Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö—Edisi Wamaha’ö  |  Baŵa si Sara 2018

”Ibeʼe Waʼabölö ba Zerege Tödö”

”Ibeʼe Waʼabölö ba Zerege Tödö”

Ayati ba ndröfi 2018:”Sanötöna khö Yehowa, ba latema wa’abölö si bohou.”​—YESAYA 40:31.

SINUNÖ: 3, 47

1. Hadia manö gabula dödö nitaögöda, ba hana wa omuso dödö Yehowa ba niha samosumange ya’ia si lö faröi? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

OYA gabula dödö ba gulidanö iada’a. Duma-dumania, ato ndra talifusömö si göna abula dödö börö wökhö sabölö-bölö. Tanö bö’önia, ira sagawuyu döfi moguna larorogö ndra talifusöra si no agatua boto. Ato göi zamorege ba wombönökhi soguna ba nösi nomora. Aboto göi ba dödöda wa ato niha sanaögö abula dödö si fabö’ö-bö’ö ba ginötö si fagölö! Da’a zangohori inötö, fa’abölö hegöi kefe. Hiza’i, tola faduhu dödömö wa hasambalö itolo ndra’ugö Yehowa. Aboto ba dödömö wa tola itugu sökhi fefu hadia ia börö me da’ö nifabu’unia. Sindruhu-ndruhu möi fangomusoi’ö dödö Yehowa wamatimö!

2. Hewisa Yesaya 40:29 möi famarou dödöda, hiza’i hadia zala sebua si tola tafalua?

2 Hadia itaria örasoi wa abua khöu wanaögö abula dödö salua khömö? Na ya’ia, tenga ha ya’ugö zorasoi da’ö. So ösa nono mbanua Lowalangi ba götö föna sorasoi simane daʼö. (1 Razo 19:4; Yobi 7:7) Hadia zanolo ya’ira irege so khöra  wa’anau gölö? La’odaligö Yehowa ena’ö so khöra wa’abölö. Imane Sura Ni’amoni’ö wa Lowalangi andrö ʼzameʼe fa’abölö ba zerege tödö’. (Yesaya 40:29) Hiza’i, so ösa nono mbanua Lowalangi iada’a sanguma’ö wa lala sabölö sökhi ba wanaögö abula dödöra ya’ia da’ö laböhöli wamosumange Yehowa ba zi sabata. Lawa’ö wa abölö oya noro dödö nitaögöra ba wamosumange Yehowa moroi ba howu-howu nitemara. Laböhöli wombaso Sura Ni’amoni’ö, fe’amöi ba gangowuloa hegöi ba wanuriaigö. Da’ö nitötöna Zatana ena’ö lafalua.

3. (a) Hewisa wotimbagöda Satana ena’ö lö ibe’e khöda wa’awuwu? (b) Hadia nitutunöda ba wamaha’ö da’a?

3 Omasi Gafökha na lö khöda fa’abölö. I’ila wa tola abölö ita na oya ginötö ni’oguna’öda ba wamosumange Yehowa. Andrö, ba ginötö marase mboto hegöi fangera-ngeramö, böi aröu’ö ndra’ugö khö Yehowa. Hatö’ö ndra’ugö khönia. Imane Sura Ni’amoni’ö, ”I’abölö’ö ami, i’abe’e’ö ami.” (1 Fetero 5:10; Yakobo 4:8) Ba wamaha’ö da’a, tafaha’ö ita ba Yesaya 40:26-31 sanandrösa ba wa’abölö Yehowa ba wanga’aro’ö ya’ita. Tatutunö dombua zalua si tola möi fangawuwuda ba wangai halöwö khö Yehowa, ba tafaha’ö ita hewisa wa tola möi fanoloda goi-goi Zura Ni’amoni’ö ena’ö so khöda wa’anau gölö.

