Volgens Lukas 18:1-43

18  Vervolgens vertelde hij hun met een illustratie waarom het nodig is altijd te bidden en het niet op te geven.+  Hij zei: ‘In een bepaalde stad was een rechter die geen ontzag voor God had en geen respect voor mensen.  In die stad was ook een weduwe, die steeds naar hem toe ging en zei: “Zorg ervoor dat mij recht wordt gedaan tegenover mijn tegenpartij.”  Een tijdlang wilde hij dat niet, maar later zei hij bij zichzelf: “Hoewel ik geen ontzag voor God en geen respect voor mensen heb,  zal ik er toch voor zorgen dat deze weduwe recht wordt gedaan, want ze valt me de hele tijd lastig. Anders blijft ze maar komen met haar eisen en mij het leven zuur maken.”’+  Toen zei de Heer: ‘Let op wat de rechter zei, ook al was hij onrechtvaardig.  Zal God er dan niet zeker voor zorgen dat er recht wordt gedaan aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen,+ terwijl hij geduld met hen heeft?+  Ik zeg jullie: hij zal ervoor zorgen dat hun snel recht wordt gedaan. Maar wanneer de Mensenzoon komt, zal hij dan echt zo’n geloof op aarde vinden?’  Ook vertelde hij de volgende illustratie aan mensen die overtuigd waren van hun eigen rechtvaardigheid+ en die op anderen neerkeken: 10  ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een belastinginner. 11  De farizeeër ging staan en bad bij zichzelf: “O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de rest: afpersers, onrechtvaardigen, overspelige mensen, of zelfs zoals deze belastinginner.+ 12  Ik vast twee keer per week en ik geef een tiende van al mijn inkomsten.”+ 13  Maar de belastinginner stond op een afstand en durfde niet eens omhoog te kijken naar de hemel. Hij sloeg zich de hele tijd op de borst en zei: “O God, ik ben een zondaar. Heb medelijden met mij.”+ 14  Ik zeg jullie: die man ging naar huis en bleek rechtvaardiger te zijn dan de farizeeër.+ Want iedereen die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en iedereen die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.’+ 15  Mensen brachten kleine kinderen bij Jezus om ze door hem te laten aanraken. Toen de discipelen dat zagen, wezen ze hen terecht.+ 16  Maar Jezus riep de kleine kinderen bij zich en zei: ‘Laat de kinderen bij me komen. Probeer ze niet tegen te houden, want Gods Koninkrijk is voor mensen die zijn zoals zij.+ 17  Ik verzeker jullie: wie Gods Koninkrijk niet aanvaardt als een kind, zal het zeker niet binnengaan.’+ 18  Een van de bestuurders vroeg hem: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen?’*+ 19  Jezus zei tegen hem: ‘Waarom noem je mij goed? Niemand is goed, behalve één, God.+ 20  Je kent de geboden: “Pleeg geen overspel,+ moord niet,+ steel niet,+ leg geen vals getuigenis af,+ eer* je vader en je moeder.”’+ 21  Daarop zei hij: ‘Van jongs af aan heb ik me aan al die dingen gehouden.’ 22  Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Er is nog één ding dat je moet doen: verkoop alles wat je hebt en verdeel de opbrengst onder de armen. Dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom, wees mijn volgeling.’+ 23  Toen hij dat hoorde, werd hij diepbedroefd, want hij was heel rijk.+ 24  Jezus keek naar hem en zei: ‘Wat zal het voor mensen die geld hebben moeilijk zijn om het Koninkrijk van God binnen te gaan!+ 25  Het is voor een kameel makkelijker om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te gaan.’+ 26  Degenen die dat hoorden, vroegen: ‘Wie kan er dan eigenlijk worden gered?’+ 27  Hij antwoordde: ‘Wat bij mensen onmogelijk is, is bij God wel mogelijk.’+ 28  Toen zei Petrus: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten wat we hadden en zijn je gevolgd!’+ 29  Jezus zei tegen ze: ‘Ik verzeker jullie: er is niemand die zijn huis of zijn vrouw of broers of ouders of kinderen heeft verlaten voor Gods Koninkrijk,+ 30  die geen veelvoud daarvan zal krijgen in deze tijd, en in het toekomstige tijdperk* eeuwig leven.’+ 31  Hij nam de twaalf apart en zei: ‘Luister, we gaan naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten over de Mensenzoon is geschreven,+ zal in vervulling gaan.*+ 32  Hij zal aan heidenen* worden overgeleverd+ en hij zal bespot,+ beledigd en bespuugd worden.+ 33  Nadat ze hem hebben gegeseld, zullen ze hem doden,+ maar op de derde dag zal hij opstaan.’+ 34  Ze begrepen er alleen niets van omdat de betekenis van die woorden voor hen verborgen was. Ze konden niet vatten wat hij zei.+ 35  Toen Jezus in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen.+ 36  Hij hoorde een grote groep mensen voorbijkomen en vroeg wat er aan de hand was. 37  Ze vertelden hem: ‘Jezus de Nazarener komt voorbij.’ 38  Toen riep hij: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’* 39  Degenen die vooropliepen, snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij riep nog harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’* 40  Jezus bleef staan en zei dat de man bij hem gebracht moest worden. Toen de man bij hem was, vroeg Jezus hem: 41  ‘Wat wil je dat ik voor je doe?’ Hij zei: ‘Heer, laat me weer zien.’ 42  Jezus zei tegen hem: ‘Je kunt weer zien. Je geloof heeft je beter gemaakt.’*+ 43  Meteen kon hij weer zien. Hij ging hem volgen+ en eerde God. Ook alle mensen die het zagen, loofden God.+

