Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Hoofdstuk 5

Scheppingskracht — „De Maker van hemel en aarde”

Scheppingskracht — „De Maker van hemel en aarde”

1, 2. Hoe is de zon een bewijs van Jehovah’s scheppingskracht?

HEB je ooit op een koude avond bij een vuur gestaan? Misschien hield je je handen op precies de goede afstand van de vlammen om van de uitstralende warmte te genieten. Als je te dichtbij kwam, werd de warmte ondraaglijk. Als je te ver achteruitging, werd je omringd door de koele avondlucht en kreeg je het koud.

2 Er is een „vuur” dat ons overdag verwarmt. Dat „vuur” brandt op een afstand van zo’n 150 miljoen kilometer! * Wat een kracht moet de zon hebben dat je haar warmte op zo’n afstand kunt voelen! Toch cirkelt de aarde op precies de goede afstand rond die ontzagwekkende thermonucleaire oven. Iets dichterbij en het water op aarde zou verdampen; iets verder weg en het zou allemaal bevriezen. In beide gevallen zou onze planeet levenloos zijn. Het zonlicht is niet alleen onmisbaar voor het leven op aarde maar is ook schoon, efficiënt, en bovendien heerlijk. — Prediker 11:7.

Jehovah heeft „het hemellicht, ja de zon, bereid”

3. Van welke belangrijke waarheid getuigt de zon?

3 Toch beschouwen de meeste mensen de zon als iets vanzelfsprekends, ook al is hun leven ervan afhankelijk. Daardoor ontgaat hun wat de zon ons kan leren. De bijbel zegt over Jehovah: „Gijzelf hebt het hemellicht, ja de zon, bereid” (Psalm 74:16). De zon strekt Jehovah, „de Maker van hemel en aarde”, tot eer (Psalm 19:1; 146:6). Ze is slechts een van de talloze hemellichamen die ons over Jehovah’s enorme scheppingskracht leren. Laten we enkele daarvan eens wat  nader onderzoeken en dan onze aandacht richten op de aarde en wat erop leeft.

„Heft uw ogen naar omhoog en ziet”

4, 5. Hoe krachtig en hoe groot is de zon, maar hoe laat ze zich met andere sterren vergelijken?

4 Zoals je misschien wel weet, is onze zon een ster. Ze lijkt groter dan de sterren die we ’s nachts zien omdat ze in vergelijking daarmee vrij dichtbij staat. Hoe krachtig is de zon? In de kern van de zon heerst een temperatuur van zo’n 15.000.000 graden Celsius. Als je een stukje ter grootte van een speldenknop uit de kern van de zon zou kunnen nemen en het hier op aarde zou leggen, zou het niet veilig zijn je binnen een afstand van 140 kilometer van die uiterst kleine warmtebron te bevinden! Elke seconde zendt de zon een hoeveelheid energie uit die gelijkstaat aan de explosie van vele honderden miljoenen atoombommen.

5 De zon is zo enorm groot dat er ruim 1.300.000 aardes in passen. Is de zon een buitengewoon grote ster? Nee, astronomen noemen de zon een gele dwerg. De apostel Paulus  schreef: „De ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere” (1 Korinthiërs 15:41). Hij kon niet weten hoe waar die geïnspireerde woorden zijn. Er is een ster die zo enorm groot is dat als ze op de plaats van de zon zou staan, de aarde zich in die ster zou bevinden. Een andere reuzenster zou op die plaats helemaal tot aan Saturnus reiken — hoewel die planeet zo ver van de aarde staat dat een ruimtevaartuig dat veertigmaal zo snel gaat als een kogel uit een krachtig handvuurwapen er vier jaar over zou doen om er te komen!