DOZI SANÖTÖNA KHÖ YEHOWA LATEMA WA’ABÖLÖ

4. Hadia wamaha’ö nihalöda ba Yesaya 40:26?

Ibe’e khöu wa’abölö Yehowa ba wanaögö abula dödömö

4 Baso Yesaya 40:26. Lö hadöi si tola mangerai hawa’oya ndröfi ba dalu mbanua. Faduhu dödö ndra sagatua-tua te so mato 400 miliar ndröfi ba galaksida. Hiza’i, ero sambua ndröfi ibe’e döira Yehowa. Hadia wamaha’ö nihalöda sanandrösa khö Yehowa ba da’ö? Na döfi manö i’ame’egö tödö, khalaigö hewisa dödönia khömö! Öfosumange ia, tenga börö me no sinangea öfalua da’ö, hiza’i börö me ö’omasi’ö ia. (Zinunö 19:2, 4, 15) Aboto ba dödö Namada sebua fa’omasi hadia ia zalua khömö. Imane Sura Ni’amoni’ö, ”Ba khömi, ba no te’erai göi rozi mbu fefu, ba högö yawa.” (Matai’o 10:30) ”I’ila Yehowa mbaŵa zadölö tödö” ba omasi ia na ta’ila da’ö. (Zinunö 37:18) Sindruhu sa, i’ila Yehowa fefu gabula dödö salua khömö ba ibe’e khöu wa’abölö ba wanaögö abula dödö andrö.

5. Hana wa faduhu dödöda wa tola ibe’e khöda wa’abölö Yehowa?

5 Baso Yesaya 40:28. Yehowa andre no Umbu wa’abölö. Duma-dumania, angeragö hawa’oya wa’abölö nibe’enia ba luo. Imane sanura sains sotöi David Bodanis wa ero sambua detik i’asogö wa’abölö luo simane fa’oya wamoka miliaran bom atom. So göi penelitian tanö bö’ö sanguma’ö wa fa’abölö ni’asogö luo ba zi sambua detik, tola möi fanolo niha ba zi sagörö ulidanö ba wangoguna’ö listrik ba zi 200.000 fakhe fa’ara!  Sindruhu sa, Yehowa zame’e fa’abölö ba luo, ba hasambalö göi ibe’e khöda wa’abölö ba wanaögö abula dödöda.

6. Hezo oroma wa so wa’omasi ba kalo mbagi Yesu ba hadia mbuania khöda?

6 Baso Yesaya 40:29. Oya wa’omuso dödö nirasoida na tahalö halöwö khö Yehowa. Imane Yesu khö ndra nifaha’önia, ”Mihare’ö khömi kalo mbagi andrö khögu.” Imane nasa, ”Ba falukha ami wolombase dödömi. Moguna sa kalo mbagi andrö, khögu, ba no aoha noro andrö khögu.” (Matai’o 11:28-30) Atulö da’ö! Itaria, tola manö marase ita wofanö moroi ba nomo na möi ita ba gangowuloa mazui manuriaigö. Hiza’i, hewisa dödöda ba ginötö ifuli te’abölö’ö ita? Tarasoi wa’owua-wua dödö ba tola ta’asiwaisi gabula dödö salua khöda. Ba da’a ta’ila wa kalo mbagi Yesu andre no fa’omasi.

7. Be’e duma-duma sangoroma’ö wa atulö Matai’o 11:28-30.

7 Angeragö hadia zalua khö zi samösa talifusöda ira alawe. Göna ia fökhö fa’atebai, fa’afawuka wangera-ngera ba asese afökhö högönia. Itaria abua khönia wangondrasi angowuloa. Hiza’i samuza inötö, iforege we’amöi ba gangowuloa. Isura, ”Huhuo nifa’ema mo’amakhaita ba wa’afatö dödö. No muhaogö mufa’ema huhuo andrö si fao fa’asökhi hegöi fo’ame’egö tödö irege mowöi dawa hörögu. Tefasugi ba dödögu wa moguna sibai khögu gangowuloa.” So khönia wa’omuso dödö börö me no iforege wangondrasi angowuloa!

8, 9. Hadia geluaha niwa’ö Waulo me isura, ”Na sambö fa’abölö ndra’o, awena abölödo”?

8 Baso Yesaya 40:30. Tola manö oya wa’atua-tua ni’okhögöda, hiza’i so nasa zi tebai tafalua molo’ö fa’abölöda samösa. Da’a zinangea tafaha’ö ita. Oya zi tola ifalua sinenge sotöi Faulo, hiza’i lö khönia fa’abölö ba wamalua fefu zomasi ia. Ba ginötö ifatunö khö Yehowa hadia nirasoinia, imane khönia Yehowa, ”A’oi sa so wa’abölö andrö khögu ba wa lö abölö.” Aboto ba dödö Waulo hadia geluaha niwa’ö Yehowa khönia. Andrö wa imane, ”Na sambö fa’abölö ndra’o, awena abölödo.” (2 Korindro 12:7-10) Hadia geluaha niwa’önia?

