”Faduhu dödöma, wa lö iteguga tödöma, me si sökhi manö zedöna matörö, fefu, hadia ia.”Heberai’o 13:18.

Ba Zura Ni’amoni’ö, ngawua wehede ’manörö sindruhu’ ba li ndrawa Heleni eluahania ”amuata si sökhi sibai”. Tola göi da’ö geluahania bua-bua si sökhi ni’okhögö zi samösa niha.

Moguna la’angeraigö niha Keriso hadia niwa’ö Waulo me imane, ”Si sökhi manö zedöna matörö, fefu, hadia ia.” Hadia geluahania?

FOREGE BA WANÖRÖ SINDRUHU

Ato niha samaigi ya’ira ba zörömi ero sihulö wongi fatua lö möi ira ba gotalua niha sato. Hadia mbörö? Börö me omasi ira na sökhi zikhalara na lafaigi ira niha. Hiza’i, so zabölö moguna moroi ba fotonga mbu mazui lagu wonukha. Sindruhunia, da’ö zangoroma’ö na sökhi zikhalada mazui lö’ö ya’ia da’ö tödöda.

Itutunö khöda Taromali Lowalangi wa asese aolo dödöda ba wamalua si lö sökhi. Imane I Moze 8:21, ”Si lö sökhi gera-era dödönia, i’otarai iraono ia.” Ena’ö tola tatörö zindruhu, moguna talawa horö ondröita andrö si fao khöda i’otarai me ba dalu ninada so ita. Itutunö khöda Faulo me iforege ba wolawa horö andrö, imane, ”Omasido sa goroisa Lowalangi, na balazi dödögu bakha, ba u’ila goroisa bö’ö ba ndroto-ndrotogu, si fasöndra ba goroisa andrö, si so ba dödögu, ba samöbö ya’o, sawuyu goroisa horö andrö, si so ba ndroto-ndrotogu.”Roma 7:22, 23.

Duma-dumania, ba ginotö i’o’ou ita tödöda ba wamalua si lö sökhi ba adöni dödöda wamalua amuata falömanörö sindruhu, böi tatehegö i’osawuyu ita gera-era dödöda andrö. Tola tatatugöi hadia zabölö sökhi. Na tatimbagö gera-era si lö sökhi andrö, tola tatörö zindruhu hewa’ae so ita ba gotalua niha si lö manörö sindruhu.

TOLA MÖNA ITA

Ena’ö tola tatörö zindruhu moguna ta’okhögö gamuata si sökhi. Alimagö sibai me abölö la’odödögö niha wamaigi ’lagu wonukhara’ moroi na la’odödögö wamalua amuata si sökhi. Lua-luania, lö fasala wanguma’öra na lö latörö zindruhu, asala tefaudu ba ginötönia. Imane buku The (Honest) Truth About Dishonesty, ”Si to’ölönia, asese lö tatörö zindruhu ena’ö faduhu dödö niha khöda.” Na simanö, hadia so goi-goi zi tola manolo ya’ita ba wangai angetula sanandrösa ba gamuata falömanörö sindruhu si fatema ba dödöda? So.

So mato hauga zuta niha ba gulidanö andre zi no mangila wa moguna sibai Zura Ni’amoni’ö ba wa’aurira. So goi-goi ba Zura Ni’amoni’ö si lö tesöndra ba mbuku tanö bö’ö. (Zinunö 19:8) Ibe’e wanuturu lala sanandrösa ba wongambatö, ba halöwö, ba gamuata si sökhi, hegöi sanandrösa ba wamati. No mu’oguna’ö goroisa hegöi goi-goinia i’otarai meföna, gofu hadia ia soi niha, banua, hegöi mado. Na ta’odaligö Zura Ni’amoni’ö, ta’angerönusi zi no tabaso, ba tafalua ia ba wa’aurida, tola tefaha’ö ita ba wanörö sindruhu.

Ba wanörö sindruhu, lö abönö na ha tafaha’ö ita ba Zura Ni’amoni’ö. Börö me no so ita ba gulidanö safönu amuata si lö sökhi, samaso ya’ita ena’ö fao dödöda ba gamuatania si lö atulö. Andrö, moguna mangandrö ita khö Lowalangi ena’ö ibe’e khöda wanolo. (Filifi 4:6, 7, 13) Na tafalua da’ö, lö khöda fa’ata’u ba wanörö sindruhu.