Voetnoten

Lett.: ‘erven’.
Of ‘toon respect voor’.
Of ‘komende samenstel van dingen’. Zie Woordenlijst.
Of ‘volbracht worden’.
Of ‘wees mij barmhartig’.
Of ‘wees mij barmhartig’.
Of ‘gered’.

Aantekeningen

illustraties: Of ‘gelijkenissen’, ‘parabels’. Het Griekse parabole betekent letterlijk ‘naast elkaar (samen) plaatsen’ en wordt gebruikt voor beeldspraak zoals parabels, gelijkenissen en spreuken. Jezus verklaart dingen vaak door iets wat erop lijkt ‘ernaast te plaatsen’ of ermee te vergelijken (Mr 4:30). Zijn illustraties waren korte, meestal fictieve verhalen waaruit een morele of geestelijke waarheid te leren viel.

een illustratie: Of ‘een gelijkenis’, ‘een parabel’. (Zie aantekening bij Mt 13:3.)

waarom het nodig is altijd te bidden: Alleen Lukas vermeldt de illustratie in vers 2-8, wat opnieuw laat uitkomen hoeveel nadruk in dit evangelie wordt gelegd op het gebed (Lu 1:10, 13; 2:37; 3:21; 6:12; 9:28, 29; 11:1; 18:1-8; 22:39-46; 23:46).

een rechter: Jezus heeft het hier kennelijk over een rechter of magistraat die door de Romeinen was aangesteld. Het lijkt erop dat de rechter in deze illustratie niet past in het Joodse rechtswezen, waarbij minstens drie rechters rechtspraken. Bovendien had de rechter geen ontzag voor God en geen respect voor mensen, wat erop neerkomt dat het hem niets uitmaakte wat andere mensen dachten.

een rechter: Jezus heeft het hier kennelijk over een rechter of magistraat die door de Romeinen was aangesteld. Het lijkt erop dat de rechter in deze illustratie niet past in het Joodse rechtswezen, waarbij minstens drie rechters rechtspraken. Bovendien had de rechter geen ontzag voor God en geen respect voor mensen, wat erop neerkomt dat het hem niets uitmaakte wat andere mensen dachten.

