Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Hoofdstuk 23

’Hij heeft ons eerst liefgehad’

’Hij heeft ons eerst liefgehad’

1-3. Wat zijn enkele factoren die maken dat Jezus’ dood met geen enkele andere in de geschiedenis te vergelijken is?

OP EEN lentedag bijna 2000 jaar geleden werd een onschuldige man berecht, schuldig verklaard aan misdrijven die hij nooit had begaan en vervolgens doodgemarteld. Het was niet de eerste wrede en onrechtvaardige terechtstelling in de geschiedenis en helaas ook niet de laatste. Toch was die dood met geen enkele andere te vergelijken.

2 Terwijl die man zijn laatste folterende uren doormaakte, getuigde zelfs de hemel van de belangrijkheid van deze gebeurtenis. Hoewel het midden op de dag was, daalde er plotseling duisternis neer op het land. Een historicus bracht het als volgt onder woorden: ’Het zonlicht bleef achterwege’ (Lukas 23:44, 45). En toen, vlak voordat de man zijn laatste adem uitblies, sprak hij deze onvergetelijke woorden: „Het is volbracht!” Ja, door zijn leven af te leggen had hij iets geweldigs volbracht. Zijn offer was de grootste daad van liefde die ooit door een mens is verricht. — Johannes 15:13; 19:30.

3 Die man was natuurlijk Jezus Christus. Zijn lijden en dood op die donkere dag, 14 Nisan 33 G.T., zijn welbekend. Vaak wordt echter een belangrijk feit genegeerd. Hoewel Jezus intens leed, onderging iemand anders nog veel meer lijden. In feite bracht iemand anders die dag een nog groter offer — de grootste daad van liefde die ooit door iemand in het universum is verricht. Welke daad was dat? Het antwoord vormt een passende inleiding tot het allerbelangrijkste onderwerp dat er bestaat: Jehovah’s liefde.

De grootste daad van liefde

4. Hoe kwam een Romeinse soldaat tot het besef dat Jezus geen gewone man was, en welke conclusie trok die soldaat?

4 De Romeinse legeroverste die toezicht hield op Jezus’  terechtstelling stond verbaasd over de duisternis die aan Jezus’ dood voorafging en de hevige aardbeving die erop volgde. „Waarlijk, dit was Gods Zoon”, zei hij (Mattheüs 27:54). Het was duidelijk dat Jezus geen gewone man was. Die soldaat had eraan meegeholpen de eniggeboren Zoon van de Allerhoogste God terecht te stellen! Hoeveel betekende deze Zoon eigenlijk voor zijn Vader?

5. Hoe zou de enorm lange tijd die Jehovah en zijn Zoon al samen in de hemel waren, geïllustreerd kunnen worden?

5 De bijbel noemt Jezus „de eerstgeborene van heel de schepping” (Kolossenzen 1:15). Sta hier eens bij stil — Jehovah’s Zoon bestond al voordat het stoffelijke universum er was. Hoe lang waren Vader en Zoon dus al samen? Sommige geleerden schatten dat het universum dertien miljard jaar oud is. Kun je je zelfs maar een voorstelling maken van zo’n lange tijd? Er is een planetarium dat, om mensen te helpen de door geleerden geschatte ouderdom van het universum te bevatten, een tijdschaal heeft van 110 meter lang. Als bezoekers langs die tijdschaal lopen, vertegenwoordigt elke stap die ze doen ongeveer 75 miljoen jaar in het leven van het universum. Aan het einde van de tijdschaal wordt heel de menselijke geschiedenis weergegeven met één enkel streepje ter dikte van een mensenhaar! Toch zou, zelfs als deze schatting juist is, die hele tijdschaal niet lang genoeg zijn om de levensduur van Jehovah’s Zoon weer te geven! Waar hield hij zich al die eeuwen mee bezig?

6. (a) Waar hield Jehovah’s Zoon zich tijdens zijn voormenselijke bestaan mee bezig? (b) Wat voor band bestaat er tussen Jehovah en zijn Zoon?

