Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

VRAAG 19

Waar gaan de Bijbelboeken over?

HEBREEUWSE GESCHRIFTEN (‘OUDE TESTAMENT’)

PENTATEUCH (5 BOEKEN):

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium

Van de schepping tot de vorming van de natie Israël

HISTORISCHE BOEKEN (12 BOEKEN):

Jozua, Rechters, Ruth

Israëls intocht in het beloofde land en de daaropvolgende gebeurtenissen

1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken

De geschiedenis van Israël tot en met de vernietiging van Jeruzalem

Ezra, Nehemia, Esther

De geschiedenis van de Joden na hun terugkeer uit ballingschap in Babylon

POËTISCHE BOEKEN (5 BOEKEN):

Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied

Wijze uitspraken en liederen

PROFETISCHE BOEKEN (17 BOEKEN):

Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi

Profetieën (voorspellingen) over Gods volk

CHRISTELIJKE GRIEKSE GESCHRIFTEN (‘NIEUWE TESTAMENT’)

DE EVANGELIËN (4 BOEKEN):

Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes

Jezus’ leven en dienst

HANDELINGEN VAN APOSTELEN (1 BOEK):

De geschiedenis van het ontstaan van de christelijke gemeente en van het zendingswerk

BRIEVEN (21 BOEKEN):

Romeinen, 1 en 2 Korinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Thessalonicenzen

Brieven aan verschillende christelijke gemeenten

1 en 2 Timotheüs, Titus, Filemon

Brieven aan afzonderlijke christenen

Hebreeën, Jakobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes, Judas

Andere brieven aan christenen

OPENBARING (1 BOEK):

Profetische visioenen die aan de apostel Johannes werden gegeven