geen respect voor mensen: In deze context betekent het zich niet laten weerhouden door de publieke opinie of er niet te veel mee zitten wat andere mensen denken. (Zie aantekening bij Lu 18:2.)

mij het leven zuur maken: Of ‘totdat ze mij uiteindelijk in het gezicht slaat’. Lett.: ‘me onder [d.w.z. onder het oog] slaat tot het einde’. Het Griekse werkwoord hupopiazo dat hier wordt gebruikt, is wel gedefinieerd als ‘in het gezicht slaan’, ‘een blauw oog slaan’. Hier wordt het kennelijk gebruikt in de figuurlijke betekenis van iemand constant ergeren of iemand volledig uitputten. Sommige geleerden denken dat het woord de gedachte overbrengt van het verwoesten van iemands reputatie. In deze context gaat het om de gevoelens van de rechter, die eerst niet naar het verzoek van de weduwe om recht wilde luisteren maar die tot actie werd aangezet omdat ze maar bleef aandringen (Lu 18:1-4). De illustratie zegt niet dat God als de onrechtvaardige rechter is maar geeft juist het contrast aan tussen God en de rechter. Als deze onrechtvaardige rechter uiteindelijk het juiste zou doen, hoeveel te meer zou God dat dan doen! Net als de weduwe moeten Jehovah’s aanbidders hem om hulp blijven vragen. God, die rechtvaardig is, zal hun gebed verhoren en zal ervoor zorgen dat er recht wordt gedaan (Lu 18:6, 7).

zo’n geloof: Of ‘dit geloof’. Lett.: ‘het geloof’. Dat in het Grieks vóór het woord geloof het bepaald lidwoord staat, duidt erop dat Jezus het niet over geloof in algemene zin had maar over een bepaald soort geloof, een geloof als dat van de weduwe in zijn illustratie (Lu 18:1-8). Dat omvat geloof in de kracht van het gebed en het geloof dat God ervoor zal zorgen dat zijn uitverkorenen recht wordt gedaan. Jezus beantwoordde de vraag over geloof niet, kennelijk om zijn discipelen te laten nadenken over de kwaliteit van hun eigen geloof. De illustratie over gebed en geloof was vooral toepasselijk omdat Jezus net had gezegd met wat voor beproevingen zijn discipelen te maken zouden krijgen (Lu 17:22-37).

de tempel: Degenen die naar de tempel gingen om te bidden, gingen niet het heilige of het allerheiligste binnen, maar ze mochten in de omringende voorhoven komen. De twee Joodse mannen in deze illustratie stonden blijkbaar in een van de voorhoven. (Zie App. B11.)

afpersers: Toen de Romeinen over Israël heersten, waren veel Joodse belastinginners afpersers. Door hun positie hadden ze veel mogelijkheden om zichzelf (en ongetwijfeld ook hun Romeinse meesters) oneerlijk te verrijken ten koste van het volk. Misschien heeft Jezus daarop gezinspeeld toen hij het in deze illustratie had over de zelfingenomen farizeeër die zich er tegenover God op liet voorstaan dat hij geen afperser was.

vast twee keer per week: In de wet van Mozes komt het woord vasten niet voor, maar bij het gebod om de Verzoendag ‘in rouw door te brengen’ was volgens de algemene opvatting vasten betrokken (Le 16:29, vtn.; Nu 29:7, vtn.; Ps 35:13). Later werden geleidelijk andere jaarlijkse vasten ingesteld ter herdenking van nationale rampen. Maar de farizeeën hadden de gewoonte om ‘twee keer per week’ te vasten: op de tweede en de vijfde dag van de week. Ze wilden graag dat anderen zagen hoe vroom ze waren (Mt 6:16). Volgens sommige bronnen kozen ze de marktdagen uit om te vasten, omdat er dan veel mensen in de stad waren. Ze vastten ook als er in de synagogen speciale diensten werden gehouden en als de plaatselijke rechtbank zitting hield.

