Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De Koning strijdt te Armageddon

De Koning strijdt te Armageddon

Hoofdstuk 17

De Koning strijdt te Armageddon

1, 2. Wat hebben mensen van de wereld over Armageddon gezegd?

TOEN de Tweede Wereldoorlog ten einde liep, zei de Amerikaanse generaal Douglas MacArthur: „Mensen zoeken al vanaf het begin van de tijd naar vrede. . . . Militaire allianties, machtsbalansen en volkenbonden hebben alle op hun beurt gefaald, zodat de enige weg die overblijft, de smeltkroes van de oorlog is. De uiterst vernietigende kracht van oorlog maakt dat wij niet meer voor oorlog kunnen kiezen. Wij hebben onze laatste kans gehad. Indien wij niet een of ander groter en onpartijdiger systeem bedenken, zal Armageddon aan onze deur staan.”

2 Hoe stonden de natiën er zo’n 35 jaar later voor met betrekking tot deze „laatste kans”? In de Londense Times stond onder de kop „Westduitsers vrezen Armageddon” het volgende: „Het spook der oorlog waart weer rond in West-Duitsland daar de internationale situatie onverbiddelijk uit de hand schijnt te lopen.” En in een artikel dat getiteld was „Wereld op de rand van duisternis”, vroeg de redacteur van de Miami Herald (VS) zijn lezers of het tot hen was doorgedrongen „dat Armageddon niet slechts een allegorie is waarover [men] in de bijbel leest, maar een realiteit”, waaraan hij toevoegde: „Men hoeft nog niet eens zo erg snugger te zijn om de rampspoedige gebeurtenissen van de afgelopen paar jaar bij elkaar te voegen en te zien dat de wereld zich op een drempel van grote historische betekenis bevindt. . . . Ze zal voorgoed een verandering brengen in de manier waarop mensen leven.”

3, 4. Hoe beziet de bijbel Armageddon anders?

3 Ja, de mensheid bevindt zich op de drempel van grote veranderingen. Maar staan wij thans voor Armageddon? Wat wordt met Armageddon bedoeld?

4 Het is interessant dat Armageddon iets anders is dan wat de meeste mensen denken. De bijbel beschrijft de oorlog te Armageddon namelijk niet als een catastrofale oorlog tussen aardse natiën of blokken van natiën, maar als „de oorlog van de grote dag van God de Almachtige”. Het is Gods oorlog tegen „de koningen van de gehele bewoonde aarde” — dat wil zeggen, de heersers die weigeren zich te onderwerpen wanneer Gods koninkrijk ’komt’ om zijn wil op aarde te doen geschieden (Psalm 2:6-12; Daniël 2:44). Het is de grote door God bewerkte vernietiging van goddeloze natiën en mensen ten einde de weg te banen voor de vredige duizendjarige regering van de Messías. — Openbaring 16:14, 16; Psalm 46:8, 9; 145:20; Joël 3:9-17; Nahum 1:7-9.

WAT AAN DE OORLOG VOORAFGAAT

5. Hoe kunnen wij de identiteit vaststellen van de „grote hoer” uit Openbaring 17?

5 In de hoofdstukken 16 tot 18 van het boek Openbaring wordt ons veel verteld over de ontwikkelingen op aarde die onmiddellijk aan de oorlog te Armageddon voorafgaan. In de loop van de profetie wordt de uitnodiging gedaan: „Kom, ik zal u het oordeel tonen over de grote hoer, die zit op vele wateren.” Deze „grote hoer” wordt later voor ons geïdentificeerd als „Babylon de Grote, de moeder van de hoeren en van de walgelijkheden der aarde”. Net als het oude Babylon, dat aan beide oevers van de rivier de Eufraat lag, de „moeder” werd van het mystieke religieuze stelsel dat zich vanuit Babylon over de gehele aarde verbreidde, zo is „Babylon de Grote” in deze tijd het wereldrijk van valse religie dat een zeer schadelijke, geestelijke heerschappij over „volken en scharen en natiën en talen” uitoefent (Openbaring 17:1, 5, 15). Het omvat de duizenden grote en kleine, „christelijke” en niet-christelijke, religieuze sekten die de ware God, Jehovah, niet erkennen en dienen.

