Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Hoofdstuk 7

Beschermende kracht — „God is voor ons een toevlucht”

Beschermende kracht — „God is voor ons een toevlucht”

1, 2. In welk gevaar verkeerden de Israëlieten toen ze in 1513 v.G.T. het Sinaïgebied binnentrokken, en hoe stelde Jehovah hen gerust?

TOEN de Israëlieten in het begin van 1513 v.G.T. het Sinaïgebied binnentrokken, verkeerden ze in gevaar. Er lag een vrees inboezemende tocht voor hen, een reis door een ’grote en verschrikkelijke woestijn vol giftige slangen en schorpioenen’ (Deuteronomium 8:15, Willibrordvertaling). Ook werden ze bedreigd door aanvallen van vijandige naties. Jehovah had zijn volk in deze situatie gebracht. Zou hij als hun God in staat zijn hen te beschermen?

2 Jehovah’s woorden waren heel geruststellend: „Gij hebt zelf gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, om u op arendsvleugels te kunnen dragen en tot mij te brengen” (Exodus 19:4). Jehovah herinnerde zijn volk eraan dat hij hen van de Egyptenaren had bevrijd, waarbij hij als het ware arenden had gebruikt om hen in veiligheid te brengen. Maar er zijn meer redenen waarom „arendsvleugels” een goede illustratie van goddelijke bescherming zijn.

3. Waarom zijn „arendsvleugels” een goede illustratie van goddelijke bescherming?

3 De arend gebruikt zijn grote, sterke vleugels niet alleen om hoog in de lucht te zweven. Op het heetste gedeelte van de dag vormt de moederarend met haar vleugels — die een spanwijdte kunnen hebben van ruim twee meter — een beschermende parasol om haar tere jongen tegen de brandende zon te beschutten. Op andere momenten slaat ze haar vleugels rond haar kroost om ze tegen de koude wind te beschermen. Net zoals de arend haar jongen beveiligt, zo had Jehovah de pasgeboren natie Israël behoed en beschermd. Nu zijn volk zich in de wildernis bevond, zouden ze zolang ze getrouw bleven toevlucht kunnen zoeken in de schaduw van zijn machtige  vleugels (Deuteronomium 32:9-11; Psalm 36:7). Maar kunnen wij in deze tijd terecht Gods bescherming verwachten?

De belofte van goddelijke bescherming

4, 5. Waarom kunnen we absoluut vertrouwen hebben in Gods belofte ons te beschermen?

4 Jehovah is beslist in staat zijn dienstknechten te beschermen. Hij is „God de Almachtige” — een titel die te kennen geeft dat hij onweerstaanbare macht bezit (Genesis 17:1). Als een onstuitbaar getij kan Jehovah’s aangewende kracht niet gedwarsboomd worden. Aangezien hij in staat is alles te doen wat zijn wil gebiedt, zouden we kunnen vragen: ’Is het Jehovah’s wil om zijn kracht ter bescherming van zijn volk aan te wenden?’

5 Het antwoord is kort gezegd ja! Jehovah verzekert ons dat hij zijn volk zal beschermen. „God is voor ons een toevlucht en sterkte, een hulp die gemakkelijk te vinden is in benauwdheden”, zegt Psalm 46:1. Aangezien God „niet liegen kan”, kunnen we absoluut vertrouwen hebben in zijn belofte ons te beschermen (Titus 1:2). Laten we eens enkele van de levendige woordschilderingen bekijken die Jehovah gebruikt om zijn beschermende zorg te beschrijven.

6, 7. (a) Welke bescherming bood de herder zijn schapen in bijbelse tijden? (b) Hoe illustreert de bijbel Jehovah’s innige verlangen om zijn schapen bescherming en zorg te geven?

