Volgens Lukas 12:1-59

12  Ondertussen waren er duizenden mensen samengestroomd. Het was zo druk dat ze elkaar bijna onder de voet liepen. Jezus richtte zich eerst tot zijn discipelen: ‘Pas op voor de zuurdesem van de farizeeën, dat wil zeggen hun huichelarij.+  Maar alles wat zorgvuldig verborgen is, zal onthuld worden, en wat geheim is, zal bekend worden.+  Daarom zal alles wat je in de duisternis zegt, in het licht worden gehoord, en zal wat je binnen in huis fluistert,* van de daken worden gepredikt.  Tegen jullie, mijn vrienden,+ zeg ik: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen.+  Maar ik zal jullie vertellen voor wie je bang moet zijn: voor degene die de autoriteit heeft om mensen niet alleen te doden maar ook in Gehenna+ te gooien. Ja, ik zeg jullie: voor hem moet je bang zijn.+  Zijn vijf mussen niet te koop voor twee munten die weinig waard zijn? Toch wordt er niet één door God vergeten.*+  Zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld.+ Wees niet bang: jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.+  Ik zeg jullie: Als iemand tegen de mensen zegt dat hij mij kent,+ zal de Mensenzoon ook tegen de engelen van God zeggen dat hij hem kent.+  Maar als iemand tegen de mensen zegt dat hij mij niet kent, zal ik ook tegen de engelen van God zeggen dat ik hem niet ken.+ 10  En als iemand kwaadspreekt over de Mensenzoon, zal het hem worden vergeven. Maar als iemand tegen de heilige geest lastert, zal dat hem niet worden vergeven.+ 11  Wanneer je op openbare zittingen, voor regeringsfunctionarissen en voor autoriteiten moet verschijnen, maak je er dan geen zorgen over hoe je je moet verdedigen of wat je moet zeggen,+ 12  want op dat moment zal de heilige geest je leren wat je moet zeggen.’+ 13  Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.’ 14  Hij antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15  Vervolgens zei hij tegen ze: ‘Pas op en vermijd elke vorm van hebzucht,+ want ook al heeft iemand nog zo veel, hij dankt zijn leven niet aan zijn bezittingen.’+ 16  Hij vertelde hun ook een illustratie: ‘Het land van een rijke man bracht een goede oogst op. 17  Daarom dacht hij bij zichzelf: “Wat moet ik doen? Ik kan mijn oogst nergens opslaan.” 18  Toen zei hij: “Dit ga ik doen:+ Ik breek mijn voorraadschuren af en bouw grotere, zodat ik daarin al mijn graan en andere goederen kan opslaan. 19  Dan zal ik tegen mezelf zeggen: ‘Je kunt jaren vooruit met alle goede dingen die je hebt verzameld. Neem rust. Eet, drink en geniet ervan.’” 20  Maar God zei tegen hem: “Dwaas! Vannacht nog zal je leven worden weggenomen. Voor wie is dan alles wat je hebt verzameld?”+ 21  Zo gaat het met iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’+ 22  Toen zei hij tegen zijn discipelen: ‘Daarom zeg ik jullie: Maak je niet langer zorgen over je leven en wat je zult eten of over je lichaam en wat je zult aantrekken.+ 23  Want het leven is meer waard dan voedsel en het lichaam is meer waard dan kleding. 24  Kijk eens naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen schuur of opslagplaats, en toch geeft God ze te eten.+ Zijn jullie niet veel meer waard dan vogels?+ 25  Wie kan zijn leven met ook maar een el verlengen door zich zorgen te maken? 26  Als je zelfs zoiets kleins niet kunt, waarom zou je je dan zorgen maken over de rest?+ 27  Kijk eens hoe de lelies groeien: ze zwoegen niet en spinnen niet, en toch zeg ik jullie dat zelfs Salomo met al zijn pracht en praal niet zo mooi gekleed was als een van deze lelies.+ 28  Als God nu de planten op het veld die er vandaag zijn en morgen in de oven worden gegooid, zo mooi kleedt, dan zal hij jullie toch zeker ook kleden? Wat is jullie geloof toch klein! 29  Maak je dus niet langer druk over wat je zult eten en wat je zult drinken, en wees niet langer angstig en bezorgd.+ 30  Want dat zijn allemaal dingen waar de volken van deze wereld heel druk mee bezig zijn. Maar jullie Vader weet dat jullie die dingen nodig hebben.+ 31  Blijf in plaats daarvan zijn Koninkrijk zoeken, dan zullen die dingen je ook gegeven worden.+ 32  Wees niet bang, kleine kudde,+ want jullie Vader heeft besloten jullie het Koninkrijk te geven.+ 33  Verkoop je bezittingen en geef giften aan de armen.+ Zorg voor een geldbuidel die niet verslijt, een onuitputtelijke schat in de hemel,+ waar geen dief bij kan komen en die door geen mot kan worden aangetast. 34  Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 35  Zorg dat je klaarstaat+ en dat je lampen branden.+ 36  Jullie moeten zijn als slaven die op hun meester staan te wachten tot hij terugkomt*+ van de bruiloft,+ zodat ze meteen kunnen opendoen als hij komt en aanklopt. 37  Gelukkig zijn de slaven die op de uitkijk staan* als de meester komt! Ik verzeker jullie: hij zal zich omkleden, hen aan tafel uitnodigen* en bij hen komen om hen te bedienen. 38  Gelukkig zijn ze als hij ziet dat ze klaarstaan wanneer hij komt in de tweede of zelfs in de derde nachtwake. 39  Maar weet dit: als de huiseigenaar had geweten hoe laat* de dief zou komen, zou hij niet hebben toegelaten dat er in zijn huis werd ingebroken.+ 40  Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een uur dat jullie het niet verwachten.’+ 41  Petrus vroeg: ‘Heer, vertel je deze illustratie alleen aan ons of aan iedereen?’ 42  De Heer zei: ‘Wie is echt de getrouwe en beleidvolle beheerder, die door de meester over zijn bedienden zal worden aangesteld om hun steeds op het juiste moment het voedsel te geven dat ze nodig hebben?+ 43  Gelukkig is die slaaf als hij daarmee bezig is wanneer zijn meester komt! 44  Ik zeg jullie de waarheid: hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. 45  Maar stel dat die slaaf bij zichzelf* zegt: “Mijn meester komt voorlopig niet”,+ en hij begint de andere bedienden te slaan, gaat eten en drinken en wordt dronken.+ 46  Dan komt de meester van die slaaf op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet, en hij zal hem heel zwaar straffen en hem hetzelfde lot laten ondergaan als degenen die ontrouw zijn. 47  Dan zal de slaaf die de wil van zijn meester heeft begrepen, maar geen voorbereidingen heeft getroffen of niet heeft gedaan wat de meester vroeg,* veel slagen krijgen.+ 48  Maar degene die de wil niet heeft begrepen en dingen heeft gedaan die slagen verdienen, zal weinig slagen krijgen. Als er veel aan iemand wordt gegeven, zal er veel van hem worden geëist, en als er veel aan iemand wordt toevertrouwd, zal er meer dan gebruikelijk van hem worden geëist.+ 49  Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat heb ik nog te wensen nu het al brandt? 50  Ik moet een doop+ ondergaan, en het benauwt me tot het achter de rug is!+ 51  Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Nee, zeg ik jullie, ik kom juist verdeeldheid brengen.+ 52  Want vanaf nu zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. 53  Ze zullen verdeeld zijn: vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder.’+ 54  Daarna zei hij ook tegen de menigte: ‘Als je in het westen een wolk ziet opkomen, zeg je meteen: “Er komt een stortbui aan”, en dat gebeurt dan ook. 55  En als je merkt dat de wind uit het zuiden komt, zeg je: “Er komt een hittegolf”, en het gebeurt. 56  Huichelaars, de aanblik van de aarde en de lucht kunnen jullie beoordelen. Hoe komt het dan dat jullie deze bijzondere tijd niet kunnen beoordelen?+ 57  Waarom beoordelen jullie zelf niet wat rechtvaardig is? 58  Als je bijvoorbeeld met de tegenpartij in een geschil onderweg bent naar een bestuurder, probeer het dan snel bij te leggen. Anders daagt hij je misschien voor de rechter en levert die je uit aan de gerechtsdienaar, die je in de gevangenis zal gooien.+ 59  Ik zeg je: je komt niet vrij voordat je de laatste cent hebt betaald.’