Heb medelijden met mij: Of ‘wees mij barmhartig’. Het Griekse woord voor ‘heb medelijden’ komt in de Griekse Geschriften maar twee keer voor en houdt verband met verzoening. In Heb 2:17 (zie ook vtn.) wordt het weergegeven met ‘een zoenoffer brengen’ of ‘verzoening doen’.

kleine kinderen: Of ‘baby’s’. Het Griekse woord brefos dat hier wordt gebruikt, duidt op heel jonge kinderen, zuigelingen of zelfs ongeboren kinderen (Lu 1:41; 2:12; Han 7:19; 2Ti 3:15, ‘van jongs af aan’; 1Pe 2:2). In de parallelverslagen in Mt 19:13 en Mr 10:13 wordt paidion gebruikt, een ander Grieks woord dat niet alleen voor pasgeborenen en zuigelingen wordt gebruikt (Mt 2:8; Lu 1:59) maar ook voor Jaïrus’ dochter van 12 (Mr 5:39-42). Dat de evangelieschrijvers verschillende Griekse woorden gebruiken, duidt er misschien op dat kinderen van verschillende leeftijden bij dit voorval aanwezig waren, hoewel Lukas het kennelijk vooral heeft over de kleine kinderen die erbij waren.

als een kind: Duidt op de wenselijke eigenschappen van kleine kinderen, bijvoorbeeld dat ze nederig zijn, leergierig, goed van vertrouwen en ontvankelijk (Mt 18:5).

als een kind: Zie aantekening bij Mr 10:15.

Goede Meester: Kennelijk gebruikte de man ‘Goede Meester’ als een vleiende aanspreektitel, aangezien de religieuze leiders er gewoonlijk op stonden zo te worden geëerd. Hoewel Jezus er geen bezwaar tegen had te worden geïdentificeerd als ‘Meester’ en ‘Heer’ (Jo 13:13), gaf hij alle eer aan zijn Vader.

Goede Meester: Zie aantekening bij Mr 10:17.

zei hij: Jezus merkte dat de regeerder oprecht was en volgens Mr 10:21 ‘voelde hij liefde voor hem’. Maar misschien besefte Jezus dat de man zich nog meer moest opofferen om een discipel te worden en daarom zei hij tegen hem: verkoop alles wat je hebt en verdeel de opbrengst onder de armen. In tegenstelling tot Petrus en anderen die alles achterlieten om Jezus te volgen kon deze jonge man het niet opbrengen om zijn bezittingen op te geven en een discipel te worden (Mt 4:20, 22; Lu 18:23, 28).

voor een kameel makkelijker om door het oog van een naald te gaan: Jezus gebruikt een hyperbool om een punt te illustreren. Zoals een kameel niet door het oog van een naald past, zo is het voor een rijke man onmogelijk het Koninkrijk van God binnen te gaan als hij zijn rijkdom vóór zijn band met Jehovah blijft stellen. Jezus bedoelde niet dat geen enkele rijke het Koninkrijk zou erven, want hij zei verder: ‘Wat bij mensen onmogelijk is, is bij God wel mogelijk’ (Lu 18:27). Het Griekse woord dat met ‘naald’ is vertaald, belone, komt in de Griekse Geschriften alleen hier voor. Het wordt ook wel weergegeven met ‘naainaald’ en werd soms gebruikt voor een ‘hechtnaald’. Het Griekse woord rhafis dat in de parallelverslagen in Mt 19:24 en Mr 10:25 met ‘naald’ is weergegeven, is afgeleid van een werkwoord dat ‘naaien’ betekent.

het toekomstige tijdperk: Of ‘het komende samenstel van dingen’. Het Griekse woord aion kan slaan op de bestaande toestand of de kenmerken die een bepaald tijdperk onderscheiden. Jezus heeft het hier over het toekomstige tijdperk onder het bestuur van Gods Koninkrijk, waarin trouwe mensen eeuwig leven zullen hebben (Mr 10:29, 30; zie Woordenlijst ‘Samenstel van dingen’).

