Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Hoofdstuk 31

„Nadert tot God en hij zal tot u naderen”

„Nadert tot God en hij zal tot u naderen”

1-3. (a) Wat kunnen we van de wisselwerking tussen ouders en hun baby over de menselijke aard leren? (b) Welk proces komt van nature op gang wanneer iemand ons liefde betoont, en welke belangrijke vraag kunnen we onszelf stellen?

OUDERS vinden het heerlijk hun baby te zien lachen. Vaak houden ze hun gezicht heel dicht bij het kind, maken kirrende geluidjes en glimlachen nadrukkelijk. Ze willen dolgraag een reactie zien. En die reactie laat niet lang op zich wachten — er komt een kuiltje in baby’s wangen, zijn lippen krullen en er verschijnt een verrukkelijk lachje. Op zijn eigen manier lijkt die lach genegenheid uit te drukken, de ontluikende liefde van de baby als reactie op de liefde van de ouders.

2 De lach van de baby doet ons denken aan iets belangrijks in verband met de menselijke aard. Onze natuurlijke reactie op liefde is liefde. Zo zijn we nu eenmaal gemaakt (Psalm 22:9). Terwijl we opgroeien, komt ons vermogen om op liefde te reageren verder tot ontwikkeling. Misschien kun je je uit je eigen kindertijd herinneren hoe je ouders, familieleden of vrienden lieten merken dat ze van je hielden. Er nestelde zich een warm gevoel in je hart, een gevoel dat groeide en volledig tot bloei kwam toen je er iets mee ging doen: je ging op jouw beurt je liefde tonen. Vindt er eenzelfde proces plaats in je verhouding met Jehovah God?

3 De bijbel zegt: „Wat ons betreft, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft liefgehad” (1 Johannes 4:19). In Deel 1 tot en met 3 van dit boek werd je eraan herinnerd dat Jehovah God zijn kracht, zijn gerechtigheid en zijn wijsheid op een liefdevolle manier tot jouw welzijn heeft aangewend. En in Deel 4 zag je dat hij zijn liefde voor de mensheid — en voor jou persoonlijk — rechtstreeks op bijzondere manieren heeft getoond. Nu rijst er een vraag. In zekere zin is het de belangrijkste vraag  die je jezelf kunt stellen: ’Hoe zal ik op Jehovah’s liefde reageren?’

Wat het betekent God lief te hebben

4. In welk opzicht zijn mensen in verwarring gebracht ten aanzien van wat het betekent God lief te hebben?

4 Jehovah, bij wie liefde haar oorsprong vindt, weet heel goed dat liefde de enorme kracht heeft om het beste in anderen naar boven te brengen. Ondanks de aanhoudende opstandigheid van de ontrouwe mensheid heeft hij daarom het vertrouwen bewaard dat sommige mensen op zijn liefde zouden reageren. En miljoenen hebben dat inderdaad gedaan. Helaas hebben de religies van deze corrupte wereld de mensen echter in verwarring gebracht ten aanzien van wat het betekent God lief te hebben. Talloze mensen zeggen dat ze God liefhebben, maar ze schijnen te denken dat die liefde louter een gevoel is dat in woorden tot uitdrukking moet worden gebracht. Liefde voor God begint wellicht op die manier, net zoals de liefde van een baby voor zijn ouders zich misschien eerst in een glimlach uit. Bij volwassen mensen houdt liefde echter meer in.

5. Hoe definieert de bijbel liefde voor God, en waarom dient die definitie ons aan te spreken?

5 Jehovah geeft een definitie van wat het betekent hem lief te hebben. Zijn Woord zegt: „Dit betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden.” Liefde voor God moet dus in daden worden omgezet. Het is waar dat de gedachte aan gehoorzaamheid veel mensen niet aanspreekt. Maar hetzelfde vers voegt er vriendelijk aan toe: „En toch zijn [Gods] geboden geen drukkende last” (1 Johannes 5:3). Jehovah’s wetten en beginselen zijn bedoeld om ons baat te verschaffen, niet om ons te onderdrukken (Jesaja 48:17, 18). Gods Woord staat vol beginselen die ons helpen dichter tot hem te naderen. Hoe dat zo? Laten we drie aspecten van onze verhouding met God nog eens bekijken. Dit zijn communicatie, aanbidding en navolging.

