ITÖRÖ tödögu ba zi hulö wongi sokafu sibai ba zi hauga fakhe silalö ba Brookings, South Dakota, AS. Urasoi wa ba zi lö aratö itugu okafu zalua. Ba zi sambua nahia wogili gulitö so ndra’odo hegöi niha tanö bö’ö si lö atoto. Mogikhi ndra’aga ba wa’okafu börö me lö hadöi fakake fangaukhu ba da’ö. Mozizio ndra’aga ba zi tambai nahia nidanö sebua, ba okafu sibai nidanönia! Da’ututunö ma’ifu waö-waö wa’aurigu me ide-ide ndra’odo ena’ö aboto ba dödömö hana wa so ndra’aga ba nahia andrö.

ÖSI NOMOGU

Sibayagu Alfred ba bapagu

Tumbu ndra’o me 7 mbaŵa si Tölu 1936. So daöfa ndra’aga ndraono, ba ya’odo ziakhi. Toröi ndra’aga ba kabu side-ide si so tanö ba gatumbukha South Dakota. Fananö zinanö halöwöma, hiza’i tenga da’ö zabölö ma’ofönai’ö. Tebayagö idanö zatuagu tobali Samaduhu’ö Yehowa me döfi 1934. No lalulu wa’aurira khö Yehowa. Famalua gohitö dödö Lowalangi zabölö la’ofönai’ö. Töi bapagu ya’ia da’ö Clarence. Ya’ia hegöi sibayagu sotöi Alfred, tobali ira hamba sidang (iada’a tefotöi ia koordinator badan penatua) ba mbanua niha Keriso si so ya’aga ba Conde, South Dakota.

Lö irai maröi we’amöi ba gangowuloa hegöi fanuriaigö ba nomo omo ba wanutunö ba niha sanandrösa ba dötönafö sahöli-höli dödöda ba zi so miföna si so ba Zura Ni’amoni’ö. Duma-duma hegöi famomaha nibe’e zatuama, zanolo ya’aga ba wangomasi’ö Yehowa. Ya’odo hegöi ga’agu ira alawe sotöi Dorothy, tobali ndra’aga sanuriaigö Mbanua Lowalangi me önö fakhe ndröfima. Me döfi 1943, fao ndraodo ba Sekolah Pelayanan Teokratis, sawena sibai mufalua.

Merintis me döfi 1952

 Omuso sibai dödöma ero so kebaktian. Itörö tödögu kebaktian me döfi 1949 ba Sioux Falls, South Dakota. Ifa’ema huhuo talifusöda Grant Suiter, tuhonia ”Alio Ia moroi ba Ni’angeraigömö!” Itandrösaigö wa fefu niha Keriso si no tebayagö idanö moguna la’oguna’ö wa’aurira ba wamalua halöwö fanuriaigö turia somuso dödö sanandrösa ba Mbanua Lowalangi. Aefa da’ö, ululu wa’aurigu khö Yehowa. Me 12 mbaŵa si Felezara 1949, tebayagö ndra’o idanö ba kebaktian wilayah ba Brookings. Da’ö mbörö wa so ndra’odo ba nahia wogili gulitö simane si no ututunö moroi yawa. So daöfa ndra’aga nibayagö idanö ba zi sambua mba’a nidanö sebua nifazökhi moroi ba zi’öli. Ba mabalo-baloi da’ö.

Aefa da’ö, uhalö gangetula wa ulau merintis. Ubörötaigö ia me 1 mbaŵa si Sara 1952, me 15 fakhe ndröfigu. Imane Sura Ni’amoni’ö, ”Si fao-fao ba zatua-tua, ba atua-tua dania.” Ato niha satua-tua ba nösi nomogu sanuhini ya’o ba wangai angetula tobali perintis. (Gamaedola 13:20) Asese fao ndra’o manuriaigö khö zibayagu sotöi Julius, no 60 fakhe ndröfinia. Hewa’ae atua ndröfinia moroi khögu, tola owua-wua dödöma ba wanuriaigö. Oya wamaha’ö nihalögu khönia hegöi ba waö-waö wa’aurinia. Lö ara aefa da’ö, ilau göi merintis Dorothy.

