2 Timotheüs 3:1-17

3  Maar weet dit, dat er in de laatste dagen+ kritieke tijden zullen aanbreken, die moeilijk zijn door te komen.*+  Want de mensen zullen zichzelf liefhebben, het geld liefhebben, [zullen] aanmatigend [zijn], hoogmoedig,* lasteraars,* ongehoorzaam aan ouders,+ ondankbaar, deloyaal,+  zonder natuurlijke genegenheid,+ niet ontvankelijk voor enige overeenkomst,*+ kwaadsprekers,*+ zonder zelfbeheersing, heftig,*+ zonder liefde voor het goede,+  verraders,+ onbezonnen, opgeblazen [van trots],+ met meer liefde voor genoegens dan liefde voor God,+  die een vorm van godvruchtige toewijding* hebben,+ maar de kracht ervan niet blijken te bezitten;+ en keer u af van dezen.+  Want uit hun midden staan de mannen op die zich op sluwe wijze in huisgezinnen indringen*+ en zwakke vrouwen als hun gevangenen wegvoeren die beladen zijn met zonden en door velerlei begeerten gedreven worden,+  die altijd leren en toch nooit tot een nauwkeurige kennis van de waarheid+ kunnen komen.  Zoals nu Ja̱nnes en Ja̱mbres+ Mo̱zes weerstonden, zo blijven ook zij de waarheid weerstaan,+ mensen die volkomen verdorven van geest zijn,+ afgekeurd wat het geloof betreft.+  Niettemin zullen zij geen verdere vorderingen maken, want hun uitzinnigheid zal allen zeer duidelijk zijn, zoals ook de [uitzinnigheid] van die [twee mannen duidelijk] is geworden.+ 10  Maar gij hebt mij nauwgezet gevolgd in mijn leer, mijn levenswandel,+ mijn voornemen, mijn geloof, mijn lankmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, 11  mijn vervolgingen, mijn lijden, de soort van dingen die mij in Antiochi̱ë,+ in Iko̱nium,+ in Ly̱stra+ zijn overkomen, de soort van vervolgingen die ik heb doorstaan; en toch heeft de Heer mij uit alle bevrijd.+ 12  Trouwens, allen die met godvruchtige toewijding in vereniging met Christus Jezus wensen te leven, zullen ook vervolgd worden.+ 13  Maar goddeloze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden en worden misleid.+ 14  Blijft gij echter in de dingen die gij hebt geleerd en waarin gij door overtuiging zijt gaan geloven,+ daar gij weet van welke personen gij ze hebt geleerd+ 15  en dat gij van kindsbeen af+ de heilige geschriften hebt gekend, die u wijs kunnen maken tot redding+ door middel van het geloof in verband met Christus Jezus.+ 16  De gehele Schrift is door God geïnspireerd*+ en nuttig om te onderwijzen,+ terecht te wijzen,+ dingen recht te zetten,*+ streng te onderrichten+ in rechtvaardigheid, 17  opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij,+ volledig toegerust* voor ieder goed werk.+

Voetnoten

„Kritieke [tijden zullen aanbreken,] die moeilijk zijn door te komen.” Lett.: „boze [tijden zullen aanbreken].”
Lett.: „hoger (superieur) schijnend.”
Of: „schimpend sprekend.”
Lett.: „verdragloos; wapenstilstandloos.”
Lett.: „duivels.” Gr.: di·aʹbo·loi.
Lett.: „ongetemd.”
„Godvruchtige toewijding.” Lett.: „wel-verering” of „goed-verering.”
„De mannen . . . die zich op sluwe wijze . . . indringen.” Lett.: „de binnensluipenden . . . .”
Lett.: „God-geademd.” Gr.: The·o·pneuʹstos; Lat.: Di·viʹni·tus in·spi·raʹta; J17(Hebr.): beroeʹach ʼElo·himʹ, „door Gods geest”.
Lett.: „[tot] rechtoprichting.”
Lett.: „geschikt (passend) gemaakt zijnd.”