 Communicatie met Jehovah

6-8. (a) Door middel waarvan kunnen we naar Jehovah luisteren? (b) Hoe kunnen we de bijbel tot leven brengen als we hem lezen?

6 Hoofdstuk 1 begon met de vraag: „Kun je je voorstellen dat je een gesprek met God hebt?” We hebben gezien dat dit niet iets denkbeeldigs was. Mozes had feitelijk zo’n gesprek. En hoe staat het met ons? Het is nu niet Jehovah’s tijd om zijn engelen te sturen om met mensen te spreken. Maar Jehovah heeft uitstekende middelen om in deze tijd met ons te communiceren. Hoe kunnen we naar Jehovah luisteren?

7 Omdat ’de gehele Schrift door God is geïnspireerd’ luisteren we naar Jehovah door zijn Woord, de bijbel, te lezen (2 Timotheüs 3:16). De psalmist gaf dienstknechten van Jehovah daarom de dringende raad er „dag en nacht” in te lezen (Psalm 1:1, 2). Dat vereist heel wat inspanning van onze kant. Maar alle inspanningen op dat gebied zijn de moeite waard. Zoals we in hoofdstuk 18 zagen, is de bijbel als een kostbare brief van onze hemelse Vader aan ons. Het lezen ervan dient dus geen routinewerk te zijn. We moeten de bijbel tot leven brengen als we hem lezen. Hoe kunnen we dat doen?

8 Maak je tijdens het lezen een voorstelling van de bijbelverslagen. Probeer de bijbelse figuren als echte mensen te zien. Doe je best om hun achtergrond, omstandigheden en motieven te begrijpen. Denk vervolgens diep na over wat je leest, en stel jezelf vragen zoals: ’Wat leert dit verslag me over Jehovah? Welke van zijn eigenschappen zie ik? Welk beginsel wil Jehovah me leren, en hoe kan ik dit beginsel in mijn leven toepassen?’ Lees, mediteer en pas toe — wanneer je dat doet, zal Gods Woord voor je tot leven komen. — Psalm 77:12; Jakobus 1:23-25.

9. Wie is „de getrouwe en beleidvolle slaaf”, en waarom is het belangrijk dat we aandachtig naar die „slaaf” luisteren?

9 Jehovah spreekt ook tot ons via „de getrouwe en beleidvolle slaaf”. Zoals Jezus heeft voorzegd, is er een kleine groep gezalfde christelijke mannen aangesteld om in deze moeilijke laatste dagen geestelijk ’voedsel te rechter tijd’ te verschaffen (Mattheüs 24:45-47). Wanneer we lectuur lezen die gemaakt  is om ons te helpen nauwkeurige kennis van de bijbel te krijgen en wanneer we christelijke vergaderingen en congressen bijwonen, worden we door die slaaf geestelijk gevoed. Omdat het Christus’ slaaf is, doen we er verstandig aan Jezus’ woorden toe te passen: „Schenkt . . . aandacht aan de wijze waarop gij luistert” (Lukas 8:18). We luisteren aandachtig omdat we de getrouwe slaaf erkennen als een van Jehovah’s middelen om met ons te communiceren.

10-12. (a) Waarom is het gebed een schitterende gave van Jehovah? (b) Hoe kunnen we bidden op een manier die Jehovah behaagt, en waarom kunnen we het vertrouwen hebben dat hij onze gebeden waardeert?

10 Maar wat valt er over communicatie met God te zeggen? Kunnen we met Jehovah spreken? Het is een ontzag inboezemende gedachte. Als je zou proberen de machtigste regeerder in je land te benaderen om over een persoonlijke aangelegenheid te praten, hoeveel kans van slagen zou je dan hebben? In sommige gevallen zou alleen al een poging daartoe gevaarlijk kunnen zijn! In de tijd van Esther en Mordechai zou iemand die de Perzische monarch benaderde zonder door hem te zijn uitgenodigd, ter dood gebracht kunnen worden (Esther 4:10, 11). Stel je nu eens voor dat je voor de Soevereine Heer van het universum verschijnt, in vergelijking met wie zelfs de machtigste mensen „als sprinkhanen zijn” (Jesaja 40:22). Dienen we ons te bevreesd te voelen om hem te benaderen? Beslist niet!

