Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Hoofdstuk 10

’Word navolgers van God’ in de wijze waarop je je macht gebruikt

’Word navolgers van God’ in de wijze waarop je je macht gebruikt

1. In welke verraderlijke valstrik komen onvolmaakte mensen gemakkelijk terecht?

„GEEN macht of er is een valstrik subtiel in verborgen.” Die woorden van een negentiende-eeuwse dichteres vestigen de aandacht op een verraderlijk gevaar: machtsmisbruik. Helaas komen onvolmaakte mensen maar al te gemakkelijk in deze valstrik terecht. Ja, door de hele geschiedenis heen ’heeft de ene mens over de andere mens geheerst tot diens nadeel’ (Prediker 8:9). Het liefdeloos uitoefenen van macht heeft onnoemelijk veel menselijk lijden tot gevolg gehad.

2, 3. (a) Wat is opmerkelijk aan de wijze waarop Jehovah zijn macht gebruikt? (b) Wat kan de macht die we bezitten allemaal inhouden, en hoe dienen we al die vormen van macht te gebruiken?

2 Is het echter niet opmerkelijk dat Jehovah God, die onbeperkte macht bezit, nooit misbruik maakt van die macht? Zoals we in de voorgaande hoofdstukken hebben gezien, wendt hij zijn macht — om te scheppen, te vernietigen, te beschermen of te herstellen — altijd in overeenstemming met zijn liefdevolle voornemens aan. Wanneer we nadenken over de wijze waarop hij zijn macht uitoefent, worden we ertoe bewogen dicht tot hem te naderen. Dat kan ons op zijn beurt motiveren om „navolgers van God” te worden in de wijze waarop wijzelf onze macht gebruiken (Efeziërs 5:1). Maar over wat voor macht beschikken wij als nietige mensen?

3 Bedenk dat de mens „naar Gods beeld” en gelijkenis is geschapen (Genesis 1:26, 27). Bijgevolg hebben ook wij macht — althans in zekere mate. De macht die we bezitten, kan het volgende inhouden: de capaciteit om dingen tot stand te brengen, om te werken; zeggenschap of autoriteit over anderen; het vermogen om anderen, vooral degenen die ons liefhebben, te beïnvloeden; fysieke kracht (sterkte); of materiële middelen.  De psalmist zei over Jehovah: „Bij u is de bron van het leven” (Psalm 36:9). Daarom is God, direct of indirect, de bron van elke vorm van gewettigde macht die we maar zouden hebben. Daarom willen we onze macht gebruiken op een wijze die hem behaagt. Hoe kunnen we dat doen?

Liefde is het geheim

4, 5. (a) Wat is de cruciale factor voor een juist gebruik van macht, en hoe wordt dit door Gods eigen voorbeeld gedemonstreerd? (b) Hoe zal liefde ons helpen onze macht op juiste wijze te gebruiken?

4 De cruciale factor voor een juist gebruik van macht is liefde. Wordt dit niet door Gods eigen voorbeeld gedemonstreerd? Denk nog eens aan de bespreking, in hoofdstuk 1, van Gods vier voornaamste eigenschappen — macht, gerechtigheid, wijsheid en liefde. Welke van die vier eigenschappen heeft de overhand? Liefde. „God is liefde”, zegt 1 Johannes 4:8. Ja, Jehovah’s fundamentele aard is liefde; ze is van invloed op alles wat hij doet. Elke uiting van zijn macht wordt dus gemotiveerd door liefde en is uiteindelijk tot welzijn van degenen die hem liefhebben.

5 Liefde zal ook ons helpen onze macht op juiste wijze te gebruiken. De bijbel zegt tenslotte dat liefde „vriendelijk” is en ’niet haar eigen belang zoekt’ (1 Korinthiërs 13:4, 5). Daarom zal liefde niet toelaten dat we op een hardvochtige of wrede manier omgaan met degenen over wie we een mate van autoriteit hebben. In plaats daarvan zullen we anderen met waardigheid behandelen en hun behoeften en gevoelens boven die van onszelf stellen. — Filippenzen 2:3, 4.

