Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 5

Gods onovertroffen eigenschappen

Gods onovertroffen eigenschappen

DE Heilige Schrift laat zien welke prachtige eigenschappen God heeft, waardoor we hem kunnen leren kennen. De Schrift zegt bijvoorbeeld dat macht, gerechtigheid, wijsheid en liefde zijn vier belangrijkste eigenschappen zijn. We gaan ze een voor een bespreken.

Onbeperkt in macht

Gods kracht is indrukwekkend

Jehovah zei tegen Abraham: „Ik ben God de Almachtige” (Genesis 17:1). Zijn macht of kracht is onvergelijkelijk, onbeperkt en onuitputtelijk. Met zijn kracht heeft God het hele universum geschapen.

God maakt nooit misbruik van zijn macht. Hij gebruikt die altijd op een beheerste en doelbewuste manier. Hij brengt het gebruik van zijn macht volmaakt in evenwicht met zijn gerechtigheid, wijsheid en liefde.

Jehovah gebruikt zijn macht onbaatzuchtig voor zijn getrouwe aanbidders. „Zijn ogen gaan de gehele aarde rond om zijn sterkte te tonen ten behoeve van hen wier hart onverdeeld is jegens hem” (2 Kronieken 16:9). Voelt u zich niet aangetrokken tot deze machtige en toch zorgzame God?

Een God van gerechtigheid

„Jehovah heeft gerechtigheid lief” (Psalm 37:28). Hij doet altijd wat juist en eerlijk is volgens zijn eigen volmaakte norm.

God discrimineert niet

God haat onrecht. Hij is een God „die niemand partijdig bejegent noch steekpenningen aanneemt” (Deuteronomium 10:17). Hij is tegen mensen die anderen onderdrukken, en hij komt op voor de kwetsbaren, zoals elke „weduwe of vaderloze jongen” (Exodus 22:22). God behandelt iedereen zonder vooroordeel, omdat hij „niet partijdig is, maar in elke natie is de mens die hem vreest en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor hem” (Handelingen 10:34, 35).

Jehovah’s gerechtigheid is volmaakt in evenwicht. Hij is nooit te toegeeflijk en nooit te streng. Hij straft onberouwvolle zondaars maar is barmhartig voor mensen die berouw hebben. „Jehovah is barmhartig en goedgunstig, langzaam tot toorn en overvloedig in liefderijke goedheid. Hij zal niet voor altijd aanmerkingen blijven maken, noch zal hij tot onbepaalde tijd gebelgd blijven. Hij heeft ons zelfs niet naar onze zonden gedaan, noch naar onze dwalingen over ons gebracht wat wij verdienen” (Psalm 103:8-10). En de getrouwe daden van zijn loyale aanbidders onthoudt God en beloont hij.  Een God die zo rechtvaardig is, wekt beslist vertrouwen!

Een God van wijsheid

De Heilige Schrift bevat Gods wijsheid

Jehovah is de Bron van alle wijsheid. „O de diepte van Gods rijkdom en wijsheid en kennis!” (Romeinen 11:33) Zijn wijsheid is onvergelijkelijk en oneindig.

Gods wijsheid is duidelijk te zien in zijn schepping. De psalmist zei vol bezieling: „Hoe talrijk zijn uw werken, o Jehovah! Gij hebt ze alle in wijsheid gemaakt” (Psalm 104:24).

Gods wijsheid blijkt ook uit de Heilige Schrift. Koning David schreef: „De vermaning van Jehovah is betrouwbaar, de onervarene wijs makend” (Psalm 19:7). Stel u voor: u kunt een beroep doen op Gods onbegrensde wijsheid! Zult u daar gebruik van maken?

„God is liefde”

Jehovah’s belangrijkste eigenschap is liefde. „God is liefde”, staat in de Schrift (1 Johannes 4:8). Hij laat zich bij alles wat hij doet door liefde motiveren en leiden.

 God toont zijn liefde voor ons op oneindig veel manieren. Hij geeft goede dingen, „door u regens vanuit de hemel en vruchtbare tijden te geven, door uw hart overvloedig met voedsel en vrolijkheid te vervullen” (Handelingen 14:17). „Elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt van boven, want het daalt neer van de Vader der hemelse lichten” (Jakobus 1:17). Via de Schrift, een geschenk dat van onschatbare waarde is, onthult God de waarheid over zichzelf en leert hij ons zijn liefdevolle wetten en beginselen. „Uw woord is waarheid”, zei Jezus in een gebed (Johannes 17:17).

Gods wijsheid in de schepping vervult ons met ontzag

God helpt ons ook bij onze problemen. „Werp uw last op Jehóvah, en hijzelf zal u schragen. Nooit zal hij toelaten dat de rechtvaardige wankelt” (Psalm 55:22). Hij vergeeft onze zonden. „Gij, o Jehovah, zijt goed en vergevensgezind; en de liefderijke goedheid jegens allen die u aanroepen, is overvloedig” (Psalm 86:5). En hij biedt ons zelfs eeuwig leven aan. „Hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn” (Openbaring 21:4). Wat is uw reactie op Gods liefde? Voelt u ook liefde voor hem?

Bouw een hechte band met God op

Door te bidden en over Gods eigenschappen na te denken krijgt u een hechtere band met hem

God wil dat u hem goed leert kennen. Zijn Woord geeft de dringende raad: „Nadert tot God en hij zal tot u naderen” (Jakobus 4:8). God noemde de getrouwe profeet Abraham „mijn vriend” (Jesaja 41:8). Jehovah wil dat ook u zijn vriend bent.

Hoe meer u over God leert, hoe hechter uw band met hem zal worden en hoe gelukkiger u zult zijn. „Gelukkig is de man” wiens „lust is in de wet van Jehovah, en in diens wet leest hij dag en nacht met gedempte stem” (Psalm 1:1, 2). Blijf daarom de Heilige Schrift bestuderen. Mediteer over Gods eigenschappen en daden. Laat zien dat u van God houdt door toe te passen wat u leert. „Dit betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden; en toch zijn zijn geboden geen drukkende last” (1 Johannes 5:3). Bid daarom net als de psalmist: „Maak mij úw wegen bekend, o Jehovah; leer mij úw paden. Doe mij in uw waarheid wandelen” (Psalm 25:4, 5). U zult merken dat God „niet ver is van een ieder van ons” (Handelingen 17:27).