11 Jehovah heeft in een voor iedereen toegankelijk en toch eenvoudig middel voorzien om hem te benaderen — het gebed. Zelfs een heel jong kind kan in de naam van Jezus in geloof tot Jehovah bidden (Johannes 14:6; Hebreeën 11:6). Maar het gebed stelt ons ook in staat onze diepste, intiemste gedachten en gevoelens — zelfs de pijnlijke gevoelens die we moeilijk kunnen verwoorden — over te brengen (Romeinen 8:26). Het heeft geen nut te proberen indruk op Jehovah te maken door welsprekende, bloemrijke woorden of door lange, breedsprakige gebeden (Mattheüs 6:7, 8). Anderzijds stelt Jehovah geen grenzen aan de lengte van onze gebeden, en ook bepaalt hij niet hoe vaak we met hem mogen spreken. Zijn Woord nodigt  ons zelfs uit om „zonder ophouden” te bidden. — 1 Thessalonicenzen 5:17.

12 Bedenk dat alleen Jehovah de „Hoorder van het gebed” wordt genoemd, en hij luistert met oprechte empathie (Psalm 65:2). Duldt hij de gebeden van zijn getrouwe dienstknechten alleen maar? Nee, hij schept er werkelijk behagen in. Zijn Woord vergelijkt deze gebeden met reukwerk, dat als het gebrand wordt een welriekende, rustig stemmende rook opzendt (Psalm 141:2; Openbaring 5:8; 8:4). Is het niet vertroostend te bedenken dat onze oprechte gebeden eveneens opstijgen en de Soevereine Heer behagen? Als je dus dicht tot Jehovah wilt naderen, bid dan nederig tot hem en doe dat vaak, elke dag. Stort je hart voor hem uit; houd niets verborgen (Psalm 62:8). Deel je zorgen, je vreugden, je dankzeggingen en je lofprijzingen met je hemelse Vader. Daardoor zal de band tussen jou en hem steeds sterker worden.

Jehovah aanbidden

13, 14. Wat betekent het Jehovah te aanbidden, en waarom is het passend dat we dat doen?

13 Als we met Jehovah God communiceren, luisteren en praten we niet gewoon zoals we dat met een vriend of familielid zouden doen. Feitelijk aanbidden we Jehovah en schenken hem de eerbiedige achting die hij zo rijkelijk verdient. De ware aanbidding is ons hele leven. Ze is de manier waarop we Jehovah onze onverdeelde liefde en toewijding tonen en ze verenigt al Jehovah’s getrouwe schepselen in de hemel en op aarde. De apostel Johannes hoorde in een visioen een engel het volgende gebod verkondigen: „Aanbidt . . . Degene die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” — Openbaring 14:7.

14 Waarom dienen we Jehovah te aanbidden? Denk eens aan de eigenschappen die we hebben besproken, zoals heiligheid, macht, kracht, zelfbeheersing, gerechtigheid, moed, barmhartigheid, wijsheid, nederigheid, liefde, mededogen, loyaliteit en goedheid. We hebben gezien dat Jehovah het toppunt, de hoogst mogelijke maatstaf, van elke kostbare eigenschap vertegenwoordigt.  Wanneer we het geheel van zijn eigenschappen proberen te begrijpen, bemerken we dat hij veel meer is dan een groot, bewonderenswaardig Persoon. Hij is overweldigend glorierijk, oneindig hoger dan wij (Jesaja 55:9). Jehovah is ontegenzeglijk onze rechtmatige Soeverein, en hij verdient onze aanbidding beslist. Maar hoe moeten we Jehovah aanbidden?

