Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Hoofdstuk 11

„Al zijn wegen zijn gerechtigheid”

„Al zijn wegen zijn gerechtigheid”

1, 2. (a) Welk grote onrecht ondervond Jozef? (b) Hoe herstelde Jehovah het onrecht?

HET was een groot onrecht. De knappe jonge man had geen misdaad begaan en toch zat hij opgesloten in een kerker, valselijk beschuldigd van poging tot verkrachting. Maar dit was niet de eerste keer dat hij met onrecht werd geconfronteerd. Jaren voordien was deze jonge man, Jozef, op zeventienjarige leeftijd verraden door zijn eigen broers, die hem bijna hadden vermoord. Vervolgens was hij als slaaf verkocht naar een vreemd land. Daar had hij geweigerd in te gaan op de avances van de vrouw van zijn meester. De afgewezen vrouw verzon de valse beschuldiging, en zo kwam hij in de gevangenis terecht. Helaas scheen er niemand te zijn om voor Jozef te bemiddelen.

Jozef onderging onrechtvaardig lijden in „het gevangenishol”

2 Maar de God die ’rechtvaardigheid en gerechtigheid liefheeft’ keek toe (Psalm 33:5). Jehovah trad handelend op om het onrecht te herstellen door de gebeurtenissen zo te manoeuvreren dat Jozef ten slotte werd vrijgelaten. Bovendien kreeg Jozef — de man die in een „gevangenishol” was geworpen — uiteindelijk een positie waaraan grote verantwoordelijkheid en buitengewone eer verbonden was (Genesis 40:15; 41:41-43; Psalm 105:17, 18). Op het eind werd Jozef van blaam gezuiverd, en hij gebruikte zijn hoge positie ter bevordering van Gods voornemen. — Genesis 45:5-8.

3. Waarom is het niet vreemd dat wij allemaal rechtvaardig behandeld willen worden?

3 Zo’n verslag spreekt tot ons hart, nietwaar? Wie van ons heeft nooit onrecht gezien of is er nooit het slachtoffer van geweest? Ja, wij allemaal verlangen ernaar rechtvaardig en eerlijk behandeld te worden. Dit is niet vreemd, want Jehovah heeft ons met eigenschappen begiftigd die zijn eigen persoonlijkheid weerspiegelen, en gerechtigheid is een van zijn  voornaamste hoedanigheden (Genesis 1:27). Om Jehovah goed te kennen, moeten we zijn gevoel voor gerechtigheid begrijpen. Dan kunnen we zijn wonderbare wegen nog meer gaan waarderen en ertoe bewogen worden dichter tot hem te naderen.

Wat is gerechtigheid?

4. Hoe denkt men van menselijk standpunt uit bezien vaak over gerechtigheid?

4 Van menselijk standpunt uit bezien denkt men vaak dat gerechtigheid niets meer is dan het eerlijk toepassen van de wet. Het boek Right and Reason — Ethics in Theory and Practice zegt dat „gerechtigheid verband houdt met wetten, vereisten, rechten en plichten, en haar oordelen velt naar gelijkheid of verdienste”. Maar Jehovah’s gerechtigheid omvat meer dan het mechanisch opvolgen van voorschriften uit plichtsbesef.

5, 6. (a) Wat is de betekenis van de woorden in de oorspronkelijke talen die met „gerechtigheid” zijn weergegeven? (b) Wat wil het zeggen dat God rechtvaardig is?

5 De breedte en de diepte van Jehovah’s gerechtigheid kunnen beter begrepen worden door de oorspronkelijke woorden die in de bijbel worden gebruikt, te beschouwen. In de Hebreeuwse Geschriften gaat het in hoofdzaak om drie woorden. Het woord dat het vaakst met „gerechtigheid” wordt weergegeven, kan ook vertaald worden met „recht”, of „wat recht is” (Genesis 18:25). De andere twee woorden worden meestal met „rechtvaardigheid” weergegeven. In de christelijke Griekse Geschriften wordt het woord dat met „rechtvaardigheid” is vertaald, gedefinieerd als de „hoedanigheid van recht of billijk te zijn”. In wezen is er dus geen verschil tussen gerechtigheid en rechtvaardigheid. — Amos 5:24.