6. Naar welke gebeurtenis die aan het oude Babylon doet denken, verwijst Openbaring 16?

6 Als voorspel van de oorlog te Armageddon wordt ons een engel getoond die een schaal „van de toorn van God” uitgiet. Waarop? „Op de grote rivier de Eufraat, en haar water droogde op, opdat de weg bereid zou worden voor de koningen van de opgang der zon” (Openbaring 16:1, 12). Ruim 600 jaar voordat de apostel Johannes die profetie optekende, veroverden de koningen Daríus van Medië en Cyrus van Perzië het land Babylon vanuit het oosten. Onder dekking van de nacht verlegde Cyrus de loop van de Eufraat door de wateren via andere kanalen af te voeren, en toen de wateren waren gezakt, liet hij zijn leger over de rivierbedding de stad binnentrekken. In één nacht, terwijl Babylons heersers en edelen Jehovah in een dronkemansorgie lasterden, werd die grote stad omvergeworpen. — Daniël 5:1-4, 30, 31.

7. Welke hedendaagse parallel zien wij thans?

7 Zien wij een hedendaagse parallel hiervan? Ja inderdaad! De tijd is gekomen waarop God aan „Babylon de Grote”, en vooral aan haar „dochter”-organisaties van de christenheid, het oordeel zal voltrekken. De afval en bloedschuld van de christenheid hebben nu het toppunt bereikt! (Openbaring 18:24; Jeremia 51:12, 13) In de laatste tijd zijn de „wateren”, of „volken” die haar religie vroeger ondersteunden, aan het zakken. De steun die de religie ontvangt, droogt op, daar veel mensen zich tot de leringen van Darwin, Marx, Lenin en Mao wenden. Ook hebben de mensen thans, zoals met betrekking tot de „laatste dagen” is geprofeteerd, „meer liefde voor genoegens dan liefde voor God”. — 2 Timótheüs 3:1, 4.

8. (a) Aan welke oproep hebben rechtgeaarde mensen gehoor gegeven? (b) Hoe laat de toestand van de valse religie zich thans met die van de ware religie vergelijken?

8 De „wateren” zijn mede gezakt doordat rechtgeaarde mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep die vanuit de hemel met betrekking tot „Babylon de Grote” weerklinkt:

„Gaat uit van haar, mijn volk, indien gij niet met haar in haar zonden wilt delen, en indien gij geen deel van haar plagen wilt ontvangen” (Openbaring 18:4).

Het wereldrijk van valse religie, en vooral de christenheid, betreurt het dat kerkgebouwen gesloten worden, kerkbanken leeg zijn en het aantal priesters en nonnen afneemt. Degenen daarentegen die zich nu aan de zijde scharen van de Grotere Daríus, Jehovah God, en de Grotere Cyrus, Christus Jezus, gaan een schitterende geestelijke voorspoed binnen. Bevindt u zich onder hen?

DE HOER SPELEN

9, 10. (a) Welk vreeswekkende „beest” verschijnt in deze „laatste dagen”? (b) Hoe werd in een openbare lezing die in 1942 werd gehouden, de identiteit van het „beest” vastgesteld en zijn levensloop beschreven?

9 Hoewel „Babylon de Grote” belijdt aan God toe te behoren, heeft ze altijd politieke connecties gehad, en in deze zin ’hebben de koningen der aarde hoererij met haar bedreven’. Maar nu, in „de laatste dagen”, ziet zij haar kans schoon! Hoe dat zo? Ah, daar verschijnt „een scharlakengekleurd wild beest”. Wat zou dit voor een „beest” kunnen zijn? Ongetwijfeld heeft het betrekking op de politieke natiën der aarde, want deze worden in de bijbel zo dikwijls onder het symbool van ’beesten’ aangeduid (Openbaring 13:1-4, 11-15; Daniël 7:3-8, 17-25; 8:5-8, 20-22). Maar hier hebben wij met een samengesteld „beest” te doen, want dit vreeswekkende dier heeft „zeven koppen en tien horens”. — Openbaring 17:3.

