”Mibe’e . . . khö Lowalangi hadia khö Lowalangi.”​—MATAI’O 22:21.

SINUNÖ: 33, 137

1. Hewisa wa tola ta’o’ö li Lowalangi hegöi li ndra samatörö?

IFATUNÖ Sura Ni’amoni’ö wa moguna ta’o’ö li ndra samatörö. Hiza’i, imane göi khöda wa abölö ta’ofönai’ö wolo’ö li Lowalangi. (Halöwö Zinenge 5:29; Tito 3:1) Hewisa wa tola tafalua da’a? So goi-goi nifatunö Yesu khöda ena’ö ta’ila haniha zinangea ta’o’ö li. Imane wa moguna tabe’e ”khö Kaizaro hadia khö Kaizaro, ba khö Lowalangi hadia khö Lowalangi”. [1] (Faigi gonönöta.) (Matai’o 22:21) Tabe’e ”khö Kaizaro hadia khö Kaizaro” na ta’o’ö huku nibe’e ndra samatörö, tafosumange ira, ba tabu’a mbeo. (Roma 13:7) Hiza’i, na la’o’ou ita ira samatörö wamalua si lö omasi Lowalangi, böi tafalua da’ö, ba tahaogö wanguma’ö khöra.

2. Hewisa ena’ö lö fa’awö ita ba politik?

2 Sambua lala wame’e ”khö Lowalangi hadia khö Lowalangi” ya’ia da’ö böi fa’awö ita ba politik. (Yesaya 2:4) Lö talawa wamatörö niha gulidanö börö me no itehe khöra Yehowa mamatörö. Hiza’i, lö fao ita ba halöwö patriotisme mazui nasionalisme. (Roma 13:1, 2) Lö tatandraigö  wamulö’ö gera-era ndra samatörö mazui politikus, ba lö fao ita mamili ba pemilu mazui tobali politikus.

3. Hadia mbörö wa lö fa’awö ita ba gulidanö?

3 Oya zi tobali dani khö Lowalangi wa i’o’ou ita ena’ö lö fa’awö ba gulidanö. Si oföna, börö me ta’o’ö Yesu ”si tenga moroi ba niha gulidanö”. Lö irai fao ia ba politik mazui ba wasuwöta. (Yohane 6:15; 17:16) Aefa da’ö, börö me tatuhini Mbanua Lowalangi. Börö me lö tatuhini wamatörö niha gulidanö, so khöda dödö side-ide si lö sinegu ba ginötö taturiaigö wa ha Banua Lowalangi zi tola mangeheta niha ba gabula dödö. Na agama sofaya fao ira ba politik, irege da’a zamawukaisi niha gulidanö. Hiza’i, börö me lö fa’awö ita khöra, no te’osambua’ö ita khö ndra talifusöda ba zi sagörö ulidanö.​—I Fetero 2:17.

4. (a) Hana wa ta’ila itugu abua khöda lö fa’awö ba gulidanö? (b) Hana wa moguna tafa’anö ita iada’a ena’ö lö fa’awö ba gulidanö?

4 Tola manö so ita ba gotalua niha si lö mamarou ya’ita ena’ö fa’awö ba politik. Hiza’i, börö me no itugu ahatö ginötö wamakiko gulidanö nifatörö Zatana andre, alio adöni dödöda fa’awö ba gulidanö. Niha ba ginötö andre ”si faröi” ba ”si lö tödö”, ba itugu fawuka manö ira. (II Timoteo 3:3, 4) So ösa ndra talifusöda sadöni tödö börö me no fabö’ö zalua ba mbanuara sanandrösa ba politik. Andrö wa moguna tafa’anö ita iada’a ena’ö lö fa’awö ita ba gulidanö hewa’ae oya wanandraigö. So öfa ngawalö lala sinangea tafa’anö ita.