BUA NITEMA BA WANÖRÖ SINDRUHU

Hitoshi, si no mututunö ba duho si oföna, itema mbua börö me no itörö zindruhu ba wohalöwönia. Iada’a, mohalöwö ia ba perusahaan sangosinangegö amuatania si lö falimo. Imane, ”U’andrö sibai saohagölö me no usöndra halöwö si lö sinegu dödögu.”

Simanö göi nirasoi niha tanö bö’ö. Datafaigi atö duma-duma niha si no manema mbua börö me no la’o’ö goi-goi Zura Ni’amoni’ö ba wanörö sindruhu, ’wamalua si sökhi, fefu hadia ia’.

 • Tödö Side-ide si Lö Sinegu

  ”Ubato zekola me 13 fakhe ndröfigu börö me fao ndra’o ba zanagö-nagö. Lua-luania, 95 persen moroi ba zinöndragu te’asogö ia ba halöwö falömanörö sindruhu. Aefa da’ö, mangowalu ndra’o. Daruaga fo’omogu, mafaha’ö ndra’aga ba Zura Ni’amoni’ö khö ndra Samaduhu’ö Yehowa. Ma’ila wa ogoro Lowalangi Yehowa * na lö tatörö zindruhu. Börö da’ö mahalö gangetula, mafabö’öni lala wa’aurima. Malulu wa’aurima khö Yehowa me döfi 1990 ba tebayagö ndra’aga idanö tobali Samaduhu’ö Yehowa.”Gamaedola 6:16-19.

  ”Ba zilalö, afönu nomogu gama-gama si no utagö. Iada’a, lö hadöi sa’ae gama-gama da’ö, ba lö hadöi itegudo tödögu. Itaria itörö tödögu zi no ufalua ba zilalö. Hiza’i, u’andrö sibai saohagölö khö Yehowa börö me’ebua wa’omasinia khögu. Ahono dödögu wemörö ero bongi börö me u’ila wa omasi Yehowa ba gamuata nifaluagu iada’a.”—Cheryl, Irlandia.

  ”Me i’ila gafalogu wa lö utema gefe sölö-sölö moroi ba niha sasese mowöli, imane khögu, ’Lowalangi nifosumangemö da’ö zame’e ya’ugö tobali niha nifaduhusi tödö! No sambua howu-howu me mohalöwö’ö ba da’a.’ Börö me utörö zindruhu, lö itegudo tödögu side-ide föna Yehowa Lowalangi. Tola göi utolo nösi nomogu hegöi niha tanö bö’ö ena’ö lafalua zimane da’ö.”—Sonny, Hong Kong.

 • Fa’ohahau Dödö

  ”Mohalöwö ndra’o tobali asisten eksekutif ba bank internasional. Ba halöwö da’a, asese la’olifugö wanörö sindruhu ena’ö tola monönö wa’akayora. Ato zanguma’ö, ’Lö fasala na fasakali lö tatörö zindruhu ena’ö monönö wa’akayoda ba lö tosasa wangalui soguna khöda.’ Hiza’i, börö me utörö zindruhu so khögu wa’ohahau dödö. Lö tebulö utörö zindruhu gofu hadia ia zalua. La’ila ira gafalogu wa lö ulimo ira.”—Tom, Amerika Serikat.

 • Famosumange

  ”Ifarou ndra’o gafalogu ena’ö ulau falimo sanandrösa ba gama-gama si so ba nahia wohalöwögu. Hiza’i, lö u’o’ö niwa’önia. Me oroma haniha zanagö gama-gama andrö, i’andrö saohagölö gafalogu börö me lö fao ndra’o wanagö. Moguna wa’abarani ba gulidanö si lö atulö andre ba wanörö sindruhu. Hewa’ae simanö, ba gafuriatania lafosumange ba lafarisayoi ita niha.”—Kaori, Jepang.

Na tatörö zindruhu tola ta’okhögö dödö side-ide si lö sinegu, so khöda wa’ohahau dödö, ba lafosumange ita niha. Hadia fao dödöu?

^ par. 18 Yehowa da’ö döi Lowalangi si no tesura ba Zura Ni’amoni’ö.