15. Hoe kunnen we Jehovah „met geest en waarheid” aanbidden, en welke gelegenheid bieden christelijke vergaderingen ons?

15 Jezus zei: „God is een Geest, en wie hem aanbidden, moeten hem met geest en waarheid aanbidden” (Johannes 4:24). Om God „met geest” te aanbidden, moeten we zijn geest hebben en ons erdoor laten leiden. Onze aanbidding moet ook in overeenstemming zijn met de waarheid, de nauwkeurige kennis uit Gods Woord. Telkens wanneer we met medegelovigen bijeenkomen, hebben we een kostbare gelegenheid om Jehovah „met geest en waarheid” te aanbidden (Hebreeën  10:24, 25). Wanneer we lofliederen voor Jehovah zingen, ons in gebed tot hem verenigen en naar besprekingen van zijn Woord luisteren en eraan deelnemen, brengen we in zuivere aanbidding liefde voor hem tot uiting.

Christelijke vergaderingen zijn vreugdevolle gelegenheden om Jehovah te aanbidden

16. Wat is een van de grootste geboden die ware christenen zijn opgelegd, en waarom voelen we ons gedrongen het te gehoorzamen?

16 We aanbidden Jehovah ook wanneer we met anderen over hem spreken en hem in het openbaar loven (Hebreeën 13:15). Ja, het prediken van het goede nieuws van Jehovah’s koninkrijk is een van de grootste geboden die ware christenen zijn opgelegd (Mattheüs 24:14). We gehoorzamen graag omdat we Jehovah liefhebben. Wanneer we bedenken hoe „de god van dit samenstel van dingen”, Satan de Duivel, „de geest van de ongelovigen heeft verblind” door boosaardige leugens over Jehovah te verbreiden, verlangen we er dan niet naar om als Getuigen voor onze God op te treden en die laster te weerleggen? (2 Korinthiërs 4:4; Jesaja 43:10-12) En wanneer we over Jehovah’s schitterende eigenschappen nadenken, voelen we dan niet het verlangen in ons opkomen om anderen over hem te vertellen? Er is werkelijk geen groter voorrecht dan anderen te helpen onze hemelse Vader te leren kennen en liefhebben zoals wij.

17. Wat omvat onze aanbidding van Jehovah, en waarom moeten we in rechtschapenheid aanbidden?

17 Onze aanbidding van Jehovah omvat nog meer. Ze raakt elk facet van ons leven (Kolossenzen 3:23). Als we Jehovah echt als onze Soevereine Heer aanvaarden, zullen we in alles proberen zijn wil te doen — in ons gezinsleven, op ons werk, in onze omgang met anderen en in onze vrije tijd. We zullen ons best doen om Jehovah „met een onverdeeld hart”, in rechtschapenheid, te dienen (1 Kronieken 28:9). Een dergelijke aanbidding laat geen ruimte voor een verdeeld hart of een dubbelleven — de huichelarij van iemand die doet alsof hij Jehovah dient, terwijl hij in het geheim ernstige zonden bedrijft. Rechtschapenheid maakt zo’n huichelachtig leven onmogelijk; liefde maakt het weerzinwekkend. Godvruchtige vrees zal eveneens een hulp zijn. De bijbel brengt een dergelijke eerbied in  verband met voortdurende vertrouwelijke omgang met Jehovah. — Psalm 25:14.

Jehovah navolgen

18, 19. Waarom is het reëel te denken dat gewone, onvolmaakte mensen Jehovah God kunnen navolgen?

18 Elk deel van dit boek werd afgesloten met een hoofdstuk over de wijze waarop we „navolgers van God, als geliefde kinderen” kunnen worden (Efeziërs 5:1). Het is heel belangrijk in gedachte te houden dat we, ook al zijn we onvolmaakt, de volmaakte manier waarop Jehovah zijn macht en kracht gebruikt, gerechtigheid oefent, in wijsheid handelt en liefde toont, werkelijk kunnen navolgen. Hoe weten we dat het echt mogelijk is de Almachtige na te volgen? Bedenk dat de betekenis van Jehovah’s naam ons leert dat hij zich maakt tot wat hij maar verkiest om zijn beloften te vervullen. We worden terecht met ontzag vervuld door dat vermogen, maar ligt het volkomen buiten ons bereik? Nee.