9 I’ila Faulo wa so zi tebai ifalua molo’ö fa’abölönia samösa. Moguna itema wanolo si otarai ba niha sabölö moroi khönia, ba eheha Lowalangi zame’e fa’abölö khö Waulo ba ginötö tebai ia. Tenga ha da’ö nasa zi tola ifalua eheha ni’amoni’ö. Ibe’e göi wa’abölö khö Waulo ba wangasiwaisi fefu zi tebai ifalua ba wa’abölönia samösa. Tola alua khöda zimane da’ö. Te’abölö’ö ita ba ginötö ibe’e khöda gehehania Yehowa!

10. Hewisa wanolo Yehowa Dawido irege tola itaögö gabula dödönia?

10 No asese irasoi Dawido hewisa geheha Lowalangi ba wangabölö’ö ya’ia. Manunö ia, ”Na ötolodo, ba ududugö göli kara, ba na awögu Lowalangigu, ba usawö mba’a-ba’a.” (Zinunö 18:30) Itaria, abula dödö nitaögöda hulö simane göli kara salawa si tebai tasawö. Da’ö mbörö wa moguna khöda wanolo moroi khö Yehowa ba wangasiwaisi ya’ia.

11. Hewisa wa möi fanoloda geheha ni’amoni’ö ba wanaögö abula dödö?

11 Baso Yesaya 40:31. Tebai muhombo moyo ba dalu mbanua na ha fa’abölönia samösa i’oguna’ö. Börö wa’abölö moroi ba nangi andrö wa  tola muhombo ia ba dalu mbanua. Da’a mbörö wa tola aröu muhombo moyo ba lö oya i’oguna’ö wa’abölönia. Na so gabula dödömö sebua, angeragö duma-duma moyo andrö. Andrö khö Yehowa enaʼö ibeʼe khöu ’wanolo andrö, eheha ni’amoni’ö’ ba wangabölöʼö yaʼugö. (Yohane 14:26) Tola ta’andrö wa’abölö khö Yehowa gofu hawa’ara manö ba zi 24 za ero ma’ökhö. Moguna ta’andrö wa abölö khö Yehowa ba ginötö so watötöisa khö ndra talifusöda ba gangowuloa. Hiza’i, hana wa tola alua watötöisa?

12, 13. (a) Hana wa tola so watötöisa ba gotalua niha Keriso? (b) Hadia wamaha’ö nihalöda moroi khö Yosefo sanandrösa khö Yehowa?

12 Tola alua watötöisa börö me lö so’ahonoa ita. Itaria, tola manö abao dödöda ba wehede mazui ba gamuata niha bö’ö. Ba tola manö göi abao dödöra khöda. Da’a zi tola manandraigö ya’ita. Hiza’i, tola taforoma’ö wa lö faröi ita khö Yehowa na alua zimanö. Hewisa lalania? Moguna falulu fohalöwö ita si fao fa’asökhi khö ndra talifusöda. I’omasi’ö ira Yehowa hewa’ae lö mo’ahonoa ira, moguna göi simanö ita.

Lö faröi Yehowa khö Yosefo, ba lö göi iröi ndra’ugö (Faigi ngenoli si-13)

13 Lö itimbagö Yehowa ena’ö lö tetandraigö niha samosumange ya’ia. Tola ta’ila da’ö ba zalua khö Yosefo. Me awuyu-wuyu ia, so ösa ndra talifusönia safökhö tödö khönia. Lafamawa ia tobali sawuyu ba la’ohe ia ba danö Miserai. (1 Moze 37:28) I’ila Yehowa fefu hadia ia zalua. Abu sibai dödönia me i’ila wa tefakao zi fahuwu khönia, samosumange ya’ia si lö faröi sotöi Yosefo. Hiza’i, lö itimbagö zalua andrö Yehowa. Aefa da’ö, me lafobahulu Yosefo wa edöna ihoröni wo’omo Wotifa, labe’e ia ba gurunga. Lö nasa itolo ia Yehowa. Hiza’i, hadia no irai faröi khönia Lowalangi? Lö’ö. Imane Sura Ni’amoni’ö, ”Itolo ia Yehowa. Fefu hadia ia nilaunia, ba mofozu ibe’e Yehowa.”​—1 Moze 39:21-23.

