• TUMBU: 1974

  • MOROI BA: REPUBLIK DEMOKRATIK JERMAN

  • SI NO IRAI ALUA: ATEIS

SI NO NUMALÖ

Tumbudo ba mbanua Sachsen, banua si so ba soi nifotöi Republik Demokratik Jerman (RDJ) meföna. Fahuwu sibai ndraʼaga ba zi sambua omo ba faoma maʼomasiʼö nawöma. RDJ no sambua soi Komunis, tobali lö moguna sibai ba dödö niha Sachsen agama. Ba moloʼö yaʼo, lö hadöi Lowalangi. Ofeta 18 fakhe ndröfigu, no tofakha sibai ba dödögu dombua lala wamahaʼö yaʼia daʼö ateisme ba Komunisme.

Hana wa adöni dödögu ba wamahaʼö Komunisme? Börö me moloʼö famahaʼö andrö fagölö manö fefu wetaro niha gulidanö. Baero daʼö, faduhu göi dödögu wa no sinangea simanö, irege lö hadöi saʼe gamaehutara zi numana ba si kayo. Aktif ndraʼo ba organisasi pemuda Komunis. Me 14 fakhe ndröfigu, asese faodo ba gerakan cinta lingkungan ba halöwö daur ulang garate (sasao garate mufuli muhaogö tobali garate si baga). Mangandrö saohagölö sibai nono mbanua ba kota Aue ba nifaluagu irege labeʼe khögu penghargaan ira samatörö. Hewaʼae awuyu-wuyudo nasa, so ösa niha politik RDJ si faʼila khögu. Moloʼö yaʼo, atulö gohitö dödögu ba no si sökhi zi so fönagu.

Hizaʼi, ba zi lö mudöna-döna, taya fefu daʼö. Me 1989, adudu Tembok Berlin, simanö göi blok Komunis ba Eropa Timur. Oya zalua zamatötöʼu tödö me luo daʼö. Ba gafuriatania uʼila wa oya walöʼatulö ba RDJ. Duma-dumania, na so niha si lö motuhini Komunisme, ba lafotöi ia si lö karua. Hana wa simanö? Hadia tenga no famahaʼö Komunis wa fagölö fefu niha? Hadia Komunisme andrö ha mbua wangera-ngera si sökhi ba lö famalua? Ibörötaigö aombö sibai dödögu.

Tobali, ibörötaigö uʼosambuaʼö dödögu ba danö böʼö, yaʼia daʼö ba musik hegöi melukis. Möi ndraʼo ba zekola musik ba tebeʼe khögu ginötö ba wanohugö ba universitas. Daʼö mbörö wa omasido tobali seniman. Uʼositengagö wamahaʼö nibeʼe zatuagu ba mböröta ba wamalua amuata si sökhi. Moloʼö yaʼo, abölö moguna waʼasana. Duma-dumania, ufendrongagö wakawasa ba ndraono alawe ba ginötö si fagölö. Hizaʼi, lö möi fangalö waʼaombö-aombö dödögu musik, melukis hegöi famalua zomasi dödögu. Itugu oroma naʼi waʼaombö dödögu ba gambara nifazökhigu. Hadia zalua ba zi so föna? Hadia gunania na auri ndraʼo?

 Ba gafuriatania, usöndra wanemalinia ba tenga simane nidöna-dönagu. Samuza inötö ba zi bongi, ba zekola musik, ufadunö-dunö sanandrösa ba zi so föna ba zi hadauga nifahaʼö. So samösa nifahaʼö sotöi Mandy * samösa Samaduhuʼö Yehowa. Ba zi bongi andrö, ibeʼe khögu mene-mene si sökhi. Imane, ”Na omasi ösöndra wanema li moroi ba zinofu-nofu sanandrösa ba waʼauri hegöi ba zi so föna, tandraigö fahaʼö ndraʼugö ba Zura Niʼamoniʼö.”

Sindruhunia, lö talafo faduhu sibai dödögu, hizaʼi utandraigö wamalua yaʼia. Iforomaʼö Mandy moroi ba Danieli faza 2, tokea sibai ndraʼo me ubaso daʼö. Faza daʼö zanutunö wamaʼeleʼö sanandrösa ba wamatörö niha gulidanö, sebua lua-lua irugi mane maʼökhö. Iforomaʼö Mandy wamaʼeleʼö tanö böʼö si so ba Zura Niʼamoniʼö soʼamakhaita ba zi so föna. Afuriatania, usöndra wanema li moroi ba wanofu-nofugu! Hizaʼi, haniha zanura daʼö fefu, ba haniha zi tola mamaʼeleʼö hadia zalua ba zi so föna simane faʼatefaudu andrö? Hadia sindruhu-ndruhu so Lowalangi?