6 Wanneer de bijbel daarom zegt dat God rechtvaardig is, wil dit zeggen dat hij doet wat juist en eerlijk is en dat hij dat consequent doet, zonder partijdigheid (Romeinen 2:11). Het is echt ondenkbaar dat hij anders zou handelen. De getrouwe Elihu zei: „Verre zij het van de ware God wetteloos  te handelen, en van de Almachtige onrechtvaardig te handelen!” (Job 34:10) Ja, het is voor Jehovah onmogelijk „onrechtvaardig te handelen”. Waarom? Om twee belangrijke redenen.

7, 8. (a) Waarom kan Jehovah niet onrechtvaardig handelen? (b) Wat beweegt Jehovah ertoe rechtvaardig, of billijk, te zijn in zijn bemoeienissen?

7 Ten eerste is hij heilig. Zoals we in hoofdstuk 3 opmerkten, is Jehovah oneindig zuiver en oprecht. Daarom kan hij niet onrechtvaardig of onbillijk handelen. Sta er eens bij stil wat dat betekent. De heiligheid van onze hemelse Vader geeft ons alle reden om erop te vertrouwen dat hij zijn kinderen nooit slecht zal behandelen. Jezus bezat dat vertrouwen. In de laatste nacht van zijn aardse leven bad hij: „Heilige Vader, waak over hen [de discipelen] ter wille van uw naam” (Johannes 17:11). „Heilige Vader” — in de bijbel heeft die aanspreekvorm alleen betrekking op Jehovah. Dit is passend, want geen enkele menselijke vader is in heiligheid met Hem te vergelijken. Jezus had het volste vertrouwen dat zijn discipelen veilig zouden zijn in de handen van de Vader, die absoluut zuiver en rein is en volkomen afgezonderd van alle zondigheid. — Mattheüs 23:9.

8 Ten tweede is onzelfzuchtige liefde een wezenlijk kenmerk van Gods aard. Die liefde beweegt hem ertoe rechtvaardig, of billijk, te zijn in zijn bemoeienissen met anderen. Maar onrechtvaardigheid in haar vele vormen — zoals racisme, discriminatie en partijdigheid — spruit vaak voort uit hebzucht en zelfzucht, het tegenovergestelde van liefde. De bijbel verzekert ons met betrekking tot de God van liefde: „Jehovah is rechtvaardig; hij heeft rechtvaardige daden werkelijk lief” (Psalm 11:7). Jehovah zegt over zichzelf: „Ik, Jehovah, heb gerechtigheid lief” (Jesaja 61:8). Is het niet vertroostend te weten dat onze God er behagen in schept te doen wat recht, of rechtvaardig, is? — Jeremia 9:24.

 Barmhartigheid en Jehovah’s volmaakte gerechtigheid

9-11. (a) Welk verband bestaat er tussen Jehovah’s gerechtigheid en zijn barmhartigheid? (b) Hoe blijkt Jehovah’s gerechtigheid alsook zijn barmhartigheid uit de manier waarop hij met zondige mensen omgaat?

9 Jehovah’s gerechtigheid is net als elk ander facet van zijn onvergelijkelijke persoonlijkheid volmaakt, in niets tekortschietend. Mozes schreef in een lofzang op Jehovah: „De Rots, volmaakt is zijn activiteit, want al zijn wegen zijn gerechtigheid. Een God van getrouwheid, bij wie geen onrecht is; rechtvaardig en oprecht is hij” (Deuteronomium 32:3, 4). Elke uiting van Jehovah’s gerechtigheid is volmaakt — nooit te toegevend, nooit te streng.

10 Er bestaat een nauw verband tussen Jehovah’s gerechtigheid en zijn barmhartigheid. Psalm 116:5 zegt: „Jehovah is goedgunstig en rechtvaardig; en onze God is het die barmhartigheid betoont.” Ja, Jehovah is zowel rechtvaardig als barmhartig. Deze twee eigenschappen zijn niet in strijd met elkaar. Wanneer hij barmhartigheid betoont, betekent dit niet dat hij zijn gerechtigheid afzwakt, alsof die anders te strikt zou zijn. Integendeel, hij brengt de twee eigenschappen vaak tegelijkertijd, zelfs in een en dezelfde handeling, tot uiting. Beschouw eens een voorbeeld.