6 De Zoon diende vreugdevol als de „meesterwerker” van zijn Vader (Spreuken 8:30). De bijbel zegt: „Zonder [de Zoon] is zelfs niet één ding ontstaan” (Johannes 1:3). Jehovah en zijn Zoon werkten dus samen om alle andere dingen tot bestaan te brengen. Wat was dat een opwindende, gelukkige tijd voor hen! Welnu, velen zullen het ermee eens zijn dat de liefde tussen ouder en kind verbazingwekkend sterk is. En liefde „is een volmaakte band van eenheid” (Kolossenzen 3:14). Wie van ons zou dus ook maar enigszins kunnen bevatten hoe sterk een  band is die al zo’n enorm lange tijd bestaat? Het is duidelijk dat Jehovah God en zijn Zoon worden verenigd door de sterkste band van liefde die ooit is gesmeed.

7. Hoe uitte Jehovah bij Jezus’ doop zijn gevoelens jegens zijn Zoon?

7 Toch zond de Vader zijn Zoon naar de aarde om als een mensenbaby geboren te worden. Dat betekende dat Jehovah de vertrouwelijke omgang met zijn geliefde Zoon in de hemel enkele tientallen jaren moest missen. Met intense belangstelling keek hij vanuit de hemel toe terwijl Jezus tot een volmaakte man opgroeide. Op de leeftijd van ongeveer dertig jaar werd Jezus gedoopt. We hoeven er niet naar te raden welke gevoelens Jehovah jegens hem koesterde. De Vader zei persoonlijk vanuit de hemel: „Dit is mijn Zoon, de geliefde, die ik heb goedgekeurd” (Mattheüs 3:17). Het moet hem heel gelukkig hebben gemaakt te zien dat Jezus alles wat er was geprofeteerd, alles wat er van hem was gevraagd, getrouw deed! — Johannes 5:36; 17:4.

8, 9. (a) Wat moest Jezus op 14 Nisan 33 G.T. doormaken, en welke uitwerking had dit op zijn hemelse Vader? (b) Waarom liet Jehovah toe dat zijn Zoon lijden onderging en stierf?

8 Maar hoe voelde Jehovah zich op 14 Nisan 33 G.T.? Hoe voelde hij zich toen Jezus ’s nachts werd verraden en daarna door een menigte werd gearresteerd? Toen Jezus door zijn vrienden in de steek werd gelaten en aan een onwettig verhoor werd onderworpen? Toen hij werd bespot, bespuwd en gestompt? Toen hij werd gegeseld, waarbij zijn rug werd opengereten? Toen hij met handen en voeten aan een houten paal werd genageld en men hem daar liet hangen terwijl de mensen hem beschimpten? Hoe voelde de Vader zich toen zijn geliefde Zoon onder folterende pijnen tot hem riep? Hoe voelde Jehovah zich toen Jezus de laatste adem uitblies en zijn geliefde Zoon er voor het eerst sinds het begin van heel de schepping niet meer was? — Mattheüs 26:14-16, 46, 47, 56, 59, 67; 27:38-44, 46; Johannes 19:1.

’God heeft zijn eniggeboren Zoon gegeven’

9 Woorden schieten hier tekort. Aangezien Jehovah gevoelens heeft, is de pijn die hij door de dood van zijn Zoon onderging, onbeschrijfelijk. Wat wel duidelijk gemaakt kan worden is  Jehovah’s beweegreden om dit te laten gebeuren. Waarom stelde de Vader zich aan zulke gevoelens bloot? Jehovah openbaart ons iets schitterends in Johannes 3:16 — een bijbelvers dat zo belangrijk is dat het wel het evangelie in een notendop is genoemd. Daar staat: „God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.” Jehovah’s beweegreden was dus liefde. Jehovah’s gave — het zenden van zijn Zoon om voor ons te lijden en te sterven — was de grootste daad van liefde die ooit is verricht.

Gods liefde gedefinieerd

10. Welke behoefte hebben mensen, en wat is er met de betekenis van het woord „liefde” gebeurd?

10 Wat betekent dit woord „liefde”? Liefde is wel beschreven als de belangrijkste behoefte van de mens. Van de wieg tot het graf zijn mensen op zoek naar liefde, koesteren zich in haar warmte en verkommeren en sterven zelfs door gebrek aan liefde. Toch is liefde verrassend moeilijk te definiëren. Natuurlijk wordt er veel over liefde gepraat. Er is een eindeloze stroom boeken, liederen en gedichten over liefde. De resultaten maken niet altijd duidelijk wat liefde betekent. Feitelijk wordt het woord zo overdadig gebruikt dat de ware betekenis steeds waziger lijkt te worden.