6. Hoe laat de bijbel zien dat het aantal sterren van menselijk standpunt uit bezien reusachtig is?

6 Nog ontzagwekkender dan de grootte van de sterren is hun aantal. De bijbel suggereert zelfs dat de sterren praktisch ontelbaar zijn, zo moeilijk te tellen als „het zand van de zee” (Jeremia 33:22). Deze uitspraak impliceert dat er veel meer sterren  zijn dan met het blote oog te zien is. Immers, wanneer een bijbelschrijver als Jeremia naar de nachtelijke hemel omhoog had gekeken en had geprobeerd de zichtbare sterren te tellen, zou hij er maar zo’n 3000 hebben kunnen tellen, want zoveel sterren kan het menselijk oog zonder hulpmiddelen op een heldere nacht waarnemen. Dat aantal zou misschien vergelijkbaar zijn met het aantal korrels in slechts een handvol zand. Maar in werkelijkheid is het aantal sterren overweldigend, als het zand van de zee. * Wie zou zo’n hoeveelheid kunnen tellen?

’Hij roept ze alle zelfs bij name’

7. (a) Hoeveel sterren bevat ons Melkwegstelsel bij benadering, en hoe groot is dat getal? (b) Waarom is het veelzeggend dat astronomen het moeilijk vinden het aantal sterrenstelsels te bepalen, en wat leert dit ons over Jehovah’s scheppingskracht?

7 Jesaja 40:26 antwoordt: „Heft uw ogen naar omhoog en ziet. Wie heeft deze dingen geschapen? Het is Degene die het heerleger daarvan zelfs naar het getal uitleidt, ze alle zelfs bij name roept.” Psalm 147:4 zegt: „Hij telt het getal der sterren.” Wat is „het getal der sterren”? Dat is geen eenvoudige vraag. Astronomen schatten dat er alleen al in ons Melkwegstelsel meer dan 100 miljard sterren zijn. * Maar ons Melkwegstelsel is slechts een van de vele sterrenstelsels, en veel daarvan bevatten nog meer sterren. Hoeveel sterrenstelsels zijn er? Sommige astronomen schatten zo’n 50 miljard. Anderen hebben berekend dat het er misschien wel 125 miljard zijn. De mens kan dus nog niet eens het aantal sterrenstelsels bepalen, laat staan de exacte som van al de miljarden sterren die ze bevatten. Maar Jehovah weet dat aantal. Sterker nog, hij geeft elke ster haar eigen naam!

8. (a) Hoe zou je uitleggen hoe groot het Melkwegstelsel is? (b) Door middel waarvan regelt Jehovah de bewegingen van hemellichamen?

 8 Ons ontzag kan alleen maar toenemen wanneer we over de grootte van sterrenstelsels nadenken. Het Melkwegstelsel heeft naar schatting een doorsnede van zo’n 100.000 lichtjaren. Stel je een lichtstraal voor die zich met de fabelachtige snelheid van 300.000 kilometer per seconde voortbeweegt. Het zou die straal 100.000 jaar kosten om ons sterrenstelsel door te komen! En sommige sterrenstelsels zijn vele malen groter dan het onze. De bijbel zegt dat Jehovah deze uitgestrekte hemel ’uitspant’ als een stuk stof (Psalm 104:2). Hij regelt ook de bewegingen van deze scheppingen. Van het kleinste interstellaire stofdeeltje tot het grootste sterrenstelsel beweegt alles volgens de natuurkundige wetten die God heeft ontworpen en in werking heeft gesteld (Job 38:31-33). Daarom hebben geleerden de precieze bewegingen van de hemellichamen wel vergeleken met de choreografie van een ingewikkeld ballet! Denk dan eens aan Degene die deze dingen heeft geschapen. Ben je niet met ontzag vervuld voor de God die zo’n geweldige scheppingskracht heeft?

„De Maker van de aarde door zijn kracht”

9, 10. Hoe is Jehovah’s kracht waarneembaar in verband met de positie van ons zonnestelsel, Jupiter, de aarde en de maan?

9 Jehovah’s scheppingskracht is ook waarneembaar in ons tehuis, de aarde. Hij heeft de aarde heel zorgvuldig in dit uitgestrekte heelal geplaatst. Sommige geleerden geloven dat veel sterrenstelsels weleens onveilig kunnen blijken te zijn voor een leven bevattende planeet zoals de onze. Een groot deel van ons Melkwegstelsel was kennelijk niet bedoeld om leven te huisvesten. In het centrum ervan bevinden zich heel veel sterren. Het stralingsniveau is er hoog, en er zijn veel bijna-botsingen tussen de sterren. In de randgebieden van het Melkwegstelsel ontbreken veel van de elementen die onmisbaar zijn voor leven. Ons zonnestelsel is ideaal gelegen tussen deze uitersten.

