Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Overzicht van Markus

 • A. Gebeurtenissen voorafgaand aan Jezus’ bediening (1:1-13)

  • Bediening van Johannes de Doper (1:1-8)

  • Jezus’ doop (1:9-11)

  • Satan stelt Jezus op de proef (1:12, 13)

 • B. Begin van Jezus’ bediening, met name rond het Meer van Galilea (1:14–3:35)

  • Jezus predikt in Galilea (1:14, 15)

  • Eerste vier discipelen geroepen als ‘vissers van mensen’ (1:16-20)

  • Jezus onderwijst in de synagoge van Kapernaüm; drijft onreine geest uit (1:21-28)

  • Jezus geneest Petrus’ schoonmoeder en vele anderen in Kapernaüm (1:29-34)

  • Jezus bidt op een afgelegen plaats (1:35-39)

  • Melaatse genezen (1:40-45)

  • Jezus geneest een verlamde in Kapernaüm (2:1-12)

  • Jezus nodigt Levi uit om zijn volgeling te zijn (2:13-17)

  • Vraag over vasten (2:18-22)

  • Jezus ‘Heer van de sabbat’ (2:23-28)

  • Man met verschrompelde hand genezen op de sabbat (3:1-6)

  • Grote menigte op de oever; velen worden genezen (3:7-12)

  • De 12 apostelen uitgekozen (3:13-19)

  • Lastering tegen heilige geest (3:20-30)

  • Jezus’ moeder en broers (3:31-35)

 • C. Jezus onderwijst met illustraties (4:1-34)

  • Jezus onderwijst menigte vanuit boot (4:1, 2)

  • Illustratie zaaier en vier soorten grond (4:3-9)

  • Waarom Jezus illustraties gebruikte (4:10-13)

  • Uitleg illustratie zaaier (4:14-20)

  • Lamp niet onder korenmaat zetten (4:21-23)

  • ‘Maat waarmee jij meet’ (4:24, 25)

  • Illustratie zaaier die slaapt (4:26-29)

  • Illustratie mosterdzaadje (4:30-32)

  • Jezus’ gebruik van illustraties (4:33, 34)

 • D. Jezus doet wonderen op en rond het Meer van Galilea (4:35–5:43)

  • Jezus bestraft een hevige storm (4:35-41)

  • Jezus geneest bezeten man; stuurt demonen in varkens (5:1-20)

  • Dochter Jaïrus opgewekt; vrouw raakt Jezus’ bovenkleed aan (5:21-43)

 • E. Jezus breidt zijn bediening in Galilea uit naar gebieden in het noorden en het oosten (6:1–9:50)

  • Jezus verworpen in eigen streek (6:1-6)

  • De 12 krijgen instructies prediking en worden eropuit gestuurd (6:7-13)

  • Johannes de Doper sterft (6:14-29)

  • Jezus voedt 5000 mannen (6:30-44)

  • Jezus loopt over water (6:45-52)

  • Genezingen in Gennesareth (6:53-56)

  • Tradities van mensen (7:1-13)

  • Verontreiniging komt uit hart (7:14-23)

  • Jezus geneest dochter Syro-Fenicische vrouw (7:24-30)

  • Jezus geneest dove man in de Dekapolis (7:31-37)

  • Jezus voedt zo’n 4000 mannen (8:1-10)

  • Farizeeën vragen om teken uit de hemel (8:11-13)

  • Jezus waarschuwt voor zuurdesem van farizeeën en van Herodes (8:14-21)

  • Blinde man in Bethsaïda genezen (8:22-26)

  • Onderweg naar Cesarea Filippi zegt Petrus dat Jezus de Christus is (8:27-30)

  • Jezus voorspelt zijn dood en opstanding (8:31-33)

  • Vereisten ware volgelingen (8:34–9:1)

  • Jezus’ transfiguratie (9:2-8)

  • De komst van Elia (9:9-13)

  • Jezus geneest door demonen bezeten jongen (9:14-29)

  • Jezus voorspelt zijn dood en opstanding voor de tweede keer (9:30-32)

  • Meningsverschil discipelen wie grootste is (9:33-37)

  • ‘Wie niet tegen ons is, is vóór ons’ (9:38-41)

  • Struikelblokken (9:42-48)

  • ‘Heb zout in jezelf’ (9:49, 50)

 • F. Jezus’ bediening in Perea en de omgeving van Jericho (10:1-52)

  • Jezus onderwijst over huwelijk en echtscheiding (10:1-12)

  • Jezus zegent kinderen (10:13-16)

  • Vraag van rijke man (10:17-27)

  • Offers voor Koninkrijk worden beloond (10:28-31)

  • Jezus voorspelt zijn dood en opstanding voor de derde keer (10:32-34)

  • Jakobus en Johannes vragen om plaats in Koninkrijk (10:35-45)

  • Jezus geneest bij Jericho de blinde Bartimeüs (10:46-52)

 • G. Laatste dagen van Jezus’ bediening in Jeruzalem (11:1–14:16)

  • Jezus’ intocht in Jeruzalem (11:1-11)

  • Jezus vervloekt een vijgenboom onderweg naar Jeruzalem (11:12-14)

  • Jezus reinigt tempel (11:15-18)

  • Les verdorde vijgenboom (11:19-25)

  • Jezus’ gezag in twijfel getrokken (11:27-33)

  • Illustratie moordzuchtige wijnbouwers (12:1-12)

  • God en caesar (12:13-17)

  • Vraag over opstanding (12:18-27)

  • Twee belangrijkste geboden (12:28-34)

  • Christus zoon van David? (12:35-37a)

  • Gewaarschuwd voor schriftgeleerden (12:37b-40)

  • Twee muntjes arme weduwe (12:41-44)

  • ‘Wat zal het teken zijn dat er een eind komt aan al deze dingen?’ (13:1-4)

  • Samengesteld teken en ongekende verdrukking (13:5-20)

  • Gevaar van misleiding door valse christussen (13:21-23)

  • Komst van Mensenzoon (13:24-27)

  • Illustratie vijgenboom (13:28, 29)

  • Deze generatie zal niet verdwijnen (13:30, 31)

  • Dag en uur onbekend bij mensen en engelen (13:32)

  • Waakzaam blijven (13:33-37)

  • Priesters smeden complot om Jezus te doden (14:1, 2)

  • Vrouw giet geurige olie over Jezus uit (14:3-9)

  • Judas verraadt Jezus (14:10, 11)

  • Voorbereidingen laatste Pascha (14:12-16)

 • H. Jezus’ laatste 14 nisan op aarde (14:17–15:41)

  • Wee degene die de Mensenzoon verraadt! (14:17-21)

  • Jezus stelt het Avondmaal van de Heer in (14:22-26)

  • Petrus’ verloochening voorspeld (14:27-31)

  • Jezus’ gebed in Gethsemané (14:32-42)

  • Jezus wordt opgepakt en de discipelen vluchten (14:43-52)

  • Jezus vóór Sanhedrin (14:53-65)

  • Petrus verloochent Jezus drie keer en huilt (14:66-72)

  • Jezus vóór Pilatus (15:1-15)

  • Soldaten bespotten Jezus (15:16-20)

  • Jezus aan paal gehangen op Golgotha (15:21-32)

  • Jezus sterft (15:33-41)

 • I. Jezus’ begrafenis en opstanding (15:42–16:8)

  • Jozef van Arimathea en de begrafenis van Jezus (15:42-47)

  • Vrouwen bij leeg graf (16:1-8)