11, 12. (a) Waar kunnen we veel over liefde leren, en waarom daar? (b) Tussen welke soorten liefde werd er in het oude Grieks onderscheid gemaakt, en welk woord voor „liefde” wordt in de christelijke Griekse Geschriften het meest gebruikt? (Zie ook voetnoot.) (c) Wat is aʹga·pe?

11 De bijbel geeft echter duidelijk onderwijs over liefde. In Vines Expository Dictionary of New Testament Words wordt opgemerkt: „Liefde is slechts te herkennen aan de daden waartoe ze aanzet.” Het bijbelse verslag over Jehovah’s daden leert ons heel veel over zijn liefde — de welwillende genegenheid die hij voor zijn schepselen heeft. Wat zou bijvoorbeeld meer over deze eigenschap kunnen onthullen dan Jehovah’s eerder beschreven voornaamste daad van liefde? In de volgende hoofdstukken zullen we vele andere voorbeelden van Jehovah’s liefde zien. Bovendien kunnen de oorspronkelijke woorden voor  „liefde” die in de bijbel worden gebruikt, ons enig inzicht geven. In het oude Grieks waren er vier woorden voor „liefde”. * Hiervan wordt aʹga·pe in de christelijke Griekse Geschriften het meest gebruikt. Een bijbels woordenboek noemt dit „het krachtigste woord voor liefde dat men zich maar kan voorstellen”. Waarom?

12 Aʹga·pe heeft betrekking op liefde die door beginselen wordt geleid. Deze liefde is dus meer dan slechts een emotionele reactie op een ander. Ze heeft een grotere reikwijdte, is doordachter en heeft een weloverwogen basis. Bovenal is aʹga·pe volkomen onzelfzuchtig. Kijk bijvoorbeeld nog eens naar Johannes 3:16. Wat is „de wereld” die God zozeer heeft liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven? Het is de loskoopbare mensenwereld. Daartoe behoren veel mensen die er een zondige levenswijze op na houden. Heeft Jehovah ieder van hen lief als een persoonlijke vriend, zoals hij de getrouwe Abraham liefhad? (Jakobus 2:23) Nee, maar Jehovah is wel zo liefdevol om iedereen goedheid te betonen, ook al kost dit hem heel veel. Hij wil dat iedereen berouw heeft en zijn handelwijze verandert (2 Petrus 3:9). Velen doen dat, en deze mensen verwelkomt hij graag als zijn vrienden.

13, 14. Waaruit blijkt dat aʹga·pe vaak warme genegenheid omvat?

13 Sommigen hebben echter een verkeerd idee over aʹga·pe. Ze denken dat het een koude, intellectuele soort liefde is. Maar aʹga·pe omvat juist vaak warme persoonlijke genegenheid. Toen Johannes bijvoorbeeld schreef „De Vader heeft de Zoon lief”, gebruikte hij een vorm van het woord aʹga·pe. Is dat een liefde zonder warme genegenheid? Merk op dat Jezus zei: „De Vader  heeft genegenheid voor de Zoon”, waarbij hij een vorm van het woord fiʹle·o gebruikte (Johannes 3:35; 5:20). Jehovah’s liefde omvat vaak tedere genegenheid. Zijn liefde wordt echter nooit door louter gevoelens beheerst. Ze wordt altijd door zijn wijze en rechtvaardige beginselen geleid.

14 Zoals we hebben gezien, zijn al Jehovah’s eigenschappen zuiver, volmaakt en aantrekkelijk. Maar liefde is de aantrekkelijkste van allemaal. Er is niets dat ons zo sterk tot Jehovah aantrekt. Gelukkig is liefde ook zijn overheersende eigenschap. Hoe weten we dat?

„God is liefde”

15. Wat zegt de bijbel over Jehovah’s eigenschap liefde, en in welk opzicht is dat uniek? (Zie ook voetnoot.)

15 In de bijbel wordt iets over liefde gezegd dat nooit over Jehovah’s andere voornaamste eigenschappen gezegd wordt. De Schrift zegt niet dat God macht is of dat God gerechtigheid is, en zelfs niet dat God wijsheid is. Hij bezit die eigenschappen, is er de uiteindelijke bron van en is wat alle drie de eigenschappen betreft onvergelijkelijk. Maar over de vierde eigenschap wordt iets gezegd wat dieper gaat: „God is liefde” * (1 Johannes 4:8). Wat betekent dat?