14. Hadia mbua nitemada na lö mofönu ita?

14 Duma-duma tanö bö’ö ya’ia da’ö Dawido. Ato niha si lö irai morasoi hadia zalua khö Dawido. Hiza’i, niha si fahuwu khö Lowalangi andrö lö itehegö ifatörö ia faʼabao dödö si lö aetu-aetu. Isura, ”Röi wönu andrö ba böhöli wa’abao dödö; böi maoso dödöu; ha ba wamazökhi  si lö sökhi aekhu da’ö.” (Zinunö 37:8) Wa ’taröi’ wönu mazui lö mofönu ita, börö me omasi ita ta’o’ö Yehowa. I’efa’ö zalada ba ”lö nibe’enia dali horöda”. (Zinunö 103:10) So guna tanö bö’ö na lö mofönu ita. Duma-dumania, na mofönu tola i’asogö wa’alawa ndro, fökhö mbadu, pencernaan, fökhö tödö hegöi pankreas. Aefa da’ö, abua khöda wangokhögö fangera-ngera si sökhi na no mofönu. Tola manö tawa’ö mazui tafalua gamuata si tola mangafökhöi’ö tödö niha bö’ö, ba tola göi fawuka wangera-ngerada. Da’ö mbörö wa’abölö sökhi na lö mamalö so khöda wa’ebolo dödö. Imane Sura Niʼamoniʼö, ”Fa’ebolo dödö ba no fangorifi mboto.” (Gamaedola 14:30) Andrö, hadia nifaluada na so niha bö’ö zangafökhöi’ö tödöda, ba hewisa ena’ö tola atulö ita khö ndra talifusöda? Tola tafalua mene-mene si so ba Zura Ni’amoni’ö.

NA AFATÖ DÖDÖDA LABE’E IRA TALIFUSÖDA

15, 16. Hadia zinangea tafalua na so niha bö’ö sangafökhöi’ö tödöda?

15 Baso Efeso 4:26. Lö tokea ita na la’afökhöi’ö dödöda niha si tenga samosumange Yehowa. Hiza’i, na so ndra talifusöda mazui ösi nomoda sanguma’ö ma samalua hadia ia zi tola mangafökhöi’ö tödöda, tola afökhö sibai da’ö. Hewisa na abua khöda wanayaigö da’ö? Hadia lö aetu-aetu mofönu ita te ba zi hauga fakhe? Mazui, hadia ta’o’ö mene-mene Zura Ni’amoni’ö ba wangasiwai da’ö ba wa’alio? Na lö ta’anemai’ö fahuhuo khöra, tola itugu abua khöda ba wanga’asogö fa’atulö.

16 Hewisa na so samösa dalifusöda ira matua sangafökhöi’ö tödömö ba tebai ö’olifugö da’ö? Hadia zinangea öfalua ena’ö atulö ami? Si oföna, angandrö khö Yehowa. Andrö khönia wanolo ena’ö ö’okhögö wahuhuosa si sökhi khö dalifusöda andrö. Törö tödömö wa ya’ia andrö si fahuwu khö Yehowa. (Zinunö 25:14) I’omasi’ö ia Lowalangi. Sökhi dödö Yehowa ba zi fahuwu khönia, ba itötöna khöda ena’ö tafalua zimane da’ö. (Gamaedola 15:23; Matai’o 7:12; Kolose 4:6) Si dua, haogö angeragö hadia zinangea öwa’ö khönia. Böi so ba wangera-ngeramö wa omasi ia i’afökhöi’ö dödömö. Te so zi fasala mazui lö aboto ba dödöu hadia zalua. Si fao fangide-ngide’ö, fatunö khönia wa te börö ndra’ugö wa alua gabula dödö andrö. Tola öbörögö wahuhuosa khönia ömane, ”Te ya’o zalio abao tödö, hiza’i me fahuhuo’ö khögu menewi, urasoi. . . ” Na no fahuhuo’ö khönia ba lö fa’atulö ba gotaluami, böi alio awuwu ndra’ugö. Angandrö salahinia. Andrö khö Yehowa ena’ö ifahowu’ö ia ba osambua’ö gera-erau ba gamuatania si sökhi. Yafaduhu dödömö wa omuso dödö Yehowa ba zi no öfalua ba wanga’asogö fa’atulö khö dalifusöu, si no tobali si fahuwu khö Lowalangi.