Onderweg naar Jeruzalem: Of ‘terwijl ze opgingen naar Jeruzalem’. De stad lag zo’n 750 m boven zeeniveau, dus in de oorspronkelijke tekst van de Bijbel wordt vaak gezegd dat aanbidders ‘opgingen naar Jeruzalem’ (Mr 10:32; Lu 2:22; Jo 2:13; Han 11:2). Jezus en zijn discipelen klommen omhoog vanuit het Jordaandal (zie aantekening bij Mt 19:1), waarvan het diepste punt zo’n 400 m beneden zeeniveau ligt. Ze moesten ruim 1000 m stijgen om Jeruzalem te bereiken.

gaan naar Jeruzalem: Of ‘gaan op naar Jeruzalem’. (Zie aantekening bij Mt 20:17.)

bespuugd: Zie aantekening bij Mr 10:34.

bespugen: Iemand bespugen of in het gezicht spugen was een uiting van diepe verachting, vijandschap of verontwaardiging en was vernederend voor het slachtoffer (Nu 12:14; De 25:9). Jezus zei hier dat hij op zo’n manier behandeld zou worden, waarmee een profetie over de Messias in vervulling zou gaan: ‘Mijn gezicht hield ik niet verborgen voor vernederingen en speeksel’ (Jes 50:6). Hij werd bespuugd toen hij voor het Sanhedrin verscheen (Mr 14:65), en ook nog door de Romeinse soldaten nadat hij door Pilatus was verhoord (Mr 15:19).

Jericho: De eerste Kanaänitische stad ten W van de Jordaan die door de Israëlieten werd ingenomen (Nu 22:1; Joz 6:1, 24, 25). De oude stad werd uiteindelijk verlaten, maar nadat de Joden uit Babylonische ballingschap waren teruggekomen, werd er op die plek een andere Joodse stad gebouwd omdat daar een goede waterbron (‘Ein es-Sultan) lag. Tegen Jezus’ tijd was er een nieuwe, Romeinse stad gebouwd zo’n 2 km ten Z van de oude stad. Dat verklaart misschien waarom Mattheüs en Markus over hetzelfde voorval zeggen dat Jezus uit Jericho ‘vertrok’ of ‘wegging’ (Mt 20:29; Mr 10:46), terwijl Lukas zegt dat Jezus in de buurt van Jericho kwam. Het kan zijn dat Jezus de blinde man genas terwijl hij uit de Joodse stad vertrok en richting de Romeinse stad ging. (Zie App. B4 en B10.)

een blinde: Mattheüs heeft het in zijn verslag (20:30) over twee blinden. Markus (10:46) en Lukas hebben het over één blinde. Blijkbaar richten ze zich op Bartimeüs, die alleen in Markus’ verslag bij zijn naam wordt genoemd.

Zoon van David: Door Jezus de ‘Zoon van David’ te noemen, erkent de blinde man hem openlijk als de Messias. (Zie aantekeningen bij Mt 1:1, 6.)

David, de koning: Hoewel er meerdere koningen in deze afstammingslijn zijn opgenomen, is David de enige die met de titel koning wordt genoemd. De koninklijke dynastie van Israël stond ook bekend als ‘het huis van David’ (1Kon 12:19, 20). Door Jezus in vers 1 de ‘zoon van David’ te noemen, beklemtoont Mattheüs het Koninkrijksthema en laat hij zien dat Jezus de erfgenaam is van het koningschap dat was beloofd in het verbond met David (2Sa 7:11-16).

zoon van David: Dit laat uitkomen dat Jezus de erfgenaam is van het Koninkrijksverbond dat met David werd gesloten en dat door iemand in de afstammingslijn van David vervuld zou worden (2Sa 7:11-16; Ps 89:3, 4).

Media