FAMAIGIDA WAMATÖRÖ NIHA GULIDANÖ ENA’Ö SIMANE FAMAIGI YEHOWA

5. Hewisa wamaigi Yehowa ndra samatörö ba gulidanö?

5 Sambua lala ba wama’anö ya’ita iada’a ena’ö lö fa’awö ba gulidanö, ya’ia da’ö tafaigi wamatörö niha gulidanö simane famaigi Yehowa. Me ifazökhi niha Yehowa, lö itehe khöra wamatörö awöra niha. (Yeremia 10:23) Ba wamaiginia, fefu niha gulidanö andre no si sambua omo. Hiza’i, börö ndra samatörö wa fawuka niha gulidanö. Lamane tödöra wa ha soira zabölö sökhi. Hewa’ae sökhi ndra samatörö andrö ba wamaigida, hiza’i lö la’ila laheta fefu gabula dödöda. Tobali ira nudu Mbanua Lowalangi si no mamatörö i’otarai me döfi 1914. Ba zi lö aratö, iheta fefu wamatörö niha gulidanö andre Banua Lowalangi.​—Baso Zinunö 2:2, 7-9.

Fa’anö ndra’ugö iada’a ena’ö lö fa’awö ba gulidanö hewa’ae so gabula dödö

6. Hewisa zinangeania laguda khö ndra samatörö?

6 Itehegö Lowalangi na so wamatörö niha gulidanö börö me tola la’asogö wa’ohahau dödö. Da’a zanolo ya’ita ba wanuriaigö turia somusö dödö sanandrösa ba Mbanua Lowalangi. (Roma 13:3, 4) Ifarou ita Lowalangi ba wo’angandröi ndra samatörö ena’ö tola ohahau dödöda wamosumange ya’ia. (I Timoteo 2:1, 2) Na so niha samakao ya’ita,  tola ta’andrö wanolo moroi khö ndra samatörö simane nifalua Waulo. (Halöwö Zinenge 25:11) Hewa’ae iwa’ö Sura Ni’amoni’ö wa Satana zondrönia’ö famatörö ba gulidanö, hiza’i lö irai ifatörö zi samösa samatörö. (Luka 4:5, 6) Börö da’ö, böi so ba wehededa wanguma’ö so ndra samatörö nifatörö Gafökha. Itutunö Sura Ni’amoni’ö wa tebai ta’o’aya niha bö’ö.​—Tito 3:1, 2.

7. Hadia wangera-ngera sinangea tatimbagö?

7 Ta’o’ö niwa’ö Lowalangi, lö tasuno-suno politik mazui niha si fao ba politik hewa’ae sökhi mbua gera-erara. Tola manö abua khöda wamalua da’a. Duma-dumania, so niha solawa ndra samatörö irege te’asogö gabula dödö ba niha sato hegöi khö ndra Samaduhu’ö Yehowa. Tatu manö, lö fao ita ba wolawa ya’ira. Hiza’i, hadia ömane tödöu wa sökhi nifalua niha solawa ya’ira andrö ba ötötöna wa lö zaya-zaya gölö nifaluara? (Efeso 2:2) Na lö fa’awö ita ba gulidanö, böi tamane tödöda wa abölö sökhi wamatörö zi samösa moroi ba danö bö’ö. Oroma ia moroi ba lagu wehededa hegöi ba nifaluada.

”YA’ONEKHE” BA ”YA’ATULÖ” ITA

8. Hewisa lala ena’ö ’onekhe’ ba ’atulö’ ita na abua khöda lö fa’awö ba gulidanö?

8 Lala si dua ena’ö lö fa’awö ita ba gulidanö ya’ia da’ö ’ya’onekhe simane ulö ba ya’atulö simane marafadi’. (Baso Matai’o 10:16, 17.) ’Onekhe’ ita ba ginötö ta’angeraigö gabula dödö salua khöda. ’Atulö’ ita ba ginötö lö fa’awö ita ba gulidanö hewa’ae abua wangai angetula. Datafatunö hadia manö gabula dödö salua andrö ba hadia nifaluada ena’ö lö fa’awö ita ba gulidanö.