Voetnoten

Lett.: ‘naar het oor hebt gesproken’.
Of ‘genegeerd’, ‘over het hoofd gezien’.
Of ‘vertrekt’, ‘opbreekt’.
Of ‘wakker zijn’, ‘waakzaam zijn’.
Of ‘laten aanliggen’.
Lett.: ‘op welk uur’.
Lett.: ‘in zijn hart’.
Of ‘niet heeft gehandeld volgens zijn wil’.

Aantekeningen

duizenden: Lett.: ‘myriaden’. Het Griekse woord duidt letterlijk op een groep van 10.000, een myriade, maar kan ook voor een groot, onbekend aantal gebruikt worden.

zuurdesem: Of ‘gist’. Zuurdesem wordt in de Bijbel vaak gebruikt als symbool voor zonde en verdorvenheid. Hier duidt het op een verdorven leer en invloed (Mt 16:6, 11, 12; 1Kor 5:6-8).

predik dat van de daken: Een idioom dat ‘in het openbaar aankondigen’ betekent. In Bijbelse tijden hadden huizen een plat dak en vandaaraf konden aankondigingen gedaan worden en bepaalde daden algemene bekendheid krijgen (2Sa 16:22).

in het licht: Dat wil zeggen in het openbaar, openlijk.

van de daken worden gepredikt: Zie aantekening bij Mt 10:27.