6, 7. (a) Wat is godvruchtige vrees, en waarom zal deze eigenschap ons helpen onze macht niet te misbruiken? (b) Illustreer het verband tussen vrees om God te mishagen en liefde voor God.

6 Liefde houdt verband met nog een eigenschap die ons kan helpen onze macht niet te misbruiken: godvruchtige vrees. Wat is het nut van die eigenschap? „In de vrees voor Jehovah keert men zich af van het kwaad”, zegt Spreuken 16:6. Machtsmisbruik behoort beslist tot de slechte wegen waarvan we ons moeten afkeren. Vrees voor God zal ons ervan weerhouden degenen  over wie we macht bezitten, onjuist te behandelen. Waarom? In de eerste plaats weten we dat we God rekenschap verschuldigd zijn voor de wijze waarop we deze mensen behandelen (Nehemia 5:1-7, 15). Maar godvruchtige vrees houdt meer in. De woorden die in de oorspronkelijke talen voor „vrees” zijn gebruikt, duiden vaak op diepe eerbied en diep ontzag voor God. Daarom brengt de bijbel vrees in verband met liefde voor God (Deuteronomium 10:12, 13). Dit eerbiedige ontzag houdt in dat we een gezonde vrees hebben om God te mishagen — niet slechts omdat we de gevolgen vrezen maar omdat we hem echt liefhebben.

7 Ter illustratie: Denk eens aan de gezonde band tussen een kleine jongen en zijn vader. De jongen voelt de warme, liefdevolle belangstelling die zijn vader voor hem heeft. Maar hij is zich er ook van bewust wat zijn vader van hem verlangt, en hij weet dat zijn vader hem streng onderricht zal toedienen als hij zich misdraagt. De jongen heeft geen ziekelijke angst voor zijn vader. Integendeel, hij houdt heel veel van hem. Het kind vindt het fijn iets te doen dat hem de goedkeurende glimlach van zijn vader oplevert. Zo is het ook met godvruchtige vrees. Omdat we Jehovah, onze hemelse Vader, liefhebben, zijn we bang ook maar iets te doen dat hem ’in zijn hart zou krenken’ (Genesis 6:6). We verlangen er veeleer naar zijn hart te verheugen (Spreuken 27:11). Daarom willen we onze macht op juiste wijze gebruiken. Laten we eens zien hoe we dit kunnen doen.

Binnen het gezin

8. (a) Welke autoriteit heeft de man in het gezin, en hoe moet die autoriteit worden uitgeoefend? (b) Hoe kan een man tonen dat hij zijn vrouw eert?

8 Denk eerst eens aan de gezinskring. „De man is het hoofd van zijn vrouw”, zegt Efeziërs 5:23. Hoe moet een man deze door God geschonken autoriteit uitoefenen? De bijbel zegt dat mannen bij hun vrouw moeten wonen „overeenkomstig kennis, door haar eer toe te kennen als aan een zwakker vat” (1 Petrus 3:7). Het Griekse zelfstandig naamwoord dat met „eer” is weergegeven, betekent „prijs, waarde, . . . achting”. Vormen van  dit woord zijn vertaald met „geschenken” en „kostbaar” (Handelingen 28:10; 1 Petrus 2:7). Een man die zijn vrouw eert, zal haar nooit lichamelijk mishandelen; noch zal hij haar vernederen of kleineren, zodat ze zich waardeloos gaat voelen. Integendeel, hij erkent haar waarde en behandelt haar met achting. Hij toont door zijn woorden en daden — in de privésfeer en in het openbaar — dat ze kostbaar voor hem is (Spreuken 31:28). Zo’n man wint niet alleen de liefde en achting van zijn vrouw, maar wat nog belangrijker is, hij verwerft Gods goedkeuring.

Man en vrouw gebruiken hun macht op juiste wijze door elkaar met liefde en respect te behandelen

9. (a) Welke macht heeft de vrouw in het gezin? (b) Wat kan een vrouw helpen haar bekwaamheden ter ondersteuning van haar man te gebruiken, en met welk resultaat?