9. Hadia zinangea ta’angenanöi ba wahuhuosada?

9 Lagu wahuhuosa. Moguna mangelama ita na so niha zamörögö huhuo sanandrösa ba politik. Duma-dumania, ba ginötö fahuhuo ita ba niha sanandrösa ba Mbanua Lowalangi, lö tamane khöra wa fao dödöda mazui lö’ö ba mbua gera-era ketua partai hegöi si fa’awö ba partainia. Moroi na tafatunöisi hadia nifalua niha gulidanö ba wangeheta abula dödö, moguna taforoma’ö moroi ba Zura Ni’amoni’ö wa ha Banua Lowalangi zi tola manga’azökhi fefu hadia ia. Na ladunö-dunö ma fabu’a-bu’a ira sanandrösa ba wangowalu ndra alawe faoma ira alawe, ira matua faoma ira matua, mazui fondru-ndrugö ono ba dalu, fatunö khöra hadia niwa’ö Daromali Lowalangi hegöi fangodödögömö ba wamalua ya’ia. Na so zanguma’ö wa moguna labulö’ö zi sambua huku, böi talului wanguma’ö khönia, ba böi göi tafaso ia ena’ö ifabö’öni wangera-ngerania.

Fatimbaisi nifondro-ndrongou ba ”wamaha’ö sindruhu” si so ba Zura Ni’amoni’ö

10. Hewisa wa tola faduhu dödöda wa lö fa’awö ita ba gulidanö ba ginötö tafaigi ma tabaso berita nifa’ema ba media?

10 Media. Itaria so berita sango’awögö fazamösa partai politik zasese ladunö-dunö niha sato. Mendrua manö na samatörö zololohe media andrö. Na so zamatörö mazui wartawan sama’ema berita andrö, moguna mangelama ita ena’ö böi tafagölösi wangera-ngerada simane lagu wangera-ngerara. Duma-dumania, sofu khöu samösa, ’Hadia omasido ufondro-ndrongo wartawan andrö börö me fao dödögu ba niwa’önia sanandrösa ba politik?’ Ena’ö lö fa’awö ndra’ugö ba gulidanö, böi faigi-faigi mazui öbaso  duria sanandrösa ba politik. Alui duria si lö mo’amakhaita ba da’ö. Fatimbaisi nifondro-ndrongou ba ”wamaha’ö sindruhu” si so ba Zura Ni’amoni’ö.​—II Timoteo 1:13.

11. Hewisa wa tola abua khöda lö fa’awö ba gulidanö na abölö ta’omasi’ö gokhötada?

11 Fa’omasi gana’a. Na abölö ta’omasi’ö gefe hegöi ngawalö gokhötada, tola manö aoha khöda fa’awö ba gulidanö. Me aefa döfi 1970, ato ndra Samaduhu’ö Yehowa ba Malawi latehegö lahalö fefu gokhötara börö me lö fao ira ba politik. Hiza’i, so zi lö omasi mondröi fa’aurira si sökhi. Imane samösa dalifusöda sotöi Ruth, ”Me labe’e ndra’aga ba nahia saröu sibai, so zi fao ba wotuhini partai börö me tebai lataögö wangagö tendra ba mangawuli ira ba mbanuara.” Hiza’i, ato moroi ba gotalua nono mbanua Lowalangi zi lö mamalua da’ö. Lö fa’awö ira ba gulidanö hewa’ae lö oya gefera mazui taya fefu gokhötara.​—Heberai’o 10:34.

12, 13. (a) Hewisa wamaigi Yehowa niha gulidanö? (b) Hewisa ena’ö lö fayawa ita sanandrösa ba mbanuada?

12 Fayawasa. No to’ölö niha fayawa hegöi ba wohöni-höni banuara, mado, mazui soira. Hiza’i, lö niha mazui banua si tohude ba wamaigi Yehowa. Fefu no fagölö-gölö ba dödönia. Tatu manö no fabö’ö-bö’ö wamazökhi Yehowa ya’ita, ba ta’omasi’ö fefu nifazökhinia. Lö omasi ia na aila ita ha börö zi to’ölö tafalua ba mbanuada ba lö göi omasi ia na tamane tödöda wa abölö sökhi ita moroi ba niha bö’ö.​—Roma 10:12.