16-18. (a) Waarom zegt de bijbel dat ’God liefde is’? (b) Waarom is de mens, van alle schepselen op aarde, het meest passende symbool van Jehovah’s eigenschap liefde?

16 „God is liefde” is geen simpele vergelijking, alsof het zou betekenen „God is gelijk aan liefde”. We mogen de uitspraak niet omdraaien en zeggen: „Liefde is God.” Jehovah is veel meer dan een abstracte eigenschap. Hij is een persoon die behalve liefde nog veel meer gevoelens en kenmerkende eigenschappen heeft.  Maar liefde is een eigenschap waarvan Jehovah’s hele wezen vervuld is. Een naslagwerk zegt daarom over dit vers: „Gods wezen of aard is liefde.” In grote lijnen zouden we het als volgt kunnen bezien: Jehovah’s macht stelt hem in staat te handelen. Zijn gerechtigheid en wijsheid leiden de wijze waarop hij handelt. Maar Jehovah’s liefde motiveert hem tot handelen. En zijn liefde is altijd aanwezig in de manier waarop hij zijn andere eigenschappen aanwendt.

17 Er wordt vaak gezegd dat Jehovah de personificatie van liefde is. Wanneer we daarom meer willen weten over op beginselen gebaseerde liefde, moeten we meer over Jehovah te weten komen. Natuurlijk kunnen we deze prachtige eigenschap ook bij mensen zien. Maar hoe komen ze aan die eigenschap? Ten tijde van de schepping sprak Jehovah, kennelijk tot zijn Zoon, de volgende woorden: „Laten wij de mens maken naar ons beeld, overeenkomstig onze gelijkenis” (Genesis 1:26). Van alle schepselen hier op aarde kunnen alleen mannen en vrouwen het verkiezen lief te hebben en aldus hun hemelse Vader na te volgen. Bedenk dat Jehovah verschillende schepselen gebruikte om zijn voornaamste eigenschappen te symboliseren. Maar Jehovah koos zijn hoogste aardse schepping, de mens, als het symbool van zijn overheersende eigenschap, liefde. — Ezechiël 1:10.

18 Wanneer we op een onzelfzuchtige, op beginselen gebaseerde wijze liefhebben, weerspiegelen we Jehovah’s overheersende eigenschap. De apostel Johannes schreef dan ook: „Wat ons betreft, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft liefgehad” (1 Johannes 4:19). Maar in welke opzichten heeft Jehovah ons eerst liefgehad?

Jehovah nam het initiatief

19. Waarom zou er gezegd kunnen worden dat liefde een sleutelrol speelde bij Jehovah’s scheppingswerk?

19 Liefde is niet nieuw. Immers, wat heeft Jehovah ertoe bewogen met scheppen te beginnen? Niet het feit dat hij eenzaam was en gezelschap nodig had. Jehovah is compleet en heeft niemand nodig, en het ontbreekt hem aan niets wat een ander  hem zou kunnen geven. Maar zijn liefde, een actieve eigenschap, bewoog hem er als vanzelf toe de vreugden van het leven te willen delen met intelligente schepselen die zo’n gave naar waarde konden schatten. „Het begin van de schepping door God” was zijn eniggeboren Zoon (Openbaring 3:14). Vervolgens bediende Jehovah zich van zijn Meesterwerker om alle andere dingen tot bestaan te brengen, te beginnen met de engelen (Job 38:4, 7; Kolossenzen 1:16). Gezegend met vrijheid, intelligentie en gevoelens hadden deze machtige geesten de gelegenheid om zelf banden van liefde aan te kweken — met elkaar en bovenal met Jehovah God (2 Korinthiërs 3:17). Bijgevolg hadden ze lief omdat God hen eerst had liefgehad.

20, 21. Waaraan konden Adam en Eva zien dat Jehovah hen liefhad, maar hoe reageerden ze?