ITOLO NDRA’ODO SATUA SAMASUI

Me awuyu-wuyudo, ato ndra satua samasui hegöi fo’omora zi no irai lakaoni ira satuagu ena’ö toröi ira khöma. So sambua fongambatö zabölö manolo ya’o ya’ia da’ö Jesse ba Lynn Cantwell. La’ame’egö tödö sibai ndra’o ba lafarou dödögu. Na möi ira ba mbanua niha Keriso sahatö ba nomogu, itaria ladönisi ndra’o wefao khöra ba wanuriaigö. Omuso sibai dödögu fariawö khöra! Omasido u’oguna’ö ginötögu ba wamalua halöwö khö Yehowa ba tobali perintis simane ya’ira.

Satua samasui khöma aefa da’ö, Bud Miller. Me möi ia hegöi fo’omonia Joan ba mbanua niha Keriso si so ya’aga, awena 18 fakhe ndröfigu. Ba ginötö da’ö lakaoni ndra’o ira panitia wajib militer. Omasi ira na ufalua halöwö si lö tefaudu ba niwa’ö Yesu ena’ö lö ebua dambai ita ba politik. Hiza’i, omasido wanuriaigö turia somuso dödö sanandrösa ba Mbanua Lowalangi.  (Yohane 15:19) U’andrö ena’ö lafuli lafatimbaisi gangetulara andrö börö me ya’odo samösa sanuriaigö.

Omuso sibai dödögu me möi awögu dalifusöda Miller ba wamalukhaisi ndra panitia andrö. Lö aila ia ba lö khönia fa’ata’u ba niha. Oya ayati Zura Ni’amoni’ö ni’ilania. Da’a zame’e khögu fa’abarani! Me döfi 1954, latema gangandröwagu ira panitia tobali sanuriaigö. Iada’a, lö hadöi daha-tahagu ba wamalua somasi Yehowa.

Sohalöwö si bohou ba Mbetieli, ba moto truk si so ba kabu

Lö ara aefa da’ö, lakaoni ndra’o mohalöwö ba Mbetieli, me luo da’ö lafotöi ia Perladangan Menara Pengawal, ba Staten Island, New York. Mohalöwö ndra’o ba da’ö tölu fakhe wa’arania. Oya wamaha’ö nihalögu börö me falulu fohalöwö ndra’o khö ndra talifusöda sagatua-tua.

MOHALÖWÖ BA MBETIELI

Ba WBBR fao khö dalifusöda Franz

Ba kabu si so ba Staten Island, so stasiun radio WBBR. La’oguna’ö da’ö ira Samaduhu’ö Yehowa i’otarai dröfi 1924 irugi 1957. Ha 15 irugi 20 niha nösi nomo Mbetieli zohalöwö ba da’ö. Ato ba gotaluama zagawuyu-wuyu ba lö hadöi fa’atua-tuama ba wamalua halöwö da’ö. Hiza’i, samösa dalifusöda salawa dröfi si no mubayoini sotöi Eldon Woodworth, fao ia khöma wohalöwö. Hulö zatuama ia ba oya wamaha’ö nibe’enia khöma. Itaria na so watitisa ba gotaluama, imane khöma talifusöda Woodworth, ”Baga sibai nifalua Lowalangi lö. I’oguna’ö niha si lö mo’ahonoa ba wamalua halöwönia.”

Owölö-ölö Harry Peterson ba wanuriaigö

Fao göi khöma dalifusöda Frederick W. Franz ba itolo göi ndra’aga. Atua-tua ia ba oya ni’ilania nösi Zura Ni’amoni’ö. Ba i’ame’egö tödö sibai ndra’aga. Sondrino göma ya’ia da’ö Harry Peterson. Töinia sindruhu Harry Papargyropoulos, hiza’i aoha khöma wanötöi Peterson. Ya’ia andre samösa talifusöda nibayoini, ba omasi sibai ia manuriaigö. Hewa’ae oya halowö dalifusöda Peterson ba Mbetieli hiza’i hasambalö owölö-ölö ia ba wanuriaigö. Ibe’e ngaotu majalah ero waŵa. Oya sibai ni’ilania nösi Zura Ni’amoni’ö, ba i’ila ibe’e wanema li moroi ba wanofu-nofuma.