10 Welk samengestelde „beest” is in deze „laatste dagen” verschenen, en welke rol heeft het op het wereldtoneel gespeeld? Op een internationaal congres dat in 1942 door Jehovah’s Getuigen werd gehouden, werd in de openbare lezing getiteld „Vrede — Is hij van blijvende duur?” de aandacht gevestigd op de profetie uit Openbaring 17:7, 8. De spreker, N. H. Knorr, de toenmalige president van het Wachttorengenootschap, identificeerde „het wilde beest dat . . . was” als de Volkenbond, die in 1920 werd opgericht. Maar nu, in dat oorlogsjaar 1942, zei hij: „De bond verkeert in werkelijkheid in een toestand van schijndood en moet nieuw leven ingeblazen krijgen, wil hij ooit weer van kracht worden. Hij is in de afgrond van inactiviteit en machteloosheid verdwenen. Hij ’is niet’.” Vervolgens toonde president Knorr aan dat ’het wilde beest dat was, maar niet is, op het punt stond uit de afgrond op te stijgen en de vernietiging tegemoet zou gaan’. In overeenstemming met de bijbelse profetie kwam dat „beest” in 1945 in de vorm van de Verenigde Naties weer tot leven.

11. (a) Waarom wordt er over dit „beest” gezegd dat het ’vol van lasterlijke namen’ is? (b) Welk oordeel wacht het „beest”?

11 Dit internationale „beest”, dat in het leven werd geroepen om „vrede en veiligheid” onder de natiën te handhaven, is in feite ’vol van lasterlijke namen’, want het beweert datgene te kunnen doen waartoe alleen Gods koninkrijk in handen van Christus Jezus in staat is (Openbaring 17:3). De apostel Paulus profeteerde dat er een tijd zou komen dat de pochende heersers van Satans wereld zichzelf als vredestichters zouden ophemelen. Hij zei:

„Jehovah’s dag [komt] precies zo . . . als een dief in de nacht. Wanneer zij zeggen: ’Vrede en zekerheid!’ dan zal een plotselinge vernietiging ogenblikkelijk over hen komen zoals het barenswee over een zwangere vrouw, en zij zullen geenszins ontkomen” (1 Thessalonicenzen 5:2, 3).

Volgens Gods Woord staat het ’vrede-en-zekerheid-beest’ een snelle, beslissende voltrekking van Jehovah’s oordeel te wachten!

„WAT JAMMER” VOOR DE HOER!

12. Welke beschrijving van de „hoer” wekte Johannes’ verwondering?

12 Ondanks Gods bekendgemaakte misnoegen ten aanzien van het lasterlijke VN-beest, tracht „Babylon de Grote” er amoureuze betrekkingen mee te hebben. Ja, zij wordt afgebeeld als een koningin die op het „wilde beest” zit: „En de vrouw was getooid met purper en scharlaken en versierd met goud en edelgesteente en parels, en in haar hand had zij een gouden beker, die vol was van walgelijkheden en de onreinheden van haar hoererij.” Geen wonder dat Johannes over deze situatie schreef: „Welnu, toen ik haar in het oog kreeg, verwonderde ik mij met grote verwondering”! — Openbaring 17:4, 6.

13, 14. (a) Welk rampzalige einde wacht de valse religie? (b) Hoe zal het komen? (c) Wie zullen om Babylon de Grote treuren, maar waarom van een afstand?

13 Deze liaison tussen het Babylonische wereldrijk van valse religie en het ’vrede-en-zekerheid-beest’, de Verenigde Naties, blijkt desastreus te zijn. Het overspelige „Babylon” mag dan wel denken dat zij er mooi bij zit met die wereldorganisatie, maar Gods Woord voorzegt iets anders met betrekking tot haar:

„En de tien horens die gij gezien hebt, en het wilde beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest en naakt maken, en zij zullen haar vleesdelen opeten en zullen haar geheel met vuur verbranden” (Openbaring 17:16).

Inderdaad een rampzalig einde voor het wereldrijk van valse religie!

14 De verwoesting van „Babylon de Grote” zal snel geschieden.

„Op één dag [zullen] haar plagen komen, dood en rouw en hongersnood, en ze zal geheel verbrand worden met vuur, want Jehovah God, die haar heeft geoordeeld, is sterk” (Openbaring 18:8).