9 Ook vrouwen hebben een mate van macht binnen het gezin. De bijbel spreekt over godvruchtige vrouwen die, binnen het raamwerk van het gezagsbeginsel, het initiatief namen om hun man op positieve wijze te beïnvloeden of om hem te helpen geen beoordelingsfouten te maken (Genesis 21:9-12; 27:46–28:2). Een vrouw is misschien intelligenter dan haar man, of wellicht heeft ze andere bekwaamheden die hij niet bezit. Toch moet ze „diepe achting” voor haar man hebben en „onderworpen zijn” aan hem „als aan de Heer” (Efeziërs 5:22, 33). Wanneer een vrouw zich ten doel stelt God te behagen, kan dit haar helpen haar bekwaamheden te gebruiken ter ondersteuning van haar man in plaats van hem te kleineren of te trachten hem te domineren. Zo’n „waarlijk wijze vrouw” werkt nauw met haar man samen tot opbouw van het gezin. Daardoor bewaart ze haar vrede met God. — Spreuken 14:1.

10. (a) Welke autoriteit heeft God aan ouders verleend? (b) Wat betekent de uitdrukking „streng onderricht”, en hoe moet het worden toegediend? (Zie ook voetnoot.)

10 Ouders hebben eveneens autoriteit die hun door God is verleend. De bijbel geeft de aansporing: „Vaders, irriteert uw kinderen niet, maar blijft hen in het strenge onderricht en de ernstige vermaning van Jehovah grootbrengen” (Efeziërs 6:4). In de bijbel kan de uitdrukking „streng onderricht” „opvoeding, onderwijs” betekenen. Kinderen hebben streng onderricht nodig; ze hebben baat bij duidelijke richtlijnen, grenzen en beperkingen.  De bijbel brengt een dergelijk streng onderricht in verband met liefde (Spreuken 13:24). Daarom dient „de roede van streng onderricht” nooit de vorm van emotionele of fysieke mishandeling aan te nemen (Spreuken 22:15; 29:15). * Streng onderricht dat star of hardvochtig is en zonder een gevoel van liefde wordt toegediend, komt neer op misbruik van het ouderlijk gezag en kan een kind geestelijk kapotmaken (Kolossenzen 3:21). Evenwichtig streng onderricht daarentegen dat op juiste wijze wordt toegediend, maakt kinderen duidelijk dat hun ouders hen liefhebben en zich erom bekommeren wat voor persoon ze worden.

11. Hoe kunnen kinderen hun macht en kracht op juiste wijze gebruiken?

11 Wat valt er over kinderen te zeggen? Hoe kunnen zij hun macht en kracht op juiste wijze gebruiken? „De luister der jongelingen is hun kracht”, zegt Spreuken 20:29. Er is voor jonge mensen beslist geen betere manier om hun vermogens en energie te gebruiken dan in het dienen van onze „Grootse Schepper” (Prediker 12:1). Jongeren doen er goed aan te bedenken dat hun daden invloed kunnen hebben op de gevoelens van hun ouders (Spreuken 23:24, 25). Wanneer kinderen hun godvrezende ouders gehoorzamen en een juiste handelwijze volgen, verheugen ze het hart van hun ouders (Efeziërs 6:1). Een dergelijk gedrag is „de Heer welgevallig”. — Kolossenzen 3:20.

Binnen de gemeente

12, 13. (a) Welke kijk dienen ouderlingen op hun autoriteit in de gemeente te hebben? (b) Illustreer waarom ouderlingen de kudde met tederheid moeten behandelen.

12 Jehovah heeft opzieners gegeven om de leiding te nemen in de christelijke gemeente (Hebreeën 13:17). Deze bekwame mannen moeten hun door God geschonken autoriteit gebruiken om noodzakelijke hulp te verschaffen en tot het welzijn  van de kudde bij te dragen. Geeft de positie die ouderlingen bekleden hun het recht om de baas te spelen over hun medegelovigen? Beslist niet! Ouderlingen moeten een evenwichtige, nederige kijk op hun rol in de gemeente hebben (1 Petrus 5:2, 3). De bijbel zegt opzieners „de gemeente van God te weiden, welke hij met het bloed van zijn eigen Zoon heeft gekocht” (Handelingen 20:28). Daarin ligt een krachtige reden om ieder lid van de kudde met tederheid te behandelen.

