Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 9

Geniet van een voldoening schenkend leven — Nu en voor eeuwig!

Geniet van een voldoening schenkend leven — Nu en voor eeuwig!

U kunt een voldoening schenkend leven leiden als u vriendschap met God aankweekt

ABRAHAM, een vooraanstaand gelovig man in de bijbelse geschiedenis, zei een comfortabel leven in de welvarende stad Ur vaarwel. Na enige tijd in Haran te hebben gewoond, bracht hij de rest van zijn leven als een nomade door; hij woonde in tenten en had geen vaste verblijfplaats (Genesis 12:1-3; Handelingen 7:2-7; Hebreeën 11:8-10). Toch staat er geschreven: „Abraham [blies] de laatste adem uit en stierf in een gezegende ouderdom, oud en voldaan” (Genesis 25:8). Wat maakte dat zijn leven hem zoveel voldoening schonk? Hij was niet gewoon een oude man die zich op zijn sterfbed voldaan voelde om wat hij in zijn leven bereikt had. Abraham werd later „Jehovah’s vriend” genoemd wegens zijn opmerkelijke geloof in God (Jakobus 2:23; Jesaja 41:8). Het kwam door de zinvolle band die Abraham met zijn Schepper aankweekte dat zijn leven hem voldoening schonk.

Kan uw leven nog meer voldoening schenken dan dat van Abraham?

2 Net als Abraham zo’n 4000 jaar geleden kunt ook u een zinvol, voldoening schenkend leven leiden als u vriendschap met God aankweekt. Misschien voelt u zich overweldigd bij de gedachte een vriend van de Schepper van het heelal te zijn, maar het is mogelijk. Hoe? U moet hem leren kennen en liefhebben (1 Korinthiërs 8:3; Galaten 4:9). Zo’n band  met uw Schepper kan uw leven rijk en voldoening schenkend maken.

3 Voor degenen die bereid zijn het loskoopoffer van Jezus Christus te aanvaarden, heeft Jehovah richtlijnen verschaft voor het leiden van een gelukkig leven (Jesaja 48:17). Bedenk dat Adam tegen God in opstand kwam door zelf te bepalen wat goed en wat kwaad is. Hoewel Jehovah door middel van het loskoopoffer van zijn Zoon de menselijke familie heeft teruggekocht en hun een uitweg uit slavernij aan zonde en dood heeft geboden, moet ieder mens afzonderlijk de losprijs aanvaarden en niet langer zijn eigen maatstaf van goed en kwaad aanhouden. We moeten ons onderwerpen aan de wetten en beginselen waarin God voorziet voor degenen die Jezus’ loskoopoffer aanvaarden.

’Maak mij alstublieft uw wegen bekend’

4 Wanneer u de bijbel blijft bestuderen en de erin uiteengezette beginselen blijft toepassen, zult u ongetwijfeld gaan beseffen hoe waardevol Gods maatstaf van goed en kwaad is (Psalm 19:7-9). U zult ertoe bewogen worden net als Jehovah’s profeet Mozes tot God te zeggen: „Nu dan, alstublieft, indien ik gunst gevonden heb in uw ogen, maak mij dan alstublieft uw wegen bekend, dat ik u mag kennen” (Exodus 33:13; Psalm 25:4). De bijbel verschaft beginselen die u door de problemen heen zullen leiden van deze „kritieke tijden . . ., die moeilijk zijn door te komen” (2 Timotheüs 3:1). Uw waardering zal toenemen, waardoor u Jehovah beter zult leren kennen en uw vriendschap met hem zult versterken.

5 Abraham stierf „oud en voldaan”, maar zolang we moeten sterven is het leven nog steeds te kort. We hebben allemaal een aangeboren verlangen om te leven, hoe oud we ook zijn. Dit komt doordat God „ook eeuwigheid in het hart van mensen [heeft] gelegd; toch kunnen zij dat wat God heeft gedaan niet van het begin tot het eind doorgronden” (Prediker 3:11, New International Version). Ook al leven we eeuwig, we zullen nooit in staat zijn alle scheppingen van Jehovah te doorgronden. We zouden tot in het oneindige kunnen genieten van Jehovah’s wonderbare werken en ze eeuwig kunnen waarnemen en bestuderen! — Psalm 19:1-4; 104:24; 139:14.