Maar er zullen er zijn die om haar treuren. Dit zullen niet de militaristische „tien horens” zijn die zich verraderlijk tegen haar keren, maar anderen onder de politieke heersers, die voor de schijn goede maatjes met de geestelijken waren en die eraan meewerkten hun twijfelachtige praktijken te verdoezelen. Zij zullen van een afstand over haar weeklagen, uit vrees dat zij misschien in haar lot zullen delen, en zij zullen zeggen:

„Wat jammer, wat jammer, gij grote stad Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen!” — Openbaring 18:9, 10.

15. Wie nog meer heffen het refrein aan, en waarom?

15 Ook mensen uit de grote zakenwereld, gangsters en andere profiteurs, die hun religieuze connecties hebben gebruikt om hun corrupte handelingen een vernisje van „heiligheid” te geven en hun schuldige geweten te sussen, zullen het refrein aanheffen:

„Wat jammer, wat jammer . . ., want in één uur is zulk een grote rijkdom verwoest!” (Openbaring 18:11-19)

De kostbare kathedralen, de vergaarde landerijen en rijkdommen, de enorme bankrekeningen en commerciële investeringen van de religie der wereld — dit alles zal woest zijn gelegd.

16. Welke drie elementen van Satans organisatie staat de oordeelsvoltrekking te wachten?

16 De huichelachtige wereldreligie, de hebzuchtige handel en de corrupte politiek, deze drie elementen van Satans organisatie op aarde staat de voltrekking van Jehovah’s oordeel te wachten. Maar als de valse religie ten onder is gegaan, wat volgt er dan?

DE KONING KOMT IN ACTIE

17, 18. (a) Wat volgt er na de verwoesting van „Babylon de Grote”, en waarom? (b) Wie behaalt ten slotte de overwinning? (c) Wie zullen in het leven worden behouden? (d) Hoe kunt u tot hen behoren?

17 De radicale politieke machten die de wereldreligie verwoesten, hebben geen ogen van geestelijk verstand. Zij erkennen het in 1914 opgerichte Messiaanse koninkrijk niet. In plaats daarvan bieden zij krachtig tegenstand aan degenen die dat koninkrijk verkondigen en die zich als christenen neutraal opstellen ten opzichte van de politiek en de oorlogen van de wereldse ’koninkrijken’. — Openbaring 12:17; Johannes 17:14, 16.

18 Nadat de „horens” van het „beest” met „Babylon de Grote” hebben afgerekend, kan er verwacht worden dat ze hun laatste aanval zullen doen op de christelijke getuigen van Jehovah, de schijnbaar weerloze volgelingen van het Lam hier op aarde (Ezechiël 38:14-16; Jeremia 1:19). Hoe zal het deze vijanden in die oorlog vergaan? De profetie antwoordt:

„Dezen zullen strijden tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, omdat hij Heer der heren en Koning der koningen is. Ook de geroepenen en uitverkorenen en getrouwen met hem zullen dit doen” (Openbaring 17:14).

Alhoewel de overgeblevenen van Jezus’ gezalfde volgelingen op aarde niet aan die strijd deelnemen, zullen zij te zamen met hun metgezellen, die eveneens gehoor hebben gegeven aan de oproep tot „heilige dienst”, in het leven worden behouden. Behoort u tot degenen die nu reeds bidden dat Gods koninkrijk in zijn Armageddon-manifestatie moge ’komen’? — Romeinen 12:1, 2; vergelijk 2 Kronieken 20:5, 6, 12-17.

19. (a) Waarvan kunt u een ooggetuige en een overlevende zijn? (b) Welke waardevolle dingen zullen dan niet baten?

19 Ja, u kunt een ooggetuige en een overlevende zijn van die catastrofale oorlog te Armageddon. U kunt aanschouwen hoe de „Koning der koningen”, vergezeld van de hemelse legerscharen van engelen, ter rechtvaardiging van Jehovah’s soevereiniteit strijdt. Daar kunt u het hoogtepunt zien van de strijd tegen goddeloze mensen, tegen trotse natiën en hun machtige legers en de rijke „kooplieden” die hen ondersteunen! Hun kernarsenaal, waar zij miljarden guldens in hebben gestoken, zal hen in die oorlogvoering niet baten! Hebzuchtige profiteurs, die handel hebben gedreven in olie en voedselvoorraden, zullen bemerken dat hun onrechtvaardig verkregen winsten waardeloos zijn, aangezien de effectenbeurzen van de wereld ineenstorten en de goudwaarde als middel van bevrijding tot nul daalt. Want „dit heeft de [Soevereine] Heer Jehovah gezegd: ’Een rampspoed, een unieke rampspoed, zie! hij komt. Op de straten zullen zij zelfs hun zilver werpen, en iets afschuwelijks zal hun eigen goud worden. Noch hun zilver noch hun goud zal hen kunnen bevrijden op de dag van Jehovah’s verbolgenheid. . . . en zij zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.’” — Ezechiël 7:5, 19, 27.