6 Jehovah is een Herder, en „wij zijn zijn volk en de schapen van zijn weide” (Psalm 23:1; 100:3). Er zijn weinig dieren die zo hulpeloos zijn als tamme schapen. Een herder in bijbelse tijden moest moedig zijn om zijn schapen te beschermen tegen leeuwen, wolven en beren, en ook tegen dieven (1 Samuël 17:34, 35; Johannes 10:12, 13). Maar er waren ook momenten waarop het beschermen van de schapen om tederheid vroeg. Wanneer een schaap ver van de kooi een lam wierp, bewaakte de zorgzame herder de moeder tijdens haar hulpeloze ogenblikken en nam dan het weerloze lam op en droeg het naar de kooi.

„Aan zijn boezem zal hij ze dragen”

7 Door zichzelf met een herder te vergelijken, verzekert  Jehovah ons van zijn innige verlangen ons te beschermen (Ezechiël 34:11-16). Denk nog eens aan de beschrijving die in Jesaja 40:11 van Jehovah wordt gegeven en die in hoofdstuk 2 van dit boek werd besproken: „Als een herder zal hij zijn eigen kudde weiden. Met zijn arm zal hij de lammeren bijeenbrengen, en aan zijn boezem zal hij ze dragen.” Hoe komt het lammetje in de „boezem” — de plooien van het bovenkleed — van de herder? Misschien gaat het naar de herder toe en stoot het zelfs zachtjes tegen zijn been. Maar het is de herder die zich voorover moet buigen, het lam moet oppakken en het voorzichtig in de geborgenheid van zijn boezem moet leggen. Wat een gevoelige beschrijving van de bereidheid van onze Grote Herder om ons te behoeden en te beschermen!

8. (a) Wie zullen volgens Gods belofte beschermd worden, en hoe blijkt dit uit Spreuken 18:10? (b) Wat is erbij betrokken je toevlucht te zoeken bij Gods naam?

8 Gods belofte om ons te beschermen is voorwaardelijk — alleen degenen die dicht tot hem naderen, ervaren zijn bescherming. In Spreuken 18:10 staat: „De naam van Jehovah is een sterke toren. Hier snelt de rechtvaardige binnen en ontvangt bescherming.” In bijbelse tijden werden er in de wildernis soms torens gebouwd als veilige toevluchtsoorden. Maar het was aan degene die in gevaar verkeerde om voor veiligheid naar zo’n toren te vluchten. Zo is het ook wanneer je je toevlucht zoekt bij Gods naam. Hier is meer bij betrokken dan alleen maar Gods naam herhalen; de goddelijke naam op zich is geen toverspreuk. We moeten veeleer de Drager van die naam kennen en vertrouwen en in overeenstemming met zijn rechtvaardige maatstaven leven. Wat is het vriendelijk van Jehovah dat hij ons ervan verzekert dat hij een beschermende toren voor ons zal zijn als we ons in geloof tot hem wenden!

’Onze God kan ons verlossen’

9. Hoe heeft Jehovah meer gedaan dan alleen bescherming beloven?

9 Jehovah heeft meer gedaan dan ons alleen bescherming beloven. In bijbelse tijden heeft hij op wonderbaarlijke manieren  getoond dat hij in staat is zijn volk te beschermen. In de geschiedenis van Israël hield Jehovah’s sterke „hand” vaak machtige vijanden in bedwang (Exodus 7:4). Maar Jehovah gebruikte zijn beschermende kracht ook ten behoeve van afzonderlijke personen.

10, 11. Welke bijbelse voorbeelden laten zien hoe Jehovah zijn beschermende kracht ten behoeve van afzonderlijke personen heeft gebruikt?

10 Toen drie jonge Hebreeën — Sadrach, Mesach en Abednego — weigerden voor het gouden beeld van koning Nebukadnezar te buigen, dreigde de woedende koning hen in een gloeiend hete oven te werpen. „Wie is die god die u uit mijn handen kan verlossen?”, hoonde Nebukadnezar, de machtigste monarch op aarde (Daniël 3:15). De drie jonge mannen hadden het volste vertrouwen dat hun God de macht had om hen te beschermen, maar ze gingen er niet van uit dat hij dat zou doen. Daarom antwoordden ze: „Als het moet, kan onze God die wij dienen, ons verlossen” (Daniël 3:17). Die vurige oven, ook al was hij zeven keer zo heet als normaal, was inderdaad geen probleem voor hun almachtige God. Hij beschermde hen, en de koning was gedwongen toe te geven dat „er geen andere god bestaat die zo kan bevrijden als deze”. — Daniël 3:29.