Gehenna: Van het Hebreeuwse gē hinnom, dat ‘dal van Hinnom’ betekent. Dit dal lag ten Z en ZW van het oude Jeruzalem. (Zie App. B12, kaart ‘Jeruzalem en omgeving’.) In Jezus’ tijd was het dal een plaats waar afval werd verbrand, dus het woord Gehenna was een passend symbool voor volledige vernietiging. (Zie Woordenlijst.)

mussen: Het Griekse strouthion is een verkleinvorm die op elke kleine vogel kan slaan maar vaak werd gebruikt voor mussen, de goedkoopste van alle vogels die als voedsel werden verkocht.

mussen: Zie aantekening bij Mt 10:29.

twee munten die weinig waard zijn: Lett.: ‘twee assarions’. Eerder, tijdens zijn derde tocht door Galilea, had Jezus gezegd dat twee mussen een assarion kostten (Mt 10:29). Een assarion was het loon dat iemand voor drie kwartier werk kreeg. (Zie App. B14.) Nu, waarschijnlijk ongeveer een jaar later tijdens zijn bediening in Judea, doet Jezus de uitspraak die Lukas heeft opgetekend en zegt hij dat vijf mussen voor twee assarions gekocht kunnen worden. Een vergelijking tussen die verslagen leert ons dat handelaars mussen zo weinig waard vonden dat de vijfde er gratis bij gegeven werd.

Zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld: Gemiddeld hebben mensen naar schatting meer dan 100.000 haren op hun hoofd. Dat Jehovah zulke onbeduidende details weet, vormt een garantie dat hij intense belangstelling heeft voor elke volgeling van Christus.

Zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld: Zie aantekening bij Mt 10:30.

rechtbanken: In de Griekse Geschriften wordt het Griekse woord sunedrion, hier in het meervoud en met rechtbanken vertaald, meestal gebruikt voor de Joodse Hoge Raad in Jeruzalem, het Sanhedrin. (Zie Woordenlijst en aantekeningen bij Mt 5:22 en 26:59.) Maar het was ook het algemene woord voor een bijeenkomst, en hier wordt het gebruikt voor plaatselijke rechtbanken die met de synagoge verbonden waren en de macht hadden om geseling en uitsluiting als straf op te leggen (Mt 23:34; Mr 13:9; Lu 21:12; Jo 9:22; 12:42; 16:2).

openbare zittingen: Of mogelijk ‘synagogen’. Het Griekse zelfstandig naamwoord sunagoge dat hier gebruikt wordt, betekent letterlijk ‘het bijeenbrengen’ of ‘een vergadering’. In de Griekse Geschriften slaat het meestal op de plaats of het gebouw waar de Joden bijeenkwamen voor Schriftlezing, onderwijs, preken en gebed. (Zie Woordenlijst ‘Synagoge’.) In deze context kan het woord duiden op ‘synagogen’ waaraan plaatselijke Joodse rechtbanken waren verbonden (zie aantekening bij Mt 10:17), maar hier lijkt het in een ruimere betekenis gebruikt te worden voor bijeenkomsten die toegankelijk waren voor het publiek, zowel Joden als niet-Joden. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd om christenen juridisch te vervolgen en misschien zelfs een soort officiële uitspraak tegen hen te doen vanwege hun geloof.

dat hij de erfenis met mij moet delen: De wet van Mozes was er heel duidelijk over hoe een erfenis tussen de kinderen verdeeld moest worden. De oudste zoon kreeg een dubbel deel, want hij erfde de verantwoordelijkheden van het gezinshoofd (De 21:17). De rest van de erfenis moest worden verdeeld onder de andere erfgenamen. Het lijkt waarschijnlijk dat de man die in dit vers wordt genoemd, hebzuchtig was en meer wilde dan zijn wettelijke deel. Dat kan verklaren waarom hij zo onfatsoenlijk was Jezus’ geestelijke bespreking te onderbreken met een vraag over materiële zaken. Jezus was zo verstandig zich niet in het geschil te mengen maar te waarschuwen voor hebzucht.

bemiddelaar: Of ‘verdeler’. Jezus geeft hier aan dat hij zich niet hoefde te bemoeien met iets dat duidelijk in de wet van Mozes was vastgelegd. Volgens de wet waren oudsten aangesteld om in geschillen over geld te bemiddelen. Jezus besefte ook dat hij naar de aarde was gestuurd om het goede nieuws van Gods Koninkrijk te prediken, en niet om zich te bemoeien met wereldlijke zaken.

hebzucht: Of ‘begerigheid’. Het Griekse woord pleonexia betekent letterlijk ‘meer hebben’ en duidt op een onverzadigbaar verlangen om meer te hebben. Het wordt ook gebruikt in Ef 4:19 en 5:3. Paulus heeft het in Kol 3:5 ook over hebzucht en zegt dat het ‘een vorm van afgoderij’ is.