19 We zijn naar Gods beeld gemaakt (Genesis 1:26). Daarom is de mens anders dan enig ander schepsel op aarde. We worden niet louter door instinct, door onze genetische opbouw of door factoren in onze omgeving geleid. Jehovah heeft ons een kostbare gave geschonken — een vrije wil. Ondanks onze beperkingen en onvolmaaktheden zijn we vrij om te kiezen wat we willen worden. Wil je een liefdevol, wijs, rechtvaardig iemand worden die zijn macht en kracht goed gebruikt? Dankzij de hulp van Jehovah’s geest kun je zo iemand worden! Denk eens aan het goede dat je daardoor tot stand zult brengen.

20. Wat voor goeds brengen we tot stand wanneer we Jehovah navolgen?

20 Je zult je hemelse Vader behagen en zijn hart verheugen (Spreuken 27:11). Je kunt Jehovah zelfs ’volledig behagen’, want hij begrijpt je beperkingen (Kolossenzen 1:9, 10). En terwijl je als navolger van je geliefde Vader goede eigenschappen blijft ontwikkelen, zul je met een groot voorrecht gezegend worden. In een duistere, van God vervreemde wereld zul je een  lichtdrager zijn (Mattheüs 5:1, 2, 14). Je zult eraan meehelpen iets van Jehovah’s glorierijke persoonlijkheid hier op aarde te weerspiegelen. Wat een eer!

„Nadert tot God en hij zal tot u naderen”

Nader steeds dichter tot Jehovah

21, 22. Welke nooit eindigende reis ligt voor allen die Jehovah liefhebben in het verschiet?

21 De eenvoudige aansporing in Jakobus 4:8 is meer dan een doel. Het is een reis. Zolang we getrouw blijven, zal die reis nooit eindigen. We zullen er nooit mee ophouden steeds dichter tot Jehovah te naderen, een steeds hechtere band met hem aan te kweken. Er zal immers altijd meer over hem te leren zijn. We moeten niet denken dat dit boek ons alles heeft geleerd wat er over Jehovah te weten valt. We hebben er nog maar nauwelijks een begin mee gemaakt alles te bespreken wat de bijbel over onze God zegt! En zelfs de bijbel vertelt ons niet alles wat er over Jehovah te weten valt. De apostel Johannes veronderstelde dat als alles wat Jezus tijdens zijn aardse bediening heeft gedaan, op schrift gesteld zou worden, „de wereld zelf de geschreven boekrollen niet zou kunnen bevatten” (Johannes 21:25). Als dat over de Zoon gezegd kan worden, hoeveel te meer dan over de Vader!

 22 Zelfs als we eeuwig leven, raken we nooit uitgeleerd over Jehovah (Prediker 3:11). Denk daarom eens aan het vooruitzicht dat we hebben. Na honderden, duizenden, miljoenen, zelfs miljarden jaren te hebben geleefd, zullen we veel meer over Jehovah God weten dan nu. Maar we zullen nog steeds het gevoel hebben dat er nog talloze schitterende dingen te leren zijn. We zullen ernaar verlangen meer te leren, want we zullen altijd redenen hebben om in te stemmen met de psalmist, die zong: „Het naderen tot God is goed voor mij” (Psalm 73:28). Eeuwig leven zal onvoorstelbaar rijk en afwisselend zijn — en het feit dat we steeds dichter tot Jehovah naderen zal altijd het meest lonende ervan zijn.

23. Waartoe word je aangemoedigd?

23 Reageer nu op Jehovah’s liefde door hem met heel je hart, ziel, verstand en kracht lief te hebben (Markus 12:29, 30). Laat je liefde loyaal en standvastig zijn. Mogen de beslissingen die je dagelijks neemt, van de kleinste tot de grootste, alle hetzelfde grondbeginsel weerspiegelen — dat je altijd het pad zult kiezen dat je naar een sterkere band met je hemelse Vader leidt. Nader bovenal steeds dichter tot Jehovah, en moge hij steeds dichter tot jou naderen — tot in alle eeuwigheid!