Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Overzicht van Lukas

 • A. Inleiding van Lukas (1:1-4)

  • Basis voor het verslag (1:1, 2)

  • Openingswoorden aan Theofilus (1:3, 4)

 • B. Gebeurtenissen rond de geboorte van Johannes de Doper en Jezus (1:5-80)

  • Gabriël voorspelt geboorte Johannes de Doper (1:5-25)

  • Gabriël voorspelt Jezus’ geboorte (1:26-38)

  • Maria bezoekt haar familielid Elisabeth (1:39-45)

  • Maria looft Jehovah (1:46-56)

  • Geboorte en naam Johannes (1:57-66)

  • Zacharias’ profetie (1:67-79)

  • Johannes’ leven in de woestijn (1:80)

 • C. Jezus’ geboorte en kinderjaren (2:1-52)

  • Jozef en Maria gaan naar Bethlehem, Jezus wordt geboren (2:1-7)

  • Engelen verschijnen aan herders op het veld (2:8-20)

  • Jezus besneden en aangeboden in tempel (2:21-24)

  • Simeon heeft voorrecht de Christus te zien (2:25-35)

  • Anna vertelt over het kind (2:36-38)

  • Terug naar Nazareth (2:39, 40)

  • Twaalfjarige Jezus in tempel (2:41-50)

  • Jezus terug naar Nazareth met ouders (2:51, 52)

 • D. Gebeurtenissen voorafgaand aan Jezus’ bediening (3:1–4:13)

  • Begin van Johannes’ bediening (3:1, 2)

  • Johannes predikt doop (3:3-20)

  • Jezus’ doop (3:21, 22)

  • Afstamming Jezus Christus (3:23-38)

  • Jezus wijst verleidingen Duivel af (4:1-13)

 • E. Begin van Jezus’ bediening, met name in Galilea (4:14–6:11)

  • Jezus predikt in Galilea (4:14, 15)

  • Niet geaccepteerd in Nazareth (4:16-30)

  • Jezus onderwijst in synagoge Kapernaüm (4:31-37)

  • Jezus geneest Simons schoonmoeder en anderen (4:38-41)

  • Menigte vindt Jezus op afgelegen plek (4:42-44)

  • Wonder visvangst; eerste discipelen (5:1-11)

  • Jezus geneest man bedekt met melaatsheid (5:12-16)

  • Jezus vergeeft en geneest verlamde (5:17-26)

  • Levi uitgenodigd om Jezus te volgen (5:27-32)

  • Vraag over vasten (5:33-39)

  • Jezus ‘Heer van de sabbat’ (6:1-5)

  • Jezus geneest man met verschrompelde hand op sabbat (6:6-11)

 • F. De 12 apostelen uitgekozen; de Bergrede (6:12-49)

  • De 12 apostelen uitgekozen (6:12-16)

  • Jezus onderwijst en geneest grote menigte (6:17-19)

  • Factoren voor geluk en weeën (6:20-26)

  • Liefde voor vijanden, Gulden Regel, barmhartig zijn (6:27-36)

  • Ophouden met oordelen (6:37-42)

  • Boom te herkennen aan vruchten (6:43-45)

  • Goedgebouwd huis, huis zonder goed fundament (6:46-49)

 • G. Vervolg van Jezus’ bediening in Galilea en daarbuiten (7:1–9:50)

  • Geloof legerofficier (7:1-10)

  • Jezus wekt zoon weduwe Naïn op (7:11-17)

  • Johannes de Doper vraagt naar ‘degene die zou komen’ (7:18-23)

  • Jezus prijst Johannes de Doper (7:24-30)

  • Generatie veroordeeld (7:31-35)

  • Zondige vrouw giet olie over Jezus’ voeten (7:36-50)

  • Vrouwen vergezellen Jezus (8:1-3)

  • Illustratie zaaier (8:4-8)

  • Waarom illustraties gebruikt (8:9, 10)

  • Uitleg illustratie zaaier (8:11-15)

  • Lamp niet verbergen (8:16-18)

