145:1-5

Metuh manantuani kahain Yehowa je jatun baratikas, Dawid tagerek manara Yehowa katatahi

145:10-12

Kilau Dawid, rewar Yehowa je baketep tagerek manahiu gawin hai Yehowa metuh bapander dengan sama arep

145:14

Dawid percaya amun Yehowa tege kanahuang tuntang kuasa uka mandohop uras rewar-Ai