illustraties: Of ‘gelijkenissen’, ‘parabels’. Het Griekse parabole betekent letterlijk ‘naast elkaar (samen) plaatsen’ en wordt gebruikt voor beeldspraak zoals parabels, gelijkenissen en spreuken. Jezus verklaart dingen vaak door iets wat erop lijkt ‘ernaast te plaatsen’ of ermee te vergelijken (Mr 4:30). Zijn illustraties waren korte, meestal fictieve verhalen waaruit een morele of geestelijke waarheid te leren viel.

een illustratie: Zie aantekening bij Mt 13:3.

je leven: Of ‘je ziel’. Zoals gezegd in de aantekening bij Lu 12:19, wordt de betekenis van het Griekse psuche, traditioneel weergegeven met ‘ziel’, bepaald door de context. Hier slaat het op het leven van een persoon. (Zie Woordenlijst.)

mezelf: Of ‘mijn ziel’. Het Griekse psuche, dat traditioneel wordt weergegeven met ‘ziel’, komt in vers 19 en 20 drie keer voor. De betekenis van dit woord wordt bepaald door de context. (Zie Woordenlijst.) Hier slaat het op de persoon zelf — de fysieke, zichtbare, tastbare persoon — en niet op iets onzichtbaars, ontastbaars binnen in het menselijk lichaam. De uitdrukkingen ‘mijn ziel’ en ‘mezelf’ betekenen dus hetzelfde. (Zie aantekening bij Je kunt in dit vers en bij Lu 12:20.)

Je kunt: Of ‘ziel, je kunt’. De dwaze man heeft het hier tegen zichzelf. Zoals uitgelegd in de aantekening bij mezelf in dit vers, slaat het Griekse psuche, traditioneel weergegeven met ‘ziel’, hier op de persoon zelf. (Zie Woordenlijst.)

mezelf: Of ‘mijn ziel’. Het Griekse psuche, dat traditioneel wordt weergegeven met ‘ziel’, komt in vers 19 en 20 drie keer voor. De betekenis van dit woord wordt bepaald door de context. (Zie Woordenlijst.) Hier slaat het op de persoon zelf — de fysieke, zichtbare, tastbare persoon — en niet op iets onzichtbaars, ontastbaars binnen in het menselijk lichaam. De uitdrukkingen ‘mijn ziel’ en ‘mezelf’ betekenen dus hetzelfde. (Zie aantekening bij Je kunt in dit vers en bij Lu 12:20.)

Je kunt: Of ‘ziel, je kunt’. De dwaze man heeft het hier tegen zichzelf. Zoals uitgelegd in de aantekening bij mezelf in dit vers, slaat het Griekse psuche, traditioneel weergegeven met ‘ziel’, hier op de persoon zelf. (Zie Woordenlijst.)

Dwaas: In de Bijbel wordt met ‘dwaas’ of ‘onverstandig’ meestal niet iemand bedoeld die het aan verstandelijke vermogens ontbreekt, maar iemand die zich afzet tegen gezond verstand en die een moreel onverstandige koers volgt die tegen Gods rechtvaardige normen ingaat.

zal je leven worden weggenomen: Of ‘eist men je leven van je op’. In deze illustratie wordt niet verwezen naar een groep mensen of engelen. Het Griekse werkwoord voor ‘opeisen’ staat in de derde persoon meervoud (men) en geeft gewoon aan wat er met de man zal gebeuren. Jezus zei niet hoe de rijke man in de illustratie zou sterven of wie zijn leven zou wegnemen. Het ging er alleen om dat de man die nacht op de een of andere manier zou sterven.

je leven: Of ‘je ziel’. Zoals gezegd in de aantekening bij Lu 12:19, wordt de betekenis van het Griekse psuche, traditioneel weergegeven met ‘ziel’, bepaald door de context. Hier slaat het op het leven van een persoon. (Zie Woordenlijst.)

rijk is bij God: Of ‘rijk is in Gods ogen’, dat wil zeggen rijk als het gaat om de dingen die vanuit Gods standpunt belangrijk zijn.

Maak je niet langer zorgen: De tijd van het Griekse werkwoord in dit verbod duidt op stoppen met een handeling die al aan de gang is. Deze Griekse term voor ‘je zorgen maken’ kan slaan op een bezorgdheid die iemands geest verdeelt en hem afleidt, waardoor hij zijn vreugde verliest. Hetzelfde woord komt voor in Mt 6:27, 28, 31, 34.

