Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö—Edisi Wamaha’ö  |  Baŵa si Öfa 2016

Hana Wa Moguna Möi Ita ba Gangowuloa?

Hana Wa Moguna Möi Ita ba Gangowuloa?

”Ba datafaoma tafaigi nawöda, ba wamarou tödö ba wa’omasi andrö, ba ba mbua-bua si sökhi. Ba böi taböhöli we’amöi ba migu khöda.”HEBERAI’O 10:24, 25.

SINUNÖ: 20, 53

1-3. (a) Hewisa niha Keriso wangoroma’öra wa omasi ira we’amöi ba gangowuloa? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.) (b) Hadia nifatunöda ba duho da’a?

ME AWENA 17 fakhe ndröfi Corinna, lara’u ninania ba la’ohe ba nahia wangosawuyu. Aefa da’ö la’ohe göi Corinna ba Siberia, töra saribu kilometer moroi ba nomonia. La’osawuyu ia wohalöwö ba kabu. Itaria lafaso ia wohalöwö ba zokafu-kafu ba lö labe’e khönia nukha sawe’e-we’e. Hewa’ae simanö, Corinna hegöi talifusöda ira alawe tanö bö’ö lahalö gangetula wa lafalua gofu hadia ia ena’ö tola laröi kabu ba möi ira ba gangowuloa.

2 Imane Corinna, ”Mofanöga tanö owi moroi ba naha wohalöwöma ba matörö tanö 25 kilometer numalö ba stasiun kereta api. Mofanö kereta api bözi dua sihulö wongi, ba önö za ndra’aga ba kereta api. Aefa da’ö, fulu kilometer matörö tanö numalö ba nahia gangowuloa.” Omuso sibai dödö Corinna wamalua da’a. Imane, ”Ba gangowuloa, mafaha’ö ndra’aga ba mbuku Manuriaigö ba ma’anunöisi lagu  Kerajaan. Fefu da’a tobali famarou dödö hegöi fanga’aro’ö wamatima.” Talifusöda si darua andre mangawuli ira ba kabu tölu hari aefa da’ö, ba lö irai la’ila ira sokhö kabu ba ginötö mofanö ira.

3 Ono mbanua Yehowa labase-base’ö ginötö wa’owulo khö ndra talifusöra ba wamati. Duma-dumania, niha Keriso si föföna omasi sibai ira na owulo ba wamosumange Yehowa hegöi ba wamaha’ö ya’ira sanandrösa khönia. (Halöwö Zinenge 2:42) Tatu manö omasi ndra’ugö göi we’amöi ba gangowuloa. Hiza’i, te abua khöu na lö aetu-aetu we’amöi ba gangowuloa, simane ndra talifusö tanö bö’ö. Te oya ginötö ni’oguna’öu ba wohalöwö mazui erege dödöu. Börö da’ö, hadia zi tola manolo ya’ugö ena’ö tola möi ndra’ugö ba gangowuloa? [1] (Faigi gonönöta.) Hewisa ena’ö tafarou niha nifaha’öda ba Zura Ni’amoni’ö hegöi niha bö’ö ena’ö owölö-ölö ira we’amöi ba gangowuloa? Ba duho da’a itutunö khöda hadia mbörö wa möi ita ba gangowuloa (1) so gunania khöda, (2) tetolo niha bö’ö, ba (3) möi fangomusoi’ö dödö Yehowa. [2]—Faigi gonönöta.

SO GUNANIA KHÖDA GANGOWULOA

4. Hewisa wa tola tefaha’ö ita ba gangowuloa sanandrösa khö Yehowa?

4 Tefaha’ö ita ba gangowuloa. Ba gangowuloa tefaha’ö ita sanandrösa khö Yehowa. Duma-dumania, oya mbanua niha Keriso zangoguna’ö mbuku Mendekatlah kepada Yehuwa ba Wamaha’ö Zura Ni’amoni’ö ba Gangowuloa. Hewisa dödöu me tafaha’ö ita ba gamuata Yehowa ba me örongo hewisa dödö ndra talifusöda sanandrösa khönia? Tatu manö monönö wa’omasiu khö Yehowa. Ba gangowuloa tafaha’ö ita ba Zura Ni’amoni’ö ba ginötö tafondro-ndrongo huhuo sebua, famadumaisi hegöi ba wamondro-ndrongo fombaso Sura Ni’amoni’ö. (Nehemia 8:8) Angeraigö hadia nisöndrada ero migu ba ginötö tafa’anö ita ba wombaso Sura Ni’amoni’ö hegöi ba wamondro-ndrongo hadia wamaha’ö nisöndra ndra talifusöda.