20. Waar kunt u werkelijke veiligheid vinden?

20 Op die dag van Armageddon zullen materiële bezittingen niet baten, maar kunt u slechts veiligheid vinden door pal te staan aan de zijde van Jehovah en zijn „Koning der koningen”. Of u gered zult worden, zal ervan afhangen of u gehoor hebt gegeven aan de woorden van de profeet:

„Zoekt Jehovah, al gij zachtmoedigen der aarde, die Zijn rechterlijke beslissing hebt volbracht. Zoekt rechtvaardigheid, zoekt zachtmoedigheid. Wellicht zult gij verborgen worden op de dag van Jehovah’s toorn” (Zefanja 2:3; zie ook Jesaja 26:20, 21; Daniël 12:1).

Want te Armageddon zal de Koning die op het symbolische witte paard zit, ’oordelen en oorlog voeren in rechtvaardigheid’. Terwijl hij ’de natiën weidt met een ijzeren staf’, hetgeen hun vernietiging tot gevolg heeft, zal hij de in lange witte gewaden gehulde „grote schare” door de „grote verdrukking” heen brengen en hen liefdevol weiden en „naar bronnen van wateren des levens leiden”. Moge ook u zich onder hen bevinden! — Openbaring 19:11-16; 7:9, 14, 17.

21. Wie zullen zich te Armageddon verzamelen, maar waarom tevergeefs?

21 Wee de VN, de regeringen die deze organisatie ondersteunen en hun bijeengebrachte militaire macht! Laten zij zich maar te Armageddon verzamelen „om de oorlog te voeren tegen degene die op het [witte] paard [zit] en tegen zijn [hemelse] leger”! Het is allemaal tevergeefs! De „Koning der koningen” slingert hen als het ware in een ’vurig meer’, zodat zij vernietigd worden. De overblijfselen van Satans organisatie op aarde worden eveneens uit de weg geruimd, want het lange zwaard van de Koning is inderdaad machtig en in staat om elke vijand op te sporen en te vernietigen. — Openbaring 19:17-21.

22. Hoe beschrijven Gods profeten de strijd te Armageddon?

22 Door projectielen en plagen die vanuit de hemel worden gezonden, ’zal Jehovah alle volken geselen’ die tegen zijn koninkrijk strijden, en in hun verwarring zullen zij ongetwijfeld hun vernietigingswapens tegen elkaar aanwenden, want „ieders hand zal zich werkelijk tegen de hand van zijn metgezel verheffen”. Maar als u tot degenen behoort die de naam van Jehovah aanroepen, zult u ’veilig ontkomen’. — Joël 2:31, 32; Zacharia 14:3, 12, 13; Ezechiël 38:21-23; Jeremia 25:31-33.

23. (a) Waarvan zal dit de grootse climax zijn? (b) Welke woorden van Jezus dienen ons blij te maken?

23 Dat zal de grootse climax zijn van Jezus’ profetische „teken” — ’de grote verdrukking zoals er sedert het begin der wereld tot nu toe niet is voorgekomen, en ook niet meer zal voorkomen’. Wat kunnen wij blij zijn dat die dagen ter wille van de „uitverkorenen” „verkort” zullen worden! Ook u kunt een overlevende zijn als een van de „schapen” die door Jezus worden uitgenodigd ’het koninkrijk te beërven’! — Matthéüs 24:21, 22; 25:33, 34.

24. (a) Wat zal er dan met Satan gebeuren, en waarom? (b) Wat breekt dan aan?