Maak je niet langer zorgen: De tijd van het Griekse werkwoord merimnao in dit verbod duidt op stoppen met een handeling die al aan de gang is. Deze Griekse term voor ‘je zorgen maken’ kan slaan op een bezorgdheid die iemands geest verdeelt en hem afleidt, waardoor hij zijn vreugde verliest. Lukas gebruikt hetzelfde Griekse woord in Lu 12:11, 25, 26. Het werkwoord wordt door Paulus gebruikt in 1Kor 7:32-34 en Fil 4:6. (Zie aantekening bij Mt 6:25.)

je leven: Of ‘je ziel’. Het Griekse psuche, traditioneel weergegeven met ‘ziel’, slaat hier op het leven van een persoon. (Zie Woordenlijst.)

het leven: Of ‘de ziel’. Net als in het vorige vers slaat het Griekse psuche hier op het leven van een persoon. In deze context vertegenwoordigt de combinatie leven (ziel) en lichaam de hele persoon.

raven: In de Griekse Geschriften wordt deze vogel alleen hier genoemd. Toen Jezus in de Bergrede vergelijkbare raad gaf, vermeldde hij geen specifieke vogel (Mt 6:26). Lukas’ verslag gaat over Jezus’ bediening in Judea, zo’n anderhalf jaar nadat hij in Galilea de Bergrede had gehouden. Jezus geeft zijn raad hier extra gewicht door op de raaf te wijzen, een vogel die onder het wetsverbond onrein was (Le 11:13, 15). De les is duidelijk: God zorgt zelfs voor onreine raven, dus we kunnen er zeker van zijn dat hij mensen die op hem vertrouwen nooit in de steek laat.

één el: Jezus gebruikt hier een woord dat verwijst naar een korte lengtemaat (lett.: ‘een onderarm’) van zo’n 44,5 cm. (Zie Woordenlijst en App. B14.)

verlengen: Jezus stelt het leven hier blijkbaar voor als een reis. Hij laat uitkomen dat je zorgen maken je leven zelfs niet een beetje kan verlengen.

een el: Zie aantekening bij Mt 6:27.

verlengen: Zie aantekening bij Mt 6:27.

zoiets kleins: Of ‘zoiets zeer kleins’. Lett.: ‘het kleinste’. Dit slaat kennelijk op wat in het vorige vers werd gezegd over het leven met een el verlengen. Als mensen hun leven zelfs niet een klein beetje, niet eens een el, kunnen verlengen, waarom zouden ze zich dan zorgen maken over het opslaan van grote hoeveelheden rijkdom, voedsel en kleding en het hebben van veel huizen en bezittingen?

de lelies: Sommigen zeggen dat het anemonen waren, maar misschien ging het om allerlei lelieachtige bloemen, zoals tulpen, hyacinten, irissen en gladiolen. Anderen denken dat Jezus het gewoon had over de vele wilde bloemen die in de omgeving groeiden en vertalen het Griekse woord daarom met algemenere woorden, zoals ‘bloemen’ of ‘wilde bloemen’. Dat is een mogelijke conclusie, want deze uitdrukking wordt parallel aan ‘planten op het veld’ gebruikt (Lu 12:28; Mt 6:28-30).

planten (...) oven: Tijdens de hete zomermaanden verdorren de planten in Israël soms al binnen twee dagen. Droge bloemstengels en gras werden van de velden verzameld als brandstof voor de bakovens.

Wat is jullie geloof toch klein!: Jezus paste deze woorden toe op zijn discipelen en gaf daarmee aan dat hun geloof of vertrouwen niet sterk was (Mt 8:26; 14:31; 16:8; Lu 12:28). Het duidt er niet op dat iemand geen geloof heeft maar dat hij te weinig geloof heeft.

planten (...) oven: Zie aantekening bij Mt 6:30.

Wat is jullie geloof toch klein!: Zie aantekening bij Mt 6:30.

wees niet langer angstig en bezorgd: Of ‘maak je niet langer zorgen’. Het Griekse woord meteorizomai komt in de Griekse Geschriften alleen hier voor. In het klassieke Grieks betekende het ‘hoog optillen’, ‘laten zweven’. In deze betekenis is het zelfs gebruikt in verband met schepen op zee die heen en weer geslingerd werden. Maar in deze context wordt het figuurlijk gebruikt voor angstig of onrustig zijn, alsof iemand heen en weer geslingerd wordt of onzeker is vanwege twijfels en zorgen.

Blijf (...) zoeken: Of ‘stel (...) altijd op de eerste plaats’. De Griekse werkwoordsvorm duidt op het voortduren van een handeling en kan ook worden weergegeven als ‘zoek voortdurend’. Jezus’ ware volgelingen zouden niet een tijdlang het Koninkrijk zoeken en zich dan op andere dingen richten. Ze zouden het altijd op de eerste plaats in hun leven stellen. Dezelfde raad van Jezus staat in Mt 6:33 als onderdeel van zijn Bergrede in Galilea. Wat Lukas hier beschrijft, gebeurt ongeveer anderhalf jaar later, aan het eind van Jezus’ bediening, waarschijnlijk in Judea. Blijkbaar vond Jezus het nodig om zijn eerdere raad te herhalen.

giften aan de armen: Of ‘gaven van barmhartigheid’. Het Griekse woord eleemosune, traditioneel vertaald met ‘aalmoes’, is verwant aan de Griekse woorden voor ‘barmhartigheid’ en ‘barmhartigheid tonen’. Het duidt op geld of voedsel dat uit vrije wil werd gegeven om de armen te ondersteunen.

giften aan de armen: Zie aantekening bij Mt 6:2.