6 Wellicht vindt u het niet aantrekkelijk eeuwig te leven als de aarde gevuld zou zijn met problemen zoals die we in deze tijd zien. Maar dat dient geen reden tot bezorgdheid te zijn. De bijbel belooft: „Er zijn nieuwe  hemelen en een nieuwe aarde, die wij overeenkomstig zijn belofte verwachten, en daarin zal rechtvaardigheid wonen” (2 Petrus 3:13). De uitdrukking „nieuwe hemelen” duidt op de nieuwe hemelse regering — Gods koninkrijk, dat over de hele aarde zal regeren. De „nieuwe aarde” is een nieuwe mensenmaatschappij, bestaande uit degenen die gehoorzaam zijn aan de heerschappij van dat koninkrijk. Om dit te verwezenlijken, zal Jehovah spoedig handelend optreden tegen degenen die „de aarde verderven”. — Openbaring 11:18; 2 Petrus 3:10.

7 Hoe spoedig? Als onderdelen van „het teken . . . van het besluit van het samenstel van dingen” noemde Jezus Christus oorlogen tussen naties, „in de ene plaats na de andere voedseltekorten en aardbevingen”, „pestilenties” en „het toenemen der wetteloosheid” (Mattheüs 24:3-13; Lukas 21:10, 11; 2 Timotheüs 3:1-5). Vervolgens profeteerde hij: „Wanneer gij deze dingen ziet geschieden, weet dan dat het koninkrijk Gods nabij is” (Lukas 21:31). Ja, de tijd dat Jehovah de goddelozen zal vernietigen, komt snel naderbij. *

8 Na „de grote dag van God de Almachtige”, waarop Jehovah de aarde van goddeloosheid zal reinigen, zal onze aardbol in een paradijs worden veranderd (Openbaring 16:14, 16; Jesaja 51:3). Dan ’zullen de rechtvaardigen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven’ (Psalm 37:29). Maar hoe staat het met degenen die zijn gestorven? „Verwondert u hierover niet,” zei Jezus, „want het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen en te voorschijn zullen komen, zij die goede dingen hebben gedaan, tot een opstanding des levens, zij die verachtelijke dingen hebben beoefend, tot een opstanding des oordeels” (Johannes 5:28, 29). Jehovah, die belang stelt in ieder mens, wenst degenen die in de dood slapen, tot leven terug te brengen. Wetenschappers mogen dan proberen mensen te klonen met behulp van genetische manipulatie, maar de Schepper hoeft zijn toevlucht niet te nemen tot klonen.  Hij is in staat zich elk detail van alle loskoopbare mensen te herinneren en hen weer tot leven te brengen. Ja, u hebt het vooruitzicht uw gestorven geliefden op een paradijsaarde terug te zien!

9 Hoe zal het leven in het Paradijs zijn? De aarde zal gevuld zijn met gelukkige mannen en vrouwen die de Schepper eendrachtig loven. „Geen inwoner zal zeggen: ’Ik ben ziek’” (Jesaja 33:24; 54:13). Niemand zal aan ongezonde stress blootgesteld worden of aan een emotionele of mentale stoornis lijden. Iedereen zal volop te eten hebben en genieten van zinvol werk dat in overeenstemming is met Gods voornemen (Psalm 72:16; Jesaja 65:23). Ze zullen vrede genieten met de dieren, vrede met hun medemensen en bovenal ’vrede met God’. — Romeinen 5:1; Psalm 37:11; 72:7; Jesaja 11:6-9.

10 Wat moet u doen om in dat paradijs te komen en met volledige voldoening van het leven te genieten? Jezus Christus zei: „Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus” (Johannes 17:3). Blijf dus kennis in u opnemen van Jehovah en Jezus Christus, zodat u te weten komt wat God van u verlangt. Dan zult u in staat zijn Jehovah God te behagen, en daardoor zal uw leven u bijzonder veel voldoening schenken.

^ ¶7 U kunt meer over deze profetie te weten komen in hoofdstuk 9 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.