Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 9

Lessen van Messias de Leider

Lessen van Messias de Leider

GOD voorzei dat hij de Messias als Leider voor alle volken zou aanstellen. God weet wat voor leider we echt nodig hebben en kiest de beste uit. Wat voor Leider bleek de Messias te zijn? Een indrukwekkend generaal? Een bekwaam politicus? Een wijs filosoof? Volgens de Heilige Schrift was de Messias een heel bijzondere profeet — Jezus Christus (Mattheüs 23:10).

God zorgde ervoor dat Jezus volmaakt geboren werd, heilig. En Jezus weerstond elke poging van Satan om hem te verderven. In woord en daad weerspiegelde Jezus vlekkeloos de volmaakte manier waarop God zijn macht gebruikt, net als zijn gerechtigheid, wijsheid en liefde. Wat kunnen we van Jezus’ voorbeeld leren?

Jezus hielp anderen onzelfzuchtig

Hij gebruikte de kracht die hij van God kreeg om anderen te helpen. Jezus gaf echt om mensen, en hij gebruikte zijn kracht onzelfzuchtig om in hun behoeften te voorzien. „Ik heb medelijden met de schare, want zij (...) hebben niets te eten”, zei hij (Markus 8:2). Daarna zorgde Jezus door een wonder dat de grote menigte die naar hem was komen luisteren te eten kreeg.

Jezus reisde ook rond, waarbij hij onderwees en „elke soort van kwaal en elk soort van gebrek onder het volk genas” (Mattheüs 4:23). Het is te begrijpen dat grote aantallen mensen hem volgden, en „de gehele schare deed pogingen hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit die hen allen genas” (Lukas 6:19). Van Jezus kon gezegd worden dat hij „niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs in ruil voor velen” (Mattheüs 20:28). * Hoeveel menselijke leiders hebben zo’n zelfopofferende instelling?

Jezus hield van kinderen

Hij weerspiegelde Gods gerechtigheid. Jezus hield zich aan de letter en de geest van Gods wet. Zoals in de Schrift was voorzegd, zei hij in feite: „In het doen van uw wil, o mijn God, heb ik behagen geschept, en uw wet is in mijn inwendige delen” (Psalm 40:8). Jezus behandelde iedereen — rijk en arm, man en vrouw, kind en volwassene — met respect en onpartijdigheid, zoals God ook doet. Op een dag hielden Jezus’ discipelen ouders tegen die hun kinderen naar Jezus wilden brengen. Maar Jezus zei: „Laat de jonge kinderen bij mij komen; tracht niet hen tegen te houden, want aan hen die zijn zoals zij, behoort het koninkrijk Gods toe” (Markus 10:14).

Hij toonde wijsheid die van God kwam. Jezus begreep mensen goed. „Hij wist zelf wat er in de mens was” (Johannes 2:25). Toen Jezus’ vijanden mannen stuurden om hem te arresteren, gaven zelfs zij toe: „Nooit heeft iemand anders op deze wijze gesproken.” Hoe kwam Jezus aan zijn wijsheid? Hij lichtte toe: „Wat ik leer, is niet van mij, maar behoort hem toe die mij heeft gezonden” (Johannes 7:16, 46).

Jezus maakte vol medeleven de zieken gezond

 Hij weerspiegelde Gods liefde. Jezus voelde ook met mensen mee. Een man die „overdekt was met melaatsheid” smeekte hem: „Heer, als u het alleen maar wilt, kunt u mij rein maken.” Door medelijden bewogen „strekte hij [Jezus] zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ’Ik wil het. Word rein.’ En onmiddellijk verdween de melaatsheid bij hem” (Lukas 5:12, 13; Markus 1:41, 42). Jezus wilde echt graag het lijden van die arme man verlichten.

Geeft Jezus ook om u? Jezus zelf antwoordt: „Komt tot mij, allen die zwoegt en zwaar beladen zijt, en ik zal u verkwikken. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtaardig en ootmoedig van hart, en gij zult verkwikking vinden voor uw ziel” (Mattheüs 11:28, 29).

Jezus is de beste Leider die we kunnen hebben. Als onze Leider dringt hij er bij ons op aan: „Leert van mij.” Zult u op die hartelijke uitnodiging ingaan? Dan zult u een gelukkig leven hebben.

^ ¶6 Zie voor een bespreking van de losprijs hfst. 5 van het boek Wat leert de bijbel echt?