  • Jezus’ moeder en broers (8:19-21)

  • Jezus bestraft storm op Meer van Galilea (8:22-25)

  • Jezus geneest bezeten man, stuurt demonen in varkens (8:26-39)

  • Jaïrus’ dochter opgewekt; vrouw raakt Jezus’ bovenkleed aan (8:40-56)

  • De 12 krijgen instructies prediking (9:1-6)

  • Herodes in verwarring door Jezus (9:7-9)

  • Jezus voedt zo’n 5000 mannen (9:10-17)

  • Petrus zegt dat Jezus de Christus is (9:18-20)

  • Jezus voorspelt zijn dood en opstanding (9:21, 22)

  • Vereisten ware volgelingen (9:23-27)

  • Jezus’ transfiguratie (9:28-36)

  • Jezus geneest bezeten jongen (9:37-43a)

  • Jezus voorspelt zijn dood opnieuw (9:43b-45)

  • Meningsverschil wie grootste is (9:46-48)

  • ‘Wie niet tegen jullie is, is vóór jullie’ (9:49, 50)

 • H. Jezus gaat naar Jeruzalem; zijn latere bediening, met name in Judea en Perea (9:51–19:27)

  • Samaritaans dorp verwerpt Jezus (9:51-56)

  • Vereisten om Jezus te volgen (9:57-62)

  • Jezus stuurt 70 eropuit (10:1-12)

  • Wee onberouwvol Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm (10:13-16)

  • De 70 komen terug (10:17-20)

  • Jezus looft Vader omdat aan kleine kinderen onthult (10:21-24)

  • Illustratie barmhartige Samaritaan (10:25-37)

  • Jezus bezoekt Martha en Maria (10:38-42)

  • Jezus geeft het Onzevader (11:1-4)

  • Illustratie vriend die aandringt (11:5-13)

  • Demonen uitgedreven door Gods vinger (11:14-23)

  • Onreine geest komt terug (11:24-26)

  • Echt geluk (11:27, 28)

  • Teken van Jona (11:29-32)

  • Lamp van het lichaam is het oog (11:33-36)

  • Jezus eet met farizeeër, spreekt wee uit over religieuze huichelaars (11:37-54)

  • ‘Pas op voor de zuurdesem van de farizeeën’ (12:1-3)

  • Niet bang voor mensen, maar voor God (12:4-7)

  • Christus erkennen (12:8-12)

  • Illustratie dwaze rijke man (12:13-21)

  • ‘Maak je niet langer zorgen over je leven’ (12:22-31)

  • ‘Wees niet bang, kleine kudde’ (12:32-34)

  • Waakzaam zijn (12:35-40)

  • Getrouwe beheerder herkennen en kenmerken ontrouwe slaaf (12:41-48)

  • Geen vrede maar verdeeldheid (12:49-53)

  • Betekenis tijd beoordelen (12:54-56)

  • Geschillen bijleggen (12:57-59)

  • Berouw of de dood (13:1-5)

  • Illustratie vijgenboom zonder vruchten (13:6-9)

  • Jezus geneest kreupele vrouw op sabbat (13:10-17)

  • Illustratie mosterdzaadje en zuurdesem (13:18-21)

  • Inspannen om door smalle deur te gaan (13:22-30)

  • Herodes, ‘die vos’ (13:31-33)

  • Jezus treurt over Jeruzalem (13:34, 35)

  • Jezus geneest man met waterzucht op sabbat (14:1-6)

  • Niet beste plaats uitkiezen (14:7-11)

  • Nodig uit wie niets kan terugdoen (14:12-14)

  • Illustratie genodigden met excuses (14:15-24)

  • Kosten berekenen (14:25-33)

  • Zout dat kracht verliest (14:34, 35)

  • Illustratie verloren schaap (15:1-7)

  • Illustratie verloren munt (15:8-10)

  • Illustratie verloren zoon (15:11-32)

  • Illustratie onrechtvaardige beheerder (16:1-13)

  • De wet en Gods Koninkrijk (16:14-18)