13 We zouden het als volgt kunnen illustreren. Een goede vriend vraagt je voor een dierbaar bezit van hem te zorgen. Je weet dat hij een flink bedrag voor dit voorwerp heeft betaald. Zou je er niet heel voorzichtig mee omgaan en er goed op passen? Insgelijks heeft God ouderlingen de verantwoordelijkheid toevertrouwd om voor een werkelijk waardevol bezit te zorgen: de gemeente, wier leden met schapen worden vergeleken (Johannes 21:16, 17). Jehovah’s schapen zijn hem dierbaar — ja, zo dierbaar dat hij ze met het kostbare bloed van zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, heeft gekocht. Jehovah had geen hogere prijs voor zijn schapen kunnen betalen. Nederige ouderlingen houden dat in gedachte en behandelen Jehovah’s schapen dienovereenkomstig.

„De macht van de tong”

14. Welke macht heeft de tong?

14 „Dood en leven zijn in de macht van de tong”, zegt de bijbel (Spreuken 18:21). De tong kan inderdaad veel schade aanrichten. Wie van ons heeft nog nooit de stekende pijn gevoeld van een onnadenkende of zelfs kleinerende opmerking? Maar de tong heeft ook de macht om te genezen. „De tong van de wijzen is genezing”, zegt Spreuken 12:18. Ja, positieve, heilzame woorden kunnen zijn alsof er verzachtende, genezende balsem op het hart wordt aangebracht. Bekijk eens een paar voorbeelden.

15, 16. Op welke manieren kunnen we de tong gebruiken om anderen aan te moedigen?

15 „Spreekt bemoedigend tot de terneergeslagen zielen”, luidt  de aansporing in 1 Thessalonicenzen 5:14. Ja, zelfs getrouwe dienstknechten van Jehovah kunnen soms met neerslachtigheid worstelen. Hoe kunnen we hen helpen? Prijs hen in specifieke, oprechte bewoordingen om hen te helpen hun waarde in Jehovah’s ogen in te zien. Deel de krachtige woorden uit bijbelteksten met hen waaruit blijkt dat Jehovah echt om „de gebrokenen van hart” en „de verbrijzelden van geest” geeft en van hen houdt (Psalm 34:18). Wanneer we de macht van onze tong gebruiken om anderen te vertroosten, tonen we dat we navolgers zijn van onze meedogende God, „die mensen troost als ze het moeilijk hebben”. — 2 Korinthiërs 7:6, Groot Nieuws Bijbel.

16 We kunnen de macht van onze tong ook gebruiken om anderen de zo nodige aanmoediging te geven. Heeft een medegelovige een dierbare in de dood verloren? Meelevende woorden die onze zorg en belangstelling tot uitdrukking brengen, kunnen een bedroefd hart vertroosten. Voelt een oudere broeder of zuster zich overbodig? Welgekozen woorden kunnen ouderen ervan verzekeren dat ze nuttig en waardevol zijn. Kampt iemand met een chronische ziekte? Vriendelijke woorden, persoonlijk tot hem gesproken of via de telefoon, kunnen veel doen om een zieke op te monteren. Wat moet onze Schepper verheugd zijn  wanneer we ons spraakvermogen gebruiken om iets te zeggen dat „goed is tot opbouw”! — Efeziërs 4:29.

Het goede nieuws verkondigen — een uitstekende manier om onze kracht te gebruiken

17. Op welke belangrijke manier kunnen we onze tong tot welzijn van anderen gebruiken, en waarom dienen we dat te doen?

17 Er is geen belangrijker manier om de macht van de tong te gebruiken dan het goede nieuws van Gods koninkrijk met anderen te delen. „Onthoud het goede niet aan degenen die het toekomt, wanneer het in de macht van uw hand ligt het te doen”, zegt Spreuken 3:27. We hebben de plicht het levensreddende goede nieuws met anderen te delen. Het zou niet goed zijn de dringende boodschap die Jehovah ons zo edelmoedig geschonken heeft, voor onszelf te houden (1 Korinthiërs 9:16, 22). Maar in welke mate verwacht Jehovah van ons dat we aan dit werk deelnemen?