11 Alle mensen zijn door overerving zondig en verdienen dus de straf op de zonde — de dood (Romeinen 5:12). Maar Jehovah schept geen behagen in de dood van zondaars. Hij is „een God van daden van vergeving, goedgunstig en barmhartig” (Nehemia 9:17). Toch kan hij onrechtvaardigheid niet door de vingers zien, want hij is heilig. Hoe kan hij van nature zondige mensen dan barmhartigheid betonen? Het antwoord is te vinden in een van de kostbaarste waarheden uit Gods Woord: Jehovah’s voorziening van een losprijs tot redding van de mensheid. In hoofdstuk 14 zullen we meer over deze liefdevolle regeling te weten komen. Ze is door en door rechtvaardig en tegelijk uiterst barmhartig. Door middel van deze regeling kan Jehovah berouwvolle zondaars tedere barmhartigheid betonen  terwijl hij toch zijn maatstaven van volmaakte gerechtigheid handhaaft. — Romeinen 3:21-26.

Jehovah’s gerechtigheid is hartverwarmend

12, 13. (a) Waarom trekt Jehovah’s gerechtigheid ons tot hem? (b) Tot welke conclusie kwam David in verband met Jehovah’s gerechtigheid, en hoe kan dit ons vertroosten?

12 Jehovah’s gerechtigheid is geen ongevoelige eigenschap die ons afstoot, maar een innemende eigenschap die ons tot hem trekt. De bijbel geeft een duidelijke beschrijving van de meedogende aard van Jehovah’s gerechtigheid, of rechtvaardigheid. Laten we eens stilstaan bij enkele van de hartverwarmende manieren waarop Jehovah gerechtigheid oefent.

13 Jehovah’s volmaakte gerechtigheid beweegt hem ertoe getrouwheid en loyaliteit jegens zijn dienstknechten te tonen. De psalmist David heeft dit facet van Jehovah’s gerechtigheid uit eigen ondervinding leren kennen. Tot welke conclusie kwam David op grond van zijn eigen ervaring en zijn studie van Gods manier van handelen? Hij verklaarde: „Jehovah heeft gerechtigheid lief, en hij zal zijn loyalen niet verlaten. Tot onbepaalde tijd zullen zij stellig worden behoed” (Psalm 37:28). Wat een vertroostende verzekering! Onze God zal degenen die loyaal zijn jegens hem nooit ook maar één moment in de steek laten. We kunnen er daarom op vertrouwen dat hij ons nabij zal zijn en liefdevol voor ons zal zorgen. Zijn gerechtigheid garandeert dat! — Spreuken 2:7, 8.

14. Hoe komt Jehovah’s bezorgdheid voor misdeelden tot uiting in de Wet die hij aan Israël gaf?

14 Gods gerechtigheid is gevoelig voor de behoeften van mensen die in ellende verkeren. Jehovah’s bezorgdheid voor misdeelden komt tot uiting in de Wet die hij aan Israël gaf. In de Wet waren bijvoorbeeld speciale voorzieningen getroffen om te garanderen dat er voor wezen en weduwen werd gezorgd (Deuteronomium 24:17-21). Jehovah erkende hoe moeilijk het leven voor deze gezinnen kon zijn en daarom werd hijzelf hun vaderlijke Rechter en Beschermer, degene „die de vaderloze jongen en de weduwe recht verschaft” (Deuteronomium 10:18; Psalm  68:5). * Jehovah waarschuwde de Israëlieten dat als ze weerloze vrouwen en kinderen onrechtvaardig zouden behandelen, hij hun luide geroep beslist zou horen. Hij zei: „Mijn toorn zal inderdaad ontbranden” (Exodus 22:22-24). Hoewel toorn niet een van Jehovah’s overheersende eigenschappen is, wordt hij tot rechtvaardige verontwaardiging geprikkeld door opzettelijke daden van onrecht, vooral wanneer de slachtoffers eenvoudige, hulpeloze mensen zijn. — Psalm 103:6.

15, 16. Wat is een heel bijzonder bewijs van Jehovah’s onpartijdigheid?