20 Zo was het ook met de mensheid. Vanaf het begin baadden Adam en Eva werkelijk in liefde. Overal waar ze in hun paradijstehuis in Eden keken, konden ze bewijzen zien van de liefde die de Vader voor hen koesterde. Merk eens op wat de bijbel zegt: „Voorts plantte Jehovah God een tuin in Eden, tegen het oosten, en daar plaatste hij de mens die hij gevormd had” (Genesis 2:8). Ben je ooit in een prachtige tuin of een heel mooi park geweest? Wat vond je het mooist? Het licht dat op een schaduwrijk plekje door de bladeren filterde? De verrukkelijke kleurschakeringen van een bloembed? De achtergrondmuziek van een murmelend beekje, zingende vogels en zoemende insecten? Of de geur van bomen, vruchten en bloemen? Hoe het ook zij, geen park in deze tijd is te vergelijken met dat in Eden. Waarom niet?

21 Die tuin was door Jehovah zelf aangelegd! Het moet een onbeschrijfelijk mooie tuin geweest zijn. Elke boom die verrukkelijk mooi was of heerlijke vruchten had, stond er. De tuin werd rijkelijk van water voorzien, was ruim opgezet en wemelde van een fascinerende verscheidenheid van dieren. Adam en Eva hadden alles om een gelukkig en gevuld leven te leiden, met inbegrip van voldoening schenkend werk en volmaakt gezelschap. Jehovah had hen het eerst lief, en ze hadden alle reden om die liefde te beantwoorden. Toch deden ze dat niet. In plaats  van hun hemelse Vader liefdevol te gehoorzamen, kwamen ze zelfzuchtig tegen hem in opstand. — Genesis hoofdstuk 2.

22. Hoe bewees Jehovah’s reactie op de opstand in Eden dat zijn liefde loyaal is?

22 Wat moet dat Jehovah pijn hebben gedaan! Maar werd zijn liefhebbende hart door deze opstand verbitterd? Nee! „Zijn liefderijke goedheid [of: „loyale liefde”, voetnoot] duurt tot onbepaalde tijd” (Psalm 136:1). Daarom nam hij zich onmiddellijk voor om liefdevolle voorzieningen te treffen voor het loskopen van alle rechtvaardig gezinde nakomelingen van Adam en Eva. Zoals we hebben gezien, omvatten die voorzieningen ook het loskoopoffer van zijn geliefde Zoon, wat de Vader heel veel heeft gekost. — 1 Johannes 4:10.

23. Wat is een van de redenen waarom Jehovah „de gelukkige God” is, en welke uiterst belangrijke vraag zal in het volgende hoofdstuk besproken worden?

23 Ja, Jehovah heeft vanaf het begin het initiatief genomen in het tonen van liefde jegens de mensheid. In talloze opzichten ’heeft hij ons eerst liefgehad’. Liefde bevordert harmonie en vreugde, dus het is geen wonder dat Jehovah als „de gelukkige God” wordt beschreven (1 Timotheüs 1:11). Er rijst echter een belangrijke vraag. Heeft Jehovah ons echt als afzonderlijke personen lief? Dat zal in het volgende hoofdstuk besproken worden.

^ ¶11 Het werkwoord fiʹle·o, dat de betekenis heeft van „genegenheid hebben voor, gesteld zijn op of graag mogen (zoals in het geval van een goede vriend of een broer)”, wordt in de christelijke Griekse Geschriften vaak gebruikt. Een vorm van het woord storʹge, of liefde tussen gezinsleden, wordt in 2 Timotheüs 3:3 gebruikt om te laten zien dat die liefde in de laatste dagen ver te zoeken zou zijn. Eʹros, of romantische liefde tussen de seksen, wordt in de christelijke Griekse Geschriften niet gebruikt, hoewel er in de bijbel wel over die soort liefde wordt gesproken. — Spreuken 5:15-20.

^ ¶15 Andere uitspraken in de bijbel hebben een vergelijkbare constructie. Bijvoorbeeld: „God [is] licht” en „God is . . . een verterend vuur” (1 Johannes 1:5; Hebreeën 12:29). Maar deze moeten worden opgevat als metaforen, want ze vergelijken Jehovah met concrete dingen. Jehovah is vergelijkbaar met licht omdat hij heilig en oprecht is. Er is geen „duisternis”, of onreinheid, in hem. En hij kan met vuur vergeleken worden wegens zijn gebruik van vernietigingskracht.