Zorg dat je klaarstaat: Of ‘zorg dat je aangekleed en klaar bent’. Lett.: ‘houd je lendenen omgord’. Dit idioom is een verwijzing naar het gebruik om de uiteinden van een lang bovenkleed met een gordel op te binden om makkelijker te kunnen werken of rennen. Het kreeg de betekenis van klaarstaan voor een activiteit. Vergelijkbare uitdrukkingen komen veel voor in de Hebreeuwse Geschriften (bijvoorbeeld Ex 12:11, vtn.; 1Kon 18:46, vtn.; 2Kon 3:21, vtn.; 4:29; Sp 31:17, vtn.; Jer 1:17, vtn.). In deze context duidt de vorm van het werkwoord erop dat Gods aanbidders voortdurend klaarstaan voor geestelijke activiteit. In Lu 12:37 wordt hetzelfde Griekse werkwoord gebruikt voor iemand die ‘zich omkleedt’ om dienst te doen. De uitdrukking ‘bereid je mentaal voor op actie’ in 1Pe 1:13 betekent letterlijk ‘omgord de lendenen van je geest’.

Zorg dat je klaarstaat: Of ‘zorg dat je aangekleed en klaar bent’. Lett.: ‘houd je lendenen omgord’. Dit idioom is een verwijzing naar het gebruik om de uiteinden van een lang bovenkleed met een gordel op te binden om makkelijker te kunnen werken of rennen. Het kreeg de betekenis van klaarstaan voor een activiteit. Vergelijkbare uitdrukkingen komen veel voor in de Hebreeuwse Geschriften (bijvoorbeeld Ex 12:11, vtn.; 1Kon 18:46, vtn.; 2Kon 3:21, vtn.; 4:29; Sp 31:17, vtn.; Jer 1:17, vtn.). In deze context duidt de vorm van het werkwoord erop dat Gods aanbidders voortdurend klaarstaan voor geestelijke activiteit. In Lu 12:37 wordt hetzelfde Griekse werkwoord gebruikt voor iemand die ‘zich omkleedt’ om dienst te doen. De uitdrukking ‘bereid je mentaal voor op actie’ in 1Pe 1:13 betekent letterlijk ‘omgord de lendenen van je geest’.

doe een schort voor: Het Griekse woord perizonnumai, hier vertaald met ‘een schort voordoen’, betekent letterlijk ‘zich omgorden’, dat wil zeggen een schort ombinden of zijn kleding bij elkaar binden, vaak met een gordel, om klaar te zijn voor dienst. Het Griekse woord kan in deze context ook worden weergegeven met ‘kleed je om zodat je kunt bedienen’. Het woord komt ook voor in Lu 12:35, 37 en Ef 6:14. (Zie aantekeningen bij Lu 12:35, 37.)

hij zal zich omkleden: Lett.: ‘hij zal zich omgorden’. (Zie aantekeningen bij Lu 12:35 en 17:8.)

vierde nachtwake: Van ongeveer 3.00 tot 6.00 uur. Deze verdeling is gebaseerd op het Griekse en Romeinse systeem van vier nachtwaken. De Hebreeën verdeelden de nacht voorheen in drie waken van ongeveer vier uur (Ex 14:24; Re 7:19), maar inmiddels hadden ze het Romeinse systeem overgenomen.

om middernacht: Hiermee wordt de tweede nachtwake volgens de Griekse en Romeinse verdeling bedoeld, van ongeveer 21.00 uur tot middernacht. (Zie aantekening bij ’s avonds in dit vers.)

bij het kraaien van de haan: Of ‘voor zonsopgang’. Dit was een aanduiding voor de derde nachtwake volgens de Griekse en Romeinse verdeling, van middernacht tot ongeveer 3.00 uur. (Zie de vorige aantekeningen bij dit vers.) Het was waarschijnlijk in deze periode dat ‘een haan kraaide’ (Mr 14:72). Algemeen wordt aangenomen dat het kraaien van de haan in de landen ten O van de Middellandse Zee al van oudsher een tijdsaanduiding is. (Zie aantekeningen bij Mt 26:34 en Mr 14:30, 72.)

tweede (...) nachtwake: Dat wil zeggen van ongeveer 21.00 uur tot middernacht. Deze verdeling is gebaseerd op het Griekse en Romeinse systeem van vier nachtwaken. De Hebreeën verdeelden de nacht voorheen in drie waken van ongeveer vier uur (Ex 14:24; Re 7:19), maar tegen de eerste eeuw hadden ze het Romeinse systeem overgenomen. (Zie aantekeningen bij Mt 14:25 en Mr 13:35.)

