bijbel over hem?

1. Wie is Jezus?

Jezus is een machtige geest of engel en woont in de hemel. Jehovah God maakte hem voordat hij al het andere maakte. Daarom wordt hij ‘de eerstgeborene van de hele schepping’ genoemd (Kolossenzen 1:15). De Bijbel noemt Jezus ook Gods ‘eniggeboren Zoon’ omdat alleen hij rechtstreeks door Jehovah geschapen werd (Johannes 3:16). Jezus werkte nauw samen met zijn Vader, Jehovah, bij het scheppen van alle andere dingen. (Lees Spreuken 8:30.) Jezus heeft nog steeds een hechte band met Jehovah. Hij wordt ‘het Woord’ genoemd, wat betekent dat hij als Gods woordvoerder trouw Zijn boodschappen en instructies overbrengt (Johannes 1:14).

2. Waarom kwam Jezus naar de aarde?

Zo’n 2000 jaar geleden gebruikte Jehovah zijn heilige geest om Jezus’ leven door een wonder vanuit de hemel over te brengen naar de baarmoeder van een jonge maagd, Maria. Op die manier werd Jezus als mens geboren. (Lees Lukas 1:34, 35.) Jezus kwam naar de aarde als de beloofde Messias, oftewel de Christus, om de mensheid te redden. a Alle Bijbelprofetieën over de Messias werden in Jezus vervuld, waardoor mensen hem konden herkennen als ‘de Christus, de Zoon van de levende God’ (Mattheüs 16:16).

3. Waar is Jezus nu?

Nadat Jezus als mens was gestorven, werd hij door God uit de dood opgewekt en ging hij weer als engel in de hemel leven. Daar ‘verhief God hem tot een hogere positie’ (Filippenzen 2:9). Nu heeft Jezus een hoge positie met veel autoriteit. Alleen Jehovah staat boven hem.

MEER LEREN

Kom meer te weten over Jezus en waarom het zo belangrijk is om hem te leren kennen.

4. Jezus is niet de almachtige God

Hoewel Jezus een machtige geest in de hemel is, is hij volgens de Bijbel onderworpen aan zijn God en Vader, Jehovah. Waarom kunnen we dat zeggen? Bekijk de VIDEO en zie wat de Bijbel zegt over Jezus’ positie in verhouding tot de almachtige God.

De volgende Bijbelteksten helpen ons om de verhouding tussen Jehovah en Jezus te begrijpen. Lees elke Bijbeltekst en bespreek de gespreksvragen die erbij staan.

Lees Lukas 1:30-32.

 • Hoe beschreef de engel de verhouding tussen Jezus en Jehovah God, ‘de Allerhoogste’?

Lees Mattheüs 3:16, 17.

 • Wat zei de stem uit de hemel bij Jezus’ doop?

 • Van wie was die stem?

Lees Johannes 14:28.

 • Wie is ouder en heeft meer gezag: een vader of een zoon?

 • Wat bedoelde Jezus toen hij Jehovah zijn Vader noemde?

Lees Johannes 12:49.

 • Geloofde Jezus dat hij en zijn Vader dezelfde persoon zijn? Wat denk jij?

5. Jezus bleek de Messias te zijn

In de Bijbel staan veel profetieën of voorspellingen over de Messias, degene die door God was uitgekozen om de mensheid te redden. Die profetieën zouden mensen helpen om de Messias te herkennen. Bekijk de VIDEO. Daarin worden een paar profetieën besproken die Jezus vervulde toen hij naar de aarde kwam.

Lees de volgende Bijbelprofetieën en bespreek de gespreksvragen die erbij staan.

Lees Micha 5:2 om te weten te komen waar de Messias geboren zou worden. b

 • Werd deze profetie bij Jezus’ geboorte vervuld? (Mattheüs 2:1)

Lees Psalm 34:20 en Zacharia 12:10 en zie welke details waren voorspeld over de dood van de Messias.

 • Zijn die profetieën uitgekomen? (Johannes 19:33-37)

 • Denk je dat Jezus de vervulling van die profetieën kon beïnvloeden?

 • Wat maakt dat je duidelijk over Jezus?

6. Het is belangrijk om Jezus te leren kennen

De Bijbel benadrukt hoe belangrijk het is om meer te weten te komen over Jezus en zijn rol. Lees Johannes 14:6 en 17:3. Gespreksvraag:

 • Waarom is het zo belangrijk om meer over Jezus te leren?

Jezus opende voor mensen de weg om een vriend van God te worden. Hij onderwees de waarheid over Jehovah, en dankzij hem kunnen we eeuwig leven krijgen

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Jehovah’s Getuigen geloven niet in Jezus.’

 • Wat zou je daarop zeggen?

SAMENVATTING

Jezus is een machtige geest. Hij is Gods Zoon en de Messias.

Overzichtsvragen

 • Waarom wordt Jezus ‘de eerstgeborene van de hele schepping’ genoemd?

 • Wat deed Jezus voordat hij naar de aarde kwam?

 • Hoe weten we dat Jezus de Messias is?

Persoonlijk doel

EXTRA

Zegt de Bijbel dat God Jezus letterlijk verwekt heeft op de manier waarop mensen kinderen voortbrengen?

‘Waarom wordt Jezus de Zoon van God genoemd?’ (artikel op jw.org)

Waarom is de Drie-eenheid geen Bijbelse leerstelling?

‘Is Jezus God?’ (De Wachttoren, 1 april 2009)

Lees hoe het leven van een vrouw veranderde toen ze ging onderzoeken wat de Bijbel over Jezus zegt.

‘Een Joodse vrouw vertelt waarom ze haar geloof heroverwoog’ (Ontwaakt!, mei 2013)

a In les 26 en 27 wordt besproken waarom het nodig is dat de mensheid gered wordt en hoe Jezus ons redt.

b Zie eindnoot 2 voor een profetie waarin precies werd voorspeld wanneer de Messias op aarde zou verschijnen.