5. Na möi ndra’ugö ba gangowuloa, hewisa wa tetolo ndra’ugö ba wo’aurifagö goi-goi Zura Ni’amoni’ö hegöi ba wondrou’ö halöwö fanuriaigö?

5 Ba gangowuloa, tefarou ita ena’ö ta’o’aurifagö ba wa’aurida hadia zi no ta’ila moroi ba Zura Ni’amoni’ö. (I Tesalonika 4:9, 10) Ba wamaha’ö mbuku Manuriaigö, hadia no irai tefarou dödöu ba wondrou’ö wangai halöwö khö Yehowa, ena’ö itugu sökhi wangandröu, mazui ba wangefa’ö zala ndra talifusöda? Ba gangowuloa tefaha’ö ita hewisa we’amöi manuriaigö hegöi ba wanolo niha bö’ö ena’ö so khöra wa’aboto ba dödö moroi ba Zura Ni’amoni’ö.Matai’o 28:19, 20.

6. Hewisa gangowuloada möi famarou dödö ba fanga’aro’ö wamatida?

6 Tefarou ita ba gangowuloa. Ulidanö nifatörö Zatana andre ibe’e khöda  fa’awuwu ba wamati ba i’asogö gabula dödö hegöi fa’ide-ide dödö. Hiza’i, ba gangowuloada ibe’e khöda wamarou dödö hegöi fa’abölö ena’ö lö aetu-aetu tahalö halöwö khö Yehowa. (Baso Halöwö Zinenge 15:30-32.) Asese tadunö-dunö hewisa wa tola alua zi no tefa’ele’ö ba Zura Ni’amoni’ö. Da’a zondrou’ö fa’afaduhu dödöda wa hasambalö alua zi no ifabu’u Yehowa ba zi so föna. Tasöndra wamarou dödö khö ndra talifusöda tenga ha ba ginötö lafa’ema huhuo, hiza’i ba ginötö labe’e mbua gera-erara hegöi ba wanuno Yehowa soroi ba dödö. (I Korindro 14:26) Na fahuhuo ita khöra fatua lö tebörögö gangowuloa hegöi na no awai, ohahau dödöda börö me ato zi fahuwu khöda sangomasi’ö ya’ita.I Korindro 16:17, 18.

Ba gangowuloada tatema wamarou dödö hegöi fa’abölö ena’ö lö aetu-aetu tahalö halöwö khö Yehowa

7. Hadia mbörö wa moguna möi ita ba gangowuloa?

7 Ba gangowuloa tatema wanolo geheha Lowalangi. I’oguna’ö Yesu geheha ni’amoni’ö ba wondrönia’ö mbanua niha Keriso. Ifarou ita ena’ö ’tafondro-ndrongo hadia niwa’ö geheha ba mbanua andrö’. (Fama’ele’ö 2:7) Itolo ita eheha ni’amoni’ö ba wotimbagö fondrönisi dödö ba zi lö sökhi hegöi falö’ata’u we’amöi manuriaigö. Tola göi itolo ita ba wangai angetula si sökhi. Da’ö mbörö wa ta’odödögö we’amöi ba gangowuloa hegöi ba wanema’ö fanolo moroi ba geheha Lowalangi.

TATOLO NDRA TALIFUSÖDA BA GANGOWULOA

8. Hewisa wa tetolo ndra talifusöda na möi ita ba gangowuloa, na tabe’e mbua gera-erada, hegöi na manunö ita? (Faigi kotak ” So Khönia Wa’omuso Dödö”.)

8 Ba gangowuloa, tebe’e ginötö khöda ba wangoroma’ö fa’omasi khö ndra talifusöda. Ato ndra talifusöda sanaögö abula dödö. Imane Faulo, ”Ba datafaoma tafaigi nawöda.” (Heberai’o 10:24, 25) Ta’oroma’ö wa’omasi khö ndra talifusöda na möi ita ba gangowuloa ba wamarou dödöra zamösana. Ba gangowuloa tola fariawö ba fahuhuo ita khöra, ba ta’ame’egö tödö hadia zalua khöra. Tafarou göi dödöra na  lafondro-ndrongo mbua gera-era nifa’emada hegöi sinunö ni’anunöisida soroi ba dödö.Kolose 3:16.

9, 10. (a) Tutunö hewisa wa tola tefarou dödöda owulo khö ndra talifusöda moroi ba wehede Yesu nisura ba Yohane 10:16. (b) Na möi ita ba gangowuloa, hewisa wa tola tatolo dalifusöda si tenga si sara lala wamati nösi nomonia?