derde nachtwake: Dat wil zeggen van middernacht tot ongeveer 3.00 uur. (Zie aantekening bij Mr 13:35.)

beleidvolle: Of ‘verstandige’. Het Griekse bijvoeglijk naamwoord fronimos dat hier gebruikt wordt, brengt de gedachte over van verstand in combinatie met inzicht, overleg, een goed oordeel, voorzichtigheid en praktische wijsheid. Lukas gebruikt een vorm van hetzelfde Griekse woord in Lu 16:8, waar het wordt weergegeven met ‘slimmer’ (‘in praktisch opzicht wijzer’, vtn.). Hetzelfde Griekse woord komt ook voor in Mt 7:24; 25:2, 4, 8, 9. De Septuaginta gebruikt het woord in Ge 41:33, 39 voor Jozef.

beheerder: Of ‘huismeester’, ‘huisbestuurder’. Het Griekse oikonomos duidt op iemand die over bedienden is aangesteld, hoewel hij zelf ook een bediende is. Vroeger was dat vaak een trouwe slaaf die het beheer kreeg over de belangen van zijn meester. Het was dus een vertrouwenspositie. Abrahams dienaar ‘die het beheer had over al zijn bezittingen’ was zo’n beheerder of huisbestuurder (Ge 24:2). Dat gold ook voor Jozef, zoals wordt beschreven in Ge 39:4. Het woord beheerder in Jezus’ illustratie staat in het enkelvoud, maar dat betekent niet per se dat de beheerder slechts één bepaalde persoon afbeeldt. In de Bijbel wordt wel vaker met een enkelvoudig zelfstandig naamwoord verwezen naar een collectieve groep. Jehovah sprak bijvoorbeeld het volk Israël als groep toe en zei tegen hen: ‘Jullie zijn mijn getuigen [meervoud], (...) mijn dienaar [enkelvoud] die ik heb uitgekozen’ (Jes 43:10). Zo gaat ook deze illustratie over een samengestelde beheerder. In de parallelle illustratie in Mt 24:45 wordt deze beheerder ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ genoemd.

zijn bedienden: Of ‘huisknechten’, ‘huishoudelijke staf’. Net als het woord ‘huisknechten’ (Grieks: oiketeia) in Mt 24:45 duidt dit woord (Grieks: therapeia) op iedereen die in het huishouden van de meester werkt. Lukas gebruikt een term die in het klassieke Grieks gangbaar is en die dezelfde algehele betekenis heeft als de term die Mattheüs gebruikt. Dat Lukas dit woord gebruikt, heeft misschien te maken met zijn opleiding en achtergrond.

beheerder: Of ‘huismeester’, ‘huisbestuurder’. Het Griekse oikonomos duidt op iemand die over bedienden is aangesteld, hoewel hij zelf ook een bediende is. Vroeger was dat vaak een trouwe slaaf die het beheer kreeg over de belangen van zijn meester. Het was dus een vertrouwenspositie. Abrahams dienaar ‘die het beheer had over al zijn bezittingen’ was zo’n beheerder of huisbestuurder (Ge 24:2). Dat gold ook voor Jozef, zoals wordt beschreven in Ge 39:4. Het woord beheerder in Jezus’ illustratie staat in het enkelvoud, maar dat betekent niet per se dat de beheerder slechts één bepaalde persoon afbeeldt. In de Bijbel wordt wel vaker met een enkelvoudig zelfstandig naamwoord verwezen naar een collectieve groep. Jehovah sprak bijvoorbeeld het volk Israël als groep toe en zei tegen hen: ‘Jullie zijn mijn getuigen [meervoud], (...) mijn dienaar [enkelvoud] die ik heb uitgekozen’ (Jes 43:10). Zo gaat ook deze illustratie over een samengestelde beheerder. In de parallelle illustratie in Mt 24:45 wordt deze beheerder ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ genoemd.

die slaaf: De slaaf die hier wordt genoemd is de beheerder uit Lu 12:42. Als ‘die slaaf’ trouw is, zal hij beloond worden (Lu 12:43, 44). Maar als ‘die slaaf’ ontrouw is, zal zijn meester ‘hem heel zwaar straffen’ (Lu 12:46). Jezus’ woorden hier zijn in feite een waarschuwing die gericht is tot de getrouwe beheerder. Dat geldt ook voor de parallelle illustratie in Mt 24:45-51. Als Jezus daar zegt: ‘Stel dat de slaaf slecht is en bij zichzelf zegt’, is het niet zo dat hij een ‘slechte slaaf’ voorspelt of aanstelt. In plaats daarvan waarschuwt hij de getrouwe slaaf wat er zou gebeuren als hij de eigenschappen van een slechte slaaf zou ontwikkelen.