 Jehovah dienen met ’geheel onze kracht’

18. Wat verwacht Jehovah van ons?

18 Onze liefde voor Jehovah beweegt ons ertoe een volledig aandeel aan de christelijke bediening te hebben. Wat verwacht Jehovah in dit opzicht van ons? Iets wat wij allemaal, ongeacht onze situatie, kunnen geven: „Wat gij ook doet, verricht uw werk met geheel uw ziel als voor Jehovah en niet voor mensen” (Kolossenzen 3:23). Toen Jezus verklaarde wat het grootste gebod was, zei hij: „Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht” (Markus 12:30). Ja, Jehovah verwacht van ons allemaal dat we hem met heel onze ziel liefhebben en dienen.

19, 20. (a) Als onze ziel ons hart, ons verstand en onze kracht omvat, waarom worden al deze andere vermogens dan in Markus 12:30 genoemd? (b) Wat wil het zeggen Jehovah met heel onze ziel te dienen?

19 Wat wil het zeggen God met heel onze ziel te dienen? De ziel heeft betrekking op de hele persoon, met al zijn fysieke en verstandelijke vermogens. Maar als onze ziel nu ons hart, ons verstand en onze kracht omvat, waarom worden al deze andere vermogens dan in Markus 12:30 genoemd? Laten we dit illustreren. In bijbelse tijden zou iemand zichzelf (zijn ziel) in slavernij kunnen verkopen. Toch zou het kunnen zijn dat de slaaf zijn meester niet van ganser harte dient; misschien wendt hij niet heel zijn kracht of al zijn verstandelijke vermogens aan om de belangen van zijn meester te bevorderen (Kolossenzen 3:22). Kennelijk noemde Jezus deze andere vermogens dus om te beklemtonen dat we in onze dienst voor God niets achter moeten houden. God met heel onze ziel dienen betekent onszelf geven door onze kracht en energie zo volledig mogelijk in zijn dienst te gebruiken.

20 Betekent met heel onze ziel dienen dat we allemaal dezelfde hoeveelheid tijd en energie aan de bediening moeten besteden? Dat zou beslist niet kunnen, want omstandigheden en mogelijkheden verschillen van persoon tot persoon. Een jong iemand bijvoorbeeld met een goede gezondheid en een goed  fysiek uithoudingsvermogen kan wellicht meer tijd aan de prediking besteden dan iemand wiens kracht door ouderdom is verzwakt. Een alleenstaande zonder gezinsverplichtingen kan wellicht meer doen dan iemand die de zorg voor een gezin heeft. Wat moeten we dankbaar zijn als we de kracht hebben en in de omstandigheden verkeren om veel in de bediening te doen! Natuurlijk zullen we nooit een kritische geest willen hebben door onszelf in dit opzicht met anderen te vergelijken (Romeinen 14:10-12). We willen veeleer onze kracht gebruiken om anderen aan te moedigen.

21. Wat is de beste en belangrijkste manier om onze kracht te gebruiken?

21 Jehovah heeft het volmaakte voorbeeld gegeven door zijn macht op juiste wijze te gebruiken. Wij willen hem als onvolmaakte mensen naar ons beste vermogen navolgen. We kunnen onze macht op juiste wijze gebruiken door degenen over wie we een mate van autoriteit bezitten, met waardigheid te behandelen. Bovendien willen we met heel onze ziel het levensreddende predikingswerk verrichten dat Jehovah ons te doen heeft gegeven (Romeinen 10:13, 14). Bedenk dat het Jehovah behaagt wanneer je het beste geeft dat jij, oftewel je ziel, kunt geven. Beweegt je hart je er niet toe alles te willen doen wat je kunt om zo’n begrijpende en liefdevolle God te dienen? Er is geen betere of belangrijkere manier om je kracht te gebruiken.

^ ¶10 In bijbelse tijden betekende het Hebreeuwse woord voor „roede” een stok of staf zoals een herder die gebruikte om zijn schapen te leiden (Psalm 23:4). Evenzo duidt „de roede” van ouderlijk gezag op liefdevolle leiding, niet op hardvochtige of brute bestraffing.