24 Wanneer de oorlog te Armageddon ten einde is, zal Satan, de goddeloze aanstichter van ’s mensen wanbestuur op aarde, zelf gegrepen worden. Hij wordt gebonden en „voor duizend jaren” in de afgrond geslingerd. Waarom? „Opdat hij de natiën niet meer zou misleiden” (Openbaring 20:2, 3). Dan zal de schitterendste tijd in de gehele menselijke geschiedenis aanbreken. En wat zullen de duizend jaar brengen voor alle loyale personen die gewerkt hebben met de ’komst’ van het Koninkrijk voor ogen en die om deze ’komst’ hebben gebeden? Dat zult u ongetwijfeld graag willen weten.

[Studievragen]

[Kader op blz. 169]

DE „HOER” EN HET „BEEST”

In welke betrekking staat het wereldrijk van valse religie tot het ’vrede-en-zekerheid-beest’? Heeft „Babylon de Grote” getracht een stem te krijgen in de Volkenbond en, later, de Verenigde Naties? De feiten spreken voor zichzelf:

Nadat in 1918 de Volkenbond was voorgesteld, bevatte het „Bulletin” van de Federale Raad van Kerken van Christus in Amerika de volgende verklaring: „Als christenen [dringen wij er] op aan, op de komende Vredesconferentie een Bond van vrije Natiën op te richten. Zulk een Bond is niet slechts een politiek redmiddel, doch veeleer de politieke uitdrukking van het koninkrijk Gods op aarde. . . . De dode helden zullen tevergeefs zijn gestorven, tenzij uit de overwinning nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin rechtvaardigheid woont, zullen voortkomen.”

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Verenigde Naties, in 1965, stond in een bericht van Associated Press uit San Francisco: „Zeven internationale leiders van religieuze geloofsovertuigingen met meer dan twee miljard leden over de gehele wereld sloegen vandaag onder één dak de handen gebedsvol ineen om het verzoek van de VN om wereldvrede te steunen. Paus Paulus VI zond vanuit Rome zijn zegen . . . naar de vergadering voor katholieken, protestanten, joden, hindoes, boeddhisten, moslims en oosters-(Grieks-)orthodoxe christenen . . . Rabbijn Louis Jacobs . . . beschreef ’de VN als de enige hoop voor duurzame vrede in een wereld die voor haar voortbestaan hiervan afhankelijk is’.”

In oktober 1965 beschreef paus Paulus VI de Verenigde Naties als „die grootste van alle internationale organisaties”, en voegde eraan toe: „De volkeren der aarde wenden zich tot de Verenigde Naties als de laatste hoop op vrede en eendracht.”

Op 2 oktober 1979 sprak paus Johannes Paulus II de Algemene Vergadering van de VN als volgt toe: „De formele reden voor mijn interventie vandaag is, zonder enige twijfel, de speciale band van samenwerking die de Apostolische Stoel met de organisatie der Verenigde Naties verbindt. . . . Ik hoop dat de Verenigde Naties altijd het opperste forum van vrede en gerechtigheid zullen blijven, de authentieke zetel van vrijheid van volken en afzonderlijke personen in hun verlangen naar een betere toekomst.” Hij maakte in zijn toespraak, die 62 minuten duurde, echter niet eenmaal melding van Jezus Christus of het Koninkrijk.

Door menselijke vervangingsmiddelen aan te hangen in plaats van Gods koninkrijk, ziet de valse religie op naar een ijdele hoop. Na de waarschuwing te hebben geuit geen vertrouwen te stellen in menselijke heersers, zegt Psalm 146:3-6 ons: „Gelukkig is hij . . . wiens hoop is op Jehovah, zijn God, de Maker van hemel en aarde.” En in Lukas 2:10-14 wordt de Redder van de mensheid geïdentificeerd als „Christus de Heer”.

[Kader op blz. 173]

VOLGORDE VAN GEBEURTENISSEN DIE TOT ARMAGEDDON LEIDEN

● Strijdvraag inzake wereldheerschappij opgeworpen, natiën tot de tanden toe bewapend

● Mensen onttrekken hun steun aan de wereldreligie

● Een opmerkelijke roep van „Vrede en zekerheid!” door de natiën

● Militaristische „tien horens” van VN verwoesten wereldreligie

● „Horens” van „beest” doen laatste aanval op volgelingen van ’Lam’

● „Koning der koningen” vernietigt natiën, legers te Armageddon

WANNEER SATAN EN DEMONEN IN AFGROND ZIJN GEWORPEN, BEGINT CHRISTUS’ GLORIERIJKE 1000-JARIGE REGERING