9 Na möi ita ba gangowuloa, tatolo mbanua niha Keriso ena’ö faoma ahatö ita zamösana. (Baso Yohane 10:16.) I’o’amaedolagö ia Yesu simane kubalo ba ira nifaha’önia simane nono mbiri-biri. Angeraigö atö duma-duma da’a: Na so dua rozi nono mbiri-biri ba hili, dua rozi zi so ba ndraso, ba sara tö so ba nahia tanö bö’ö, hadia mufotöi zi lima rozi andre ha sambawa nikubaloi? Lö’ö, börö me lö tebulö fao-fao zi sambawa nikubaloi ba la’o’ö gubalora. Simanö göi ita, böi aröu ita moroi khö ndra talifusöda, börö da’ö moguna möi ita ba gangowuloa. Moguna fao ita khöra börö me ya’ita ”ha sambawa nikubaloi” ba wolo’ö ”samösa gubalo”.

10 Ba gangowuloa, te’osambua’ö ita simane ösi nomo si so fa’omasi. (Zinunö 133:1) So ösa ndra talifusöda si no latibo’ö ira satuara mazui talifusöra ba wa’aniha. Ifabu’u khöra Yesu wa ibe’e dalifusö simane ösi nomora sangomasi’ö ba so’ame’egö tödö ya’ira. (Mareko 10:29, 30) Na lö aetu-aetu möi ndra’ugö ba gangowuloa, tola tobali ndra’ugö simane ama, ina, talifusö ira matua mazui ira alawe khö ndra talifusöda ba mbanua niha Keriso. Na ta’angeraigö fefu da’a, tafalua zabölö sökhi ena’ö ta’ondrasi gangowuloa.

 TA’OMUSOI’Ö DÖDÖ YEHOWA

11. Hadia zinangea tabe’e khö Yehowa ba ginötö möi ita ba gangowuloa?

11 Ba gangowuloa, tabe’e khö Yehowa hadia zinangea itema. Börö me ya’ia Zomböi ya’ita, moguna ta’andrö saohagölö khönia, tafosumange ba tasuno ia. (Baso Fama’ele’ö 7:12.) Tola tafalua da’a ba gangowuloa ba ginötö mangandrö ita khö Yehowa, manunö ba fahuhuo ita sanandrösa khönia. Sindruhu-ndruhu da’a ginötö si sökhi khöda ba wamosumange Yehowa ero migu!

Itöngöni Yehowa ba i’ame’egö tödö fefu nifaluada ba we’amöi ba gangowuloa

12. Hewisa dödö Yehowa na ta’o’ö goroisania we’amöi ba gangowuloa?

12 Yehowa zamazökhi ya’ita. Börö da’ö, moguna ta’o’ö niwa’önia. I’o’ou ita ena’ö böi taböhöli we’amöi ba gangowuloa, mendrua manö me no ahatö ginötö. Tobali, na ta’o’ö goroisa Yehowa, tola omuso dödönia. (I Yohane 3:22) Itöngöni ba i’ame’egö tödö fefu nifaluada ba we’amöi ba gangowuloa.Heberai’o 6:10.

13, 14. Hana wa tola ahatö ita khö Yehowa hegöi khö Yesu na möi ita ba gangowuloa?

13 Na möi ita ba gangowuloa, taforoma’ö khö Yehowa wa omasi ita ahatö khönia hegöi khö Nononia. Ba gangowuloa, tafaha’ö ita ba Zura Ni’amoni’ö hegöi khö Yehowa hadia zinangea tafalua ba hewisa lala wa’aurida. (Yesaya 30:20, 21) Na möi ba gangowuloada niha si tenga samosumange Yehowa, tola la’ila wa Lowalangi zondrönia’ö ya’ita. (I Korindro 14:23-25) Yehowa zondrönia’ö angowuloada, i’oguna’ö gehehania, ba moroi khönia fefu wamaha’ö nitemada. Tobali, na möi ita ba gangowuloa, tafondro-ndrongo niwa’ö Yehowa, tarasoi hawa’ebua wa’omasinia ba itugu ahatö ita khönia.

14 Imane Yesu, Högö mbanua niha Keriso, ”Ba zorudu zi darua, ba ma si datölu, ba döigu, ba da’ö sodo khöra ba gotaluara.” (Matai’o 18:20) Imane nasa Sura Ni’amoni’ö wa ’mowaö-waö Yesu ba gotalua’ mbanua niha Keriso. (Fama’ele’ö 1:20–2:1) Fao Yehowa hegöi Yesu khöda ba ya’ira zangabölö’ö ya’ita ba gangowuloa. Molo’ö ya’ugö, hewisa dödö Yehowa na i’ila fefu hadia nifaluau ena’ö ahatö ndra’ugö khönia hegöi khö Nononia?