11 Jehovah verschafte ook een werkelijk bijzonder bewijs van zijn beschermende kracht toen hij het leven van zijn eniggeboren Zoon naar de schoot van de joodse maagd Maria overbracht. Een engel zei tegen Maria dat ze ’in haar schoot zou ontvangen en een zoon zou baren’. De engel legde uit: „Heilige geest zal over u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen” (Lukas 1:31, 35). Schijnbaar was Gods Zoon nog nooit zo kwetsbaar geweest. Zou de zonde en onvolmaaktheid van de menselijke moeder het embryo bezoedelen? Zou Satan in staat zijn die Zoon te verwonden of te doden voordat Hij was geboren? Onmogelijk! Jehovah vormde vanaf het moment van de conceptie als het ware een beschermende muur rond Maria zodat niets — geen onvolmaaktheid, geen schadelijke kracht, geen moordzuchtig mens, noch een demon — het groeiende embryo schade kon toebrengen. Jehovah bleef Jezus  gedurende diens jeugd beschermen (Mattheüs 2:1-15). Tot aan Gods bestemde tijd was zijn geliefde Zoon onaantastbaar.

12. Waarom heeft Jehovah bepaalde personen in bijbelse tijden op wonderbare wijze beschermd?

12 Waarom beschermde Jehovah bepaalde personen op zulke wonderbare manieren? In veel gevallen beschermde Jehovah afzonderlijke personen om iets veel belangrijkers te beschermen: de vervulling van zijn voornemen. Dat bijvoorbeeld de baby Jezus in leven bleef, was van essentieel belang voor de verwezenlijking van Gods voornemen, hetgeen uiteindelijk de hele mensheid tot voordeel zal strekken. Het verslag van de vele tentoonspreidingen van beschermende kracht maakt deel uit van de geïnspireerde Schriften, die „tot ons onderricht [werden] geschreven, opdat wij door middel van onze volharding en door middel van de vertroosting uit de Schriften hoop zouden hebben” (Romeinen 15:4). Ja, deze voorbeelden sterken ons geloof in onze almachtige God. Maar wat voor bescherming kunnen we in deze tijd van God verwachten?

Wat goddelijke bescherming niet betekent

13. Is Jehovah verplicht wonderen voor ons te doen? Leg dit uit.

13 De belofte van goddelijke bescherming betekent niet dat Jehovah verplicht is wonderen voor ons te doen. Nee, onze God garandeert ons geen probleemloos leven in dit oude samenstel. Veel getrouwe dienstknechten van Jehovah hebben met ernstige tegenspoed te kampen, zoals armoede, oorlog, ziekte en dood. Jezus zei zijn discipelen ronduit dat ze individueel wegens hun geloof ter dood gebracht zouden kunnen worden. Daarom beklemtoonde Jezus de noodzaak tot het einde te volharden (Mattheüs 24:9, 13). Als Jehovah zijn kracht zou gebruiken om in alle gevallen een wonderbare bevrijding te bewerkstelligen, dan zou Satan wellicht een basis hebben om Jehovah te honen en de oprechtheid van onze toewijding jegens onze God in twijfel te trekken. — Job 1:9, 10.

14. Uit welke voorbeelden blijkt dat Jehovah niet altijd al zijn dienstknechten op dezelfde manier beschermt?

14 Zelfs in bijbelse tijden maakte Jehovah geen gebruik van  zijn beschermende kracht om elk van zijn dienstknechten voor een vroegtijdige dood te behoeden. De apostel Jakobus bijvoorbeeld werd rond 44 G.T. door Herodes terechtgesteld; toch werd Petrus kort daarna „uit de hand van Herodes” bevrijd (Handelingen 12:1-11). En Johannes, de broer van Jakobus, overleefde zowel Petrus als Jakobus. Het is duidelijk dat we niet kunnen verwachten dat God al zijn dienstknechten op dezelfde manier beschermt. Bovendien treffen „tijd en onvoorziene gebeurtenissen” ons allen (Prediker 9:11). Hoe beschermt Jehovah ons dan in deze tijd?