HEWISA ZURA NIʼAMONIʼÖ WOMBULÖʼÖ FAʼAURIGU

Ifafalukhaʼö ndraʼo Mandy khö Horst hegöi Angelika, sambua fongambatö sanolo yaʼo enaʼö tola aboto ba dödögu Daromali Lowalangi. Aboto ba dödögu wa ha organisasi agama Zamaduhuʼö Yehowa zi lö mamöhöli wangogunaʼö töi Lowalangi, yaʼia daʼö Yehowa, ba lafatunö ba niha böʼö döi andrö. (Zinunö 83:19; Mataiʼo 6:9) Ufahaʼö ndraʼo wa no ibeʼe Yehowa ba niha dötönafö faʼauri ba waradaiso götö-götö waʼara. Imane Zinunö 37:9, ”Sanötöna khö Yehowa andrö zokhö tanö dania.” No fondrege zahöli-höli dödö daʼö moloʼö yaʼo, börö me tötönafö andrö tola laʼokhögö fefu niha somasi moloʼö nifakhoi Lowalangi si so ba Zura Niʼamoniʼö.

Hizaʼi, tenga saoha wombulöʼö faʼurigu moloʼö famahaʼö Zura Niʼamoniʼö. Börö me samösa seniman si no tehöngö ndraʼo, so khögu waʼasiliyawa. Tobali, siföföna sibai moguna ufahaʼödo wangokhögö fangide-ngideʼö. Hizaʼi, abua khögu wondröi lala waʼauri si lö tefaudu ba zomasi Yehowa. Uʼandrö sibai saohagölö me no sebolo tödö Yehowa, sahakhö tödö, ba soʼameʼegö tödö niha zangodödögö samalua nifahaʼö Zura Niʼamoniʼö!

Ebua sibai lua-lua Komunisme hegöi ateisme ba waʼaurigu irugi 18 fakhe ndröfigu. Hizaʼi, aefa daʼö Sura Niʼamoniʼö zombulöʼö faʼaurigu. Iadaʼa tola alö waʼaombö-aombö dödögu sanandrösa ba zi so föna, ba itugu tatu gohitö dödögu. Tebayagödo idanö tobali Samaduhuʼö Yehowa me 1993. Aefa daʼö, me 2000, mangowaludokhö Tabitha, samösa sanuriaigö sowölö-ölö. Asese matolo wamahaʼö niha böʼö ba Zura Niʼamoniʼö. Ato niha nifalukhaisima si no tedönisi ba Komunisme hegöi ateisme simane yaʼo. Omuso sibai dödögu me tola utolo ira enaʼö tola aboto ba dödöra Yehowa.

HOWU-HOWU NITEMAGU

Me ibörötaigö ufahaʼödo khö ndra Samaduhuʼö Yehowa, aombö sibai dödö zatuagu. Hiza’, laʼila wa tobali niha si sökhi ndraʼo me ufahaʼödo khö ndra Samaduhuʼö. Omuso göi dödögu me omasi ira wombaso Sura Niʼamoniʼö ba laʼondrasi göi gangowuloa niha Keriso khö ndra Samaduhuʼö Yehowa.

So waʼowua-wua dödö ba wongambatöma börö me maʼodödögö ba wamalua fefu mene-mene Zura Niʼamoniʼö. Duma-dumania, börö me maʼoʼö mene-mene Zura Niʼamoniʼö enaʼö lö faröi khö ngambatöma, itugu aro gamakhaitama.​—Heberaiʼo 13:4.

Lö saʼe uʼaombösi tödö waʼaurigu hegöi si so fönagu. Hulö zi sambua omo Zamaduhuʼö Yehowa ba zi sagörö ulidanö, si so faʼatulö ba teʼosambuaʼö, ba omuso dödögu me tola farahu ndraʼo ba gotaluara. Lö lafaehu-faehusi niha. Iʼotarai ba mböröta, faduhu dödögu wa moguna fagölö fefu wamolau ba niha, ba daʼö nitötönagu barö-barö daʼa.

^ par. 12 No mufaböʼöni döi.