15 Jehovah geeft ons ook de verzekering dat hij „niemand partijdig bejegent noch steekpenningen aanneemt” (Deuteronomium 10:17). In tegenstelling tot veel mensen die macht of invloed bezitten, laat Jehovah zich niet beïnvloeden door materiële rijkdom of uiterlijke schijn. Hij is volkomen vrij van vooroordelen of begunstiging. Sta eens stil bij een heel bijzonder bewijs van Jehovah’s onpartijdigheid. De gelegenheid om zijn ware aanbidders te worden, met eindeloos leven in het vooruitzicht, is niet beperkt tot een kleine groep bevoorrechten. Integendeel, „in elke natie is de mens die hem vreest en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor hem” (Handelingen 10:34, 35). Dit schitterende vooruitzicht staat open voor alle mensen, ongeacht hun sociale status, hun huidkleur of het land waarin ze wonen. Is dat niet het toppunt van ware gerechtigheid?

16 Er is nog een aspect van Jehovah’s volmaakte gerechtigheid dat onze aandacht en ons respect verdient: de manier waarop hij met overtreders van zijn rechtvaardige maatstaven omgaat.

Geen vrijstelling van straf

17. Leg uit waarom de onrechtvaardigheden in deze wereld Jehovah’s gerechtigheid op geen enkele manier twijfelachtig maken.

17 Sommigen vragen zich misschien af: ’Als Jehovah onrechtvaardigheid  niet door de vingers ziet, hoe kunnen we dan het onrechtvaardige lijden en de corrupte praktijken verklaren die in de wereld van vandaag zo algemeen voorkomen?’ Dergelijke onrechtvaardigheden maken Jehovah’s gerechtigheid op geen enkele manier twijfelachtig. Het vele onrecht in deze goddeloze wereld is een gevolg van de zonde die de mensen van Adam hebben geërfd. In een wereld waarin onvolmaakte mensen hun eigen zondige weg hebben gekozen, viert onrecht hoogtij — maar dat zal niet lang meer duren. — Deuteronomium 32:5.

18, 19. Waaruit blijkt dat Jehovah degenen die zijn rechtvaardige wetten moedwillig overtreden niet voor altijd zal tolereren?

18 Hoewel Jehovah degenen die oprecht tot hem naderen grote barmhartigheid betoont, zal hij een situatie die smaad op zijn heilige naam werpt niet voor altijd tolereren (Psalm 74:10, 22, 23). De God van gerechtigheid laat niet met zich spotten; hij zal opzettelijke zondaars niet beschermen tegen het ongunstige oordeel dat ze wegens hun handelwijze verdienen. Jehovah is „een God barmhartig en goedgunstig, langzaam tot toorn en overvloedig in liefderijke goedheid en waarheid, . . . maar hij zal geenszins vrijstelling van straf geven” (Exodus 34:6, 7). In overeenstemming met deze woorden heeft Jehovah het soms noodzakelijk geacht het oordeel te voltrekken aan degenen die zijn rechtvaardige wetten opzettelijk overtreden.

19 Neem bijvoorbeeld Gods bemoeienissen met het oude Israël. Zelfs toen de Israëlieten zich in het Beloofde Land hadden gevestigd, vervielen ze herhaaldelijk tot ontrouw. Hoewel hun verdorven handelwijze maakte dat Jehovah „zich gegriefd voelde”, liet hij hen niet onmiddellijk vallen (Psalm 78:38-41). In plaats daarvan gaf hij hun barmhartig de gelegenheid om hun handelwijze te veranderen. Hij deed hun het dringende verzoek: „Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar daarin dat een goddeloze zich afkeert van zijn weg en werkelijk blijft leven. Keert u af, keert u af van uw slechte wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël?” (Ezechiël 33:11) Daar Jehovah het leven als kostbaar beziet, zond  hij herhaaldelijk zijn profeten opdat de Israëlieten zich van hun slechte wegen zouden afkeren. Maar over het algemeen weigerde het volk, dat hard van hart was, te luisteren en berouw te tonen. Uiteindelijk gaf Jehovah hen in het belang van zijn heilige naam en alles waar die naam voor staat, in handen van hun vijanden. — Nehemia 9:26-30.

