Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Zal de roep om gerechtigheid worden gehoord?

Zal de roep om gerechtigheid worden gehoord?

 Het lijkt wel of er overal in de maatschappij onrecht is. Kijk eens naar twee voorbeelden uit het strafrechtelijk systeem:

  •   In januari 2018 gaf een rechter in de Verenigde Staten het bevel een man vrij te laten die bijna 38 jaar gevangen had gezeten. Hij werd vrijgesproken op basis van DNA-bewijsmateriaal.

  •   In september 1994 werden drie jonge mannen in een Afrikaans land gevangengezet omdat ze op grond van gewetensbezwaren militaire dienst hadden geweigerd. In september 2020 zaten ze al 26 jaar gevangen zonder dat er ooit een formele aanklacht tegen ze was ingediend en zonder dat ze ooit voor de rechtbank waren verschenen.

 Als u weleens het slachtoffer van onrecht bent geweest, voelt u zich misschien als de man Job in Bijbelse tijden, die zei: ‘Ik schreeuw “Geweld!” — maar ik krijg geen antwoord. Ik blijf om hulp roepen, maar er is geen recht’ (Job 19:7). Hoewel echte gerechtigheid misschien alleen maar een droom lijkt, belooft de Bijbel een tijd wanneer er echt gerechtigheid zal zijn. Bovendien kan de wijsheid uit de Bijbel u helpen om nu met onrecht om te gaan.

Wat is de oorzaak van onrecht?

 Onrecht wordt veroorzaakt door personen die Gods leiding verwerpen. De Bijbel laat zien dat echte gerechtigheid van God komt (Jesaja 51:4). In de Bijbel houden de woorden die vertaald zijn met ‘recht’, ‘rechtvaardigheid’ en ‘gerechtigheid’ nauw verband met elkaar (Psalm 33:5). Daden die rechtvaardig zijn, of goed en juist volgens Gods normen, zorgen voor gerechtigheid. In tegenstelling daarmee is onrecht het gevolg van zonde, wat het overtreden van Gods rechtvaardige normen is. Kijk eens naar de volgende voorbeelden:

  •   Zelfzucht. Zelfzuchtige verlangens en zonde staan nauw met elkaar in verband (Jakobus 1:14, 15). Veel mensen maken misbruik van anderen door ze oneerlijk te behandelen, alleen maar om te krijgen wat ze willen. In tegenstelling daarmee wil God dat we altijd eerst het voordeel van anderen zoeken (1 Korinthiërs 10:24).

  •   Onwetendheid. Sommige mensen behandelen anderen misschien oneerlijk zonder het te beseffen, maar zulke daden worden door God toch als een zonde beschouwd (Romeinen 10:3). Onwetendheid leidde zelfs tot een van de grootste daden van onrecht ooit: de terechtstelling van Jezus Christus (Handelingen 3:15, 17).

  •   Mislukt menselijk bestuur. In theorie zouden de politieke, commerciële en religieuze stelsels van de wereld een eerlijke behandeling en sociale gerechtigheid moeten bevorderen. Maar de realiteit is dat deze stelsels vaak de bron zijn van fouten, corruptie, vooroordeel, hebzucht, extreme financiële ongelijkheid en intolerantie — wat allemaal tot onrecht kan leiden. Sommige van die stelsels worden gepromoot door mensen met goede bedoelingen. Maar uiteindelijk lopen alle menselijke inspanningen die Gods leiding negeren op helemaal niets uit (Prediker 8:9; Jeremia 10:23).

Maakt het God iets uit dat er onrecht is?

 Ja, hij haat onrecht en de houdingen en daden die er de oorzaak van zijn (Spreuken 6:16-18). Hij inspireerde de profeet Jesaja ertoe te schrijven: ‘Ik, Jehovah, a heb het recht lief, ik haat roof en onrecht’ (Jesaja 61:8).

 De wet die God aan de Israëlieten in de oudheid gaf, liet zien dat hij wilde dat het volk rechtvaardig handelde. Hij zei dat hun rechters steekpenningen en andere dingen die het recht zouden verdraaien moesten afwijzen (Deuteronomium 16:18-20). Hij veroordeelde de ongehoorzame Israëlieten die misbruik maakten van de armen en de zwakken, en uiteindelijk verwierp hij ze omdat ze niet naar zijn normen leefden (Jesaja 10:1-3).

Zal God een eind maken aan onrecht?

 Ja. Door middel van Jezus Christus zal hij zonde — de grondoorzaak van onrecht — verwijderen en de menselijke familie tot volmaaktheid brengen (Johannes 1:29; Romeinen 6:23). Hij heeft ook een Koninkrijk opgericht dat zal zorgen voor een rechtvaardige nieuwe wereld en gerechtigheid voor iedereen (Jesaja 32:1; 2 Petrus 3:13). Kijk voor meer informatie over dit hemelse Koninkrijk de video Wat is Gods Koninkrijk?

Hoe zal het zijn om in de rechtvaardige nieuwe wereld te leven?

 Als er overal op aarde gerechtigheid is, zal er vrede en veiligheid zijn voor iedereen (Jesaja 32:16-18). Voor God is elk mensenleven evenveel waard, dus iedereen zal eerlijk behandeld worden. Het verdriet, de frustratie en de pijn die het gevolg zijn van onrecht zullen voorgoed voorbij zijn, en zelfs de pijnlijke herinneringen aan onrecht zullen geleidelijk vervagen (Jesaja 65:17; Openbaring 21:3, 4). Zie voor meer informatie het artikel ‘Wat zal Gods Koninkrijk voor ons doen?

Kunnen we Gods belofte van een wereld zonder onrecht echt geloven?

 Ja. De Bijbel heeft bewezen betrouwbare profetieën te bevatten en historisch en wetenschappelijk nauwkeurig te zijn. Ook zijn de verschillende delen ervan compleet in harmonie met elkaar. Dat toont aan dat u de beloften erin kunt vertrouwen. De volgende artikelen geven wat meer details:

Heeft het zin om nu tegen onrecht te strijden?

 In Bijbelse tijden verzetten goede mensen zich als ze onrechtvaardig werden behandeld. De apostel Paulus dreigde een onrechtvaardig proces te krijgen dat tot zijn dood had kunnen leiden. In plaats van dat onrecht passief te aanvaarden, gebruikte hij de wettelijke mogelijkheden die hij had en deed hij een beroep op caesar (Handelingen 25:8-12).

 Toch zijn menselijke inspanningen om al het onrecht in deze wereld op te lossen gedoemd te mislukken (Prediker 1:15). Veel mensen hebben echter gemerkt dat werken aan een sterker geloof in Gods belofte van een rechtvaardige nieuwe wereld ze heeft geholpen hun innerlijke onrust te overwinnen en gemoedsrust te krijgen wanneer ze met onrecht te maken hebben.

a Jehovah is de persoonlijke naam van God (Psalm 83:18).