Wat is de boodschap van de Bijbel?

Wat is de boodschap van de Bijbel?

Waarom de Bijbel onderzoeken?

Enkele nuttige feiten over de Bijbel, het populairste boek ter wereld.

DEEL 1

De Schepper geeft de mens een paradijs

Hoe beschrijft de Bijbel de schepping van de mens? Welke geboden gaf God het eerste mensenpaar?

DEEL 2

Het paradijs gaat verloren

Welke basis voor hoop gaf God toen hij Adam en Eva ter verantwoording riep?

DEEL 3

Mensen overleven de zondvloed

Hoe verspreidde slechtheid zich over de aarde? Hoe bewees Noach dat hij God trouw was?

DEEL 4

God sluit een verbond met Abraham

Waarom verhuisde Abraham naar Kanaän? Welk verbond sloot Jehovah met Abraham?

DEEL 5

God zegent Abraham en zijn familie

Wat leerde Jehovah ons toen hij Abraham vroeg Isaäk te offeren? Wat voorspelde Jakob voordat hij stierf?

DEEL 6

Job blijft God trouw

Hoe laat het boek van Job zien dat alle mensen en engelen kunnen bijdragen aan de rechtvaardiging van Gods soevereiniteit?

DEEL 7

God bevrijdt de Israëlieten

Hoe werd Mozes door God gebruikt om de Israëlieten uit slavernij in Egypte te bevrijden? Wat was de reden voor de paschaviering?

DEEL 8

Het volk Israël trekt Kanaän binnen

Waarom spaarde Jehovah Rachab en haar familie in Jericho toen de Israëlieten Kanaän binnentrokken?

DEEL 9

De Israëlieten vragen om een koning

Toen de Israëlieten om een koning vroegen, koos Jehovah Saul. Waarom verving Jehovah koning Saul door David?

DEEL 10

De wijze koning Salomo

Wat zijn enkele voorbeelden van Salomo’s wijsheid? Wat was het gevolg toen hij Jehovah de rug toekeerde?

DEEL 11

Geïnspireerde liederen die vertroostend en leerzaam zijn

Welke psalmen tonen aan hoe God degenen die hem liefhebben helpt en vertroost? Wat vertelde de koning in Hooglied?

DEEL 12

Van God afkomstige levenswijsheden

De geïnspireerde raad in Spreuken en Prediker biedt praktische leiding en vergroot ons vertrouwen in God.

DEEL 13

Goede en slechte koningen

Waarom viel Israël in twee koninkrijken uiteen?

DEEL 14

God spreekt via zijn profeten

Wat voor boodschappen brachten Gods profeten over? Vier thema’s waarover ze spraken.

DEEL 15

Een profeet in ballingschap ontvangt visioenen van de toekomst

Wat kwam Daniël te weten over de Messias en Gods Koninkrijk?

DEEL 16

De komst van de Messias

Hoe gebruikte Jehovah engelen en Johannes de Doper om Jezus aan te wijzen als de Messias? Hoe maakte Jehovah duidelijk dat zijn Zoon de Messias was?

DEEL 17

Jezus onderwijst over Gods koninkrijk

Wat was thema van Jezus’ predikingswerk? Hoe toonde hij dat hij op basis op liefde en rechtvaardigheid zou regeren?

DEEL 18

Jezus verricht wonderen

Wat laten Jezus’ wonderen zien over zijn macht en zijn toekomstige bestuur over de aarde?

DEEL 19

Jezus spreekt een verreikende profetie uit

Wat is de betekenis van het teken dat Jezus zijn apostelen gaf?

DEEL 20

Jezus Christus wordt ter dood gebracht

Welke nieuwe viering stelde Jezus in voordat hij werd verraden en aan de paal werd genageld?

DEEL 21

Jezus leeft!

Hoe ontdekten Jezus’ volgelingen dat God hem had opgewekt?

DEEL 22

De apostelen prediken moedig

Wat gebeurde er tijdens het pinksterfeest? Hoe reageerden vijanden op de prediking van Jezus’ volgelingen?

DEEL 23

Het goede nieuws wordt verbreid

Wat gebeurde er nadat Paulus een man in Lystra had genezen? Hoe kwam Paulus in Rome terecht?

DEEL 24

Paulus schrijft aan de gemeenten

Welke richtlijnen gaf Paulus over het goed organiseren van de gemeente? Wat zei hij over het beloofde zaad?

DEEL 25

Raad over geloof, gedrag en liefde

Hoe kan een christen geloof tonen? Hoe laat iemand zien dat hij echt van God houdt?

DEEL 26

De aarde wordt een paradijs!

Hoe rondt het boek Openbaring de boodschap van de Bijbel af?

De boodschap van de Bijbel: Een overzicht

Hoe onthulde Jehovah geleidelijk dat Jezus de Messias zou zijn, degene die van de aarde weer een paradijs zou maken?

Tijdbalk van de Bijbel

Een tijdbalk van de Bijbelse geschiedenis, van 4026 v.Chr. tot circa 100 n.Chr.