  • Illustratie rijke man en Lazarus (16:19-31)

  • Jezus onderwijst over struikelblokken, vergeving en geloof (17:1-6)

  • Illustratie slaaf die meester bedient (17:7-10)

  • Jezus geneest tien melaatsen (17:11-19)

  • Komst van Gods Koninkrijk (17:20-37)

  • Illustratie rechter en weduwe (18:1-8)

  • Illustratie farizeeër en belastinginner (18:9-14)

  • Jezus en kleine kinderen (18:15-17)

  • Vraag rijke bestuurder over eeuwig leven (18:18-30)

  • Jezus voorspelt opnieuw zijn dood en opstanding (18:31-34)

  • Jezus geneest blinde bedelaar bij Jericho (18:35-43)

  • Jezus bezoekt belastinginner Zacheüs (19:1-10)

  • Illustratie tien minen (19:11-27)

 • I. Begin van laatste week Jezus’ bediening in en rond Jeruzalem (19:28–21:4)

  • Jezus’ intocht in Jeruzalem (19:28-40)

  • Jezus huilt over Jeruzalem (19:41-44)

  • Jezus reinigt tempel (19:45-48)

  • Jezus’ gezag in twijfel getrokken (20:1-8)

  • Illustratie moordzuchtige wijnbouwers (20:9-19)

  • God en caesar (20:20-26)

  • Vraag over opstanding (20:27-40)

  • Christus zoon van David? (20:41-44)

  • Gewaarschuwd voor schriftgeleerden (20:45-47)

  • Twee muntjes arme weduwe (21:1-4)

 • J. Jezus’ grote profetie over het teken van wat komen zou (21:5-36)

  • Vraag over teken, waarschuwing tegen misleiding (21:5-9)

  • Samengesteld teken: oorlogen, grote aardbevingen, epidemieën, voedseltekorten (21:10, 11)

  • Vervolging voorspeld (21:12-19)

  • Jeruzalem omsingeld door leger, vastgestelde tijd van de heidenen voorspeld (21:20-24)

  • Komst Mensenzoon (21:25-28)

  • Illustratie vijgenboom (21:29-31)

  • ‘Deze generatie zal niet verdwijnen’ (21:32, 33)

  • Hart niet overbelast laten raken, wakker blijven (21:34-36)

 • K. Jezus’ laatste dagen in Jeruzalem; arrestatie en veroordeling (21:37–23:25)

  • Jezus onderwijst in tempel (21:37, 38)

  • Priesters smeden complot (22:1-6)

  • Voorbereidingen laatste Pascha (22:7-13)

  • Jezus stelt Avondmaal in (22:14-20)

  • ‘Mijn verrader is hier bij mij aan tafel’ (22:21-23)

  • Verhitte discussie wie grootste is (22:24-27)

  • Jezus’ verbond voor koninkrijk (22:28-30)

  • Petrus’ verloochening voorspeld (22:31-34)

  • Belang voorbereiding; twee zwaarden (22:35-38)

  • Jezus bidt op Olijfberg (22:39-46)

  • Jezus opgepakt (22:47-53)

  • Petrus verloochent Jezus (22:54-62)

  • Jezus wordt bespot (22:63-65)

  • Jezus vóór Sanhedrin (22:66-71)

  • Jezus vóór Pilatus en Herodes (23:1-25)

 • L. Jezus’ terechtstelling, begrafenis, opstanding en hemelvaart (23:26–24:53)

  • Jezus spreekt dochters Jeruzalem aan (23:26-31)

  • Jezus en twee misdadigers aan paal (23:32-42)

  • Jezus belooft: ‘Jij zult met mij in het paradijs zijn’ (23:43)

  • Jezus sterft (23:44-49)

  • Jezus begraven (23:50-56)

  • Vrouwen en Petrus bij leeg graf (24:1-12)

  • Onderweg naar Emmaüs (24:13-35)

  • Jezus verschijnt aan discipelen (24:36-49)

  • Jezus naar hemel (24:50-53)