15. Hewisa wa no ta’o’ö niwa’ö Lowalangi na möi ita ba gangowuloa?

15 Na möi ita ba gangowuloa, taforoma’ö khö Yehowa wa omasi ita ta’o’ö niwa’önia. Lö irai ifaso ita Yehowa ba wolo’ö niwa’önia. (Yesaya 43:23) Tobali, na ta’o’ö goroisania, no taforoma’ö wa ta’omasi’ö ia ba faduhu dödöda wa no sinangea iwa’ö khöda hadia zi tola tafalua. (Roma 6:17) Duma-dumania, hadia zinangea tafalua na imane kafaloda wa moguna oya tabe’e ginötöda ba wohalöwö irege lö ta’ila möi ba gangowuloa? Tola manö samuza inötö lö latehe khöda ira samatörö we’amöi ba gangowuloa ba wamosumange Yehowa, lahuku ita, la’andrö gefe, labe’e ita ba gurunga, mazui  labe’e khöda hukuma sabölö ebua. Mazui, abölö aolo dödöda wamalua halöwö tanö bö’ö moroi na möi ita ba gangowuloa. Ba zalua andre, ilulu khöda Yehowa ba wangai angetula samösa. (Halöwö Zinenge 5:29) Hiza’i, ero tafili ba wolo’ö linia, no ta’omusoi’ö dödönia.Gamaedola 27:11.

BÖI BATO WEFAO KHÖ NDRA TALIFUSÖDA WE’AMÖI BA GANGOWULOA

16, 17. (a) Hezo ta’ila wa moguna sibai ba niha Keriso si föföna we’amöi ba gangowuloa? (b) Hewisa dödö dalifusöda George Gangas sanandrösa ba gangowuloa mbanua niha Keriso?

16 Me no awai owulo niha Keriso ba Wendrakose 33 M, lö labato we’amöi mamosumange Yehowa. ”Ba lö tebulö ira nifaha’ö zinenge, ba he ba wefao, ba he ba wamoboto roti ba ba wangandrö.” (Halöwö Zinenge 2:42) Lö laböhöli we’amöi ba gangowuloa hewa’ae so wolohi moroi khö ndra samatörö Romawi hegöi ira sondrönia’ö ba agama Yahudi. Hewa’ae abua wamalua da’ö, lafalua zi tola lafalua ena’ö tola owulo ira fefu.

17 Simanö göi ba ginötö andre, omuso dödö nono mbanua Yehowa we’amöi ba gangowuloa. So samösa dalifusöda sotöi George Gangas si no tobali anggota Badan Pimpinan ba zi 22 fakhe fa’ara imane, ”Na owulo ndra’o khö ndra talifusö, da’a no sambua fa’omuso dödö sebua khögu ba wa’aurigu. Omasido sibai na ya’o zi oföna tohare ba Balai Kerajaan, ba na tola ya’o zafuria mangawuli. Owua-wua dödögu na fahuo-huo ba nono mbanua Lowalangi. Na so ndra’o ba gotaluara, hulö zi so ba nomo ndra’o, ba waradaiso ba wamati.” Imane nasa, ”Gohitö dödögu sabölö ebua ya’ia da’ö wangondrasi angowuloa.”

18. Hewisa dödöu sanandrösa ba gangowuloada, ba hadia zomasi öfalua?

18 Hadia simane da’ö göi dödöu sanandrösa ba wamosumange Yehowa? Na ya’ia, odödögö we’amöi ba gangowuloa hewa’ae so zanaisi ya’ugö. Foroma’ö khö Yehowa wa fao dödöu ba niwa’ö Razo Dawido me imane, ”He Yehowa, omasido nahiau omo andrö, nahia lakhömiu.”Zinunö 26:8.

^ [1] (ngenoli si 3) So ösa ndra talifusöda si tebai möi ba gangowuloa börö me so zalua khöra. Duma-dumania, te mofökhö ira. Faduhu dödöra wa i’ila Yehowa zalua khöra ba lö olifu ia zi no lafalua ba wamosumange ya’ia. Ira satua sokubaloi tola labe’e wanolo khöra ena’ö lafondro-ndrongo halöwö nifalua ba gangowuloa, tola la’oguna’ö telefo mazui lahenaigö larekam.

^ [2] (ngenoli si 3) Faigi kotak ” Hadia Mbörö Wa Möi Ita ba Gangowuloa”.