NA IDE-IDE DÖDÖDA BA ZALA SI NO TAFALUA BA ZILALÖ

17. Hewisa wanolo Yehowa ya’ita ba wanga’azökhi fahuwusada khönia na no tafalua horö, ba hana wa moguna tatema wanolo moroi khönia?

17 So ösa zanguma’ö wa tenga sinangea ira wamosumange Yehowa börö zala si no irai lafalua. Fangera-ngera da’a zi tola manayaigö khöda fa’ahono dödö, fa’omuso dödö hegöi  faʼabölö. Iforege Razo Dawido ba wolawa fangera-ngerania si fasala ba imane, ”Me lö u’ombakha’ö, ba ariri dölagu, ba wangarö-ngarögu andrö, si lö mamalö-malö. Bongi ma’ökhö sa tohare khögu dangau.” Hiza’i, so wa’abarani khö Dawido ba wamalua hadia zomasi Yehowa. Ba imane, ”U’ombakha’ö khöu horögu” ba ”awena ö’efa’ö khögu horögu, lalögu andrö”. (Zinunö 32:3-5) Na so horö sebua si no öfalua, tola i’efa’ö da’ö Yehowa. Omasi itolo ndraʼugö ba wanga’azökhi fahuwusamö khönia. Hiza’i, moguna ötema wanolo si no ihenaigö moroi khö ndra satua sokubaloi. (Gamaedola 24:16; Yakobo 5:13-15) Anemai’ö fahuhuo khöra! Ösöndra wa’auri si lö aetu na öfalua da’ö. Hiza’i, na lö khöu fa’ahono dödö hewa’ae no ara te’efa’ö zalamö, hadia zinangea öfalua?

18. Hewisa duma-duma Waulo möi fanolo ba niha sangokhögö fangera-ngera wa tenga sinangea ira ba wamosumange Yehowa?

18 Itaria, so wa ide-ide dödö khö Waulo börö zala si no irai ifalua ba zilalö. Imane, ”Fondrege zide-ide sa ndra’odo, ba zinenge andrö, tenga sa sinangea labe’e töigu zinenge, me no ugohi mbanua Lowalangi andrö.” Itohugö wanguma’ö, ”Ba börö wa’ebua dödö Lowalangi, wa simanö ndra’odo iada’e.” (1 Korindro 15:9, 10) I’ila Yehowa wa lö mo’ahonoa Waulo. Itema ia Yehowa ba omasi ia na faduhu dödö Waulo ba da’ö. Na sindruhu-ndruhu maniasa ndra’ugö ba zi no öfalua, fatunö khö Yehowa da’ö. Na tola, moguna göi öfatunö khö ndra satua sokubaloi. Yafaduhu dödöu wa hasambalö i’efa’ö zalamö Yehowa ba tema wangefa moroi khönia!​—Yesaya 55:6, 7.

19. Hadia ayati ba ndröfi 2018, ba hana wa moguna da’ö?

19 Börö me itugu ahatö ita ba wangohori ulidanö si lö sökhi andre, hasambalö monönö gabula dödöda. Hiza’i, moguna tatörö tödöda wa Yehowa andrö tola ”ibe’e wa’abölö ba zerege tödö ba ihöna wa’abe’e ba zi tebai”. Ibe’e khöu gofu hadia ia ni’oguna’ömö ena’ö lö faröi ndra’ugö ba wamosumange ya’ia. (Yesaya 40:29; Zinunö 55:23; 68:20) Ba ndröfi 2018, tefasugi ba dödöda wa moguna sibai khöda zindruhu ero na möi ita ba gangowuloa ba Balai Mbanua Lowalangi ba ta’ila ayati ba ndröfi andre, ”Sanötöna khö Yehowa, ba latema wa’abölö si bohou.”​Yesaya 40:31.