Jehovah geeft fysieke bescherming

15, 16. (a) Welk bewijs is er dat Jehovah zijn aanbidders als groep fysieke bescherming geeft? (b) Waarom kunnen we ervan overtuigd zijn dat Jehovah zijn dienstknechten nu en tijdens „de grote verdrukking” zal beschermen?

15 Beschouw als eerste eens de kwestie van fysieke bescherming. Als Jehovah’s aanbidders kunnen we als groep een dergelijke bescherming verwachten. Anders zouden we een gemakkelijke prooi voor Satan zijn. Bedenk dat Satan, „de heerser van deze wereld”, niets liever zou willen dan de ware aanbidding uitroeien (Johannes 12:31; Openbaring 12:17). Enkele van de machtigste regeringen op aarde hebben ons predikingswerk verboden verklaard en hebben geprobeerd ons volledig weg te vagen. Toch is Jehovah’s volk standvastig gebleven en is het zonder onderbreking blijven prediken! Waarom zijn machtige naties niet in staat geweest een eind te maken aan de activiteit van deze betrekkelijk kleine en schijnbaar weerloze groep christenen? Omdat Jehovah ons met zijn machtige vleugels heeft beschermd! — Psalm 17:7, 8.

16 Wat valt er over fysieke bescherming tijdens de komende „grote verdrukking” te zeggen? We hoeven niet bang te zijn voor de voltrekking van Gods oordelen. Tenslotte weet Jehovah „mensen van godvruchtige toewijding uit beproeving te bevrijden, maar onrechtvaardigen te bewaren voor de dag van het oordeel om afgesneden te worden” (Openbaring 7:14; 2 Petrus  2:9). Ondertussen kunnen we van twee dingen altijd zeker zijn. Ten eerste zal Jehovah nooit toelaten dat zijn loyale dienstknechten van de aarde worden weggevaagd. Ten tweede zal hij rechtschapenheidbewaarders belonen met eeuwig leven in zijn rechtvaardige nieuwe wereld — desnoods door middel van een opstanding. Voor degenen die sterven, is er geen veiliger plaats dan in Gods herinnering te zijn. — Johannes 5:28, 29.

17. Hoe beschermt Jehovah ons door middel van zijn Woord?

17 Zelfs nu beschermt Jehovah ons door middel van zijn levende „woord”, dat de aandrijvende kracht bezit om harten te genezen en levens te veranderen (Hebreeën 4:12). Door de beginselen eruit toe te passen, kunnen we in sommige opzichten voor fysieke schade worden behoed. ’Ik, Jehovah, leer u uzelf baat te verschaffen’, zegt Jesaja 48:17. In overeenstemming met Gods Woord leven kan ongetwijfeld onze gezondheid verbeteren en ons leven verlengen. Omdat we bijvoorbeeld de bijbelse raad opvolgen om ons te onthouden van hoererij en ons van verontreiniging te reinigen, vermijden we de onreine praktijken en schadelijke gewoonten die het leven van veel goddeloze mensen ruïneren (Handelingen 15:29; 2 Korinthiërs 7:1). Wat zijn we dankbaar voor de bescherming die Gods Woord ons geeft!

Jehovah beschermt ons in geestelijk opzicht

18. Welke geestelijke bescherming geeft Jehovah ons?

18 Het belangrijkste is dat Jehovah ons geestelijke bescherming geeft. Onze liefdevolle God beschermt ons tegen geestelijke schade door ons toe te rusten met datgene wat we nodig hebben om beproevingen te verduren en onze verhouding met hem te behoeden. Jehovah bevordert aldus de instandhouding van ons leven, niet slechts voor een paar korte jaren maar voor eeuwig. Sta eens stil bij enkele van Gods voorzieningen die ons in geestelijk opzicht kunnen beschermen.