10 De aarde profiteert van een verre, maar wel kolossale  beschermer — de planeet Jupiter. Deze planeet is meer dan 1000 keer zo groot als de aarde en oefent dus een enorme gravitatiekracht uit. Het gevolg? Jupiter trekt door de ruimte vliegende objecten aan of doet ze afbuigen. Geleerden hebben berekend dat als Jupiter er niet was, de regen van grote projectielen die de aarde treffen 10.000 keer erger zou zijn dan nu het geval is. Dichter bij huis is onze aarde gezegend met een bijzondere satelliet — de maan. Die is niet alleen maar een mooi „nachtlicht”; ze houdt de aarde voortdurend in een stabiele schuine stand. Deze kanteling geeft de aarde haar vaste, voorspelbare jaargetijden — nog een belangrijk voordeel voor het leven hier.

11. Hoe is de atmosfeer van de aarde ontworpen om als een beschermend schild te dienen?

11 Jehovah’s scheppingskracht is waarneembaar in elk facet van het ontwerp van de aarde. Denk eens aan de atmosfeer, die als een beschermend schild dient. De zon zendt gezonde stralen uit maar ook dodelijke. Wanneer de dodelijke stralen de hogere delen van de atmosfeer treffen, bewerken ze dat gewone zuurstof in ozon verandert. De ozonlaag die daardoor ontstaat, absorbeert vervolgens de meeste van die stralen. Feitelijk is onze planeet ontworpen met haar eigen beschermende paraplu!

12. Hoe illustreert de atmosferische waterkringloop Jehovah’s scheppingskracht?

12 Dat is nog maar één aspect van onze atmosfeer, een complexe mengeling van gassen die bij uitstek geschikt is voor de instandhouding van het leven van de schepselen op of nabij het aardoppervlak. Een van de wonderen van de atmosfeer is de waterkringloop. Elk jaar laat de zon ruim 400.000 kubieke kilometer water door verdamping opstijgen uit de oceanen en zeeën op aarde. Het water vormt wolken, die door atmosferische winden overal heen worden verspreid. Dit water, dat nu gefilterd en gezuiverd is, komt als regen, sneeuw en ijs naar beneden en vult zo de watervoorraad weer aan. Het is precies zoals Prediker 1:7 zegt: „Alle winterstromen gaan uit naar de zee; toch is de zee zelf niet vol. Naar de plaats waar de winterstromen  uitgaan, daarheen keren ze terug om uit te gaan.” Alleen Jehovah zou zo’n kringloop op gang kunnen brengen.

13. Welke bewijzen van de kracht van de Schepper zien we in de plantengroei en in de grond op aarde?

13 Overal waar we leven zien, zien we bewijzen van de kracht van de Schepper. Van de machtige sequoia’s die hoger oprijzen dan een gebouw van dertig verdiepingen tot het microscopische plantenleven waar de oceanen vol van zijn en dat veel van de zuurstof levert die we inademen, is Jehovah’s scheppingskracht waarneembaar. Zelfs de grond zit vol leven — wormen, schimmels en microben, allemaal samenwerkend op een complexe manier die de groei van planten bevordert. Terecht zegt de bijbel dat de grond kracht heeft. — Genesis 4:12.

14. Welke latente kracht schuilt er zelfs in het uiterst kleine atoom?

14 Jehovah is zonder twijfel „de Maker van de aarde door zijn kracht” (Jeremia 10:12). Gods kracht is zelfs in zijn kleinste scheppingen waarneembaar. Wanneer je bijvoorbeeld een miljoen atomen naast elkaar zou leggen, zouden ze nog niet de dikte van een mensenhaar hebben. En zelfs al zou je een atoom uitrekken tot het zo hoog was als een gebouw van veertien verdiepingen, dan zou de kern ervan zo groot zijn als een korreltje zout op de zevende verdieping. Toch is die oneindig kleine kern de bron van de ontzagwekkende kracht die bij een kernexplosie vrijkomt!

