Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö  |  No. 5 2017

 TUHO SI OFÖNA | MALA’IKA—HADIA NIWA’Ö ZURA NI’AMONI’Ö SANANDRÖSA KHÖRA?

Lala Mala’ika ba Wanolo Ya’ugö

Lala Mala’ika ba Wanolo Ya’ugö

La’ame’egö tödö sibai niha gulidanö ira mala’ika si lö faröi ba owölö-ölö ira wamalua somasi Yehowa. Me ifazökhi gulidanö Lowalangi, ira mala’ika ”ma’iki-iki . . . ba me owua-wua dödö nono Lowalangi, dozi”. (Yobi 38:4, 7) Lö irai aetu edöna dödöra ba wangi’ila sanandrösa ba wehede hegöi ngawalö zalua ba gulidanö nisura ndra sama’ele’ö.​—I Fetero 1:11, 12.

Sura Ni’amoni’ö zanutunö wa itaria lalumö’ö ira mala’ika nono mbanua Lowalangi ena’ö tola alua gohitö dödö Lowalangi. (Zinunö 34:8) Duma-dumania:

  • Me edöna Yehowa ba wohori mbanua Zodoma hegöi Gomora börö wa’alösökhi nifaluara, mala’ika zanolo Loti si lö faröi hegöi ösi nomonia ena’ö tola moloi ira.​—I Moze 19:1, 15-26.

  • Ba Mbabilona meföna, me latibo’ö datölu ndraono matua Heberai’o ba mbaho galitö, Lowalangi ”si no mamatenge mala’ikania ba si no mangorifi enoninia andrö”.​—Danieli 3:19-28.

  • Me no sara wongi bakha ba dögi zingo solofo, ifatunö Danieli wa tola te’efa’ö ia börö me ’no ifatenge mala’ika khönia Lowalangi, ba no ikusi mbawa zingo’.​—Danieli 6:17, 23.

I’otarai meföna lö aetu ndra mala’ika ba wanolo niha si lö faröi

LATOLO MBANUA NIHA KERISO BA ABAD SIFÖFÖNA IRA MALA’IKA

Itaria mufatenge mala’ika ba wanolo halöwö nifalua mbanua niha Keriso ba abad siföföna na moguna da’ö ba wango’ozui ohitö dödö Lowalangi. Duma-dumania:

  • Mala’ika zamokai mbawandruhö gurunga khö ndra sinenge ba ifarou ira ena’ö lö laböhöli wanuriagö ba gosali.​—Halöwö Zinenge 5:17-21.

  • Mala’ika zamatenge Wilifo, samösa sanuriaigö, we’amöi ba lala sanörö tanö si mate si otarai Yeruzalema saekhu ba Gasa, ba wanuriaigö khö ndrawa Gaitiofia si bohou möi mangandrö ba Yeruzalema.​—Halöwö Zinenge 8:26-33.

  • Me itatugöi Lowalangi wa tola tobali niha Keriso si tenga niha Yahudi, ba gangilata fahuhuo samösa mala’ika khö Konelio, sondrönia’ö zaradadu Romawi ena’ö ikaoni Waulo ba nomonia.​—Halöwö Zinenge 10:3-5.

  • Me so ba gurunga zinenge sotöi Fetero, tohare mala’ika khönia ba igogohe dangania we’amöi baero ba gurunga.​—Halöwö Zinenge 12:1-11.

 LALA MALA’IKA BA WANOLO YA’UGÖ

Lö hadöi zi tobali tandra wa i’oguna’ö nasa mala’ikania iada’a Lowalangi ba wanolo niha faoma tandra sahöli-höli dödö simane si so ba Zura Ni’amoni’ö. Hiza’i, sanandrösa ba götöda, imane Yesu, ”Ba teturiaigö dania Mbanua Lowalangi andrö, turia somuso dödö, ba gulidanö misa, ma’asagörö, ba wamaduhu’ö ba niha fefu, ba awena dania fa’atua danö.” (Matai’o 22:14) Hadia ö’ila wa lafalua halöwö andrö ira nifaha’ö Keriso barö wamaigi-maigi ndra mala’ika?

Fao ndra mala’ika ba wanuriaigö ba zi sagörö ulidanö

Buku Fama’ele’ö zanutunö wa latolo niha ira mala’ika ena’ö tola lafaha’ö ira sanandrösa khö Lowalangi Yehowa hegöi ohitö dödönia ba niha. Isura sinenge sotöi Yohane, ”Ba u’ila mala’ika bö’ö, si hombo, ba dalu mbanua si yawa, si so turia somuso dödö si lö aetu, ba wanuriaigö ba zi so ba gulidanö, ba ngawalö soi fefu, ba ba ngawalö niwa, ba ba ngawalö li, ba ba ngawalö mado fefu, no ebua linia, imane: Mi’ata’ufi Lowalangi, ba mibe’e khönia zumange, me no irugi inötö wanguhuku andrö khönia, ba mi’angalulu khö zamazökhi banua si yawa, ba tanö, ba asi, ba umbu nidanö andrö.” (Fama’ele’ö 14:6, 7) Iada’a, oya zalua zangoroma’ö wa fao ndra mala’ika ba wotuhini halöwö fanuriaigö nifalua ba zi sagörö ulidanö. Ba ginötö so samösa niha samalalini era-era ba tobali samosumange Yehowa ba so ”wa’omuso dödö ba zanehe mala’ika andrö, ba zorugo”.​—Luka 15:10.

Hadia zalua na no awai halöwö fanuriaigö? Ira mala’ika ”sanuwö andrö, ba zorugo” fao ira khö Yesu, Razo yawa razo, ”ba wanuwö andrö, na baŵa sebua khö Lowalangi, Samatörö fefu hadia ia” ba Hamagedo. (Fama’ele’ö 16:14-16; 19:14-16) Ira mala’ika sabölö andrö zamalua fanguhuku moroi khö Lowalangi ba ginötö ifalua Zo’aya Yesu ’wolau mbalö ba zi lö molo’ö turia somuso dödö andrö, khö Zo’aya ya’ita, Yesu’.​—II Tesalonika 1:7, 8.

Börö da’ö, yafaduhu dödöu wa la’ame’egö tödö ndra’ugö ira mala’ika. La’ame’egö tödö sibai göi niha somasi mamosumange Lowalangi, ba no asese i’oguna’ö ira Yehowa ba wangabe’e’ö hegöi ba wolumö’ö ono mbanuania si lö faröi ba gulidanö.​—Heberai’o 1:14.

Dozi ita, moguna tahalö gangetula sabölö moguna. Hadia tafondro-ndrongo ba ta’o’ö duria somuso dödö nituriaigö ba zi sagörö ulidanö? Omasi latolo ndra’ugö ira Samaduhu’ö Yehowa si so ba mbanua si toröi ya’ugö ena’ö tola örasoi wanolo moroi khö mala’ika nifatenge Lowalangi.