20. (a) Wat leren Jehovah’s bemoeienissen met Israël ons over hem? (b) Waarom is de leeuw een passend symbool van Jehovah’s gerechtigheid?

20 Jehovah’s bemoeienissen met Israël leren ons veel over hem. We leren dat zijn alziende ogen nota nemen van onrechtvaardigheid en dat hij diep geraakt wordt door wat hij ziet (Spreuken 15:3). Het is ook geruststellend te weten dat hij zoekt naar wegen om barmhartigheid te tonen wanneer daar een basis voor bestaat. Bovendien leren we dat zijn gerechtigheid nooit overhaast is. Wegens Jehovah’s geduld en lankmoedigheid trekken veel mensen ten onrechte de conclusie dat hij nooit het oordeel aan de goddelozen zal voltrekken. Maar dat is beslist niet waar, want Gods bemoeienissen met Israël leren ons ook dat Gods geduld grenzen kent. Jehovah staat pal voor rechtvaardigheid. In tegenstelling tot mensen, die er vaak voor terugdeinzen gerechtigheid te oefenen, ontbreekt het hem nooit aan de moed om op te komen voor wat juist is. Het is passend dat de leeuw, als symbool van moedige gerechtigheid,  met Gods tegenwoordigheid en troon in verband wordt gebracht (Ezechiël 1:10; Openbaring 4:7). * We kunnen er dus zeker van zijn dat hij zijn belofte om de aarde van onrecht te bevrijden, zal vervullen. Ja, zijn manier van rechtspreken kan als volgt worden samengevat: Waar nodig met gestrengheid, waar mogelijk met barmhartigheid. — 2 Petrus 3:9.

Dicht tot de God van gerechtigheid naderen

21. Wanneer we erover mediteren hoe Jehovah gerechtigheid oefent, hoe moeten we dan aan hem denken, en waarom?

21 Wanneer we erover mediteren hoe Jehovah gerechtigheid oefent, moeten we niet aan hem denken als een koele, strenge rechter die er alleen maar op uit is kwaaddoeners te veroordelen. In plaats daarvan moeten we aan hem denken als een liefdevolle maar vastberaden Vader die altijd op de best mogelijke manier met zijn kinderen omgaat. Als een billijke, rechtvaardige Vader houdt Jehovah vastberadenheid ten aanzien van wat juist is in evenwicht met teder mededogen jegens zijn aardse kinderen, die zijn hulp en vergeving nodig hebben. — Psalm 103:10, 13.

22. Welk vooruitzicht heeft Jehovah, geleid door zijn gerechtigheid, voor ons mogelijk gemaakt, en waarom handelt hij zo met ons?

22 Wat kunnen we dankbaar zijn dat Gods gerechtigheid veel meer inhoudt dan het veroordelen van kwaaddoeners! Geleid door zijn gerechtigheid heeft Jehovah voor ons een werkelijk opwindend vooruitzicht mogelijk gemaakt — volmaakt, eindeloos leven in een wereld waarin ’rechtvaardigheid zal wonen’ (2 Petrus 3:13). Onze God handelt zo met ons omdat zijn gerechtigheid naar wegen zoekt om te redden in plaats van te veroordelen. Een beter begrip van de omvang van Jehovah’s gerechtigheid trekt ons dus werkelijk tot hem! In de volgende hoofdstukken zullen we nader bekijken hoe Jehovah deze uitnemende eigenschap tentoonspreidt.

^ ¶14 Hoewel het Hebreeuwse woord voor „vaderloze jongen” mannelijk is, betekent dit beslist niet dat er geen aandacht voor meisjes bestond. Jehovah liet in de Wet een verslag opnemen over een rechterlijke beslissing waardoor de vaderloze dochters van Zelafead een erfdeel werd gewaarborgd. Die uitspraak schiep een precedent, zodat de rechten van vaderloze meisjes werden erkend. — Numeri 27:1-8.

^ ¶20 Interessant is dat Jehovah zichzelf met een leeuw vergelijkt wanneer hij het oordeel aan het ontrouwe Israël voltrekt. — Jeremia 25:38; Hosea 5:14.