Openbaring 1:1-20

1  Een openbaring*+ door Jezus Christus, die God hem gegeven heeft+ om aan zijn slaven+ de dingen te tonen die binnenkort* gebeuren moeten.+ En hij heeft zijn engel uitgezonden+ en [haar] door bemiddeling van hem in tekenen+ aan zijn slaaf Joha̱nnes+ meegedeeld,  die getuigenis heeft afgelegd van het woord dat God heeft gegeven+ en van het getuigenis dat Jezus Christus heeft gegeven,+ ja, van alle dingen die hij gezien heeft.  Gelukkig+ is hij die de woorden van deze profetie hardop leest+ en zijn zij die ze horen+ en die onderhouden al wat daarin geschreven staat;+ want de bestemde tijd is nabij.+  Joha̱nnes aan de zeven gemeenten+ die in het [district] A̱sia zijn: Mogen onverdiende goedheid en vrede U ten deel vallen van „Hem die is* en die was en die komt”,+ en van de zeven geesten+ die voor zijn troon zijn,  en van Jezus Christus, „de Getrouwe Getuige”,+ „De eerstgeborene uit de doden”+ en „De Heerser over de koningen der aarde”.+ Aan hem die ons liefheeft+ en die ons door middel van zijn eigen bloed van onze zonden verlost heeft+  en hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk,+ tot priesters+ voor zijn God en Vader — ja, hem zij de heerlijkheid en de macht in eeuwigheid.+ Amen.  Ziet! Hij komt met de wolken,+ en elk oog zal hem zien,+ ook degenen die hem doorstoken hebben;+ en alle stammen van de aarde zullen zich wegens hem in droefheid slaan.+ Ja, amen.  „Ik ben de Alfa en de Omega,”*+ zegt Jehovah* God, „Hij die is en die was en die komt,+ de Almachtige.”*+  Ik, Joha̱nnes, UW broeder en een deelhebber met U aan de verdrukking+ en het koninkrijk+ en de volharding+ in gezelschap van Jezus,+ kwam wegens het spreken over God en het getuigenis afleggen* van Jezus*+ op het eiland terecht dat Pa̱tmos wordt genoemd. 10  Door inspiratie*+ geraakte+ ik in de dag des Heren,*+ en ik hoorde achter mij een krachtige stem+ als van een trompet, 11  die zei: „Schrijf+ wat gij ziet in een boekrol en zend die naar de zeven gemeenten:+ in E̱feze+ en in Smy̱rna+ en in Pe̱rgamum+ en in Thyati̱ra+ en in Sa̱rdes+ en in Filade̱lfia+ en in Laodice̱a.”+ 12  En ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak, en toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden lampenstandaarden,+ 13  en in het midden van de lampenstandaarden iemand gelijk een mensenzoon,+ bekleed met een gewaad dat tot de voeten reikte, en aan de borst omgord met een gouden gordel. 14  Bovendien waren zijn hoofd en zijn haar wit+ als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam;+ 15  en zijn voeten waren gelijk fijn koper,+ wanneer dat in een oven gloeit; en zijn stem+ was als het geluid van vele wateren. 16  En in zijn rechterhand had hij zeven sterren,+ en uit zijn mond kwam een scherp, lang tweesnijdend zwaard+ te voorschijn, en zijn gelaat was als de zon, wanneer ze in haar kracht schijnt.+ 17  En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten neer. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei: „Vrees niet.+ Ik ben de Eerste*+ en de Laatste,+ 18  en de levende;+ en ik werd een dode,+ maar zie! ik leef tot in alle eeuwigheid,+ en ik heb de sleutels van de dood+ en van Ha̱des.*+ 19  Schrijf daarom de dingen op die gij gezien hebt, en de dingen die zijn en de dingen die hierna zullen geschieden.+ 20  Wat het heilige geheim betreft van de zeven sterren+ die gij op mijn rechterhand hebt gezien, en [van] de zeven gouden lampenstandaarden:+ De zeven sterren betekenen* [de] engelen van de zeven gemeenten, en de zeven lampenstandaarden betekenen zeven gemeenten.+

Voetnoten

Lett.: „onthulling.” Gr.: A·po·ka·luʹpsis; Lat.: A·po·ca·lyʹpsis.
Lett.: „in snelheid.”
Lett.: „de Zijnde; de Bestaande.” Gr.: ho on. Zie Ex 3:14 vtn.
Of: „de A en de Z.” Gr.: τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ (to Alʹfa kai to O[ʹme·ga]), de eerste en de laatste letter van het Gr. alfabet; SyhJ22: „de Alef en de Taw.”
Zie App. 1D.
„De Almachtige.” Gr.: ho Pan·toʹkra·tor; Lat.: O·mniʹpo·tens; J18(Hebr.): ʼEl Sjad·daiʹ, „God, de Almachtige”; J17,22(Hebr.): ʼElo·hēʹ tseva·ʼōthʹ, „God der legerscharen”. Zie Ru 1:20 vtn., „Almachtige”.
„Getuigenis afleggen.” Gr.: mar·tuʹri·an; Lat.: te·sti·moʹni·um.
Lett.: „door het woord van de God en het getuigenis van Jezus.”
„Door inspiratie.” Of: „In geest.” Gr.: en pneuʹma·ti; Lat.: in spiʹri·tu.
Of: „Ik geraakte onder inspiratie op de dag des Heren.”
„Eerste”, אVgSyh; A: „Eerstgeborene.”
„Hades”, אA; SyhJ7,8,13,16-18,22: „Sjeool.” Zie App. 4B.
Of: „zijn.”