UFAHA’ÖDO MOROI KHÖ NDRA TALIFUSÖDA IRA ALAWE SATUA-TUA

Matanö zinanö hegöi sayu ba kabu ba ma’irö’ö ia ba kale-kale. Ba zi döfi, so mato 21.300 dumba mbua zinanö hegoi sayu nibelema ba  kale-kale si tola la’oguna’ö ösi nomo Mbetieli. Fao ndra’odo wohalöwö khö dalifusöda ira alawe satua-tua sotoi Etta Huth. Ya’ia zangehaogö resep zinanö hegöi sayu nifazökhima. Ira talifusöda si toröi sahatö ba da’ö fao ira wohalöwö khöma, ba itatugöi ginötö wohalöwöra Etta. Hewa’ae atua-tua sibai Etta ba halöwö da’ö, lö aetu i’ame’egö tödö ndra talifusöda samaigi-maigi halöwö andrö ba kabu. Tobali duma-duma ia khöma.

Angela, ya’odo ba Etta Huth

So samösa dalifusöda ira alawe sawuyu-wuyu sotöi Angela Romano mazui töinia bö’ö Angie, sanolo ya’aga ba kabu andrö. Etta zamaha’ö ya’ia ba Zura Ni’amoni’ö. Mangowalu ndra’o khö Angie me baŵa si Öfa 1958, ba no 58 fakhe fao ndra’aga ba wamosumange Yehowa. Fa’alöfaröi Angie khö Yehowa ba zi hauga fakhe, da’ö zangaro’ö fongambatöma. Atua-tua sibai ia, ba tola u’odaligö ia gofu hadia gabula dödö salua khöma.

MOHALÖWÖ TOBALI UTUSAN INJIL BA SATUA SAMASUI

Me lafamawa stasiun radio WBBR si so ba Staten Island me 1957, ufuli mohalöwö ba Mbetieli Brooklyn hewa’ae lö arara. Aheta ndra’o moroi ba Mbetieli me no aefa mangowaludo khö Angie. Tölu fakhe fa’ara, merintis ndra’aga ba Staten Island. Ba no irai mohalöwödo ba niha sowöli stasiun radio andrö, ba no lafabö’öini döinia tobali WPOW.

Ma’öna-önai’ö wa’aurima Angie ena’ö tola manuriaigö ndra’aga gofu hezoso la’oguna’ö. Buania, matema wogaoni tobali perintis istimewa me döfi 1961 ba Falls City, Nebraska. Lö ara me no marugi ba mbanua da’ö, lakaoni ndra’aga we’amöi ba South Lansing, New York wefao ba Sekolah Pelayanan Kerajaan sara waŵa wa’ara. Owua-wua dödöma wanema famaha’ö da’ö. Me no aefa zekola, mawalinga lafuli lafohalöwö ndra’aga ba Nebraska. Hiza’i, labe’e khöma halöwö si bohou, lafatenge ndra’aga tobali utusan injil ba Kamboja! Ba mbanua si sökhi sibai si so ba Asia Tanö Raya Gatumbukha, ba da’ö mafaigi, marongo, ba marasoi nahia si bohou. Omasiga sibai maturiaigö ba niha si so ba da’ö duria somuso dödö sanandrösa ba Mbanua Lowalangi.

Fao ndra’aga Angela me 1975, fatua lö labe’e khöma wanofu-nofu ba TV

Hiza’i, börö me no fabö’ö politik ba Kamboja, andrö wa möi ndra’aga ba Vietnam Tanö Raya. Me no dua fakhe toröi ndra’aga ba da’ö, abölö-bölö sibai wökhögu andrö wa mafuliga ba Amerika Serikat. Ulau molombase ena’ö döhö wökhögu, ba mafuli malau merintis.