13 Böi fayawa ita sanandrösa ba mbanua mazui soida ba tamane wa abölö sökhi ita moroi ba danö bö’ö. Na so khöda wangera-ngera simanö, alio aolo dödöda fa’awö ba gulidanö. No alua da’a me döfi si föföna. So ösa ndra talifusöda moroi ba mbanua Heberai’o lö la’ame’egö tödö lakha mbanua moroi ba ndrawa Heleni. (Halöwö Zinenge 6:1) Hewisa na ibörögö so khöda wayawasa? Na so ndra talifusöda moroi ba mbanua bö’ö same’e khöu mene-mene, hadia ömane dödöu, ’Si sökhi ae nifaluama andre ba da’a’, ba hadia ötimbagö wangera-ngera da’ö? Na simanö, törö tödöu mene-mene andre, ”Mi’ide-ide’ö ami, ba ya’ebua ba dödö zamösana nawönia, moroi khönia.”​—Filifi 2:3.

ITOLO NDRA’UGÖ YEHOWA

14. Hewisa wa tola tetolo ndra’ugö na mangandrö, ba hadia duma-duma moroi ba Zura Ni’amoni’ö?

14 Lala si tölu ena’ö lö fa’awö ita ba gulidanö ya’ia da’ö ta’odaligö Yehowa. Andrö geheha ni’amoni’ö ena’ö so khöu wa’ebolo dödö ba fanaha tödö. Da’a zanolo ya’ugö na la’o’ou ndra’ugö ira samatörö ba wamalua si lö atulö. Andrö wa’atua-tua khö Yehowa ena’ö ö’ila ö’angelamaisi fefu hadia ia zi tola mondrönisi dödöu fa’awö ba gulidanö. Andrö khönia ena’ö itolo ndra’ugö ba wamalua satulö. (Yakobo 1:5) Tola manö  labe’e ndra’ugö ba gurunga mazui labe’e khöu hukuma tanö bö’ö börö me lö faröi ndra’ugö khö Yehowa. Na alua zimanö, angandrö ena’ö lö khöu fa’ata’u irege tola ötutunö hadia mbörö wa lö fa’awö ndra’ugö ba gulidanö. Yafaduhu dödöu wa itolo ndra’ugö Yehowa ena’ö so khöu wa’anau gölö.​—Baso Halöwö Zinenge 4:27-31.

Faha’ö ndra’ugö ba ayati Zura Ni’amoni’ö si tobali fanolou ena’ö lö fa’awö ndra’ugö ba gulidanö ba ena’ö tola ökhalaigö gulidanö si bohou

15. Hewisa wa tola itolo ndra’ugö Sura Ni’amoni’ö ena’ö lö fa’awö ba gulidanö na so wanandraigö? (Faigi kotak ” Taromali Zanga’aro’ö Fa’afaduhu Dödöra”.)

15 No ibe’e khöda Yehowa Zura Ni’amoni’ö ba wanga’aro’ö ya’ita. Angerönusi ayati si tola manolo ya’ugö ena’ö lö fa’awö ndra’ugö ba gulidanö. Faha’ö ndra’ugö ba ayati andrö ba törö-törö tödöu ia, börö me da’a zanolo ya’ugö na lö hadöi khöu Sura Ni’amoni’ö. Moroi ba Zura Ni’amoni’ö göi tola aro dötönaföda ba niwa’ö Lowalangi sanandrösa ba zi so föna. Moguna da’a ena’ö anau gölöda na göna ita folohi. (Roma 8:25) Fili ayati si tola manolo ya’ugö ba wokhalaigö hadia zomasi öfalua ba gulidanö si bohou ba khalaigö wa so ndra’ugö ba da’ö.