die slaaf: De beheerder uit vers 42 wordt hier een ‘slaaf’ genoemd. (Zie aantekening bij Lu 12:42.) Als ‘die slaaf’ trouw is, zal hij beloond worden (Lu 12:44). In de parallelle illustratie in Mt 24:45-47 wordt deze beheerder ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ genoemd. (Zie aantekening bij Lu 12:45.)

die slaaf: De slaaf die hier wordt genoemd is de beheerder uit Lu 12:42. Als ‘die slaaf’ trouw is, zal hij beloond worden (Lu 12:43, 44). Maar als ‘die slaaf’ ontrouw is, zal zijn meester ‘hem heel zwaar straffen’ (Lu 12:46). Jezus’ woorden hier zijn in feite een waarschuwing die gericht is tot de getrouwe beheerder. Dat geldt ook voor de parallelle illustratie in Mt 24:45-51. Als Jezus daar zegt: ‘Stel dat de slaaf slecht is en bij zichzelf zegt’, is het niet zo dat hij een ‘slechte slaaf’ voorspelt of aanstelt. In plaats daarvan waarschuwt hij de getrouwe slaaf wat er zou gebeuren als hij de eigenschappen van een slechte slaaf zou ontwikkelen.

hem heel zwaar straffen: Lett.: ‘hem in tweeën hakken’. Deze plastische term moet duidelijk niet letterlijk worden opgevat maar brengt de gedachte over aan een zware straf.

hem heel zwaar straffen: Zie aantekening bij Mt 24:51.

een vuur te ontsteken: Symbolisch gezien is er met Jezus’ komst een vurige tijd voor de Joden aangebroken. Jezus heeft het vuur ontstoken door kwesties aan de orde te stellen die verhitte discussies uitlokten en ertoe leidden dat veel valse leringen en tradities in rook opgingen. Een voorbeeld: anders dan de nationalistische Joden verwachtten, bevrijdde de Messias toen hij op aarde was het letterlijke Israël niet van de Romeinse overheersing maar stierf hij op een vernederende manier. Door Jezus’ ijverige prediking werd Gods Koninkrijk het gesprek van de dag en ontstonden er onder het hele volk verhitte discussies (1Kor 1:23).

de laatste cent: Lett.: ‘de laatste lepton’. Het Griekse woord lepton betekent iets dat klein en dun is. Een lepton was gelijk aan 1/128 van een denarius. Het was kennelijk de allerkleinste koperen of bronzen munt die in Israël werd gebruikt. (Zie Woordenlijst ‘Lepton’ en App. B14.)

Media

Het huidige Hinnomdal
Het huidige Hinnomdal

Het Hinnomdal (1), dat in de Griekse Geschriften Gehenna wordt genoemd. De Tempelberg (2). In de eerste eeuw lag hier het Joodse tempelcomplex. In deze tijd is het meest opvallende gebouw op de Tempelberg het islamitische heiligdom dat bekendstaat als de Rotskoepel. (Zie de kaart in Appendix B12.)

Raaf
Raaf

De raaf is de eerste vogel die in de Bijbel bij naam wordt genoemd (Ge 8:7). De raaf is een uitstekende vlieger, heeft een groot aanpassingsvermogen en is een van de vindingrijkste vogels. Toen Jehovah Job een les leerde over de wijsheid die te zien is in de schepping zei hij dat hij ‘voedsel klaarmaakt voor de raaf’ (Job 38:41). De psalmist gaf aan dat Jehovah liefdevol voorziet in het voedsel dat de raven naar hun hongerige jongen brengen als ze erom roepen (Ps 147:9). Jezus gebruikte het voorbeeld van de raven op een vergelijkbare manier om zijn volgelingen ervan te verzekeren dat degene die voor zulke vogels zorgt zeker voor zijn aanbidders op aarde zou zorgen. Onder het wetsverbond waren raven onrein en mochten ze niet gegeten worden (Le 11:13, 15). Als God al voor onreine raven zorgt, kunnen we er zeker van zijn dat hij mensen die op hem vertrouwen nooit in de steek zal laten.

Lelies op het veld
Lelies op het veld

Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze moesten kijken ‘hoe de lelies groeiden’ en dat ze daar ‘een les van moesten leren’. Het oorspronkelijke woord dat in Bijbelvertalingen vaak met ‘lelies’ wordt weergegeven, kan op allerlei bloemen hebben geduid, zoals tulpen, anemonen, hyacinten, irissen en gladiolen. Sommige geleerden denken dat Jezus het over anemonen had. Maar het kan zijn dat Jezus het over lelieachtige bloemen in het algemeen had. Op de afbeelding zie je rode anemonen (Anemone coronaria), bloemen die in Israël veel voorkomen en ook in het blauw, paars, roze en wit worden aangetroffen.