Me baŵa si Tölu 1965, ibörötaigö mafalua halöwö wamasui ba mbanua niha Keriso. Ba zi 33 fakhe, owua-wua dödögu tobali satua samasui hegöi distrik, ba matolo ba wamalua kebaktian. Omasido sibai halöwö da’a börö me adöni dödögu ero so kebaktian. Ba zi hauga fakhe, möi ndra’aga ba mbanua niha Keriso si so ba New York City hegöi si fasui ya’ia, ba möi ndra’aga ba kebaktian nifalua ba Yankee Stadium.

MANGAWULIGA BA MBETIELI HEGÖI BA SEKOLA-SEKOLA TEOKRATIS

Ba zi hauga fakhe, oya halöwö si bohou nitemama, ba itaria lö aoha wamalua ya’ia. Me döfi 1995, la’andrö khögu tobali samaha’ö  ba Sekolah Pelatihan Pelayanan. Tölu fakhe aefa da’ö lakaoni ndra’aga zui tobali sohalöwö ba Mbetieli. Omuso sibai dödögu börö me ba zi 40 fakhe silalö, ubörögö tobali sohalöwö safönu inötö ba Mbetieli. Mohalöwö ndra’o ba Departemen Dinas ba tobali instruktur ba ngawalö zekola. Me 2007, lafazökhi Departemen Sekolah-Sekolah Teokratis ira Boto Solohe ba wotatugöi fefu zekola nifalua ba Mbetieli. Ba zi hauga fakhe ya’odo zamaigi-maigi departemen da’ö.

Ba zi hauga fakhe silalö, oya zi tebulö ba wamalua ngawalö zekola ba Mbetieli. Sekolah bagi Penatua Sidang tebörögö me 2008. Dua fakhe aefa da’ö, töra 12.000 ndra satua sokubaloi nifaha’ö ba Patterson hegöi ba Mbetieli si so ba Brooklyn. Iada’a lafalua zekola da’a ba ngawalö nahia si fabö’ö-bö’ö. Me döfi 2010, lafabö’öni döi Sekolah Pelatihan Pelayanan tobali Sekolah Alkitab bagi Saudara Lajang, ba so zekola sawena lafazökhi ya’ia da’ö Sekolah Alkitab bagi Pasangan Kristen.

Me baŵa si Siwa 2014, te’osambua’ö wamalua zi dombua zekola andre tobali Sekolah bagi Penginjil Kerajaan. Tola fao ndra talifusöda si no mangowalu, hegöi si lö sangowalu. Omuso dödö ndra talifusöda moroi ba ngawalö soi me larongo wa tefalua göi zekola da’ö ba mbanua si so ya’ira. Omuso göi dödögu börö me ato ndra talifusöda si tola fao ba zekola da’ö. Ba u’andrö göi saohagölö börö me u’ila wa ato niha zombulö’ö fa’aurira ba wamalua famaha’ö si no latema.

Na ifuli utörö tödögu waö-waö wa’aurigu me tebayagö ndra’o idanö ba nahia wogili gulitö sokafu-kafu irugi iada’a, u’andrö saohagölö khö Yehowa börö me ato niha satua-tua si no ufalukhaisi. Latolo ndra’o ena’ö tola aro wahuwusagu khö Yehowa ba tola ufosumange ia. So zawuyu-wuyu ba satua moroi khögu. Hewa’ae fabö’ö-bö’ö mbanuara, hiza’i oroma ba nifaluara wa la’omasi’ö sibai Yehowa. U’andrö sibai saohagölö börö me tola fariawö ndra’o ba niha satua-tua ba gotalua nono mbanua Yehowa ba tola ufaha’ö ndra’o khöra.

Omuso dödögu tola falukha khö ndra talifusöda si fao ba zekola moroi ba ngawalö soi