„Al wat adem heeft”

15. Welke les leerde Jehovah Job door over verschillende wilde dieren te spreken?

15 Nog een levendig bewijs van Jehovah’s scheppingskracht is gelegen in de overvloed van dierlijk leven op aarde. Psalm 148 somt veel van de dingen op die Jehovah loven, en vers 10 noemt onder andere „gij wild gedierte en al gij huisdieren”. Om duidelijk te maken waarom de mens ontzag voor de Schepper dient te hebben, sprak Jehovah eens tot Job over dieren zoals de leeuw, de zebra, de wilde stier, de Behemoth (of het nijlpaard) en de Leviathan (kennelijk de krokodil). Wat was het  punt waar het om ging? Als de mens ontzag heeft voor deze machtige, vreeswekkende en ontembare dieren, hoe dient hij dan over hun Schepper te denken? — Job hoofdstuk 38–41.

16. Wat vind je indrukwekkend aan enkele van de vogels die Jehovah geschapen heeft?

16 Psalm 148:10 noemt ook „gevleugelde vogels”. Denk eens aan de variëteiten! Jehovah vertelde Job over de struisvogel, die ’lacht om het paard en zijn berijder’. Inderdaad, deze 2,5 meter hoge vogel kan weliswaar niet vliegen, maar hij kan lopen met een snelheid van 65 kilometer per uur en neemt daarbij stappen van 4,5 meter! (Job 39:13, 18) De albatros daarentegen brengt het grootste deel van zijn leven boven de zee door. Deze vogel is met een vleugelspanwijdte van zo’n drie meter een geboren zweefvlieger. Hij kan urenlang zweven zonder met zijn vleugels te slaan. In tegenstelling daarmee is de bijkolibrie met zijn lengte van slechts vijf centimeter de kleinste vogel ter wereld. Hij kan wel tachtig keer per seconde met zijn vleugels slaan! Kolibries, die glinsteren als kleine gevleugelde edelstenen, kunnen als een helikopter in de lucht hangen en zelfs achteruitvliegen.

17. Hoe groot is de blauwe vinvis, en tot welke conclusie moeten we wel komen wanneer we over Jehovah’s dierlijke scheppingen nadenken?

17 Psalm 148:7 zegt dat zelfs de „zeemonsters” Jehovah loven. Sta eens stil bij wat volgens velen het grootste is van alle dieren die ooit op aarde hebben geleefd: de blauwe vinvis. Dit ’monster’ van de zee kan een lengte van dertig meter of meer bereiken. Hij kan evenveel wegen als een kudde van dertig volwassen olifanten. Zijn tong alleen al is zo zwaar als een olifant. Zijn hart is zo groot als een kleine auto. Dit reusachtige orgaan slaat maar negen keer per minuut — in tegenstelling tot het hart van een kolibrie, dat soms wel zo’n 1200 keer per minuut slaat. Op zijn minst één van de bloedvaten van de blauwe vinvis is zo groot dat een kind erdoorheen zou kunnen kruipen. Ons hart beweegt ons er beslist toe de aansporing te herhalen waarmee het boek Psalmen besluit: „Al wat adem heeft, love Jah.” — Psalm 150:6.

 Lessen van Jehovah’s scheppingskracht

18, 19. Hoe groot is de verscheidenheid onder de levensvormen die Jehovah hier op aarde heeft gemaakt, en wat leert de schepping ons over zijn soevereiniteit?

18 Wat leren we van de wijze waarop Jehovah zijn scheppingskracht gebruikt? We worden met ontzag vervuld door de verscheidenheid in de schepping. Een psalmist riep uit: „Hoe talrijk zijn uw werken, o Jehovah! . . . De aarde is vol van uw voortbrengselen” (Psalm 104:24). Dat is beslist waar! Biologen hebben ruim een miljoen levensvormen op aarde geïdentificeerd; toch lopen de meningen uiteen over de vraag of het er tien miljoen, dertig miljoen of meer zijn. Een menselijke kunstenaar merkt misschien dat zijn creativiteit af en toe droogvalt. Maar Jehovah’s creativiteit — zijn vermogen om een verscheidenheid van nieuwe dingen te scheppen — is blijkbaar onuitputtelijk.

