Nitutunö ba mbuku Mikha ya’ia da’ö fama’ele’ö sanandrösa ba walö’atulö hegöi amabu’ula wa ifuli tebohouni wamosumange satulö.