MOGUNA KHÖDA DUMA-DUMA NONO MBANUA YEHOWA SI LÖ FARÖI

16, 17. Hadia wamaha’ö si tola tahalö moroi ba duma-duma nono mbanua Lowalangi si lö fa’awö ba gulidanö? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

16 Lala si öfa si tola manolo ya’ita ena’ö lö fa’awö ba gulidanö ya’ia da’ö na ta’angerönusi duma-duma nono mbanua Yehowa si lö faröi. Me götö Zura Ni’amoni’ö, lö khöra fa’ata’u ba la’ila lahalö gangetula si sökhi ena’ö lö fa’awö ira ba gulidanö. Angeraigö duma-duma Saderakhi, Mezakhi, Abedo-Nego, lö lafosumange nadu si no amaedola samatörö ba Mbabilona. (Baso Danieli 3:16-18.) Waö-waö nitutunö ba Zura Ni’amoni’ö da’ö zanolo ndra Samaduhu’ö Yehowa ba ginötö andre ena’ö lö khöra fa’ata’u ba lö lafosumange mandrera ba soi si so ya’ira. Simanö göi Yesu, lö fao ia ba politik mazui ba ngawalö si  tola mamawukaisi niha gulidanö. Aboto ba dödönia wa duma-dumania si sökhi andre zi tola manolo ndra nifaha’önia. Imane, ”Ba böi mibusi dödömi, no ulawa niha gulidanö.”​—Yohane 16:33.

17 Ato ndra Samaduhu’ö Yehowa ba ginötö andre lö fa’awö ira ba gulidanö. So ösa nifakao, nibe’e ba gurunga hegöi nibunu börö me lö faröi ira khö Yehowa. Duma-dumara andre zanolo ya’ita ena’ö lö khöda fa’ata’u. Imane samösa dalifusöda moroi ba Turki, ”Franz Reiter, talifusöda sawuyu-wuyu nibunu börö me lö fao ia tobali saradadu Hitler. Moroi ba zura nifa’ohe’önia khö ninania fatua lö mate ia, ba da’ö oroma wa aro wamatinia ba faduhu dödönia khö Yehowa. Omasido u’o’ö duma-dumania andre na göna ndra’o fanandraigö simanö.” [2]—Faigi gonönöta.

18, 19. (a) Hewisa wa tola latolo ndra’ugö ira talifusöda ba gangowuloa mbanua niha Keriso? (b) Hadia gangetula sinangea tahalö?

18 Tola göi latolo ndra’ugö ira talifusöda si so ba gangowuloa si faböbö ya’ugö ena’ö lö fa’awö ndra’ugö ba gulidanö. Fatunö khö ndra satua sokubaloi na so gabula dödömö. Tola labe’e khöu wanuturu lala moroi ba Zura Ni’amoni’ö. Na la’ila göi ira talifusöda tanö bö’ö gabula dödö salua khöu, tola labe’e khöu wamarou dödö. Andrö khöra ena’ö mangandrö ira salahimö. Hiza’i, moguna göi tatolo ba mangandrö ita salahira. (Matai’o 7:12) Tola öfaigi döi-töi ndra talifusöda si no labe’e ba gurunga ba duho si so ba jw.org, ya’ia da’ö ”Saksi-Saksi Yehuwa yang Dipenjarakan Karena Iman Mereka—Menurut Lokasi”, tola öfaigi ba RUANG BERITA > BERITA HUKUM. Fili döira, ba andrö khö Yehowa ena’ö ibe’e khöra wanolo faböi ata’u ba lö faröi ira khönia.​—Efeso 6:19, 20.

19 Börö me lö aratö tohare wa’atua danö, tatötöna ena’ö lö göna khöda fanandraigö moroi khö ndra samatörö. Da’ö mbörö wa moguna tafa’anö ita iada’a ena’ö lö fa’awö ita ba gulidanö si no fawuka andre!

^ [1] (ngenoli si 1) Eluaha wehede Yesu me itötöi Kaizaro ya’ia da’ö ira samatörö. Me luo da’ö Kaizaro zamatörö ba ya’ia wondrege zalawa moroi ba wamatörö niha gulidanö.

^ [2] (ngenoli si 17) Faigi mbuku Saksi-Saksi YehuwaPemberita Kerajaan Allah, nga’örö 662, hegöi kotak ”Ia Mati Demi Kehormatan Allah” ba mbuku Kerajaan Allah Memerintah! nga’örö 150.