19. Hoe kan Jehovah’s geest ons helpen opgewassen te zijn tegen elke beproeving waarmee we maar geconfronteerd worden?

19 Jehovah is de „Hoorder van het gebed” (Psalm 65:2). Wanneer  de spanningen van het leven overweldigend lijken, kan het ons veel verlichting geven ons hart voor hem uit te storten (Filippenzen 4:6, 7). Hij neemt onze beproevingen wellicht niet als door een wonder weg, maar in antwoord op onze oprechte gebeden kan hij ons de wijsheid geven om ermee om te gaan (Jakobus 1:5, 6). Bovendien geeft Jehovah heilige geest aan hen die hem erom vragen (Lukas 11:13). Die machtige geest kan ons helpen opgewassen te zijn tegen elke beproeving of elk probleem waarmee we maar geconfronteerd worden. Hij kan ons bezielen met „kracht die datgene wat normaal is te boven gaat” om te volharden totdat Jehovah in de nieuwe wereld die zo nabij is, alle pijnlijke problemen verwijdert. — 2 Korinthiërs 4:7.

20. Hoe kan Jehovah’s beschermende kracht tot uiting komen via onze medeaanbidders?

20 Soms komt Jehovah’s beschermende kracht wellicht tot uiting via onze medeaanbidders. Jehovah heeft zijn volk in een wereldwijde „gemeenschap van broeders” bijeengebracht (1 Petrus 2:17; Johannes 6:44). In de liefdevolle sfeer van die broederschap zien we het levende bewijs van de kracht van Gods heilige geest om mensen ten goede te beïnvloeden. Die geest brengt vruchten in ons voort — prachtige, kostbare eigenschappen  zoals liefde, vriendelijkheid en goedheid (Galaten 5:22, 23). Dus wanneer we in nood verkeren en een medegelovige ertoe wordt bewogen nuttige raad te geven of de o zo nodige woorden van aanmoediging te spreken, kunnen we Jehovah bedanken voor deze uitingen van zijn beschermende zorg.

21. (a) Welk geestelijke ’voedsel te rechter tijd’ verschaft Jehovah via „de getrouwe en beleidvolle slaaf”? (b) Hoe heb je persoonlijk profijt getrokken van Jehovah’s voorzieningen om ons in geestelijk opzicht te beschermen?

21 Jehovah verschaft nog iets om ons te beschermen: geestelijk voedsel te rechter tijd. Om ons te helpen kracht te putten uit zijn Woord heeft Jehovah „de getrouwe en beleidvolle slaaf” de opdracht gegeven geestelijk voedsel uit te delen. Die getrouwe slaaf maakt gebruik van gedrukte publicaties, zoals de tijdschriften De Wachttoren en Ontwaakt!, en ook van vergaderingen en grotere bijeenkomsten om ons ’voedsel te rechter tijd’ te geven — wat we nodig hebben en wanneer we het nodig hebben (Mattheüs 24:45). Heb je op een christelijke vergadering weleens iets gehoord — in een commentaar, in een lezing, of zelfs in een gebed — dat je precies de nodige kracht en aanmoediging gaf? Is je leven ooit beïnvloed door een specifiek artikel in een van onze tijdschriften? Bedenk dat Jehovah al die voorzieningen treft om ons in geestelijk opzicht te beschermen.

22. Hoe gebruikt Jehovah zijn kracht altijd, en waarom is dat het beste voor ons?

22 Jehovah is beslist een schild „voor allen die hun toevlucht tot hem nemen” (Psalm 18:30). We begrijpen dat hij zijn kracht niet gebruikt om ons nu tegen alle rampspoed te beschermen. Maar hij gebruikt zijn beschermende kracht wel altijd om de verwezenlijking van zijn voornemen te garanderen. Op de lange duur is dit het beste voor zijn volk. Als we dicht tot hem naderen en in zijn liefde blijven, zal Jehovah ons eeuwig, volmaakt leven geven. Met dat vooruitzicht in gedachten kunnen we elke vorm van lijden in dit samenstel inderdaad als „van korte duur en licht” bezien. — 2 Korinthiërs 4:17.