19 De wijze waarop Jehovah zijn scheppingskracht gebruikt, leert ons iets over zijn soevereiniteit. Alleen al het woord „Schepper” onderscheidt Jehovah van al het andere in het universum, want dat is allemaal „schepping”. Zelfs Jehovah’s eniggeboren Zoon, die tijdens de schepping als „een meesterwerker” diende, wordt in de bijbel nooit Schepper of mede-Schepper genoemd (Spreuken 8:30; Mattheüs 19:4). Hij is veeleer „de eerstgeborene van heel de schepping” (Kolossenzen  1:15). Jehovah’s positie als Schepper geeft hem het intrinsieke recht om exclusieve soevereine macht over heel het universum uit te oefenen. — Romeinen 1:20; Openbaring 4:11.

20. In welk opzicht rust Jehovah sinds het voltooien van zijn aardse schepping?

20 Is Jehovah ermee opgehouden zijn scheppingskracht aan te wenden? Welnu, de bijbel zegt inderdaad dat Jehovah, toen hij op de zesde scheppingsdag gereed was met zijn scheppingswerk, ’ertoe overging op de zevende dag te rusten van al zijn werk dat hij gemaakt had’ (Genesis 2:2). Uit de woorden van de apostel Paulus in Hebreeën 4:3-6 blijkt dat deze zevende „dag” duizenden jaren lang is, want in zijn tijd duurde die dag nog steeds voort. Maar betekent „rusten” dat Jehovah helemaal met werken gestopt is? Nee, Jehovah stopt nooit met werken (Psalm 92:4; Johannes 5:17). Zijn rust moet dus eenvoudig betrekking hebben op het beëindigen van zijn stoffelijke scheppingswerk in verband met de aarde. Zijn werk in verband met het vervullen van zijn voornemens is echter ononderbroken doorgegaan. Dat werk bestond onder andere in het inspireren van de Heilige Schrift. Het omvatte zelfs het voortbrengen van „een nieuwe schepping”, waarover we in hoofdstuk 19 zullen spreken. — 2 Korinthiërs 5:17.

21. Hoe zal Jehovah’s scheppingskracht tot in alle eeuwigheid van invloed zijn op getrouwe mensen?

21 Wanneer Jehovah’s rustdag ten slotte eindigt, zal hij al zijn werk op aarde „zeer goed” kunnen noemen, net zoals hij dat aan het einde van de zes scheppingsdagen deed (Genesis 1:31). Hoe hij daarna verkiest zijn onbeperkte scheppingskracht aan te wenden, zal de tijd leren. Hoe het ook zij, we kunnen ervan verzekerd zijn dat we steeds weer gefascineerd zullen worden door de wijze waarop Jehovah zijn scheppingskracht gebruikt. Tot in alle eeuwigheid zullen we meer over Jehovah leren door middel van zijn schepping (Prediker 3:11). Hoe meer we over hem leren, hoe dieper ons ontzag zal worden — en hoe dichter we tot onze Grootse Schepper zullen naderen.

^ ¶2 Denk om je een beeld te vormen van dat enorme getal aan het volgende: als je die afstand met de auto moest afleggen, zou je er zelfs als je 24 uur per dag met een snelheid van 160 kilometer per uur doorrijdt, 100 jaar over doen!

^ ¶6 Sommigen denken dat men in bijbelse tijden een primitief soort telescoop moet hebben gebruikt. Hoe zouden mensen in die tijd, zo luidt de redenering, anders hebben kunnen weten dat het aantal sterren zo reusachtig groot is, ontelbaar van menselijk standpunt uit bezien? Een dergelijke ongegronde speculatie laat Jehovah, de Auteur van de bijbel, buiten beschouwing. — 2 Timotheüs 3:16.

^ ¶7 Bedenk eens hoeveel tijd het je zou kosten om 100 miljard sterren alleen al te tellen. Als je er elke seconde één kon tellen — en dat 24 uur per dag zou volhouden — dan zou het je 3171 jaar kosten!